İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-597
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :59
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-597
Şikayetçi:
 Gönüller Akaryakıt İnşaat Hayvan Ürünleri Nakliyat Gıda Maddeleri Dayanıklı Tüketim Zirai Ve Orman Ürünleri Madencilik Temizlik Taşımacılık İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi, İNCEBEL TATİL KÖYÜ MEVKİİ MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Vali Hüseyin Aksoy Çocuk Yuvası Müdürlüğü, Emir Beyazit Dr.Baki Ünlü No:7/1 48100 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42707
Başvuruya konu ihale:
 2012/143961 İhale Kayıt Numaralı "Kuruluşta Korunma Ve Bakım Altındaki Kişilerin Temizlik, Bakım, Giyim, Beslenme, Refakat (Hastane, Kamp, Gezi), Banyo, Tuvalet Vb. Günlük Yaşam Aktivitelerinin Tamamının Yüklenici Firma Tarafından Yerine Getirilmesi İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Vali Hüseyin Aksoy Çocuk Yuvası Müdürlüğütarafından 06.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kuruluşta Korunma ve Bakım Altındaki Kişilerin Temizlik, Bakım, Giyim, Beslenme, Refakat (Hastane, Kamp, Gezi), Banyo, Tuvalet vb. Günlük Yaşam Aktivitelerinin Tamamının Yüklenici Firma Tarafından Yerine Getirilmesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gönüller Akar. İnş. Hay. Ür. Nak. Gıda Mad. Day. Tük. Zirai ve Orm. Ür. Mad. Tem. Taş. İnş. Taah. İth. İhr. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 14.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012tarih ve 42707sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5021sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu proforma faturaya dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen geçici vergi beyanname döneminin ihalenin yapıldığı tarihten önceki üç aylık geçici vergi beyanname dönemini kapsaması gerektiği, ayrıca giyim gideri için öngörülen 2,16 TL ile 18 personelin 12 aylık giyim ihtiyacının karşılanmasının ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu, giyim için teklif edilen bedel ile ihale konusu işin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, ihale komisyonunun diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerden teklifin önemli bileşenleriyle ilgili verilen hizmetin ekonomik olmasına, teklif fiyatıyla yapılmasına imkan veren yönteme, seçilen teknik çözümlere ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullara ve teklif edilen hizmetin özgünlüğüne ilişkin belgelere dayalı açıklama isteyeceği, isteklilerce yapılan açıklamaları değerlendirerek yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini reddedeceği hüküm altına alınmıştır.

           

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin tekliflerini tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalarla açıklayabilecekleri, bu belgelerin Tebliğin (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine uygun olacağı, itirazen şikayet başvurusun incelenmesi sırasında yapılan inceleme sonucunda gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarında yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceği, maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesinin esas olduğu, proforma fatura ile açıklama yapılması halinde söz konusu tutanakların bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebileceği, açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde ihale tarihinin esas alınacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve dengi okul mezunu 14 bakım elemanına, ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %55 fazlası ücret ödeneceği, yüksekokul mezunu 4 bakım elemanına ödenecek ücretin ise brüt asgari ücretin %65 fazlası olduğu, 14 bakım elemanının ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 154 gün, 4 bakım elemanının 4 gün çalışacağı ifade edilmiş, çalıştırılacak tüm işçilere aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 6,00 TL yol bedeli ile ikişer adet forma, pantolon ve kapalı terlik verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca çalıştırılacak işçilerin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1 olarak belirlenmiştir.

 

Yapılan incelemede idare tarafından yaklaşık maliyetin 520.217,58 TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyetteki kâr tutarının 66.129,35 TL olduğu, anılan Tebliğ açıklamasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sınır değeri olan kâr hariç yaklaşık maliyetin 454.088,23 TL olarak hesaplandığı, yaklaşık maliyet hesabında çalıştırılacak personele verilecek giyim malzemelerinin maliyetinin dikkate alınmadığı, işçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamada ise giyim hariç asgari işçilik tutarının 454.087,42 TL olduğu görülmüştür. Yaklaşık maliyet hesaplanırken giyim giderine yer verilmemesi nedeniyle kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı hesaplanamamakla birlikte ihaleye teklif veren üç istekliden ikisinden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, kendisinden aşırı düşük teklif açıklaması istenmeyen istekli olan başvuru sahibinin teklifinin ise giyim gideri hariç asgari işçilik maliyeti olan 454.087,42 TL’nin 13.165,44 TL üzerinde olduğu, İdari Şartname’de öngörülen giyim malzemelerinin toplam 18 kişi için ikişer forma ve pantolon ile kapalı terlikten ibaret bulunduğu, bu durumda söz konusu tutarın hayatın olağan akışı çerçevesinde giyim giderini karşılayabileceği hususunda herhangi bir tereddüdün bulunmadığı anlaşılmış olup ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi çerçevesinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin açıklamalarının incelenmesiyle başvurunun sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan İzer Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında personele verilecek giyim malzemelerinin fiyatının tevsiki amacıyla sunulan proforma fatura incelendiğinde, belgenin Karaefe İnş. ve Taah. Nak. Hurda Plas. Geri Dön. Tek. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 01.11.2012 tarihinde düzenlendiği, belge üzerinde birim satış tutarının ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığına ilişkin SMMM beyanının bulunduğu, proforma fatura ile İdari Şartname’de istenen giyim malzemelerinin tümünün birim fiyatının 0,01 TL olarak belirlendiği, proforma fatura ekindeki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (EK-O.5) tespit yapılan dönemin 2012/3 olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir. İhale tarihi olan 06.11.2012 itibariyle son geçici vergi beyanname döneminin temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3. dönem olması gerektiği, dolayısıyla söz konusu proforma faturanın dayanağını teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen geçici vergi beyanname döneminin ihalenin yapıldığı tarihten önceki üç aylık geçici vergi beyanname dönemi olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen geçici vergi beyanname döneminin ihalenin yapıldığı tarihten önceki üç aylık geçici vergi beyanname dönemini kapsamadığı yönündeki iddiası uygun bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Şan. Tel Bil. Tem. Tic. San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, giyim bedelinin tevsiki amacıyla Suat Elçi tarafından İdari Şartname’deki giyim malzemelerinin her birinin 0,01 TL birim fiyattan satılacağının taahhüt edildiği 05.11.2012 tarihli bir proforma fatura sunulduğu, belgede birim satış tutarının ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığı yönünde SMMM beyanının bulunduğu,  sunulan proforma fatura ekindeki maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (EK-O.5) tespit yapılan dönemin 2012/3 olduğunun belirtildiği, söz konusu dönemin ihale tarihi itibariyle son geçici vergi beyanname dönemi olduğu belirlenmiş olup sunulan açıklamanın bu yönüyle mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmeleri Kurul çoğunluğunca da uygun görülen İzer Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ile Şan Tel. Bil. Tem. Tic. San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen İzer Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 18 adet yazlık forma için 0,01 TL, 18 adet kışlık forma için 0,01 TL, 18 adet yazlık pantolon için 0,01 TL, 18 adet kışlık pantolon için 0,01 TL ve 36 çift kapalı terlik için 0,01 TL birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,36 TL fiyat öngören Karaefe İnş. ve Taah. Nak. Hurda Plastik Geri Dönş. Teks. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 01.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Diğer yandan, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Şan Tel. Bil. Tem. Tic. San. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 18 adet yazlık forma için 0,01 TL, 18 adet kışlık forma için 0,01 TL, 18 adet yazlık pantolon için 0,01 TL, 18 adet kışlık pantolon için 0,01 TL ve 36 çift kapalı terlik için 0,01 TL birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,36 TL fiyat öngören Elçi Temz. Tekstil-Suat ELÇİ tarafından istekli adına tanzim edilen 05.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

           

            Değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmeleri Kurul çoğunluğunca da uygun görülen İzer Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ile Şan Tel. Bil. Tem. Tic. San. Ltd. Şti.’nintekliflerinin belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi

 


KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede,

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde tüm işçilere ikişer adet forma, pantolon ve kapalı terlik verileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Ayrıca ihale konusu işin süresinin 12 ay olduğu anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasında “İdare tarafından ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasında, bu Yönetmelik ekinde yer alan; tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuat esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3’üncü maddesinde “Asgari işçilik maliyeti;

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.”açıklaması,

 

            Aynı Tebliğ’in 78.19’uncu maddesinde “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecek ve giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İhale konusu işin süresinin 3 aydan fazla olmasına karşın, ihale konusu işte çalıştırılacak personele verilecek giyeceklerin bedellerinin idare tarafından yaklaşık maliyet hesaplamasına katılmadığı anlaşıldığından yaklaşık maliyetin mevzuata uygun olarak doğru ve sağlıklı hazırlanmadığı sonucuna varılmıştır. Yaklaşık maliyetin mevzuata uygun şekilde hazırlanmamasından dolayı kâr hariç yaklaşık maliyetin hesaplanamayacağı ve tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı sonuçlandırılamayacağı anlaşıldığından ve anılan mevzuata aykırılık düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğundan ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

            Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

İhale üzerinde bırakılan İzer Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, Karaefe İnş. ve Taah. Nak. Hurda Plas. Geri Dön. Tek. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturada, İdari Şartnamede istenen giyim malzemelerinin tümünün birim fiyatının 0.01 TL olarak belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ilgili meslek mensubundan idarece istenilerek gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Karaefe İnş. ve Taah. Nak. Hurda Plas. Geri Dön. Tek. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin bağlı olduğu Karabağlar Vergi Dairesine,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Şan Tel. Bil. Tem. Tic. San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, Suat Elçi tarafından düzenlenen proforma faturada, giyim malzemelerinin her birinin 0,01 TLden satılacağının taahhüt edildiğinin belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ilgili meslek mensubundan idarece istenilerek gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Suat Elçi’nin bağlı olduğu Ulus Vergi Dairesine,

 

bildirimde bulunulması anılan Tebliğ gereği olduğu sonucuna varıldığından,

 

Kurulun itirazen şikâyet başvurusunun reddi yönündeki kararına katılmıyoruz.

 

 

 

                        Erkan DEMİRTAŞ                                     Mehmet AKSOY

                             Kurul Üyesi                                                 Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul