En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-605
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :55
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-605
Şikayetçi:
 Selçuk Özcan, ATATÜRK CAD. TURFANDA İŞ HANI KAT 4 NO : 24 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Devlet Hastanesi , Saglık Caddesı 1 71100 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43520
Başvuruya konu ihale:
 2012/130471 İhale Kayıt Numaralı "Hastanemiz Ve Ek Hizmet Binasının 2013 Yılı İhtiyacı Olan 40 Kişi İle (12 Ay) 1 Yıl Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Devlet HastanesiBaştabipliği tarafından 11.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Hastanemiz ve Ek Hizmet Binasının 2013 Yılı İhtiyacı Olan 40 Kişi İle (12 Ay) 1 Yıl  Malzemesiz Genel Temizlik  Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Selçuk Özcan-Oruçoğulları Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 12.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43520sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5196sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, personelin aylık işçilik giderine ilişkin teklif edilen birim fiyatın birebir asgari işçilik maliyeti ile aynı olduğundan dolayı herhangi bir aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan durumun Kanun'un 38'inci maddesine uygun olmadığı, kendilerinden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Hastanenin ve ek Hizmet Binasının 2013 yılı ihtiyacı olan 40 kişi ile (12 ay) 1 Yıl Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi”olarak belirlenmiş olup, aynı şartnamenin 25’inci maddesinde, “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:
40 Personelle Hizmet yürütülecek olup,İşçilere asgari ücret olarak ödeme yapılacaktır.Sözleşme süresi içinde 14,5 gün Ulusal bayram ve genel tatil günü bulunmakta olup,290 Gün bu günlerin her birinde 20 (Yirmi) kişi/ işçi çalıştırılacak olup,Bürüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak olup, bu bedel teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

a)İşçilere yemek hastanemizde çıkartılan yemekten verilecektir.İşçilere yol bedeli verilmeyecektir.Yemek ve Yol bedeli teklif fiyata dahil edilmeyecektir.
b)İşçilere teknik şartnamede belirtilen şekilde
1(BİR) YILLIK KIYAFET ALT ÜST FORMA 1 Takım Yazlık, 1 Takım Kışlık Toplam 78 Takım Giysi. Kişi başı 2'er çift (Ayakkabı)Sabo terlik Toplam 78 Çift (78 takım) 2 Takım Tıbbi atık Giysi ekipmanı, Giyecekler Ayni olarak öngörülmekte olup, Teklif Fiyatlarına dahil edilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu hizmet işi için kısa vadeli sigorta kolları risk prim oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)tur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almakta olup, aynı Tebliğ’in 79’uncu maddesinde aşırı düşük tekliflerin tespitinde, aşırı düşük teklif açıklamaların hazırlanmasında ve idareler tarafından değerlendirilmesinde izlenmesi gereken usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

20.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, Kanun’un 37’nci maddesi göre yapılan yeterlik değerlendirilmesi sonucunda teklifi geçerli bulunan istekliler arasından teklif fiyatı yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre düşük olanlardan aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, ancak başvuru sahibinden açıklama yerine görüş talep edildiği, başvuru sahibinin görüş yazısı üzerine verdiği cevabın idare tarafından uygun bulunmaması üzerine teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin 15.11.2012 tarihli ve 5268 sayılı görüş yazısı içeriğinde, başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde 1 işçinin aylık maliyetinin 1.181,33 TL olarak belirlendiği, söz konusu bedelin birebir asgari işçilik maliyeti olduğu, anılan kalem içerisinde giyim bedelinin dahil edilip edilmediği ilişkin Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda hazırlanacak görüş ve düşüncelerinin idareye bildirilmesi istenilmiştir.

 

Başvuru sahibinin cevabında, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 578.701,50 TL olduğu, kendi toplam tekliflerinin 578.704,40 TL olduğu, arada kalan farkın giyim bedeli olduğu ifade edilmiş olup, idarenin sorduğu aylık işçilik maliyetine ilişkin soruya yönelik herhangi bir cevap verilmediği anlaşılmıştır.

 

            Öncelikle, komisyonlarca yapılan yeterlik değerlendirmesinin Kanun’un 37’nci maddesi gereğince yeterlik belgelerin yeterlik kriterlerine uygunluğu üzerinden yapılması gerektiği, söz konusu değerlendirme sonrasında geçerli tekliflerin bedellerinin aşırı düşük olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            İdare tarafından başvuru sahibine gönderilen 15.11.2012 tarihli ve 5268 sayılı yazı ile diğer aşırı düşük teklif sahiplerine göndermiş olduğu 19.10.2012 tarihli aşırı düşük teklif sorgu yazıları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibine gönderilen yazının aşırı düşük teklif sorgulama yazısı olmadığı, daha çok Kanun’un 37’nci maddesinde belirtilen bilgi talep yazısı şeklinde olduğu, diğer aşırı düşük yazılarında açıkça teklifin aşırı düşük bulunduğunun belirtildiği ve açıklama talep edildiği hususu göz önüne alındığında başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulaması işlemine tabi tutulmadan teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarelerin teklif bedelinin içerisinde giyim bedeli olmadığına ilişkin tespitinden dolayı teklifin ancak Kanun’un 38’inci maddesine göre yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirilmesi sonucunda reddedilebileceği sonucuna ulaşıldığından, idarenin başvuru sahibinden aşırı düşük teklif açıklaması talep etmeden teklifi değerlendirme dışı bırakması işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarenin başvuru sahibinden teklif bileşenlerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması talep etmesi, süresi içerisine açıklamanın sunulması durumunda gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda teklifin uygunluğuna karar verilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul