En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-593
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :54
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-593
Şikayetçi:
 İz Erbey Peyzaj Tasarım Uygulama İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti., ALTINTAŞ MAH. DÜNDARLI MEVKİİ NO:61 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Urla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi 3 35430 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 102
Başvuruya konu ihale:
 2012/171192 İhale Kayıt Numaralı "Urla Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Toplanan 38325 Ton Çöp Ve Katı Atıkların Urla Belediyesi Şantiyesi Aktarma Rampasından Alınarak İzmir-Harmandalı Çöp Depolama Alanına Nakledilmesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Urla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğütarafından 14.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Urla Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Toplanan 38325 Ton Çöp ve Katı Atıkların Urla Belediyesi Şantiyesi Aktarma Rampasından Alınarak İzmir-Harmandalı Çöp Depolama Alanına Nakledilmesi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.01.2013tarih ve 102sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/16sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı, bundan dolayı ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, idare tarafından teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak uygun görülmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı,   

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

            Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

            
1 ) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında “İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale işlem dosyası incelendiğinde, şikâyete konu ihalenin usulünün açık ihale usulü olduğu, ihale tarihinin 14.12.2012 olduğu, ihale tarihinde isteklilerin teklif fiyatları ile birlikte yaklaşık maliyetin de hazır bulunanlar önünde açıklandığı, söz konusu durumun ihale komisyonu üyelerinin imzaları ile tutanak altına alındığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin birinci iddiasının yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına ilişkin olması dolayısıyla yaklaşık maliyetin açıklandığı 14.12.2012 tarihini izleyen 10 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekmekte olup, başvuru sahibinin şikâyet başvurusunun 26.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına alındığı hususu göz önünde bulundurulduğunda, anılan iddianın süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) 4734 sayılı Kanunun “İhalelere yönelik başvurular”  başlıklı 54 üncü maddesinde;

 

“İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.”hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanunda idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

 

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

            21.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuru sahibinin teklifinin banka referans mektubunda belirtilen tutarın asgari yeterlik şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup söz konusu karar 21.12.2012 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru sahibine gönderildiği ve 24.12.2012 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

            Süresi içerisinde kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığına ilişkin olarak idareye şikayete başvurusunda bulunmadığı başka bir deyişler teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin uygunluğunun zımnen kabul edildiği anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, incelemeye konu ihalenin istekli üzerinde bırakılması olasılığının bulunmadığı ve başvuru sahibinin ihale sürecine ilişkin olarak korunması gereken herhangi bir hakkının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyet üzerinde olduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmemesi gerektiğine ilişkin iddialarının ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

            Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul