En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-663
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :27
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-663
Şikayetçi:
 Sadettin Güçlü, BAĞLARBAŞI SELAMİALİ MAH. YENİ OCAK SOK. NO : 45 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Tuzla Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No: 17 34945 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2013 / 986
Başvuruya konu ihale:
 2012/168243 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Seminer, Söyleşi, Panel, Mesnevi Sohbetleri, Sağlık Sohbetleri, Tarih Konuşmaları Edebiyat Konuşmaları, Şiir Geceleri Organizasyonu" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Tuzla Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 14.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı Seminer, Söyleşi, Panel, Mesnevi Sohbetleri, Sağlık Sohbetleri, Tarih Konuşmaları Edebiyat Konuşmaları, Şiir Geceleri Organizasyonu” ihalesine ilişkin olarak Sadettin Güçlü’nün 02.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.01.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.01.2013tarih ve 986sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/184sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, bahse konu ihalenin yaklaşık maliyeti ve verilen tekliflerin aşağıdaki gibi olduğu,

 

Yaklaşık Maliyet                             627.250,00 TL,

İs Art Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.  268.000,00 TL,

İstanbul Akademi Saadettin Güçlü  598.400,00 TL,

Ternasan Rek. Org. Danş. Ltd. Şti.  618.830,00 TL,

                                                               

26.11.2012 tarihinde ihalenin İs Art Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak da firmalarının belirlendiği, diğer isteklinin iş deneyim belgesinin bulunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği,

                                                               

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyete göre %57,25, karsız yaklaşık maliyete göre % 48,72, geçerli teklif ortalamasına göre %38,10 daha düşük olmasına rağmen 4734 sayılı Kanun’un 38’nci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            İdarenin şikayete verdiği cevapta, “diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre” değerlendirilerek sonuçlandırmak yerine, “piyasa şartları göz önüne alınarak yeterli bulunmuştur” şeklinde mevzuat gerekçeleriyle uyuşmayan ve tamamen sübjektif bir karar alındığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu fiyatlarla ihale konusu işlerin yapılabilmesinin reel piyasa ve hayatın doğal akışına aykırı olduğu, ihale konusu işin kapsamında söyleşiler, paneller, tarih konuşmaları, Mevlevi sohbetleri, sağlık sohbetleri, şiir geceleri, edebiyat konuşmaları başlıkları altında 200 ayrı etkinlik organizasyonu ile 500 saatten oluşan seminer programları ve 15 adet sunumun bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Bahse konu ihale 2013 yılı içerisinde Tuzla ilçe sınırları dahilinde bulunan muhtelif etkinlik alanlarında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, Kültür ve Sanat Merkezlerinde (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İdris Güllüce Kültür Merkezi, Tuzla Gençlik Merkezi, Orhanlı Kültür Merkezi, Tuzla Sahil Sinema Salonu, Nikah Sarayı & Kültür Merkezi, Şelale Park Anfi Tiyatro) Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize edeceği seminer, söyleşi, panel, mesnevi sohbetleri, sağlık sohbetleri, tarih konuşmaları, edebiyat konuşmaları, şiir geceleri, sunucu hizmeti, çiçek buketi alımı organizasyonlarının yerine getirilmesi kapsamında ihtiyaç duyulan hizmetlerin uygulanması işidir.

           

            İhalede birim fiyat teklif cetveli,

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Seminer

saat

500

 

 

2

Söyleşi

adet

75

 

 

3

Panel

adet

10

 

 

4

Mesnevi sohbetleri

adet

30

 

 

5

Sağlık sohbetleri

adet

20

 

 

6

Tarih konuşmaları

adet

30

 

 

7

Edebiyat konuşmaları

adet

20

 

 

8

Şiir geceleri

adet

15

 

 

9

Sunucu hizmeti

adet

15

 

 

10

Çiçek buketi

adet

100

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

İhalede yaklaşık maliyet piyasa araştırması sonucunda 627.250,00 TL olarak belirlenmiş olup,  ihale konusu işin niteliği ve yaklaşık maliyet bileşenleri dikkate alındığında idarece 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

           

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının karsız yaklaşık maliyetin altında olduğunu, teklif edilen bedelle ihale konusu işin yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğunu iddia etmektedir.;

 

            Başvuru sahibinin şikâyeti idarece, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu fiyatın piyasa şartları göz önüne alındığında yeterli bulunduğu, bu nedenle ilgili Kanun’un 37. maddesine göre tekliflerin değerlendirildiği ve aşırı düşük sorgulama yapılmasına gerek görülmediği gerekçesiyle reddedilmiştir.

           

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde tekliflerin Kanunun 37 inci maddesine göre değerlendirilmesinden sonra, diğer tekliflere veya tespit edilen yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olduğu belirlenen tekliflerin reddedilmesinden önce, idarece belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği ve istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalenin karara bağlanacağı, ayrıca Kurumun aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu, ihale komisyonunun, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8 inci maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

            (2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

            a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

            b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

            c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

            ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

            d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

            Esas alınır.

            (3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

            (4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir...”  hükmü,

 

            Anılan Yönetmeliğin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

            a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

            b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

            …       

            (3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Ek 16/7/2011-27996 R.G./1. md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.”hükmü yer almaktadır.

 

            Şikâyete konu ihale, 2013 yılı içerisinde Tuzla ilçe sınırları dahilinde bulunan muhtelif etkinlik alanlarında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, Kültür ve Sanat Merkezlerinde (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İdris Güllüce Kültür Merkezi, Tuzla Gençlik Merkezi, Orhanlı Kültür Merkezi, Tuzla Sahil Sinema Salonu, Nikah Sarayı & Kültür Merkezi, Şelale Park Anfi Tiyatro) Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize edeceği seminer, söyleşi, panel, mesnevi sohbetleri, sağlık sohbetleri, tarih konuşmaları, edebiyat konuşmaları, şiir geceleri, sunucu hizmeti, çiçek buketi alımı organizasyonlarının yerine getirilmesi kapsamında ihtiyaç duyulan hizmetlerin uygulanması işidir

 

İhalede birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

İhale kayıt  numarası :2012/168243

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4Birim Fiyat

Tutarı

1

Seminer

saat

500

 

 

2

Söyleşi

adet

75

 

 

3

Panel

adet

10

 

 

4

Mesnevi sohbetleri

adet

30

 

 

5

Sağlık sohbetleri

adet

20

 

 

6

Tarih konuşmaları

adet

30

 

 

7

Edebiyat konuşmaları

adet

20

 

 

8

Şiir geceleri

adet

15

 

 

9

Sunucu hizmeti

adet

15

 

 

10

Çiçek buketi

adet

100

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

İdarece yaklaşık maliyet piyasa araştırması sonucunda 627.250,00 TL olarak belirlenmiş olup Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinde yaklaşık maliyet içerisindeki kar oranı belirtilmediğinden ve anılan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi gereğince idarece yaklaşık maliyet hesabında % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı ekleneceği hüküm altına alındığından, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca ihalenin kârsız yaklaşık maliyeti 522.708,33 TL olarak hesaplanmıştır.

 

Diğer taraftan bahse konu ihaleye 3 istekli teklif vermiş olup bu isteklilerden ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı 268.000,00 TL, başvuru sahibinin teklif fiyatı 598.400,00 TL, belge eksikliği nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin teklif fiyatı ise 618.280,00 TL’dir

 

İhale üzerinde bırakılan İs Art Org. Tur. İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının yaklaşık maliyete, kârsız yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre aşırı düşük teklif olduğu anlaşıldığından bahse konu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bu nedenle, idare tarafından önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle İs Art Org. Tur. İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönündeki görüşümle, Kurulun “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” ilişkin kararına katılmıyorum.

 

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul