En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-602
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :64
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-602
Şikayetçi:
 Abayrak Temizlik Hizmet Organizasyon İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., İPEKYOL MAH. HULUSİ KILÇASLAN SOK. ORMANCI APT. ALTI NO:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Kağıthane Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü), Merkez Mah. Ayazma Cad. No: 3 34406 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2012 / 42094
Başvuruya konu ihale:
 2012/135603 İhale Kayıt Numaralı "2013-2014 Yılları Belediye Hizmet Binaları İç Temizlik Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kağıthane Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü)tarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013-2014 Yılları Belediye Hizmet Binaları İç Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Abayrak Temizlik Hizmet Organizasyon İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 19.12.2012 tarih ve 42094 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4879 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece tekliflerinin sunmuş oldukları teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde,

 

          “1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

          (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

          a) Yazılı olması.

          b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

          c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

          ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

          d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

          e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

          (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

          (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

          (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmünün yer aldığı,

 

          Teklif ekinde sunulan teklif mektubunun yazılı ve imzalı olduğu, ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin okunup kabul edildiğinin belirtildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmadığı, teklif mektubunun ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalandığı; teklif mektubu standart forma uygun olarak sunulmamış olsa da birim fiyat teklif cetvelinde teklif verilen kısımların açıkça belirtildiği ve söz konusu kısımlara ilişkin olarak verilen toplam teklif tutarlarının teklif mektubunun 6’ncı maddesine rakam ve yazı ile birbirine uygun şekilde yazıldığı,

 

Bu çerçevede, Kanun ve Yönetmelikte teklif mektuplarının taşıması zorunlu olan unsurlar olarak sayılan hususların tamamının söz konusu teklif mektubunda yer aldığı, ihale dokümanının tamamını okuyup kabul ederek ihaleye teklif sundukları için, idarece tespit edilen eksiklik ve hataların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 53’ncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca standart forma aykırılık niteliğinde olmadığı, dolayısıyla teklifin esasına etkili bir eksiklik olarak değerlendirilemeyeceği,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ile firmalarının teklif fiyatları arasındaki farkın idarece göz önünde bulundurulmamasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinden olan kaynakların verimli kullanılması ilkesinde de aykırılık teşkil edeceği iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının; “2013-2014 Yılları Belediye Hizmet Binaları İç Temizlik Hizmet Alımı İşi” şeklinde belirtildiği,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde,

 

“19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesinin,

 

            “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde ise,

 

            “23.1.Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2.Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; incelemeye konu ihaleye 3 teklif verildiği, Albayrak Temizlik Hizmet Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “Birim fiyat teklif mektubunda ihale şekli ve idare adı yanlış yazıldığı dolayısıyla (Standart Form KİK015.3/H) standart forma uygun olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Sis-Tem Sosyal Hizmetler Gıda Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “Ticaret odası faaliyet belgesi, geçici teminat mektubu ve banka referans mektubu sunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Turkuaz Sosyal ve Destek Hizmetleri Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde,

 

“Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur”hükmü,

 

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde,

 

“Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde,

 

          “1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

          (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

          a) Yazılı olması.

          b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

          c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

          ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

          d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

          e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

          (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

          (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

          (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

          Başvuru sahibinin sunduğu birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelin incelenmesi neticesinde; anılan Yönetmelik hükmü uyarınca teklif mektubunda bulunması gereken hususlardan yazılı olma, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, vergi kimlik numarasının belirtilmesi ve yetkili kişilerce imzalanmış olması hususlarının başvuru sahibinin teklif mektubunda yer aldığı anlaşılmıştır.

 

          Buna karşın, birim fiyat üzerinden ihale edilen işte, götürü bedel teklif mektubu sunulduğu, Anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan Standart Form-KİK015.3/H’a aykırı olarak

 

          Teklif mektubunun başında “Birim fiyat teklif mektubu” yerine “Götürü bedel teklif mektubu” yazdığı,

 

          Teklif mektubunun idare yerine “Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği”ne hitaben yazıldığı“

 

           “İhale konusu işi, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç   [ Teklif edilen toplam bedel, para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.” ifadesi yerine “İhale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam [teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır] bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesinin yazdığı görülmüştür.

 

          Bu çerçevede, başvuru sahibince sunulan teklif mektubunun şekil ve içerik yönünden standart forma aykırı olduğu ve bu aykırılıkların teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, usulüne uygun teklif mektubu sunmayan isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde görülmüştür.

 

          Başvuru sahibince, birim fiyat teklif cetvelinde teklif verilen kısımların açıkça belirtildiği ve söz konusu kısımlara ilişkin olarak verilen toplam teklif tutarlarının teklif mektubunun 6’ncı maddesine rakam ve yazı ile birbirine uygun şekilde yazıldığı, bu nedenle standart formun 6’ncı maddesinde yer alan aykırılığın standart forma aykırılık niteliğinde olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak ise; birim fiyat cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun eki ve ayrılmaz bir parçası olduğu, teklif mektubu ve eki cetvelde arasında çelişki olamayacağı hususu göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

          Teklif mektubunun 2’nci maddesinde standart forma aykırı olarak “İhale tarihinde….” ifadesi yerine, “Son başvuru ve ihale tarihinde” ifadesinin yazdığı anlaşılmakla birlikte  ihalede açık ihale usulü uygulanacağı için söz konusu aykırılığın esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

                                                    Mahmut  GÜRSES

                                                            Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

    II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

     Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

     Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

    Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

     Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

      Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

   Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

       Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul