En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-664
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :28
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-664
Şikayetçi:
 Uça Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., M. YAZICIOĞLU CAD. NO : 8/13 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Anafartalar Cad. 6 06100 Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41916
Başvuruya konu ihale:
 2012/140073 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

            Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığıtarafından 08.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uça Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin 10.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012tarih ve 41916sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4860sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25.3.1 maddesinde 1 güvenlik şefine brüt asgari ücretin %40 fazlası, 5 özel güvenlik grup sorumlusuna brüt asgari ücretin %10 fazlası, 56 adet özel güvenlik görevlisine ise asgari ücretin ödeneceğinin düzenlendiği, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde farklı ücret grupları için ayrı satır açılmadığı, bu hususun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.22’nci maddesine aykırılık taşıdığı, anılan cetvelde ayrı satır açılmaması nedeniyle ihale üzerinde bırakılan Beta-1 Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği fiyatın teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, işçi artışı ya da eksiltmesi olması durumunda hakediş ödemelerinde fazla ödemeye neden olacağından kamu zararının ortaya çıkacağı,

 

2) İdari Şartname’nin 25’inci maddesindeki giyim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve Teknik Şartname’de öngörülen diğer giderler hariç asgari işçilik maliyetinin KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak, ayrı ayrı iş kalemleri bazında yapılan hesaplama sonucunda 1.291.559,43 TL olarak bulunduğu, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveline göre ortalama alınıp hesaplandığında bahse konu maliyetin 1.291.562,91 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının 1.291.689,39 TL olduğu hususu göz önüne alındığında anılan isteklinin giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli için 126,48 TL kaldığı, bu bedel ile söz konusu giderleri karşılamasının gerçek piyasa şartlarını yansıtmadığı gibi hayatın olağan akışına aykırı olduğu, her ne kadar idarece Beta-1 Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında sunduğu belgelerin ilgili vergi dairesine göndermesine karar verilmiş olmakla birlikte Kamu İhale Kurulunun 25.07.2012 tarih ve 2012/UH.I-3019 sayılı kararında proforma faturada belirtilen fiyatlar üzerinden mal alımının mümkün olup olmadığının Ticaret Odasına sorulmasının uygun olacağı kararının alındığı,

 

3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kadak Özel Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin, idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 50’nci maddesi hükmü doğrultusunda anılan belgeyi düzenleyen kurumdan teyidinin yapılması sonucunda yetersiz olacağının görüleceği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almakta olup, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde benzer düzenlemeler yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde de de aşırı düşük teklif açıklamalarının nasıl yapılacağı ve değerlendirileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde,

 

78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

78.5. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 2. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanması zorunludur. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Uygulama Yönetmeliğinin 1 No’lu eki olan standart formlardan KİK015.3/H Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu yürürlükten kaldırılmış ve KİK015.3/H Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları da dahil olmak üzere tüm hizmet alımlarında kullanılmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

           

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir…” açıklaması,

 

Anılan Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

 

“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

 Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.6. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmesi zorunludur.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Bahse konu ihale 62 kişi 12 ay süreli 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında özel güvenlik hizmeti alımı ihalesi olup 02.11.2012 tarihinde yapılan ihale için 18 adet ihale dokümanı satın alınmış / e-imza ile indirilmiş ve bahse konu ihaleye 6 istekli teklif vermiştir.

 

İncelemeye konu ihalede yaklaşık maliyet 1.406.510,31 TL olarak belirlenmiş, tüm tekliflerin geçerli teklif olduğu tespit edildikten sonra Beta-1 Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti. ve Akal Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti. idarenin 09.11.2012 tarihli ve 5398, 5399 sayılı yazıları ile aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmuş, anılan isteklilerden Akal Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim giderine ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.3’üncü maddesine uygun olarak tevsik edici belge sunmaması nedeniyle teklifi reddedilmiştir. İhale aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan Beta-1 Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

 

      İhaleye ait İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dâhil giderler” başlıklı 25.3 maddesinde,

 

“25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Özel güvenlik şefi ve grup sorumluları dışında çalışacak personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme öngörülmemektedir.

1 (bir) özel güvenlik şefine ödenecek ücret asgari ücretin % 40 fazlası olarak hesaplanacaktır. 5 (beş) özel güvenlik grup sorumlusuna ödenecek ücret asgari ücretin % 10 fazlası olarak hesaplanacaktır. İşin süresi ve çalışacak 62 personel sayısı dikkate alınarak asgari ücret üzerinden ilgili mevzuata göre hesaplanacak işçilik ücreti ve ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak olan 42 personelin ücretleri teklif fiyata dahil edilecektir.

Ayrıca, İstekli tarafından, çalıştırılacak 62 personele, yazlık ve kışlık olmak üzere verilecek olan ve türü ile miktarı teknik şartnamede belirtilen giyecek malzemeleri ayni olarak karşılanacak ve maliyete dahil edilecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

İsteklinin; bu iş için çalıştıracağı personele yol ve yemek bedeli olarak ödeyeceği asgari tutar olan Brüt 1 işçi için aylık; brüt yemek ücreti tutarı (26 gün x 8,00 TL), brüt yol ücreti tutarı (26 gün x 8,00 TL) teklif fiyata dahil edilecektir.

Yemek ve yol bedeli isteklilerce nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

İstekli tarafından temin edilecek; Tom Kalemi (GTS Akıllı Kalem) 7 Adet, El Telsizi 24 Adet, Bas Konuş Telefon 10 adet, Metal El Dedektörü 10 adet, El Feneri 12 adet, Düdük 62 adet, Kemer 62 adet, Cop ve kılıfı 62'şer adet, Kelepçe 62 adet, Araç Altı Aynası 2 Adet teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Diğer giderler:

62 (altmışiki) özel güvenlik görevlisinin zorunlu mali sorumluluk sigortası bedelleri teklif fiyata dahildir.

Yükleniciden, işçiler için idarece hazırlanmış olan ve binaya girişte kullanılan, kimlik kart bedeli olarak sözleşme süresince (sözleşme süresinin bitiminde 31.12.2013'ten sonra kart bedeli iade edilecektir.) bir defaya mahsus olmak üzere her bir işçi için 10,00 TL(OnTürkLirası) tahsil edilecektir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu iş için Sigorta İl Müdürlüğü'nden alınarak yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,0'dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu işin birim fiyat teklif cetveli,

 

İhale kayıt  numarası :2012/140073

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ

İŞÇİ X AY

62

12

 

 

2

ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

İŞÇİ X AY

62

12

 

 

                                                                                         I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ

GÜN

609

 

 

                                                                                      II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yar alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinin (Standart Form–KİK15.3/H)’nin (3) nolu dipnotunda “İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır. Farklı ücret gruplarının her biri için ayrı satır açılacaktır…” açıklaması yer almaktadır. Ancak incelemeye konu ihalede idarece İdari Şartname’de 1 özel güvenlik şefine brüt asgari ücretin %40 fazlası, 5 özel güvenlik grup sorumlusuna brüt asgari ücretin %10 fazlası, 56 adet özel güvenlik görevlisine ise asgari ücretin ödeneceğinin düzenlendiği, bu haliyle anılan Şartname’de üç farklı ücret grubu belirlenmiş olmasına rağmen oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinde özel güvenlik personeli için tek bir satır açıldığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde bahse konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti (işçilik ücreti+nakdi yol ve yemek gideri+%3 sözleşme gideri ve genel giderler+ulusal bayram ve genel tatil günleri dâhil) giyim ve giyim için öngörülen %3 sözleşme gideri ve genel giderler ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hariç olmak üzere yeniden hesaplanması sonucunda teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 1.291.579,55 TL olarak hesaplanmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede, her ne kadar idarece üç farklı ücret grubu için birim fiyat teklif cetvelinde tek satır açılmış olmakla birlikte ihale üzerinde bırakılan istekli dahil tüm isteklilerin asgari işçilik maliyetini karşıladığı görüldüğünden ve bu hususun ihalede tekliflerin verilmesini ve değerlendirilmesini etkileyen bir unsur olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin ihale dokümanını 31.10.2012 tarihinde satın aldığı, ihale dokümanına yönelik olarak idareye süresi içerinde bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı ve ihaleye teklif verdiği görüldüğünden ihale dokümanının bu haliyle kesinleşmiş olduğu sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarece ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ile çalıştırılacak personele yol ve yemek giderinin nakdi olarak, giyimin ise ayni olarak verileceği, zorunlu mali sorumluluk sigortası ile malzeme giderlerinin teklif fiyata dâhil edileceği belirtilmiştir. İdarenin ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderdiği 09.11.2012 tarihli ve 5398 sayılı yazısında isteklinin teklifinin aşırı düşük bulunduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi göz önünde bulundurularak malzeme giderleri ile diğer maliyet kalemlerini dikkate almak suretiyle isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını 14.11.2012 tarihi saat 17.30’a kadar teslim etmesi istenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Beta-1 Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti. 14.11.2012 tarihinde idareye aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmuştur. Akabinde idarenin anılan isteklinin belgelerinde imzası bulunan SMMM Yaşar Koşun’a yazdığı 19.11.2012 tarihli ve 5590 sayılı yazısında, anılan istekli tarafından sunulan proforma fatura ve Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında Kahraman Temizlik Tekstil-Ömer Devrim Kahraman ile birlikte müşterek imzalanan evraklara ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi gereğince tevsik edici faturalar, işletme defteri (gelir sayfası), mükellefle imzalanmış tam tasdikli sözleşme ve ilgili geçici vergi beyannamesi istenmiştir. Bahse konu belgeler adı geçen SMMM tarafından 20.11.2012 tarihinde idareye sunulmuştur.

 

Beta-1 Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; yol ve yemek gideri dâhil işçilik ücretleri ile bayram ve genel tatil günleri çalışmasının maliyetinin hesaplandığı, İdari Şartname’de belirtilen giyim malzemeleri için kişi başına 0,19 TL bedel öngörüldüğü, giyim için öngörülmesi gereken %3 oranındaki sözleşme giderlerinin teklif fiyata yansıtıldığı, giyim bedelinin tevsiki için Kahraman Temizlik Tekstil-Ömer Devrim Kahraman tarafından istekli adına düzenlenen proforma faturanın sunulduğu, proforma faturada satışlar üzerinden açıklama yapıldığı ve proforma fatura üzerinde SMMM tarafından Tebliğde belirtilen beyana yer verilerek imzalandığı, kaşelendiği, ayrıca proforma fatura ekinde Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı ile SMMM’nin Oda Faaliyet Belgesi ile proforma faturayı düzenleyen kişiye ilişkin imza sirkülerinin yer aldığı, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için 111,60 TL tutarında Sompo Japan Sigorta Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sigorta poliçesinin sunulduğu dikkate alındığında anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca 29.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararında, Beta-1 Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.nin çalıştırılacak güvenlik görevlilerine verilecek giyim giderine ilişkin proforma faturayı imzalayan Kahraman Temizlik Tekstil-Ömer Devrim Kahraman’ın, proforma faturada yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmaması nedeniyle bağlı bulunduğu Maltepe Vergi Dairesine bildirilmesine karar verildiği görüldüğünden bu hususta idarece tesis edilmesi gereken işlemin yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde, (1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

            b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

            c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

            istenilmesi zorunludur.

            (2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

            (3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

            a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

            b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması istenir.

 

            …” hükmü bulunmaktadır.

 

            İhale konusu alımın İdari Şartnamesi’nin 7.5.1’inci maddesinde “İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

 

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin 7.6’ıncı maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; kamu veya özel sektörde tek sözleşme kapsamında tamamlanmış Özel Güvenlik Hizmet Alımı işleridir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İncelemeye konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kadak Özel Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca düzenlenen “Başkanlığımız hizmet tesislerinin koruma ve güvenlik hizmetlerini yapmak üzere; 01.04.2011-31.12.2011 tarihleri arasında 45 adet özel güvenlik görevlisi hizmet alımı”na ilişkin iş bitirme belgesinin teklif ekinde sunulduğu, belge tutarının 702.420,80 TL olarak belirtildiği, işin sözleşme tarihinin 21.03.2011, kabul tarihinin 31.12.2011 olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan isteklinin teklif fiyatının 1.340.868,60 TL olduğu dikkate alındığında, sunulması gereken iş deneyim belgesinin en az 536.347,44 TL olması gerekmektedir. Bu çerçevede, Kadak Özel Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale dokümanında belirtilen benzer işe uygun olduğu, iş deneyim tutarının ise güncelleme yapılmadan dahi dokümanda istenilen asgari iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşıldığından idarece bu hususta tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu görülmüştür. Bu haliyle, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği ikinci iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği ikinci iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Beta-1 Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Anılan isteklitarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 248 adet pantolon için 0,01 TL, 62 adet kazak için 0,01 TL, 248 adet gömlek için 0,01 TL, 124 adet kravat için 0,01 TL, 124 adet yazlık ve kışlık ayakkabı için 0,02 TL, 62 adet mont için 0,01 TL, 62 adet kemer için 0,01 TL ve 62 adet kaban için 0,01 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 11,78 TL fiyat öngören Kahraman Temizlik Tekstil-Ö. Devrim KAHRAMAN tarafından istekli adına tanzim edilen 07.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Beta-1 Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’ninteklifinin belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                                                                                                              Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul