En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-603
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :65
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-603
Şikayetçi:
 Öznur Temizlik Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti., HUNAT MAH. SİVAS CAD. AK PLAZA İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:2/5 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Melikgazi Belediyesi, Seyitgazi Mah. Nuhnaci Yazgan Cad. No:34 38030 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 71
Başvuruya konu ihale:
 2012/172682 İhale Kayıt Numaralı "18 Ay Süreli (250 Kişi İle) Park Bahçelerin,Ağaçlık Alanların Ve Orta Refüjlerin Bakımı, Sulanması Çimlerin Biçilmesi Ve Temizliği İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Melikgazi Belediyesitarafından 27.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “18 Ay Süreli (250 Kişi İle) Park Bahçelerin, Ağaçlık Alanların Ve Orta Refüjlerin Bakımı, Sulanması Çimlerin Biçilmesi ve Temizliği İşi” ihalesine ilişkin olarak Öznur Temizlik Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile üzerine başvuru sahibince 02.01.2013 tarih ve 71 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/10 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde,

 

“Tazminat süresini (zamanını) tamamlayan işçiye, firma personellerin tazminat bedellerini ödeyecektir. Ödemediği takdirde bu bedel hak edişten kesilip personele verilecek, tazminat hak etmeyen işçilerin de bedelleri de son hak edişten kesilecektir. İşçilerin tazminatı ile ilgili ihale ilanından sonra yasal değişiklikler meydana gelmesi durumunda yeni yasal düzenlemelere uyulacaktır. Tazminatlar bilindiği gibi %3 genel giderler içerisinde değerlendirilecektir. Ayrıca tazminatlar için idaremiz fiyat farkı ödemeyecektir. Firma hesaplarını yaparken bu noktayı dikkate almalıdır.

 

04.2011 tarih ve 27911 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kamu ihale Tebliği Madde 79.1 hükmüne istinaden;

 

Yüklenici firma, hizmet alımı ihalesine konu iş sözleşme sonunda, bünyesinde çalışan işçilerin hizmet alımı ihale süresine ilişkin kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık ve genel tatil günleri alacaklarını ödemediği belge ile ispatlamadığı takdirde kesin teminat mektubu bu alacaklara mahsuben irat kaydedilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Söz konusu madde de belirtilen “Tazminat hak eden işçilerin tazminatının ödenmesi hak etmeyen işçilerin bedelleri de son hak edişten kesilecektir.” ifadesinin sağlıklı teklif vermelerini engellediği, kesilen tutarın hangi kalem üzerinden hesap edileceğinin belli olmadığı, şöyle ki tazminatların işçinin son brüt ücreti üzerinden hesap edileceği, başvuruya konu ihalenin 18 aylık bir ihale olduğu ve 18 ay sonunda işçinin ücretinin ne kadar olduğu belli olmadığı göz önünde bulundurulduğunda İdari Şartname’de yapılan anılan düzenlemenin isteklilerce sağlıklı teklif verilmesini engellediği,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’nci maddesinde yer alan Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.açıklamasından kesin teminat mektubunun iade edilmemesi gibi bir sonucun çıkarılamayacağı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 13’nci maddesinde kesin teminatın hangi hallerde iade edilemeyeceği, yüklenicinin hangi borçlarının kesin teminattan karşılanacağına yer verildiği, ihale dokümanının “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde yer alan düzenlemenin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 13’nci maddesine aykırı olduğu, anılan maddenin isteklileri tereddüte düşüreceği ve sağlıklı teklif verilmesine engelleyen nitelikte olduğu,

 

2) Teknik Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler”başlıklı 25’nci maddesindeteknik şartnamede azami kilometre sınırları açıklanan araç ve ekipmanlar ile bunların sarf edeceği akaryakıtlar ile bakım ve onarım giderleri ve teknik şartnamede de açıklanan diğer malzeme ve ekipman giderleri teklif fiyata dâhil edilecektir.”  düzenlemesinin yer aldığı, fakat İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde akaryakıta gelen fiyat farkları hakkında bir düzenleme yapılmadığı, 18 aylık söz konusu ihalede akaryakıt fiyatlarının ne olacağı hususunda tahmin yürütülmesinin mümkün olmadığı, anılan maddenin isteklileri tereddüte düşüreceği ve sağlıklı teklif verilmesine engelleyen nitelikte olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak,

 

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2.1 inci maddesinde ihale konusu işin adının; “18 Ay Süreli (250 Kişi İle) Park Bahçelerin, Ağaçlık Alanların ve Orta Refüjlerin Bakımı, Sulanması Çimlerin Biçilmesi ve Temizliği İşi” olarak belirtildiği,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde,

 

“19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı,

           

            “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25 inci maddesinde,

 

25.1.İhale konusu hizmette çalıştırılacak işçilerin çalışma süreleri haftalık 45 saat olup, bu süre genel olarak haftanın çalışılan günlerine eşit surette bölünerek uygulanır. İşçi ücretleri ile nakden ve ayni olarak ödenecek tüm giderleri ile teknik şartnamede azami kilometre sınırları açıklanan araç ve ekipmanlar ile bunların sarf edeceği akaryakıtlar ile bakım ve onarım giderleri ve teknik şartnamede de açıklanan diğer malzeme ve ekipman giderleri teklif fiyata dâhil edilecektir.
            Asgari ücrete gelen fiyat farkları ödenecektir. (46. Maddede detaylı açıklanmıştır).”
düzenlemesinin,

 

Anılan Şartname’nin “Fiyat Farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde,

 

“46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1.

Fiyat farkı hesaplanacaktır. Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesinin ekinde yer alan esasların hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.

07/05/2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 8. Maddesine göre işlem yapılacaktır.

‘‘Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark’’

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

  1. Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

 b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranların değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,


           Toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nam ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” düzenlemesinin,

 

            “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde,

 

            “47.1. Tazminat süresini (zamanını) tamamlayan işçiye, firma personellerin tazminat bedellerini ödeyecektir. Ödemediği takdirde bu bedel hak edişten kesilip personele verilecek, tazminat hak etmeyen işçilerin de bedelleri de son hak edişten kesilecektir. İşçilerin tazminatı ile ilgili ihale ilanından sonra yasal değişiklikler meydana gelmesi durumunda yeni yasal düzenlemelere uyulacaktır. Tazminatlar bilindiği gibi %3 genel giderler içerisinde değerlendirilecektir. Ayrıca tazminatlar için idaremiz fiyat farkı ödemeyecektir. Firma hesaplarını yaparken bu noktayı dikkate almalıdır.

 

20.04.2011 tarih ve 27911 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kamu ihale Tebliği Madde 79.1 hükmüne istinaden;

 

Yüklenici firma, hizmet alımı ihalesine konu iş sözleşme sonunda, bünyesinde çalışan işçilerin hizmet alımı ihale süresine ilişkin kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık ve genel tatil günleri alacaklarını ödemediği belge ile ispatlamadığı takdirde kesin teminat mektubu bu alacaklara mahsuben irat kaydedilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; incelemeye konu ihaleye 7 teklif verildiği, İz Erbey Peyzaj Tasarım Uygulama İnşaat Turizm Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin geçici teminat mektubu sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Metafor İnş. Taah. Maden Temz. Nakl. Otom. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Bilba Elektrik İnşaat Mühendislik Müşavirlik ve Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.


            4857 sayılı İş Kanununun Geçici 6’ncı maddesinde“Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.” hükmü,

 

1475 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan durumların gerçekleşmesi halinde her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. Anılan maddenin 2’nci fıkrasında ise“İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12/7/1975 tarihinden, itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır…” hükmü,

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38 inci maddesinde“Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, işin yapılmakta olduğu bir işkolu veya meslekte aynı tipteki bu iş için mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı tip bir iş için mevzuatla tespit edilenlerden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yüklenicilerinin bu çalışma şartlarına uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.

 

Kontrol teşkilatı işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.

 

Bu amaçla yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), şantiye şefliği, işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir.

 

Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

 

Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir.

 

Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere kontrol teşkilatı, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir. Bu husus ayrıca bir tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir.

 

Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır.

 

Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına verecek ve bu bordrolarda teknik ve yönetici personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.

 

Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’de yer alan düzenlemeden, yüklenicinin sözleşme kapsamında çalıştırdığı işçilerin hak etmiş oldukları kıdem tazminatını ödemesi gerektiği, yüklenici tarafından söz konusu ödemeyi yapmaması durumunda bu bedelin idarece, yüklenicinin hakedişlerinden kesilerek personele verileceği, henüz tazminata hak kazanmamış işçilerin kıdem alacaklarının ise yüklenicinin son hakedişinden kesileceği, yüklenicinin sözleşme sonunda çalıştırdığı işçilerin hak etmiş olduğu kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık ve genel tatil günleri alacaklarını ödediğini gösterir belge sunmadığı takdirde kesin teminat mektubunun bu alacaklara mahsuben irat kaydedileceği anlaşılmaktadır.

 

Anılan Kanun hükümlerinden, hizmet akdinin, kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren sebeplerle sona ermesi durumunda her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemesinin söz konusu olacağı, işyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdeminin, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanacağı, işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işverenin de sorumlu olacağı görülmüştür. 

 

Kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine ilişkin olarak, idarenin bu sorumluluğunun daha çok takip, gözetim ve denetim niteliğinde olduğu, kıdem tazminatının ödenmesinde asıl sorumluluğun yükleniciye ait olduğu, yüklenici tarafından kıdem tazminatının ödenmemesi halinde idarenin sorumluluğunun doğduğunun kabulü gerekmektedir. İhale mevzuatına bakıldığında, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38’inci maddesi uyarınca idarece işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol edilmesi veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarların değerlendirilmesi, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden kesilerek ilgililere ödenmesi konusunda yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır.

 

Görüldüğü üzere, mevzuatta hangi hallerde yüklenicinin hakedişinden kesinti yapılacağı düzenlenmiş olup, iddia konusu kıdem ve ihbar tazminatının yüklenici tarafından işçilere ödenmemesi halinin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde ise; “79.1.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde; İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.”açıklaması,

 

            Yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan 79.1 inci maddesi uyarınca, kıdem tazminatı % 3 oranındaki genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gereken nitelikte bir gider kalemidir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğindeki kabul nedeniyle, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kıdem ve ihbar tazminatı ve bu mahiyetteki diğer giderler için işçilik kalemleri üzerinden ödenecek % 3’lük tutarın iddia konusu düzenlemeden kaynaklanacak parasal tutarı karşılayamayacağı ve ihale öncesinde yüklenici tarafından istihdam edilecek personelden kaç kişinin kıdem tazminatı hak ederek işten ayrılacağına ilişkin tespitin başlangıçta yapılmasının imkân dahilinde olmadığı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, yüklenicinin sözleşme kapsamında çalıştırdığı işçilerin hak etmiş oldukları kıdem tazminatını ödemesi gerektiği, yüklenici tarafından söz konusu ödemeyi yapmaması durumunda bu bedelin idarece, yüklenicinin hakedişlerinden kesilerek personele verileceğine ilişkin düzenlemenin yüklenicilere mevzuatta yer almayan bir külfet yüklendiği, bunun sonucunda da başvuruya konu ihalede isteklilerin ihaleye katılma ve tekliflerini hazırlama davranışları üzerinde olumsuz etkisi olacağı değerlendirilmiştir.

 

Öte yandan, 4735 sayılı Kanunun, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla alınan kesin teminatın iadesine ilişkin 13’üncü maddesinde; kesin teminatın hangi hallerde iade edilmeyeceği, yüklenicinin hangi borçlarının kesin teminattan karşılanacağı düzenlenmiştir. Buna göre; taahhüt, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemişse ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu varsa kesin teminat yükleniciye iade edilmeyecektir. Yüklenicinin iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilecek ve yüklenicinin borçlarına karşılık mahsup edilecek, varsa kalanı yükleniciye geri verilecektir.

 

Anılan İdari Şartname düzenlemesinde maddesinde yüklenicinin personelin kıdem ve ihbar tazminatını ödememesi halinde kesin teminatının irat kaydedileceği belirtilmiş ise de, yukarıda aktarılan mevzuat gereği iddia konusu kıdem ve ihbar tazminatının yüklenici tarafından işçilere ödenmemesi halinin yüklenicinin teminatından kesinti yapılmasını gerektirmediği anlaşıldığından, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak,

 

            İhale konusu hizmetin ana konusunun personel çalıştırılmasına dayalı olduğu, hizmetin ifası sırasında kullanılacak araçların hizmet konusu işin esaslı unsuru olmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede idarece İdari Şartname’de akaryakıt fiyat farkı ödeneceğine ilişkin düzenleme yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

                                                    Mahmut  GÜRSES

                                                            Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

    II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

     Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

     Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

    Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

     Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

      Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

   Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

     Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul