• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-665
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :29
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-665
Şikayetçi:
 Eray Temizlik Hizm. Tur. İnş. Mak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Net Temizlik İnş.Gıda Teks. Nak. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, CİHANGİR MAH. TALATPAŞA CAD. AVCI ÇIKMAZI KÜÇÜK SOK. NO : 3/4 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Beylikdüzü Belediye Başkanlığı (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü), Büyükşehir Mah. Enver Adakan Cad. No:1 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43417
Başvuruya konu ihale:
 2012/137408 İhale Kayıt Numaralı "Beylikdüzü Belediyesi 1. Bölge (Barış Mah. Büyükşehir Mah., Cumhuriyet Mah., Kavaklı Mah.Ve Sahil Mah.) Katı Atıkların Toplanması Ve Nakli Cadde Ve Sokakların El Ve Makine İle Süpürülmesi Ve Yıkanması İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğütarafından 01.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Beylikdüzü Belediyesi 1. Bölge (Barış Mah., Büyükşehir Mah., Cumhuriyet Mah., Kavaklı Mah. ve Sahil Mah.) Katı Atıkların Toplanması ve Nakli, Cadde ve Sokakların El ve Makine İle Süpürülmesi ve Yıkanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Eray Temizlik Hizm. Tur. İnş. Mak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. & Net Temizlik İnş. Gıda Teks. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 11.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43417sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5166sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İş Ortaklarından Eray Temizlik Hizm. Tur. İnş. Mak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif ekinde sunulan Banka Referans Mektubunun ne zaman düzenlendiğine dair tarih olmadığı, anılan Mektubu düzenleyen bankaya ilişkin mektup no veya sayısının bulunmadığı, Genel merkez teyidinin olmadığı gerekçeleriyle idarece uygun bulunmadığı,

 

2) İş Ortaklarından Net Temizlik İnş. Gıda Teks. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında sunulan kendi malı sahil temizleme aracının ihale tarihinden sonra finansal kiralama yoluyla temin edildiği, bu nedenle bu hususun idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak temin edilmediği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde,

 

          (1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

          (2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

          a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.

          b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde; aday veya isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, yaklaşık maliyetin % 5’i ile % 15’i aralığında idare tarafından belirlenecek parasal tutardan az olamaz.

          c) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

          (3) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

          (4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.”hükmü mevcuttur.

 

            İncelemeye konu alımın İdari Şartnamesi’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinin “7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi Eray Temizlik Hizm. Tur. İnş. Mak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. & Net Temizlik İnş. Gıda Teks. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif ekinde Eray Temizlik Hizm. Tur. İnş. Mak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından düzenlenmiş Banka Mektubu Örneğinin sunulduğu, söz konusu Mektupta serbest mevduatın, kullanılmış nakit kredisinin ve kullanılmamış nakit kredisinin belirtildiği, banka yetkililerince imzalandığı, ancak Mektupta tarih bilgisinin yer almadığı görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34’üncü maddesinin birinci fıkrasında banka referans mektuplarının ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunluluğu hükme bağlandığından başvuru sahibinin tarih bulunmayan bir banka referans mektubu sunmasının anılan mevzuata aykırılık taşıdığı ve bu husus nedeniyle idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu haliyle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu”  başlıklı 41’inci maddesinde,

 

          “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

          (2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

          (3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

          (4)  İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

          (5) İdare, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede işin niteliğini göz önünde bulundurarak kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir. Sunulacak kapasite raporunun ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur.

          (6) İş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Ancak, idareler, idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde iş ortaklıklarındaki ortaklardan her birinin, kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hissesi oranında yeterliği sağlamaları gerektiğine yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, kapasite raporunun, her bir ortağın kendi kısmı için istenilen asgari yeterlik kriterini sağlaması zorunludur.

          (7) Aday veya istekli adına düzenlenmiş, farklı tesislere ait birden fazla kapasite raporunun sunulması halinde, kapasite tutarları toplanmak suretiyle yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde, “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

9.2. Yapım işi ihalelerinde, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen; tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

            İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde,

“1- 15+1,5 m⊃3;’lük kapasiteli sıkıştırmalı çöp kamyonu ( 2011 model ve üzeri ) 5 adet

2-13+1,5 m⊃3;’lük kapasiteli sıkıştırmalı çöp kamyonu ( 2011 model ve üzeri ) 1 adet

3- 6 m⊃3; kapasiteli çöp tanklı vakumlu yol süpürme aracı ( 2010 model ve üzeri ) 1 adet

4- 10-15 ton kapasiteli yol yıkama aracı ( 2010 model ve üzeri ) 1 adet

5- Çöp konteynırı yıkama ve dezenfekte aracı( 2011 model ve üzeri ) 1 adet

6- Lastik tekerlekli yükleyici ( 2010 model ve üzeri ) 1 adet

7- 3-5 ton kapasiteli açık kasa damperli kamyonet ( 2010 model ve üzeri ) 1 adet

8- Binek araç ( 2011 model ve üzeri ) 1 adet

9- 0,75 m⊃3; kapasiteli kumsal ( sahil ) temizleme makinası ( 2011 model ve üzeri ) 1 adet

1 Adet 13+1.5 m⊃3; veya 15+1.5 m⊃3; kapasiteli sıkıştırmalı çöp kamyonu ( 2011 model ve üzeri ) ve Lastik tekerlekli en az 0,75m⊃3; kapasiteli 20cm derinlik ölçüsü olan süpürme genişliği 140 cm, en az 75 hp’de hidro sitatik özellikte Kumsal ( Sahil ) Temizlik Makinası ( 2011 model ve üzeri) isteklinin kendi malı olacaktır.

İdare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde ihale konusu işin yapılabilmesi için, adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı, teknik kriterlerine yönelik olarak doküman da düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerinde başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğini belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

Beylikdüzü Belediyesi yazısı ve idarenin belirleyeceği slogan görülecek biçimde araçlar giydirilecektir. Bütün araçlar boyalı, temiz görünümlü, plakası okunacak şekilde ve pis su sızdırmaz şekilde olacaktır .Kontrollük hizmetleri için tahsis edilecek araç 2011 model ve üzeri ( 1400 cc, dizel ), şoförsüz ve günlük en fazla 100 km yapacak şekilde çalıştırılacaktır. Her türlü masrafı (akaryakıt, bakım, kasko, sigorta, vergi v.b.) yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bahse konu düzenlemenin 03.10.2012 tarihinde yapılan zeyilname ile aşağıdaki şekilde değiştirildiği,

           

“İdari şartname 7.5.2.,Teknik şartname 5. maddeleri

 

1- 15+1,5 m⊃3;’lük kapasiteli sıkıştırmalı çöp kamyonu ( 2011 model ve üzeri ) 5 adet

2-13+1,5 m⊃3;’lük kapasiteli sıkıştırmalı çöp kamyonu ( 2011 model ve üzeri ) 1 adet

3- 6 m⊃3; kapasiteli çöp tanklı vakumlu yol süpürme aracı ( 2010 model ve üzeri ) 1 adet

4- 10-15 ton kapasiteli yol yıkama aracı ( 2010 model ve üzeri ) 1 adet

5- Çöp konteynırı yıkama ve dezenfekte aracı( 2011 model ve üzeri ) 1 adet

6- Lastik tekerlekli yükleyici ( 2010 model ve üzeri ) 1 adet

7- 3-5 ton kapasiteli açık kasa damperli kamyonet ( 2010 model ve üzeri ) 1 adet

8- Binek araç ( 2011 model ve üzeri ) 1 adet

9- 0,75 m⊃3; kapasiteli kumsal ( sahil ) temizleme makinası ( 2011 model ve üzeri ) 1 adet

1 Adet 13+1.5 m⊃3; veya 15+1.5 m⊃3; kapasiteli sıkıştırmalı çöp kamyonu ( 2011 model ve üzeri ) ve Lastik tekerlekli en az 0,75m⊃3; kapasiteli 20cm derinlik ölçüsü olan süpürme genişliği 140 cm ,en az 75 hp’de hidro sitatik özellikte Kumsal ( Sahil ) Temizlik Makinası ( 2011 model ve üzeri ) isteklinin kendi malı olacaktır.

İdare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde ihale konusu işin yapılabilmesi için, adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı, teknik kriterlerine yönelik olarak doküman da düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerinde başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğini belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

            Beylikdüzü Belediyesi yazısı ve idarenin belirleyeceği slogan görülecek biçimde araçlar giydirilecektir. Bütün araçlar boyalı, temiz görünümlü, plakası okunacak şekilde ve pis su sızdırmaz şekilde olacaktır. Kontrollük hizmetleri için tahsis edilecek araç 2011 model ve üzeri ( 1400 cc, dizel ), şoförsüz ve günlük en fazla 100 km yapacak şekilde çalıştırılacaktır. Her türlü masrafı (akaryakıt, bakım, kasko, sigorta, vergi v.b.) yüklenici tarafından karşılanacaktır.”

 

görülmüş olup, bu hususa ilişkin olarak 05.10.2012 tarihinde düzeltme ilanı da yapılmıştır.

 

İdarece ihale dokümanında yapılan düzenleme ile kumsal (sahil) temizlik makinasının isteklinin kendi malı olması şartı aranmıştır.

 

Başvuru sahibi Eray Temizlik Hizm. Tur. İnş. Mak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. & Net Temizlik İnş. Gıda Teks. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif ekinde kumsal (sahil) temizlik makinasının finansal kiralama yoluyla temin edildiğine ilişkin belgelerin sunulduğu, bahse konu belgeler arasında Eray Temizlik Hizm. Tur. İnş. Mak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. arasında yapılmış Finansal Kiralama Sözleşmesi ile proforma faturanın yer aldığı görülmüştür.

 

Finansal Kiralama Sözleşmesi incelendiğinde, söz konusu Sözleşmenin İstanbul 29. Noterliğince onaylanan 19.10.2012 tarihli ve 13789 sayılı olduğu anlaşılmıştır. İncelemeye konu ihalenin ihale ilanının 28.09.2012 tarihinde, düzeltme ilanının ise 05.10.2012 tarihinde yayımlandığı, bu haliyle başvuru sahibinin sunduğu finansal kiralama sözleşmesinin ihale ilanından sonra yapıldığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmünden, finansal kiralama yoluyla temin edilen makine ve teçhizatın ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılacağı belirtilmiş olup, başvuru sahibinin sunduğu finansal kiralama sözleşmesinin ihale ilan tarihinden sonra yapılmış olması nedeniyle mevzuata uygun olmadığı, bu husus nedeniyle teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul