• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-598
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :60
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-598
Şikayetçi:
 Kökcen Tekstil Otomotiv Orman Ürünleri Platform Araç Kiralama Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. , ÇAKIRLAR MAH. NAMIK KEMAL CAD. 120/A ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konyaaltı Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü), Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 07070 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43257
Başvuruya konu ihale:
 2012/159300 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı İçerisinde Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 1 (Bir) Adet Personel Servis Otobüsü, 7 (Yedi) Adet Binek Araç Ve 6 (Altı) Adet Çift Kabin Kamyonet Kiralanması İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Konyaaltı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 30.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı İçerisinde Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 1 (Bir) Adet Personel Servis Otobüsü, 7 (Yedi) Adet Binek Araç ve 6 (Altı) Adet Çift Kabin Kamyonet Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43257 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5134 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin vekilin tasdikli imza beyannamesi ile noter onaylı vekaletnamenin aslı yerine fotokopisi sunulması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilerek isteklilerce İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendi gereğince araçların kendi malı olduğunu gösteren belgelerin sunulması, kendi malı değilse noter onaylı kira sözleşmesi sunulması gerektiği, ihalede 8 ihale dokümanı satılmasına rağmen 3 kişinin araç temin edememeleri nedeniyle ihaleye katılamadığı, Yusuf Temel ve Mustafa Balkıç adlı isteklilerin ise tekliflerinde bu belgeleri sunmak yerine noter onaylı taahhütname sundukları, bu nedenle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular”  başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun’da idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

 

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibinin teklifinin vekalet verilen kişinin noter onaylı imza beyannamesi ile vekaletnamenin aslı yerine fotokopisinin teklifle birlikte sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığını itirazen şikâyet dilekçesinde belirtmekle birlikte hukuka aykırılık iddiasında bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede başvuru sahibinin kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine yönelik bir başvuruda bulunmaması nedeniyle incelemeye konu ihalenin istekli üzerinde bırakılması olasılığının bulunmadığı ve başvuru sahibinin ihale sürecine ilişkin olarak korunması gereken herhangi bir hakkının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının belirtilmesinin, bu gerekçenin yerinde olmadığı yönünde bir iddia olduğu varsayımıyla yapılan incelemede de başvuru sahibinin idareye şikâyet başvurusunda bu hususa değinmediği belirlenmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin şikâyet başvurusunda kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik bir iddia öne sürmemesi nedeniyle bu hususa itirazen şikâyet başvurusunda yer veremeyeceği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede söz konusu başvuru sonucunda başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik bir karar alınması mümkün olmadığından ihalenin istekli üzerinde bırakılması olasılığının kalmadığı ve bu nedenle ihale sürecine ilişkin olarak korunması gereken herhangi bir hakkının söz konusu olmadığı belirlenmiş olup diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki başvurusunun ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul