• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-601
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :63
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-601
Şikayetçi:
 Mis Güvenlik Hizmetleri A.Ş., MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAH. ERSAN SOK. NO : 22/2 OKMEYDANI İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Mah. Turgutreis Cad. No:1 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43196
Başvuruya konu ihale:
 2012/142273 İhale Kayıt Numaralı "Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği Merkezi Satınalma Birimi 2013 Yılı Özel Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 07.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği Merkezi Satınalma Birimi 2013 Yılı Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Mis Güvenlik Hizmetleri A.Ş.nin 11.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43196 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5125 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu özel güvenlik hizmeti alımı ihalesine sundukları aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmadığı ve değerlendirme dışı bırakıldıkları, gerekçe olarak özel güvenlik görevlileri için malî sorumluluk sigortasıyla ilgili belgenin uygun görülmediği, sigorta firmasının genel müdürlüğünden alınan malî sorumluluk sigorta teklifinin sunulduğu,  belgeyi imzalayan sigorta firması yetkilisi hakkında idarece tereddüt olması halinde belgedeki adres, telefon ve faks bilgileri ile teyit edilmesi gerektiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

 

 

İncelemeye konuBalıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği Merkezi Satınalma Birimi 2013 Yıl Özel Güvenlik” alımı ihalesinin 15 kısımdan oluştuğu, kısmî teklife açık olduğu, başvuru sahibi Mis Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin tüm kısımlara teklif verdiği, istekliden 15 kısmın tamamı için aşırı düşük açıklaması istenildiği ihale komisyonu kararıyla aşırı düşük teklif açıklamasındaki özel güvenlik mali sorumluluk sigortası giderini belgelendirme amacıyla alınan teklifin  Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.23’üncü maddesine uygun olmadığı gerekçe gösterilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

İhalenin 15 kısmına verilen teklif tutarları ve ihale komisyonu kararında teklifleri değerlendirme dışı bırakılan istekliler dikkate alındığında, başvuru sahibinin 15 kısmın tamamı için başvuru ehliyetinin bulunduğu tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dâhil giderlere her bir kısım için ayrıntılı olarak yer verilmiş olup, ihaleye ait Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesine göre ihalenin kısımları ve öngörülen personel sayısı aşağıdaki gibidir.

 

Hastane adı

Eleman sayısı

1.Kısım: Atatürk Devlet Hastanesi

34 Kişi

2.Kısım: Edremit Devlet Hastanesi

18 Kişi

3.Kısım: Bandırma Devlet Hastanesi

20 Kişi

4.Kısım: İvrindi Devlet Hastanesi

5 Kişi

5.Kısım: Sındırgı Devlet Hastanesi

5 Kişi

6.Kısım: Bigadiç Devlet Hastanesi

5 Kişi

7.Kısım: Savaştepe Devlet Hastanesi

4 Kişi

8.Kısım: Göğüs Hastalıkları Hastanesi

5 Kişi

9.Kısım: Ayvalık Devlet Hastanesi

9 Kişi

10.Kısım: Havran Devlet Hastanesi

5 Kişi

11.Kısım: Burhaniye Devlet Hastanesi

10 Kişi

12.Kısım: Dursunbey Devlet Hastanesi

4 Kişi

13.Kısım: Manyas Devlet Hastanesi

4 Kişi

14.Kısım: Erdek Devlet Hastanesi

4 Kişi

15.Kısım: Gönen Devlet Hastanesi

11 Kişi

 

İdari Şartname’nin 25.3.4’üncü ve Teknik Şartname’nin 7.13’üncü maddelerinde, “Yüklenici firma 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 21.maddesi uyarınca  özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.Bu nedenle, Kanunun zorunlu tuttuğu asgari teminat ve özelliklerde, (26.02.2005 tarihli ve 25739 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatnamesinin, Teminatlar başlıklı en az (1) nolu bendinde belirtilen asgari teminatlarda olacaktır) mali sorumluluk sigorta bedeli de teklif fiyata dâhildir.” düzenlemesine yer verildiği, İdari Şartname’nin 25.5’inci maddesinde yer alan kısa vadeli sigorta prim oranının %1 olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personelçalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir

79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

 

 Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

 

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir…” açıklamaları yer almaktadır.

           

            Başvuru sahibi Mis Güvenlik Hizmetleri A.Ş.den 12.11.2012 tarih, 400 sayılı yazıyla ihalenin bütün kısımları için aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,  isteklinin açıklamasında işçilik giderinin tevsiki için KİK işçilik hesaplama modülü çıktıları ile, giyim gideri için proforma faturalarla açıklama yaptığı, özel güvenlik malî sorumluluk sigortası giderini tevsik amacıyla Aviva Sigorta A.Ş.den alınan 1 sayfalık teklifi sunduğu, teklif metninde bir adet imzanın yer aldığı görülmüş olup, imzanın üzerinde imzalayan kişiye ait isim ve unvan bilgilerinin bulunmadığı, yazının yetkili kişilerce imzalanması gerekirken söz konusu yazıda bu hususu kanıtlayan bilginin bulunmaması ve imzalayan yetkilinin isim ve unvanına ait verilerin yer almaması nedeniyle özel güvenlik mali sorumluluk sigortası giderinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.23’üncü maddesine uygun olarak belgelendirilmediği ve söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir.  

 

Sonuç olarak, incelemeye konu ihalenin tüm kısımları yönünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul