• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-669
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :35
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-669
Şikayetçi:
 Karbomet Mad. İnş. Turz. Taşımacılık Liman Hiz. San. Ve Tic. Ltd. - Yertaş İnşaat Turizm San. Ve Maden Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim, STA - MİTHATPAŞA MAH. FEVZİPAŞA CAD. ÇOLAKLAR İŞHANI KAT:4 ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Taşkömürü Kurumu (Satınalma Dairesi Başkanlığı), Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 42986
Başvuruya konu ihale:
 2010/16591 İhale Kayıt Numaralı "Karadon Tim. Tüvenan Taşkömürlerinin Yıkattırılması Ve Katı Atık Yayma" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Satınalma Dairesi Başkanlığıtarafından 05.04.2010tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Karadon Tim. Tüvenan Taşkömürlerinin Yıkattırılması Ve Katı Atık Yayma” ihalesine ilişkin olarak Karbomet Mad. İnş. Turz. Taşımacılık Liman Hiz. San. Ve Tic. Ltd. - Yertaş İnşaat Turizm San. ve Maden Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişimi’ nin 12.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012tarih ve 42986sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5089sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 05.04.2010 tarihinde yapılan Karadon Taşkömürü İşletmesi Müessese Müdürlüğünce Üretilen Tüvanan Taş Kömürlerinin Yıkattırılması Katı Atıkların Yayılması işi ihalesine Karbomet Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.- Yertaş İnş. San. Mad. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi olarak teklif verdikleri, idare tarafından ihalenin ortak girişimin ortağı Karbomet Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. yasaklı olması gerektiği gerekçesiyle 28.11.2012 tarihli kararı ile iptal edildiği, idare tarafından ihalenin iptal edilmesine gerekçe olarak gösterdiği Karbomet Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile Amasra TİM Tüvanan Kömürlerinin Yaktırılması işine ilişkin 08.12.2010 tarihinde imzalanan sözleşmenin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 20/a maddesi ile 08.12.2010 tarihli sözleşmenin eklerine aykırı olarak fesih edildiği, ancak sözleşmenin feshinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 20/a maddesi, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 54’üncü maddesi ve Sözleşme’nin 26.1.c maddesine aykırı olduğu, Kamu İhale Kurumu tarafından alınan 07.11.2012 tarih ve 2012/UH.I-4196 sayılı kararının uygulanılarak ihalenin iptaline ilişkin kararın iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

05.04.2010 tarihinde yapılan incelemeye konu ihaleye 5 isteklinin katıldığı, 11.05.2010 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Acarlar Müh. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak Lotus Müt. Planl. İnş. AŞ.- Gap İnş. Yatırım ve Dış Tic. AŞ. İş Ortaklığı’nın belirlendiği,

 

Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 24.05.2010 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 02.06.2010 tarihli yazısı ile şikâyet başvurusunun reddi üzerine başvuru sahibi tarafından,

 

“1) İhale konusu işin özel ihtisas gerektiren tehlikeli ve ağır bir iş olduğu, ancak idare tarafından söz konusu ihalede;

 

İhaleye katılmasına olanak bulunmayan firmaların katılımını sağlamak için yaklaşık maliyetin düşük belirlendiği,

 

İş hacmi kriterinin en alt limitten belirlendiği,

 

Kalite yönetim belgesi ile çevre yönetim sistem belgesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği,

 

Katılımı arttırmak adına iş deneyimi aranmadığı ancak çelişkili bir şekilde yeterlik kriteri olarak teknik personel çalıştırılmasının öngörüldüğü,

 

Bahsi geçen hususların mevzuata aykırı olduğu ve benzer işlerde deneyimi olmayan firmaların katılımına olanak sağlayarak haksız rekabete yol açıldığı, idarece şikayet başvurularının süre yönünden reddedildiği ancak söz konusu hususların açıkça Kanuna aykırılık teşkil ettiği, bu sebeple süre sınırlamasından bahsedilemeyeceği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan firma ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın tekliflerinin “Ultra Vires” ilkesi gereği değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, zira Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri uyarınca, şirketlerin ana sözleşmelerinde belirtilen alanlar dışında faaliyet gösteremeyeceği, bahsi geçen firmaların şirket ana sözleşmelerinde “madencilik” işleri için yetkilendirilmedikleri,”yönünde iddiaları içeren 10.06.2010 tarihli dilekçe ile anılan tarihte Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde, Kamu İhale Kurulunun 12.07.2010 tarihli ve 2010/UH.I-2039 sayılı kararı ile,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından mevzuata aykırılığı iddia edilen; iş deneyimi, iş hacmi, teknik personel, kalite yönetim belgesi ile çevre yönetim sistem belgeleri kriterlerine ilişkin hususların, idari şartname 7 nci madde düzenlemelerinin ilana yansıyan hükümleri olduğu anlaşılmaktadır.

         

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun“İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde;

           

            Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

          İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…”

 

            Hükmü mevcuttur.

 

            Yukarıda yapılan tespitler ve anılan Kanun hükmü çerçevesinde; başvuru sahibi tarafından, idari şartname 7 nci madde düzenlemelerinin ilana yansıyan hükümleriyle ilgili olan iddialarına ilişkin olarak en geç söz konusu ihaleye ait ilanın yayımlanma tarihi olan 22.02.2010 tarihinden itibaren 10 gün içinde, yani 04.03.2010 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra 24.05.2010 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

          Bununla birlikte, yaklaşık maliyetin düşük belirlenerek ihaleye katılmasına olanak bulunmayan firmaların katılımına olanak sağlandığı yönündeki iddiaya ilişkin şikayet başvurusunun ise yaklaşık maliyetin isteklilerce öğrenildiği tarih olan ihale tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından bu süre kaçırılarak 24.05.2010 tarihinde yapıldığı görülmüştür. Kaldı ki, söz konusu ihalede yaklaşık maliyet tutarının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 29 uncu maddesinde düzenlenen ve istenebilecek/istenmesi zorunlu yeterlik kriterlerini belirleyen parasal tutarların tümünün üzerinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda; yaklaşık maliyetin tutarı ile ihaleye katılımın derecesi arasında doğrudan veya dolaylı bir ilişkinin mevcut olmadığı açıktır.

 

Diğer taraftan, bir ihale dokümanında kanuna açıkça aykırılık ihtiva eden düzenlemelere karşı şikayet başvurularının, ihale sürecinin her aşamasında yapılabileceği yönündeki iddianın şikayet sisteminin temelinde mevcut olan “bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” ilkesinin dışına çıkılması anlamına geleceği, bu noktada süresinde yapılmayan bir şikayet başvurusuna konu edilen iddiaların; rakipleri tehdit veya maddi çıkar sağlama amacıyla kullanılması ve Kurumun kartel tipi oluşumların cezalandırma süreçlerine alet edilmesi ihtimallerinin bertaraf edilmesinin ancak şikayet sisteminin sürelere ilişkin katı kurallarının varlığıyla mümkün olabilecektir. Burada, esasında başvuru sahibinin iddiasının; açıkça kanuna aykırılık nedeniyle mutlak butlanla batıl olan bir hukuki işlemin geçersizliğinin her zaman ve her aşamada, yani hak düşürücü şikayet sürelerinin kaçırılmış olup olmadığına bakılmaksızın ileri sürülebileceği ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, Yargıtay’ın emsal kararlarından da anlaşılacağı üzere; mutlak butlanın ‘dürüstlük kuralına’ aykırı bir şekilde dermeyan edilemeyeceği, zira bir hukuki işlemde var olan butlan sebebinin varlığına, umulan bir menfaat nedeniyle belli bir süre sesiz kalan tarafın daha sonra umduğu menfaati elde edememesi sebebiyle butlanı dermeyan edebileceğini kabul etmenin adalet duygusunu örseleyecektir.

 

Kaldı ki açıkça Kanuna aykırı olduğu iddia edilen şartname düzenlemelerinin, tekliflerin aynı düzlemde karşılaştırılmasına engel olduğu noktada, tekliflerin değerlendirilmesine itiraz bağlamında ele alınıp inceleneceği görülmektedir. Ancak, söz konusu ihalede, bahsi geçen iddialarda ifade edilen hususların tekliflerin aynı düzlemde değerlendirilmesine engel olmadığı görülmektedir.

 

Ayrıca, iddia konusu hususların 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa açıkça aykırılık teşkil etmediği değerlendirilmektedir. Zira, mezkur Kanunun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde mevcut olan; “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir…” şeklindeki hükmün ifade ediliş tarzından, idarelerin maddede bahsi geçen belgeleri isteme zorunluluklarının bulunduğu anlaşılmamakta, iş deneyim belgesi istenilmesi zorunluluğu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 29 uncu maddesi hükümlerinden, yani ikincil mevzuattan çıkarılmaktadır. Dolayısıyla, açıkça kanuna aykırılıktan bahsedilemeyeceği ama ikincil mevzuata aykırılığın söz konusu olduğu görülmektedir.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddiasına konu olan hususlardan;

 

- İdari şartname 7 nci maddesinde yer alan düzenlemelerinin, ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerine ilişkin olup, en geç 04.03.2010 tarihine kadar yapılmış olması gerektiği,

 

- Yaklaşık maliyete ilişkin iddianın ise en geç ihale tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yapılmış olması gerektiği,

 

Anlaşılmakta, ancak bu süreler geçtikten sonra idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin birinci iddiasındaki hususlara ilişkin başvurusunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapılan incelemede, 18.04.2006 tarih ve 6735 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfasında; ihale üzerinde bırakılan firma olan Acarlar Müh. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ nin amaç ve konu değişikliğini içeren tadilat metninin yayımlandığı, söz konusu metinde anılan firmanın işletme mevzuu işleri arasında “Her türlü taahhüt işleri yapmak” hususunun sayıldığı tespit edilmiştir.

 

           Türk Ticaret Kanununun 137 nci maddesinde; “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanun hükmü uyarınca; ihale üzerinde bırakılan firma tüzel kişiliğinin hak iktisap etme ve borçlanma ehliyetinin, şirket ana sözleşmesinde belirtilen işlerle sınırlı olduğu, bu noktada, ihale konusu kömür yıkama ve zenginleştirme işinin söz konusu işletme mevzuu işler arasında olup olmadığı hususunun tayini için; şirket ana sözleşmesinde “Her türlü taahhüt işleri yapmak” şeklinde belirtilen işlerin kapsamının belirlenmesinin gerektiği anlaşılmaktadır.

 

         Bu çerçevede; ana sözleşmesinde müteahhitlik yapma hususunda yetkilendirildiği anlaşılan bahsi geçen firmanın, şirket mevzuu olarak sayılan taahhüt işleri nitelenirken “her türlü” lafzı kullanılarak tahdit konulmadığı göz önünde bulundurulduğunda; sektör ya da faaliyet alanı gözetilmeksizin Borçlar Hukukunun “İstisna akdi” bahsi çerçevesinde ele alınan her türlü işleri müteahhit olarak yapabileceği değerlendirilmektedir. “İstisna akdi’nin tanımı, Borçlar Kanunun 355 inci maddesinde;  “İstisna, bir akittir ki onunla bir taraf (müteahhit), diğer tarafın (iş sahibi) vermeği taahhüt eylediği semen mukabilinde bir şey imalini iltizam eder.” şeklinde yapıldığı görülmektedir.

 

           Bu itibarla; ihale konusu iş olan “Kömür yıkama ve zenginleştirme” işinin yukarda anılan Kanun maddesindeki tanımıyla “bir şey imali” olduğu, ihale sonucunda akdedilecek sözleşmenin istisna akdi olacağı, bu sebeple şirket ana sözleşmesinde “her türlü taahhüt işleri” ile yetkilendirilen Acarlar Müh. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ nin “Ultra Vires” ilkesi gereğince yetkisizliğinden söz edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Benzer şekilde;

 

29.06.2009 tarih ve 7342 sayılı ticaret sicil gazetesinin incelenmesinden; ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan ortak girişimin pilot ortağı olan Lotus Müt. Plan. İnş. ve Müh. A.Ş.’nin şirket mevzuu işleri sayılırken; “Her türlü inşaat, taahhüt, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri yapmak” şeklinde belirleme yapıldığı,

 

Ortak girişimin özel ortağı olan Gap İnş. Yat. ve Dış Tic. A.Ş.’nin teklif dosyası kapsamında sunduğu ticaret sicil gazetesinin ilgili bölümünde anılan firmanın şirket ana sözleşmesinde taahhüt işleri yapmaya yetkilendirildiği,

 

Tespit edilmiştir. 

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,”karar verilmiştir ve İdare tarafından Acarlar Müh. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile 30.07.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

Davacı Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesinin 30.12.2011 tarih ve E:2010/1470, K:2011/2083 sayılı kararı ile “…Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan ihalelerde istenen belgeler arasında, ‘Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesine’ yer verilmesinin nedeni, isteklilerin ihale konusu alanda ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı odaya kayıtlı olarak faaliyet gösterip göstermediğinin ve faaliyet alanının tespit edilmesidir. Zira, Türk Ticaret Kanununun ‘Hükmi Şahısların Ehliyeti’ başlıklı 137 inci maddesinde; ‘Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup, şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur.’ hükmü uyarınca ticaret şirketlerinin faaliyet alanı şirket ana sözleşmelerinde yer alan konuları ile sınırlı olacağından (Ultra vires ilkesi) faaliyet alanının tespit edilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede; söz konusu ihalede 1 inci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Acarlar Mühendislik İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin teklif dosyası kapsamında sunulan sicil kayıt suretlerinde yer alan faaliyet alanında ‘Madencilik Faaliyetinin’ bulunmadığı, ihale konusu işin madencilik faaliyeti olduğu hususu birlikte değerlendirildiğinde; söz konusu firmaların ihale konusu alanda faaliyet göstermedikleri; ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ‘faaliyet alanında’ bulunmadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerine katılması Kamu İhale mevzuatı uyarınca hukuken mümkün olmadığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Bu duruma göre, davacı ortaklığın itirazen şikâyet başvurusu üzerine 1 inci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Acarlar Mühendislik İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ile Lotus Müteahhitlik Planlama İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’nin ihale dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesi gerekirken, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup anılan kararın uygulanmasına yönelik olarak alınan 30.04.2012 tarih ve 2012/MK-136 sayılı Kurul kararı ile,

 

“1- Kamu İhale Kurulunun 12.07.2010 tarihli ve 2010/UH.I-2039 sayılı Kararının iptaline,

 

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,”karar verilmiş ve 10.05.2012 tarihinde idareye bildirilmiştir.

 

İdare tarafından 16.05.2012 tarihli olur ile “Kamu İhale Kurulu kararı sonucu ortaya çıkan sorunun önemi ve aciliyeti nedeniyle gereken değerlendirmelerin yapılması, çözüm önerilerinin ortaya konulmasını teminen” yönündeki gerekçeyle komisyon oluşturulmasına karar verilmiş ve  bu komisyon tarafından Acarlar Müh. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile imzalanan sözleşmenin iptal edilmesine,

 

Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile sözleşme imzalanmasına, Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile sözleşme imzalanması veya sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi hallerinde en az bir yıllık süreye ihtiyaç olduğu, bu süre içerisinde hizmetlerin ve üretim faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için 4734 sayılı Kanun’un 22/a maddesi gereği doğrudan teminle ilgili olarak Acarlar Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti. ile yapılacak görüşmelerin on-onbeş gün süre alacağı ve mevcut yıkama işine ait faturaların ay sonu itibariyle düzenlendiğinden dolayı sözleşmenin 31.08.2012 tarihi itibari ile fesih edilmesi gerektiği yönünde 30.07.2012 tarihli rapor düzenlenmiş ve bu doğrultuda 08.08.2012 tarihli ve 271 sayılı idare kararı alınmış ve 31.08.2012 tarih ve 11432 sayılı yazı ile incelenen ihaleye ilişkin Acarlar Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti. ile 30.07.2010 tarihinde imzalanan sözleşmenin 31.08.2012 tarihi itibari ile fesih edildiği firmaya bildirilmiştir.

 

13.08.2012 tarih ve 10769 sayılı yazı ile Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’ndan teklif geçerlilik süresinin 180 gün uzatılması ve bu süreyi karşılayacak geçici teminat mektubunun 22.08.2012 tarihine karar idareye verilmesi talep edilmiş, anılan firma tarafından öngörülen süre içerisinde istenilen belgeler idareye verilmiş ve ihalenin 03.09.2012 tarihli komisyon kararı ile Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakılmasına karar verilmiş ve alınan karar 10.09.2012 tarihli yazılar ile ihaleye katılan tüm isteklilere bildirilmiştir.

 

Acarlar Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından söz konusu karara karşı 13.09.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 25.09.2012 tarihli işlemi ile şikâyeti, 4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinin son fıkrasında idarelerin değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemi ivedilikle yerine getirmek zorunda olduğu yönündeki hükme paralel olarak işlem tesisi edildiği, 30 günlük mahkeme kararının uygulanmasına yönelik sürenin Kamu İhale Kurumunu bağladığı, bu konuda idareyi bağlayıcı bir sürenin bulunmadığı, idarece karar alındığı tarih itibari ile ihale üzerinde bırakılan Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın yasaklılığının bulunmadığı belirtilerek uygun bulmadığı, idarenin kararının 25.09.2012 tarihinde şikâyetçiye bildirimi üzerine şikâyetçi Acarlar Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından 05.10.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan “idare tarafından Kamu İhale Kurulunun 30.04.2012 tarih ve 2012/MK-136 sayılı kararı 10.05.2012 tarihinde idareye tebliğ edilmesine rağmen 30 gün süre içerisinde anılan kararın uygulanmadığı, söz konusu kararın gereğinin en geç 10.06.2012 tarihine kadar yerine getirilmesi ve kendileriyle imzalanan sözleşmenin fesih edilmesi gerektiği halde bu işlemin geciktirildiği ve 31.08.2012 tarihine kadar sözleşmenin yürütülmesi zorunda bırakıldıkları, anılan karar üzerine ihale üzerinde bırakılan Yertaş İnş. Turizm San. Mad. Tic. Ltd. Şti.nin MK/136 sayılı kararın uygulanması gereken 10.05.2012 -10.06.2012 tarihleri arasında ihalelerden yasaklı olduğu, idare tarafından sürecin uzatılarak Yertaş firmasının yasaklılığına ilişkin yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasının beklenilmesi ve bu tarihten sonra Kamu İhale Kurulu kararının uygulanması işleminin dikkat çekici olduğu, Yertaş firmasının yasaklı olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerekirken iptal edilmediği.” yönündeki iddiaları içeren dilekçesi ile Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş yapılan inceleme neticesinde, Kamu İhale Kurulunun 07.11.2012 tarihli ve 2012/UH.I-4196 sayılı kararı ile,

           

            “4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinin son fıkrasında “İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” yönünde hüküm yer almakta olup idarelerce hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemlerin yerine getirilmesinde bir iş günü ve/veya takvim günü olarak herhangi bir süre öngörülmemekle birlikte kararın gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesi öngörülmüştür.

 

İncelemeye konu ihaleye ilişkin olarak 30.04.2012 tarihinde alınan 2012/MK-136 sayılı Kurul kararı idareye 10.05.2012 tarihinde bildirilmiş ve idare tarafından da bu bildirim üzerine yukarıda aktarılan işlemler gerçekleştirilerek dört ay gibi bir sürenin sonunda 10.09.2012 tarihinde anılan Kurul kararının gerekleri yerine getirilmiştir.

 

10.09.2012 tarihli ihale kararı ile yasaklılık teyit işlemi sonucu herhangi kaydı bulunmadığı tespit edilerek ihale üzerinde bırakılan Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ortağı Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti.nin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 17.05.2012 -17.05.2013 tarihleri arası ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin kararının olduğu ve bu kararın Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 11.07.2012 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2012/3362 sayılı kararı ile firma yönünden ihalelere katılmaktan yasaklanmasının kaldırılmasına karar verildiği ve bu kararın 23.07.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlandığı yasaklılık işlemlerine ilişkin Kurumun veri tabanında kayıtlı bulunan bilgilerden tespit edilmiştir. Bu husus bahse konu Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. tarafından da 24.07.2012 tarihli dilekçe ile idareye bildirilmiştir.

 

İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklılığının kaldırıldığının Resmi Gazetede yayınlandığı tarih olan 23.07.2012 tarihinden önce 2012/MK-136 sayılı Kurul Kararının gerekleri, idareye tebliğ edildiği tarih olan 10.05.2012 tarihinden sonraki bir tarihte yerine getirilmiş olsaydı bu firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenemeyeceğinden ve ihalede 29.645.000 TL tutarında en yüksek teklifi veren ve tek geçerli teklif olarak belirlenen teklifin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak idarece uygun görülmediğinden ihalenin iptal edilmesi gerekeceği açıktır. Ancak ihale kararının alındığı tarih itibari ile Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti.nin ortağı olduğu Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının yasaklılık durumu olmadığından ihalenin iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu bulunmamaktadır.

 

Her ne kadar 4734 sayılı Kanunda hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemlerin idare tarafından yerine getirilmesi için bir süre öngörülmemiş ise de 4734 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan 56’ncı maddesinin son fıkrasında yer alan düzenleme gereği hukuki durumda değişiklik yaratan ve idareye 10.05.2012 tarihinde bildirilen bahse konu 30.04.2012 tarih 2012/MK-136 sayılı Kurul kararının gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yaklaşık dört ay gibi bir süre sonunda gerçekleştirilmesi ve bu süre içerisinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olduğu ve yasaklılığın kaldırıldığı tarihten sonraki bir tarihte ihale kararının alınması gerekçesinin incelenmesi gereken bir husus olduğu, bu hususa ilişkin yapılan tespitlerin değerlendirilmek üzere idarenin bağlı bulunduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) İncelemeye dayanak 30.04.2012 tarih 2012/MK-136 sayılı Kurul kararının gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yaklaşık dört ay gibi bir süre sonunda gerçekleştirilmesi ve bu süre içerisinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olduğu ve yasaklılığın kaldırıldığı tarihten sonraki bir tarihte ihale kararının alınması gerekçesine ilişkin yapılan tespitlerin değerlendirilmek üzere idarenin bağlı bulunduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilmesine,”karar verilmiş ve anılan karar 19.11.2012 tarihinde idareye bildirilmiştir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde incelemeye konu ihale 03.09.2012 tarihli komisyon kararı ile Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakılmış olup idarenin bu kararı Kamu İhale Kurulunun yukarıda aktarılan 07.11.2012 tarihli ve 2012/UH.I-4196 sayılı kararı ile de uygun görülmüştür.

 

İncelemeye konu 05.04.2010 tarihinde yapılan ihalede  Kamu İhale Kurulunun 07.11.2012 ve 2012/UH.I-4196 sayılı kararı gereğince Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın sözleşmeye davet edilmesi gerekirken ortaklardan Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile idare arasında 08.12.2010 tarihinde imzalanan Amasra Tüvenan Taşkömürlerinin Yıkattırılması işinin sözleşme hükümlerince yerine getirilmemesi nedeniyle 19.10.2012 tarihinde sözleşmenin fesih edildiği ve sözleşmenin feshi nedeniyle 2 yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması için ilgili bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına 08.11.2012 tarihli yazı ile bildirim yapıldığı, Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ortağı Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yasaklı olması nedeniyle ihaleye ilişkin olarak alınan 07.09.2012 tarihli ihale kararının iptal edilmesine, ihalede başkaca uygun teklif olmadığı gerekçesiyle de ihalenin 28.11.2012 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verilmiştir.

 

İhalenin iptal edilmesine dayanak gösterilen 2010/78041 İhale Kayıt Numaralı “Amasra Tüvenan Taşkömürlerinin Yıkattırılması İşi” ihalesinin 04.08.2010 tarihinde yapıldığı, ihalenin 02.11.2010 onay tarihli kararı ile Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve 08.12.2010 tarihinde sözleşme imzalandığı (İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerde bahse konu sözleşmenin sözleşme imza tarihi bilgisi olarak 30.11.2010 tarihi, sözleşme onay tarih ve sayısı bilgisi olarak da 08.12.2010 tarih ve 015975 sayılı bilgi yer almaktadır.) anlaşılmıştır.

 

Bahse konu sözleşmenin yüklenici tarafından sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi gerekçesiyle de 19.10.2012 tarihinde fesih edildiği ve sözleşmenin fesih edilmesi gerekçesiyle 08.11.2012 tarihli yazı ile Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.11.2012 tarihli yazı ile de anılan firmanın %51’den fazla hissesine sahip ortağı Bahattin Kurnaz’ın da firma ile birlikte 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince 2 yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması için ilgili bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirildiği ve yasaklılığın 28.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

….

 

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

 

            İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.”hükmü,

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 25’inci maddesinde “Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

 

            a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

 

            b)Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

 

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

 

d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

 

e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek.

 

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

 

g) Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.”

 

“İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 26’ncı maddesinde “25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

 

Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler.

 

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

 

İdareler, 25 inci maddede belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.”hükmü yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında bir ihalede gerçekleştirilen işlem veya eylemler sebebiyle hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği tespit edilen isteklilerin aynı idarenin farklı ihalelerine katılmalarının engellenmesi öngörülerek, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idareye ait diğer ihalelere de yasaklanacak isteklinin katılımının engellenmesi ve bir anlamda yasaklamayı gerektiren işlem veya eylemlerin gerçekleştiği ihaleyi yapan idarenin ihaleleri için “geçici yasaklama” müessesesi ile yasaklama kararının yürürlük tarihinin yalnızca o idare için öne alınması hüküm altına alınmıştır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden, Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının ortağı Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yasaklanmasına sebep ihalenin 04.08.2010 tarihinde yapıldığı, sözleşmenin feshine ve yasaklanmaya sebep eyleme ilişkin olarak Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne 15.06.2012 tarihli yazı ile taahhüdün yerine getirilmemesi halinde sözleşme hükümlerinin uygulanacağının firmaya bildirildiği, firma tarafından 19.07.2012 ve 10.09.2012 tarihleri arasında yaptığı deneme çalışmalarının eksik olduğu yönde idare tarafından rapor düzenlendiği ve sözleşmenin 19.10.2012 tarihi itibari ile fesih edildiği, bu durumda yasaklamayı gerektiren eylemin incelemeye konu ihaleden sonra gerçekleştirildiği anlaşılmakta olup ihalenin iptal edildiği 28.11.2012 tarihi itibari ile sözleşme imzalanacak Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının ortağı Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yayınlanmış bir yasaklılık kararı da bulunmadığından ihalenin iptal edilme gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Ancak gelinen aşama itibari ile ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortağı Karbomet Mad. İnş. Tur. Taş. Liman Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 28.12.2012 tarihi itibari ile 2 yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklandığı yönünde karar bulunduğundan ve idarece ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlenmediği dikkate alındığında ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından ihalenin iptal edilmesine gerekçe gösterilen 2010/78041 İhale Kayıt Numaralı “Amasra Tüvenan Taşkömürlerinin Yıkattırılması işi” ihalesine ilişkin 08.12.2010 tarihli sözleşmenin sözleşmede yer alan hükümlere aykırı olarak fesih edildiği, sözleşmenin feshinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddialarının incelenmesi neticesinde,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (b) bendinde “Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak....”hükmü bulunmaktadır.

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu nedenle sözleşmenin uygulanması aşamasına yönelik olduğu anlaşılan iddialar için Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamakta olup başvuru sahibinin sözleşmenin yürütülmesine yönelik iddialarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul