• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-662
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :26
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-662
Şikayetçi:
 Muzaffer Altıntaş, 19 MAYIS SANAYİ SİTESİ 64.SOK. NO:14 KUTLUKENT/ SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 75.Yıl Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Ulucanlar Cad. Ankara Hastanesı Girişi ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 355
Başvuruya konu ihale:
 2012/166898 İhale Kayıt Numaralı "Malzeme Dahil Taşımalı Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetler Alım İşi (2013 Yılı)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

75.Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezitarafından 11.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malzeme Dahil Taşımalı Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler  Alım İşi (2013 Yılı)” ihalesine ilişkin olarak Muzaffer Altıntaş’ın 24.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013tarih ve 355sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/65sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 20.12.2012 tarihinde posta yoluyla gönderilen kesinleşen ihale kararında ihalenin Yaprak Yemek Üretim ve Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ikinci en avantajlı teklif olarak firmaları Muzaffer Altıntaş’ın belirlendiğinin bildirildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde, “(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlere veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği gereği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici karı eklenir…” hükmünün yer aldığı,

 

Bahse konu ihalede yaklaşık maliyetin 586.993,00 TL olduğu, yaklaşık maliyette karın %20’yi geçemeyeceği dikkate alındığında karsız yaklaşık maliyetin 489.160,83 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

         b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

        c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

          Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde,

          “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

          (2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

          a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

          b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

          c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

          ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

          d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

          Esas alınır.

          (3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

          (4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

          ...”  hükmü,

 

          Anılan Yönetmeliğin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde,

          “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

          a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

          b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

          …          

          (3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Ek 16/7/2011-27996 R.G./1. md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.”hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu ihale 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 75. Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin “Taşımalı Olarak Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler Alımı” işidir. Anılan ihalede yaklaşık maliyet piyasa araştırması ve diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı işlerdeki fiyatların ortalaması esas alınarak 586.993,00 TL olarak belirlenmiş olup, Yaklaşık Maliyet Cetvelinde yaklaşık maliyet içerisinde hangi oranda kar öngörüldüğü belirtilmemiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi gereğince idarece yaklaşık maliyet hesabında % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı ekleneceği hüküm altına alındığından anılan Yönetmelik hükmü uyarınca yapılan hesaplamada bahse konu ihalede karsız yaklaşık maliyet 489.160,83 TL olmaktadır. İhale üzerinde bırakılan Yaprak Yemek Üretim Gıda Paz. ve San. Tic. Ltd. Şti. & Öz Doğanay Yemek Oto İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif fiyatı 476.800,00 TL olup bu İş Ortaklığı’nın teklif fiyatı karsız yaklaşık maliyetin altında kaldığı, bu haliyle anılan İş Ortaklığı’nın teklifinin aşırı düşük teklif olduğu anlaşıldığından bahse konu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden idare tarafından önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle Yaprak Yemek Üretim Gıda Paz. ve San. Tic. Ltd. Şti. & Öz Donanay Yemek Oto İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “20.12.2012 tarihinde posta yoluyla gönderilen kesinleşen ihale kararında ihalenin Yaprak Yemek Üretim ve Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ikinci en avantajlı teklif olarak firmaları Muzaffer Altıntaş’ın belirlendiğinin bildirildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinde, “(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlere veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği gereği dikkate alınarak %20 oranım geçmemek üzere yüklenici karı eklenir... ’’hükmünün yer aldığı,Bahse konu ihalede yaklaşık maliyetin 586.993,00 TL olduğu, yaklaşık maliyette karın % 20’yi geçemeyeceği dikkate alındığında karsız yaklaşık maliyetin 489.160,83 TL olduğu, ihaleüzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, idare tarafından önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle Yaprak Yemek Üretim Gıda Paz. ve San. Tic. Ltd. Şti.-Öz Donanay Yemek Oto İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesihususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

75.Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Taşımalı Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı (2013 Yılı)” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa araştırması diğer idarelerin bildirdiği ihale sonuçları esas alınarak toplam 586.993,00 TLolarakhesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 14 adet ihale dokümanı satın alındığı, 11.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 6 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teşekkür mektubu verdiği, bir isteklinin teklifinin “Özel sektöre yapılan işe ilişkin sözleşme sunulmadığı” gerekçesiyle,  bir isteklinin teklifinin “Gelir Tablosu/Ciro sunulmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan üçteklifinde geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Yaprak Ltd. Şti.-Özdoğanay Ltd. Şti. iş Ortaklığı

476.800,00

Muzaffer Altıntaş

490.400,00

Doruk Ltd. Şti.-HC Ltd. Şti. İş Ortaklığı

544.900,00

 

 

            Şeklinde verildiği, idarece, geçerli teklifler üzerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden en düşük fiyat esasına göre ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması istemeden ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğuna ilişkin “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul