En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-667
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :31
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-667
Şikayetçi:
 Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taah. A.Ş., OSMANAĞA MAH. SÖĞÜTLÜÇEŞME CAD. TULUMBACI ASIM SOK. KORULAR İŞ HANI NO:2/42 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Üniversitesi Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, Ünıversıte Bulvarı Kılıs Yolu Üzerı 90 27360 GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1874
Başvuruya konu ihale:
 2012/142323 İhale Kayıt Numaralı "550.000 Adet Öğrenci Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması Hizmete Sunumu Ve Sonrası Temizliği" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Gaziantep Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığıtarafından 09.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “550.000 Adet Öğrenci Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması Hizmete Sunumu ve Sonrası Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taah. A.Ş.nin 02.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.01.2013tarih ve 1874sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/317sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kendilerine aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptıkları açıklamanın da idarece fatura damga vergisi kesinti tutarının binde 8,25 oranında hesaplanmadığı, ayrıca elektrik ve su sarfiyat giderlerinin olması gereken giderlerden az olduğu gerekçesi ile uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece damga vergisi ile ilgili yapılan değerlendirmenin Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.4.2.21'inci maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu, elektrik ve su sarfiyat giderleri ile ilgili olarak da idari şartnamede tüketim tutarları ile ilgili bir düzenleme olmadığı, hesaplamanın geçmiş yıllara ilişkin harcamalar üzerinden yapıldığı, ayrıca idarece söz konusu giderlerin teklifte önemli bileşen olarak belirlenmediği, bu nedenle idarece tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu iş “a) 550.000 Adet Öğrenci Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması Hizmete Sunumu ve Sonrası Temizliği

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

Gaziantep Üniversitesi ve bağlı okullarında bulunan öğrencilere teknik şartnamede belirtilen 1 Çorba 3 çeşit yemek ve 1/2 ekmekten oluşan öğle yemeği satın alınması hizmete sunumu ve sonrası temizliği işi”olarak tanımlanmıştır.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ise “25.1. Muayene Komisyonunun 2 (iki) haftada bir yaptıracağı mikrobiyolojik analizler idaremizce muayene komisyonunda görevli Gıda Mühendisi kontrolünde Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde yaptırılacak olup Analizlerin giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerin tamamı yükleniciye ait olacaktır. Bu nedenle adı geçen masrafların tamamının isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edildiği kabul edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.”şeklinde düzenlenmiştir.

 

Ayrıca, İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde teklif fiyata dahil olabilecek başkaca giderlere de yer verilmiş olup bunlar arasında 47.32’nci maddesinde “32.Yüklenici İdareye ait mutfak ve yemekhanelerde faaliyetlerini sürdürmesi esnasında kullanacağı LPG gazı veya Doğal Gazı kendisi temin edecek, elektrik ve su için birer süzme saat taktıracak ve kullandığı miktarın bedelini idareye aylık olarak ödeyecektir.” şeklinde düzenleme yapılarak elektrik, su ve gaz giderlerinin de teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

09.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 4 istekli tarafından teklif verilmiş olup idarece belirlenen karsız yaklaşık maliyetin altında kalan 2 istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış, her iki istekli tarafından yapılan açıklamalar da idarece uygun bulunmayarak ihale Ersan Gıda Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

 

İdarenin 12.11.2012 tarihli aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama isteme yazısında isteklilerin teklifleri ile ilgili olarak yapacakları açıklamada idari ve teknik şartname ile sözleşme tasarısında yer alan gider kalemlerinin dikkate alınarak açıklama yapmaları istenmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükmü gereğince idarelerce, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınması gerektiği, Kurumun da aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde hizmet alımı ihaleleri ile ilgili düzenlemeler yapılmış olup anılan Tebliğin 79.4’üncü maddesinde yer alan “İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”şeklindeki açıklamaya göre aşırı düşük teklif sorgulaması öncesinde idarelerce öncelikle teklifte önemli bileşenlerin belirlenmesi gerekmektedir.

 

İnceleme konusu ihale için yapılan 12.11.2012 tarihli aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazı ile idarece teklifte önemli olan bileşenler belirlenmiş olup isteklilerin aşırı düşük açıklamalarını da buna göre vermesi gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından bu kapsamda; personel maliyeti, portör muayenesi, personel yemek , ulaşım ve giyim gideri, yemek malzeme gideri, gıda için öngörülen enflasyon gideri, günlük 5 adet tabldot örnek gideri, yemek yapımında kullanılan pişirme yakıt gideri (doğalgaz), öngörülen bakım onarım gideri, kalibrasyon gideri, laboratuvar analiz gideri, yemek taşıma nakliye gideri, elektrik gideri, kullanım suyu gideri, temizlik malzeme ve ambalaj gideri, ilaçlama gideri, sigorta gideri, malzeme-hal taşıma projenin işleri araç yakıt gideri, amortisman gideri taşıma araçları, öngörülen demirbaş amortisman gideri, öngörülen perde sandalye minderi gideri, öngörülen küçük ekipman gideri, KİK payı, sözleşme gideri, yaka kartı gideri, öngörülmeyen ekstra gider ve firma karı (%5,04) başlıklarında teklifi ile ilgili olarak açıklama yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin açıklamaları ise idarece, fatura damga vergisi kesinti tutarının binde 8,25 oranında hesaplanmadığı, ayrıca elektrik ve su sarfiyat giderlerinin olması gereken giderlerden az olduğu gerekçesi ile uygun bulunmamıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde hizmet alımı ihaleleri ile ilgili düzenlemeler yapılmış olup anılan Tebliğin 79.1’inci maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde; İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir…  

 

79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.”şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

 

İhale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı iş olmadığından başvuru sahibi tarafından bu kapsamda sözleşme giderleri ve genel giderler ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.19’uncu maddesine uygun olarak sözleşme bedeli 2.596.000,00TL alınarak söz konusu bedel üzerinden binde 8,5 sözleşme damga vergisi, binde 4,5 sözleşme karar pulu bedeli ve binde 5 oranında da sözleşme KİK payı hesap edilerek maliyet çıkarıldığı, kamu ihale mevzuatı yönünden isteklilerin teklif fiyatına dahil etmesi gereken başkaca bir vergi gideri kalemi bulunmadığından anılan istekli tarafından yapılan açıklamanın bu haliyle uygun olduğu anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına yapmış olduğu açıklamanın fatura damga vergisinin de dahil edilmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması hususunda idarece tesis edilen işlem mevzuata uygun bulunmamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin damga vergisi konusundaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Başvuru sahibi tarafından kullanım suyu ve elektrik giderleri ile ilgili olarak yapılan açıklamada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü ile Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’den alınan birim fiyatlar üzerinden sırasıyla aylık ortalama 150 m⊃3; su ve 3000 kwh elektrik kullanım miktarları üzerinden maliyet çıkarılmıştır. İhale dokümanının hiçbir yerinde bu iş için kullanılması gereken ortalama elektrik ve su miktarlarına yer verilmemiştir. İdarece şikayete verilen cevapta 2005, 2006 ve 2008 yıllarında firmaları tarafından gerçekleştirilen yemek hizmeti alımında kullanılan su ve elektrik miktarlarına yer verilmiş ve inceleme konusu ihale için yapılan açıklamadaki miktarlar düşük bulunarak teklif değerlendirme dışı bırakılmışsa da idarenin 2005, 2006 ve 2008 yıllarında gerçekleştirilen işlerin büyüklüğü ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu haliyle idarenin farklı zamanlarda ve farklı büyüklüklerde gerçekleşen işle ilgili yapmış olduğu kıyaslama yerinde bulunmayarak başvuru sahibi tarafından teklifte önemli bileşen olarak belirlenen elektrik ve kullanım suyu gideri için bir maliyet belirlendiği, söz konusu maliyetin de mevzuata uygun olarak açıklandığı, ayrıca anılan istekli tarafından % 5,04 firma kârı dışında öngörülmeyen ekstra giderler başlığı altında bir gider kalemine de yer verildiği anlaşıldığından yapılan açıklamanın bu haliyle mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin elektrik ve kullanım suyu giderlerine ilişkin miktarların az olarak belirlendiği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması hususunda idarece tesis edilen işlem yerinde bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi olan Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taah. A.Ş.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına yapmış olduğu açıklamaların uygun kabul edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Kurul Başkanı

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “kendilerine aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptıkları açıklamanın da idarece fatura damga vergisi kesinti tutarının binde 8,25 oranında hesaplanmadığı, ayrıca elektrik ve su sarfiyat giderlerinin olması gereken giderlerden az olduğu gerekçesi ile uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece damga vergisi ile ilgili yapılan değerlendirmenin Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.4.2.21'inci maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu, elektrik ve su sarfiyat giderleri ile ilgili olarak da idari şartnamede tüketim tutarları ile ilgili bir düzenleme olmadığı, hesaplamanın geçmiş yıllara ilişkin harcamalar üzerinden yapıldığı, ayrıca idarece söz konusu giderlerin teklifte önemli bileşen olarak belirlenmediği, bu nedenle idarece tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, başvuru sahibi olan Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taah. A. Ş.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına yapmış olduğu açıklamaların uygun kabul edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Gaziantep Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “550.000 Adet Öğrenci Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması Hizmete Sunumu ve Sonrası Temizliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin % 10 kâr dahil olmak üzere                                                                                    toplam 2.916.100,00 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 14 adet ihale dokümanı satın alındığı, 09.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, tüm tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Tuğçe Med. Ltd. Şti.

2.414.500,00

Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taah. A.Ş.

2.596.000,00

Ersan Gıda Ltd. Şti.

2.651.000,00

Vurallar Tem. Tes. Gıda Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti.

2.722.500,00

 

Şeklinde verildiği, olup idarece belirlenen karsız yaklaşık maliyetin altında kalan Tuğçe Med. Ltd. Şti. ile Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taah. A. Ş.’ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış, her iki istekli tarafından yapılan açıklamalar da idarece uygun bulunmayarak ihalenin Ersan Gıda Ltd. Şti. üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul