• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-595
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :56
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-595
Şikayetçi:
 Sert Emlak Otomotiv Taşımacılık İnşaat Temizlik Orman Ürünleri Turizm Ticaret Limited Şirketi, REŞAT BEY MAH. REFİK ÇAY APT. 62010 SOK. NO:5 KAT:1 DAİRE:1 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin 5. Bölge Müdürlüğü, G.M.K Bulvarı 33220 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43414
Başvuruya konu ihale:
 2012/168232 İhale Kayıt Numaralı "Karayolları 5.(Mersin) Bölge Müdürlüğü 51.(Silifke), 52.(Mersin), 56.(Kozan) Ve 57.(Adana) Şube Şeflikleri Emrinde Otobüs, Minibüs İle Personel Nakli İşi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğütarafından 10.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Karayolları 5. (Mersin) Bölge Müdürlüğü 51. (Silifke), 52. (Mersin), 56. (Kozan) ve 57. (Adana) Şube Şeflikleri Emrinde Otobüs, Minibüs ile Personel Nakli” ihalesine ilişkin olarak Sert Emlak Otomotiv Taşımacılık İnş. Tem. Orman Ürünleri Turizm Ticaret Ltd. Şti.nin 20.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43414sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5170sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin D2 yetki belgesine sahip olmadığı, istekli tarafından başka şahıslara ait araçların taşıt kartlarının ihale dosyasında sunulduğu ancak başvuruya konu ihaleye isteklilerin kendilerine ait taşıt kartlarıyla katılmalarının gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde yetki belgesi, anılan Yönetmelik kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belge şeklinde tanımlanmış olup aynı Yönetmelik’in “Yetki belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 5’inci maddesinde bu Yönetmelik kapsamına giren faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almalarının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “…(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

 

            Anılan Yönetmelik’in “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “…(4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale ilanında ve İdari Şartname’de inceleme konusu ihaleye ait hizmetin tanımı Karayolları 5. (Mersin) Bölge Müdürlüğü 51. (Silifke), 52. (Mersin), 56. (Kozan) ve 57. (Adana) Şube Şeflikleri emrinde otobüs ve minibüs ile personel nakli olarak yapılmış olup ihale dokümanında yer alan Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

           

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

51. (Silifke) Şube Şefliği emrinde En az 2008 model ve üzeri 1 Adet 14 Kişilik sürücülü minibüs ile personel nakli (Sürücülü 150km/gün)

Gün

300

 

 

2

52. (Mersin) Şube Şefliği emrinde en az 2008 model ve üzeri 1 adet 27 kişilik küçük otobüs ile personel nakli (Sürücülü 150km/gün)

Gün

300

 

 

3

52. (Mersin) Şube Şefliği emrinde en az 2008 model ve üzeri 2 adet 14 kişilik minibüs ile personel nakli (Sürücülü 150km/gün)

Gün

600

 

 

4

56. (Kozan) Şube Şefliği emrinde en az 2008 model ve üzeri 1 adet 14 kişilik minibüs ile personel nakli (Sürücülü150km/gün)

Gün

300

 

 

5

57. (Adana) Şube Şefliği emrinde en az 2008 model ve üzeri 2 adet 14 kişilik minibüs ile personel nakli (Sürücülü 150km/gün)

Gün

600

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            Ayrıca İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yüklenicinin 6 adet 14 kişilik 2008 model ve üstü minibüs ile 1 adet 27 kişilik 2008 model ve üstü otobüsü iş başında bulundurmak zorunda olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Öte yandan ihale dokümanı kapsamında iki adet özel teknik şartnamenin yer aldığı görülmüş olup bunlardan ilki olan Özel Teknik Şartname (Binek ve Pikap)’de anılan Şartname’nin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan iş yerlerinde personel ve malzeme nakli işinde çalıştırılmak üzere dizel minibüs, çift kabin pikap, binek taksi, panelvan (Doblo, Partner, Caddy vb.) araçların kiralanması/çalıştırılması işine ait olduğu belirtilmiş ve Şartname’nin “Aracın işletme özellikleri” başlıklı maddesinde “…l) Yüklenici binek araçlarda ilgili “A”, pikaplarda “K”, minibüste “D” belgelerini teklif dosyasında sunmak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale dokümanında yer alan bir diğer şartname olan Özel Teknik Şartname (Otobüs Grubu İçin)’de anılan Şartname’nin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan işyerlerinde personel servisi işinde çalıştırılmak üzere “S” plakalı ısıtmalı-soğutmalı en az 27 kişilik 2007 model küçük otobüs kiralanması/çalıştırılması işine ait olduğu belirtilmiş ve Şartname’nin “Aracın işletme özellikleri” başlıklı maddesinde “…m) Yüklenici çalıştıracağı araçlarla yapılacak taşımalar için Kanun ve Yönetmeliklerin ön gördüğü her türlü belgeden tamamen kendisi sorumludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale ilanı, İdari Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu’nda yer verilen düzenlemeler incelendiğinde hizmet kapsamında otobüs ve minibüs ile personel taşıma işinin yapılacağı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yukarıda yer verilen Özel Teknik Şartname (Binek ve Pikap) düzenlemelerinde ise minibüs, çift kabin pikap, binek taksi ve panelvan araçlar ile personel ve malzeme nakline ilişkin genel düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.

 

            İhale ilanı, İdari Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu’nda yer alan hizmetin kapsamına yönelik düzenlemeler uyarınca, hizmet kapsamında otobüs ve minibüs ile personel taşıma hizmetinin yapılacağı, bu yönüyle genel nitelikte belirlemeler içeren Özel Teknik Şartname’nin (Binek ve Pikap) yalnızca minibüslere ilişkin düzenlemelerinin inceleme konusu ihale açısından geçerli olduğu ve söz konusu Şartname’nin çift kabin pikap, binek taksi ve panelvan araçlara yönelik düzenlemelerinin (hizmet kapsamında söz konusu araçlar kullanılmayacağından) incelenen ihalede uygulanmasına olanak bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu durumda istekliler veya yüklenici tarafından anılan Özel Teknik Şartname’de binek araçlarla ilgili olarak “A” grubu, pikaplarla ilgili olarak “K” grubu ve minibüslerle ilgili olarak “D” grubu olarak belirlenen yetki belgelerinden yalnızca minibüsler için öngörülen D grubu yetki belgelerinin sunulmasının yeterli kabul edilmesi gerekmektedir.

 

            Söz konusu yetki belgelerinin istekliler tarafından teklif dosyasında mı yoksa yüklenici tarafından sözleşme imzalandıktan sonra mı sunulması gerektiği hususunun incelenmesi sonucunda ise İdari Şartname ve ihaleye ait ilanın ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddelerinde isteklilerin teklifleri ile birlikte araçlara ait yetki belgelerini sunmaları gerektiğinin düzenlenmediği, bu belgelerin Özel Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen ilgili maddesi uyarınca yüklenici tarafından teklif dosyasında sunulmasının istendiği anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri uyarınca, idareler tarafından yeterlik kriterlerine ilişkin belgelere ilan ve idari şartnamede yer verilmesi gerekmektedir. Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname ve ilanda yetki belgelerinin istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması gerektiği düzenlenmemiş olduğundan isteklilerin teklifleri ile birlikte söz konusu belgeleri sunmalarına gerek bulunmadığı anlaşılmış olup itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul