En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-606
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :106
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-606
Şikayetçi:
 Bircan Temizlik Ve Yemek Hiz. Tur. İnş. Nak. Hay. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., PAZARKAPI MAHALLESİ DEREBOYU SOKAK NO:21 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Başakşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği, 4.Etap 1.Kısım Yunus Emre Cad. İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.12.2012 / 40068
Başvuruya konu ihale:
 2012/133331 İhale Kayıt Numaralı "Başakşehir Devlet Hastanesi 2013 Yılı 12 Aylık 282.050 Öğün Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama Dağıtımı Ve Sonrası Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Başakşehir Devlet Hastanesi Başhekimliğitarafından 15.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Başakşehir Devlet Hastanesi 2013 Yılı 12 Aylık 282.050 Öğün Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama Dağıtımı ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Bircan Temizlik ve Yemek Hiz. Tur. İnş. Nak. Hay. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. nin 19.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.12.2012 tarih ve 40068 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4531 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,  ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının teknik şartnamede yer alan düzenlemelere ve Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı, idare tarafından anılan açıklamanın uygun görülmeyerek teklifin reddedilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            06.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, şikâyete konu ihaleye 8 isteklinin katıldığı, yapılan yeterlik değerlendirilmesi sonucunda iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye kalan geçerli teklifler ile yaklaşık maliyet göz önünde bulundurularak Doyaş San. Tic. A.Ş. ve Özgüvenler Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif bedellerinin aşırı düşük olduğuna karar verildiği ve kendilerinden teklif bileşenlerine ilişkin olarak yazılı açıklama talep edilmesi istenildiği, sunulan açıklamaların komisyon tarafından incelenmesi neticesinde Özgüvenler Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasının uygun görülmeyerek teklifinin reddedildiği anlaşılmış olup açıklaması uygun görülen Doyaş San. Tic. A.Ş.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı, “Başakşehir Devlet Hastanesi 2013 Yılı 12 Aylık 282.050 Öğün Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama Dağıtımı Ve Sonrası Hizmet Alımı İşi”şeklinde belirtilmiş olup, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnamede alınacak hizmetin teknik ayrıntılarına yer verildiği tespit edilmiştir.

 

            Ayrıca idari şartnamenin 25’inci maddesinde, “Yemek üretiminde kullanılacak tüm gıda ürünlerinin giderleri, yemekhanedeki tüm malzemelerin bakım giderleri, yemek üretimi, dağıtımı, servis hizmetlerinde çalışan işçi ücretleri (Resmi Tatil ve hafta sonu tatil günleri dahil) ve kıyafet giderleri, yüklenicinin getirdiği demirbaş ve ekipmanların amortisman giderleri, yükleniciye ait olup, teklif fiyata dahildir.” düzenlemesinin de yer aldığı, söz konusu düzenlemeye dayanarak isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarında anılan giderlerin tümüne ilişkin belgelendirme yapmaları gerektiği anlaşılmıştır.

                                                                                                                   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almakta olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde aşırı düşük tekliflerin tespiti, istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaların hazırlanması ve idareler tarafından açıklamaların değerlendirilmesi aşamalarında uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

            İdarenin 18.10.2012 tarihli ve 6645 sayılı aşırı düşük teklif sorgulama yazısı incelendiğinde, istekliden teknik şartnamede yer alan örnek menüler üzerinden yemek maliyetinin açıklanmasının istenildiği, bunun yanında işçilik ücretlerinin ve sözleşme gideri maliyetlerinin de ayrıca hesaplanarak belgelendirilmesi gerektiğinin belirtildiği, ek olarak teknik şartnamede belirtilen diğer teklif bileşenlerine ilişkin olarak Tebliğ’in 79’uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde açıklamaların hazırlanması gerektiği belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin 30.10.2012 tarihli açıklaması içerisinde yer alan hesap cetveli incelendiğinde, çıplak yemek maliyeti, işçilik, personelin kıyafet ve yemek giderleri, temizlik ve ilaçlama maliyetleri, sigorta bedeli, sözleşme giderleri, yemeklerin taşınması sırasındaki araç giderlerine, sarf malzemelerine, yemek servisinde kullanılacak malzemelerin amortisman giderlerine ilişkin olarak belgelendirme yapıldığı tespit edilmiş olup, ayrı bir gider kalemi olarak öngörülmeyen giderlerinde eklendiği anlaşılmıştır.

 

            Çıplak yemek maliyetine ilişkin olarak sunulan açıklama incelendiğinde, normal ve diyet yemekler ile normal ve diyet kahvaltıya ilişkin açıklamaların teknik şartnamede belirtilen örnek menüler üzerinden yapıldığı, örnek menülerde yer alan yemek cinslerine ve gramajlarına uygun olarak giderlerin belgelendirildiği anlaşılmıştır.

 

            Örnek menülerin içerisinde yer alan girdi maliyetlerine ilişkin olarak piyasadan proforma fatura alma yoluyla belgelendirmenin yapıldığı, alınan proforma faturaların SMMM tarafından onaylandığı alt kısımlarında Tebliğ’in 79.4.2.4’üncü maddesinde yer alan “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.”  ifadesinin de yazıldığı anlaşılmış anılan belgeler mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            İstekli çalıştırılması öngörülen personele verilecek olan giyim giderlerine ilişkin olarak SMMM onaylı proforma fatura sunduğu, söz konusu giderleri teklifine dahil ettiği tespit edilmiş olmakla birlikte, Tebliğ’in 79.4.2.24 üncü maddesinde yer alan “Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir.” açıklaması gereği, anılan belgelerin uygunluğunun kontrol edilmesine gerek bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

            Bu itibarla, Doyaş San. Tic. A. Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında açıklanması istenen teklif bileşenlerine ilişkin olarak yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, başvurunun reddedilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul