• Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.I-592
 • Toplantı No: 2013/009
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :53
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-592
Şikayetçi:
 Özel Maya Sağlık Hizmetleri Ve Tic A.Ş., KÜÇÜKKÖY YOLU HAMAM SOK. NO : 2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Metris R Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü, Eski Edirne Asfaltı No:2 500 Evler 1 34100 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41587
Başvuruya konu ihale:
 2012/151984 İhale Kayıt Numaralı "Metris 2 Nolu T Ve R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Rehabilitasyon Merkezi 1 Psikiyatrist, 3 Pratisyen Hekim, 1 Fizyoterapist, 4 Sağlık Memuru Ve 24 Hasta Bakıcıdan Oluşan Sağlık Personeli Hizmet Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Metris R Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğütarafından 26.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Metris 2 Nolu T Ve R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Rehabilitasyon Merkezi 1 Psikiyatrist, 3 Pratisyen Hekim, 1 Fizyoterapist, 4 Sağlık Memuru ve 24 Hasta Bakıcıdan Oluşan Sağlık Personeli Hizmet Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Özel Maya Sağlık Hizmetleri ve Tic. A. Ş.nin 04.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2012tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibince 17.12.2012tarih ve 41587sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.11.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4811sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif bedeli sunduğu, anılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “Metris 2 Nolu T Ve R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Rehabilitasyon Merkezi 1 Psikiyatrist, 3 Pratisyen Hekim, 1 Fizyoterapist, 4 Sağlık Memuru Ve 24 Hasta Bakıcıdan Oluşan Sağlık Personeli Hizmet Alımı İhalesi”şeklinde belirtilmiş olup, aynı şartnamenin 25’inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Yükleniciye meslek gruplarına göre aşağıda belirtilen personeller için brüt asgari ücretin % fazlası belirtildiği şekilde ödeme yapılacaktır. Yüklenici, personele bu ücretlerden daha az ücret veremeyeceği gibi teklifini bu rakamların ve oranların altında sunamayacaktır.

Doktor asgari ücretin en az %600 fazlası

Uzman Psikiyatrist haftada 2 yarım gün için asgari ücretin en az %350 fazlası

Fizyoterapist asgari ücretin en az %350 fazlası

Hemşire asgari ücretin en az %150 fazlası

Hasta Bakıcı asgari ücretin en az %50 fazlası

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Personelin yol gideri brüt 8,00.-TL (Sekiz Türk Lirası) yol ücreti. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dâhil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (7,00 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dâhil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak Hemşireler ve hasta bakıcılar için 26 (Yirmi Altı) gün, Pratisyen Hekimler ve Fizyoterepist için 22 (yirmiiki) gün, Uzman Psikiyatrist için 8 (sekiz) gün esas alınacaktır.


Uzman Psikiyatrist, Fizyoterapist ve Pratisyen Doktorlar için beyaz doktor önlüğü. Hemşireler için pantolon ve önlük. Hastabakıcılar için pantolon ve iş önlüğü yazlık ve kışlık olmak üzere çalışanlara verilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştirdüzenlemesine de yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde, “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.4. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”açıklaması yer almaktadır.

            Yukarıda belirtildiği üzere, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerin kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler aşırı düşük olarak kabul edilmeyecek olup, kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan tekliflere ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

            Ancak, Kurul’un istikrar kazanmış kararlarına göre kâr hariç yaklaşık maliyetin altında sunulan tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekmektedir.  

            28.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, şikâyete konu ihaleye iki isteklinin teklif sunduğu, idare tarafından yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda iki isteklinin teklifinin de geçerli bulunduğu,  en düşük fiyatı veren Ekotom Gör. ve Tan. Mer. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

            İhale onay belgesinin ekinde yer alan yaklaşık maliyet icmal tablosunda, toplam yaklaşık maliyetin 1.476.436,33 TL olduğu, bu bedelin içerisine %15 firma kârının dahil olduğu, kâr hariç yaklaşık maliyetin 1.283.857,68 TL olduğu tespit edilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin bu bedelin altında kaldığı anlaşılmıştır.

            Ancak, idari şartnamede belirtilen düzenlemeler doğrultusunda yapılan %3 sözleşme gideri, yemek ve yol gideri dahil asgari işçilik maliyeti hesabından, teklif edilmesi gereken asgari bedelin 1.265.086,44 TL olduğu anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin söz konusu bedelin altında kaldığı da anlaşılmıştır.

 

            Dolayısı ile, teklif fiyatı idari şartname düzenlemeleri doğrultusunda hesaplanan kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan Ekotom Gör. Ve Tan. Mer. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerekmekle beraber, belirtildiği üzere isteklinin teklif tutarı, toplam asgari işçilik maliyetini dahi karşılamadığından açıklama istenmeden teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ekotom Gör. Ve Tan. Mer. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde özetle, “ihale üzerinde bırakılan isteklinin karsız yaklaşık maliyetin altında teklif bedeli sunduğu, anılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği” şeklinde belirtilen iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca, teklif fiyatı olması gereken kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan Ekotom Gör. ve Tan. Mer. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunda “düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Metris R Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Metris 2 Nolu T Ve R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Rehabilitasyon Merkezi 1 Psikiyatrist, 3 Pratisyen Hekim, 1 Fizyoterapist, 4 Sağlık Memuru ve 24 Hasta Bakıcıdan Oluşan Sağlık Personeli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin                                                                                    toplam 1.476.436,33 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (6) adet ihale dokümanı satın alındığı, 26.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye (2) istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarece tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında, idarece “İhale üzerinde bırakılan isteklinin karsız yaklaşık maliyetin altında teklif bedeli sunduğu, anılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği” gerekçesine dayanılarak 4734sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca geçerli teklifler üzerinde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden ihalenin en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “Metris 2 Nolu T Ve R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Rehabilitasyon Merkezi 1 Psikiyatrist, 3 Pratisyen Hekim, 1 Fizyoterapist, 4 Sağlık Memuru Ve 24 Hasta Bakıcıdan Oluşan Sağlık Personeli Hizmet Alımı İhalesi” şeklinde belirtilmiş olup, aynı şartnamenin 25’inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Yükleniciye meslek gruplarına göre aşağıda belirtilen personeller için brüt asgari ücretin % fazlası belirtildiği şekilde ödeme yapılacaktır. Yüklenici, personele bu ücretlerden daha az ücret veremeyeceği gibi teklifini bu rakamların ve oranların altında sunamayacaktır.

Doktor asgari ücretin en az % 600 fazlası

Uzman Psikiyatrist haftada 2 yarım gün için asgari ücretin en az % 350 fazlası

Fizyoterapist asgari ücretin en az % 350 fazlası

Hemşire asgari ücretin en az % 150 fazlası

Hasta Bakıcı asgari ücretin en az % 50 fazlası

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Personelin yol gideri brüt 8,00.-TL (Sekiz Türk Lirası) yol ücreti. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dâhil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (7,00 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dâhil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak Hemşireler ve hasta bakıcılar için 26 (Yirmi Altı) gün, Pratisyen Hekimler ve Fizyoterepist için 22 (yirmiiki) gün, Uzman Psikiyatrist için 8 (sekiz) gün esas alınacaktır.


Uzman Psikiyatrist, Fizyoterapist ve Pratisyen Doktorlar için beyaz doktor önlüğü. Hemşireler için pantolon ve önlük. Hastabakıcılar için pantolon ve iş önlüğü yazlık ve kışlık olmak üzere çalışanlara verilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştirdüzenlemesine de yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde, “79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.)Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.4. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtildiği üzere, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerin kar hariç yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler aşırı düşük olarak kabul edilmeyecek olup, kar hariç yaklaşık maliyetin altında kalan tekliflere ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

            Ancak, Kurul’un istikrar kazanmış kararlarında kar hariç yaklaşık maliyetin altında sunulan tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği yönünde görüş birliği olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda idarelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında bu kriteri uygulama zorunda oldukları kanaatine varılmıştır.

 

            İhale onay belgesinin ekinde yer alan yaklaşık maliyet icmal tablosunda, toplam yaklaşık maliyetin 1.476.436,33 TL olduğu, bu bedelin içerisine %15 firma karının dahil olduğu, kar hariç yaklaşık maliyetin 1.283.857,68 TL olduğu tespit edilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin bu bedelin altında kaldığı anlaşılmıştır.

 

            Ancak, idari şartnamede belirtilen düzenlemeler doğrultusunda yapılan % 3 sözleşme gideri, yemek ve yol gideri dahil asgari işçilik maliyeti hesabından, teklif edilmesi gereken asgari bedelin 1.265.086,44 TL olduğu anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin söz konusu bedelin altında kaldığı da anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte, idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyete ilişkin belgeler incelendiğinde hesaplamalarda bazı hatalar yapıldığı ve bunun ihale işlem dosyası üzerinde yer alan belgeler üzerine idare tarafından işaretlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdarenin yaklaşık maliyet icmaline eklediği işçilik modülü internet çıktıları incelendiğinde;

 

 • 4 hemşire için, 26 gün üzerinden yemek ve yol gideri hesaplanması gerekirken 30 gün üzerinden hesaplandığı, yemek bedeline 7,00TL verilmesi gerekirken 8,00 TL verildiği, yol bedeline 8,00 TL verilmesi gerekirken 7,00 TL verildiği,

 

 • 1 fizyoterapist için, 22 gün üzerinden yemek ve yol gideri hesaplanması gerekirken 30 gün üzerinde hesaplandığı, idari şartnamede resmi tatiller mesai yapılacağına ilişkin bir ifade olmamasına rağmen fizyoterapistin 7 resmi tatil gününde çalıştırılmasının öngörüldüğü,
 • 3 pratisyen hekim için, 22 gün üzerinden yemek ve yol gideri hesaplanması gerekirken 30 gün üzerinde hesaplandığı,

 

 • 24 hasta bakıcı için 26 gün üzerinden yemek ve yol gideri hesaplanması gerekirken 30 gün üzerinde hesaplandığı,

 

 • 1 psikiyatrist için, idari şartnamede resmi tatiller mesai yapılacağına ilişkin bir ifade olmamasına rağmen 7 resmi tatil gününde çalıştırılmasının öngörüldüğü,

 

Ayrıca, idari şartnamede belirlenen sigorta risk prim oranının % 2 olmasına rağmen tüm hesaplamalarda % 1 oranının kullanıldığı da tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca yapılacak olan aşırı düşük teklif değerlendirilmesi işleminde, idarelerin iki önemli dayanağı olduğu bunlardan bir tanesinin yaklaşık maliyet diğer ise diğer teklif bedelleri olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yukarıda anılan mevzuat hükümleri ve Kurul’un istikrar kazanmış kararları çerçevesinde diğer yaklaşık maliyetin aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi işleminde tek dayanak olduğu, maliyet hesaplamasında yapılan yanlışlıkların aşırı düşük teklif belirleme işleminin de sağlıklı şekilde yapılmamasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Şikâyete konu ihalenin yaklaşık maliyet hesap cetveli ve ekinde yer alan belgeler incelendiğinde, idarenin yaklaşık maliyetini kendi düzenlemiş olduğu idari şartnameye uygun olarak yapmadığı, bunun da idare tarafından tespit edildiği ancak sürece yanlış yaklaşık maliyetle devam edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanması dolayısıyla Kanun’un 38’inci maddesine göre yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirilmesi işleminin sağlıklı olmayacağı ve başvuruya konu iddiaların da, bu değerlendirme sürecine ilişkin olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, şikâyete konu ihalenin iptal edilmesi hususunda “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

                  Ali Kemal AKKOÇ             Erkan DEMİRTAŞ             Mehmet AKSOY

               Kurul Üyesi                            Kurul Üyesi                         Kurul Üyesi          

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul