• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-670
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :36
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-670
Şikayetçi:
 Kent Sosyal Hizm.Turizm Dağıtım Organizasyon İnş. San.Tic.Ltd.Şti., MUHTESİP İSKENDER MAH. MEFKUFATÇI SK. NO : 9 KAT : 2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, 19 Mayıs Mah. Sınan Ercan Cad. No:28 34736 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2013 / 978
Başvuruya konu ihale:
 2012/167401 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Teknik Servis Personeli Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 10.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı Teknik Servis Personeli Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kent Sosyal Hizm. Turizm Dağıtım Organizasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 26.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.01.2013tarih ve 978sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/183sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin mali tablolarındaki cari oranlarının ihale dokümanında yer verilen oranları karşılamadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İncelemeye konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin Adı: 2013 Yılı Teknik Servis Personeli Hizmet Alımı İşi, Miktarı ve türü: 8 kişi / Hizmet Alımı”,

 

“Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

 

 

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

 

 

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde gerçekleştirilen teknik servis hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.”düzenlemeleri,

 

Teknik Şartname’nin “İşin Kapsamı” başlıklı 2’nci maddesinde “Sözleşme kapsamında çalıştırılacak olan personel: İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan binalara ve alanlara ait tüm elektrik, zayıf akım, telefon santrali ve sistemi ve tüm teknik cihazların (Klima vb.) periyodik bakımının yapılması, arızalarının giderilmesi, sistem işletmesinin yapılması, her türlü boya tamirat ve tadilat işlerinin yapılması ve kalorifer sisteminin işletilmesi ve bakımından sorumludur.”,

 

“Çalışacak Personelin Sayısı ve Nitelikleri” başlıklı 3’üncü maddesinde “Yüklenici, hizmetleri toplam 8 (sekiz) personel ile yürütecektir. Çalışanlar 18-65 yaş sınırı arasında olmalıdır. Bu personelin dağılımı nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

1 Adet İnşaat Teknikeri: En az 2 yıllık ilgili meslek yüksekokulu mezunu olmalıdır. İnşaat Teknikerliği alanında ön lisans ve lisans mezunu olmak tercih sebebidir. Bir Kamu Kuruluşunda 2 yıl çalışmış olmak tercih sebebidir.

 

2 Adet Elektrik Teknisyeni: En az ilgili meslek lisesi mezunu  olmalıdır. Bir Kamu Kuruluşunda 2 yıl çalışmış olmak tercih sebebidir.

 

1 adet İnşaat Ustası: En az ilkokul mezunu olmalıdır. Mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır.

 

2 Adet Boya Ustası: En az ilkokul mezunu olmalıdır. Mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır.

 

2 Adet Kazancı: En az ilkokul mezunu olmalıdır. Mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır.”düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden ihale konusu işin İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan binalara ve alanlara ait tüm elektrik, zayıf akım, telefon santrali ve sistemi ve tüm teknik cihazların (Klima vb.) periyodik bakımının yapılması, arızalarının giderilmesi, sistem işletmesinin yapılması, her türlü boya tamirat ve  tadilat işlerinin yapılması ve kalorifer sisteminin işletilmesi ve bakımı için 1 Adet İnşaat Teknikeri, 2 Adet Elektrik Teknisyeni, 1 adet İnşaat Ustası, 2 Adet Boya Ustası ve 2 Adet Kazancı olmak üzere toplam 8 adet personel çalıştırılması işi olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi için kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde gerçekleştirilen teknik servis hizmetlerinin benzer iş kapsamında değerlendirilecek iş olarak belirlendiği, isteklilerin teklif edilen bedelin % 30'dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında değerlendirilecek olan teknik servis hizmet işine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

176.019,84 TL tutarında en düşük teklifi veren ve teklifinde asgari 176.019,84 TL x %30= 52.805,95 TL tutarında ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin iş deneyim belgesine yer vermesi gereken Kim Kalite İyileştirme Merkezi Müh. Danış. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinde,

 

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 2009/124762 İKN’li Biyomedikal Kalibrasyon Hizmet Alımı işine ilişkin düzenlenen “54 kalem tıbbi cihazın kalibrasyon işi” konulu işe ilişkin “Sözleşme tarihi 16.11.2009, Sözleşme bedeli 88.692,00 TL, belge tutarı: 88.692,00 TL ve kabul tarihi: 15.11.2010 tarihi” bilgisi içeren 09.05.2011 tarih ve 4707 sayılı iş deneyim belgesine yer verdiği,

 

İdare tarafından da sunulan belgenin uygun görülmeyerek anılan isteklinin teklifinin 10.12.2012 tarihli komisyon kararı ile değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Anılan istekli tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin ihale kararının kendisine bildirimi üzerine 11.12.2012 tarihinde idareye teklifinde yer verdiği iş deneyim belgesine konu iş kapsamında 54 kalem tıbbi cihazın kalibrasyon işi için 12 aylık sözleşme süresince tam zamanlı olarak 2 Biomedikal teknikeri çalıştırıldığı, belgeye konu işin personel çalıştırılmasına dayalı iş olduğu yönünde şikayet başvurusunda bulunulduğu ve başvuru ekinde idareye bahse konu iş deneyim belgesine konu işe ait İdari Şartname, 16.11.2009 tarihli sözleşme, iş yeri bildirgesi ile çalışan personellere ilişkin işe giriş çıkış belgelerine yer verdiği,

 

İdare tarafından anılan firma tarafından sunulan iş deneyim belgesinin değerlendirilmesini teminen belgeyi düzenleyen Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden 14.12.2012 tarih ve 11764 sayılı yazı ile bilgi ve belge istenildiği,

 

İlgili idare tarafından gönderilen belgelerin değerlendirilmesi neticesinde Kim Kalite İyileştirme Merkezi Müh. Danış. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinde yer verdiği iş deneyim belgesinin uygun görülerek ihalenin 14.12.2012 tarihli ihale kararı ile anılan istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Bahse konu iş deneyim belgesine konu işe ait Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde “Hastanede Biyomedikal biriminin kurulması, tıbbi cihaz ve teknoloji yönetimi, tesis ve risk yönetimi konularında eğitim kalibrasyon takvimine dahil tıbbi cihazların yıllık kalibrasyon ölçümleri işi ve sterilizasyon elektrik, medikal gaz ve temiz hava tesisatlarının denetim ve kontrolü işi.”,

 

“Personelin sayısı ve nitelikleri” başlıklı bölümünde “Personel sayısı: Yüklenici şartname konusu tıbbi cihaz kalibrasyon ölçüm çalışmalarında kalibrasyon ölçümlerini yaptırabilecek ve yürütebilecek nitelikteki hastanede tam zamanlı çalışacak 2 adet Biyomedikal teknisyeni veya Biyomedikal meslek Yüksek okulu diplomalı elemanı görevlendirilecektir.

 

……

 

Biyomedikal teknisyeni veya Biyomedikal Meslek Yüksek okulu diplomalı elemanların (toplamda iki kişi) çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. 

 

Öngörülen mesai planı: hafta içi 2 personel 08.00-17:00 saatleri arasındadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aktarılan düzenlemeden iş deneyim belgesine konu işin 12 aylık iş süresi boyunca 2 adet teknik personel çalıştırılması işi olduğu ve benzer işe uygun olduğu gerekçesiyle idarece kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.

 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. ”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” kapsamı başlıklı 5’inci maddesinde Bilanço Bilgileri Tablosuna ilişkin Standart Form-KİK025.1/H ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen standart formlar arasında sayılmıştır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında ihale üzerinde bırakılan Kim Kalite İyileştirme Merkezi Müh. Danış. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.ne ait belgeler arasında

 

“Yıl:2011

 

Dönen varlıklar: 314.228,61 TL

 

Kısa vadeli borçlar: 13.044,71 TL

 

Öz kaynaklar: 598.623,40 TL

 

Toplam Aktif: 630.073,62 TL

 

Yıllara yaygın inşaat maliyeti:-----

 

Kısa vadeli banka borçları: --------

 

Yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri:-----

 

Cari oran (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) =24,08

 

Öz kaynak oranını (öz kaynaklar/toplam aktif)  = 0,95

 

Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı= 0,02”bilgisini içeren bahse konu Standart Form: KİK025.1/H.’a uygun 28.11.2012 tarihli serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen “bilanço bilgileri tablosu” başlıklı belgenin yer aldığı, söz konusu belgede yer alan bilgilerden isteklinin sağlaması gereken zorunlu oranların sağlandığı anlaşılmakla birlikte isteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden isteklinin 2011 yılı yılsonu bilanço bilgilerinin istenilerek serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen “bilanço bilgileri tablosu”nda yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit işleminin yapıldıktan sonra ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Kim Kalite İyileştirme Merkezi Müh. Danış. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin bağlı bulunduğu vergi dairesinden isteklinin 2011 yılı yılsonu bilanço bilgilerinin istenilerek serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen “bilanço bilgileri tablosu” yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit işleminin yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “ihale üzerinde bırakılan isteklinin mali tablolarındaki cari oranlarının ihale dokümanında yer verilen oranları karşılamadığı” şeklinde dile getirdiği ikinci iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, ihale üzerinde bırakılan Kim Kalite İyileştirme Merkezi Müh. Danış. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin bağlı bulunduğu vergi dairesinden isteklinin 2011 yılı yılsonu bilanço bilgilerinin istenilerek serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen “bilanço bilgileri tablosu” yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit işleminin yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği ikinci iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme:

İdari şartnamenin 7.4.2 nci maddesinde,

 

“İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

          a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

          b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

          c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

          yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

          (3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.“ düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Şartnamenin “İhale dokümanının kapsamı” kapsamı başlıklı 5’inci maddesinde Bilanço Bilgileri Tablosuna ilişkin Standart Form-KİK025.1/H ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen standart formlar arasında sayılmıştır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında ihale üzerinde bırakılan Kim Kalite İyileştirme Merkezi Müh. Danış. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne ait belgeler arasında,

 

“Yıl: 2011

  Dönen varlıklar: 314.228,61 TL   

  Kısa vadeli borçlar: 13.044,71 TL,

  Öz kaynaklar: 598.623,40 TL

   Toplam Aktif: 630.073,62 TL 

   Yıllara yaygın inşaat maliyeti:—

    Kısa vadeli banka borçları:-

    Yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri:—

    Cari oran (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) =24,08,

    Öz kaynak oranını (öz kaynaklar/toplam aktif)= 0,95

               Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı= 0,02”,

 

bilgisi içeren bahse konu Standart Form: KlK025.1/H.’a uygun 28.11.2012 tarihli serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen “bilanço bilgileri tablosu” başlıklı belgenin yer aldığı,

 

Söz konusu belgede yer alan bilgilerden isteklinin sağlaması gereken zorunlu oranların sağladığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin mali tablolarındaki cari oranının ihale dokümanında istenilen oranı sağlanmadığı yönündeki ikinci iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Ancak söz konusu “bilanço bilgileri tablosu” başlıklı belgede, bilançosu incelenen kişinin “Adı ve Soyadı/Ticaret unvanı” kısmında bilanço bilgilerine yer verilen isteklinin adı ve soyadı/ticaret ünvanı yazılması gerekirken, belgeyi düzenleyen serbest muhasebeci mali müşavirin adı ve vergi numarasının yazıldığı, tabloda yer alan vergi numarasının da anılan isteklinin teklif mektubunda yer alan vergi numarasından farklı olduğu, ayrıca belgeye, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre, çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmekte olduğundan, istekli ile serbest muhasebeci mali müşavir arasında yetkiye dayanan sözleşmenin anılan belgeye eklenmediği, bu haliyle sunulan belge her ne kadar idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında ihale üzerinde bırakılan Kim Kalite İyileştirme Merkezi Müh. Danış. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne ait belgeler arasında yer alsa da, belgenin anılan firmaya ait olduğunu gösteren herhangi bir bilginin belgede yer almadığı ve belge düzenleme yetkisi açısından meslek mensubuna yetki verildiğine ilişkin sözleşmenin verilmediği görüldüğünden,  isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin ikinci iddiasına yönelik olarak ihale üzerinde bırakılan Kim Kalite İyileştirme Merkezi Müh. Danış. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aktarılan gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu iddiaya ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyoruz.

 

 

                                  

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul