• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-672
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :38
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-672
Şikayetçi:
 Prizma Org. İnş. Temz. Ve Sosyal Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., HALİL RIFATPAŞA MAH. DEREBOYU SOK. NO : 1KAT . 2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çayirbasi Mahallesi Bahçeköy Caddesi 56 34453 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1259
Başvuruya konu ihale:
 2012/172633 İhale Kayıt Numaralı "Numarataj Çalışması İle, Sahadan Veri Toplama Hizmeti İçin Personel Destek Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğütarafından 13.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Numarataj Çalışması İle Sahadan Veri Toplama Hizmeti İçin Personel Destek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Prizma Org. İnş. Temz. ve Sosyal Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin 28.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.01.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2013tarih ve 1259sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/225sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin KİK işçilik modülü kullanılmadan yapılan hesaplama neticesinde 1.084.948,92 TL olduğu ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin bu bedelin altında kaldığı, ihale kararının firmaları lehine değiştirilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3. Asgari işçilik maliyeti;

 

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

 

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

 

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

….

 

79.4.2.21. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

….

 

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

 

 

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

Harita Teknikeri Pozisyonu için Asgari Ücretin %140 fazlası,

 

Sahadan veri Toplama Elemanı Pozisyonu için Asgari Ücretin %50 fazlası ücret ödenecektir.

 

Harita tekniklerine 300 saate, Sahadan veri toplama elemanlarına 3000 saate kadar fazla çalışma yaptırılması öngörülmektedir.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı), yemek masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.

 

Personelin yol gideri günlük brüt 8,32 TL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

 

Personelin yemek gideri günlük brüt 9 TL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

 

Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 (bir virgül beş) olarak tespit edilmiştir.”,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013 ” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere,

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Harita Teknikeri

AY

3

12

 

 

2

Sahadan Veri Toplama Elemanı

AY

33

12

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Harita Teknikeri Fazla Çalışma

SAAT

300

 

 

2

Sahadan Veri Toplama Elemanı Fazla Çalışma

SAAT

3.000

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

şeklindeki birim fiyat teklif cetveli örneğinin verildiği tespit edilmiştir.

           

İncelemeye konu ihalede idare tarafından tüm isteklinin tekliflerinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği ve ihalenin 1.084.921,68 TL tutarında en düşük teklifi veren Arser İnş. ve Sosyal Hiz. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ihale kararı ve eklerinden anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından yaklaşık maliyetin hesaplamasında KİK işçilik modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 1.084.921,68 TL olarak belirlendiği ve bu bedelin üzerine %10 kar eklenerek yaklaşık maliyetin oluşturulduğu, ihale üzerinde bırakılan Arser İnş. ve Sosyal Hiz. Ltd. Şti.nin teklif bedelinin de 1.084.921,68 TL tutarındaki teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine eşit olduğu görülmüştür.

 

Ancak yukarıda aktarılan ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden 12 aylık iş süresi boyunca yürütülecek ihale konusu iş için 3’ü harita teknikeri, 33’ü sahadan veri toplama elemanı olmak üzere toplam 36 kişi çalışacağı, harita teknikeri olarak çalışacak personele bürüt asgari ücretin %140 fazlası ücret ödeneceği ve 300 saat fazla mesai yapılacağı, sahadan veri toplama elemanı olarak çalışacak personele brüt asgari ücretin  %50 fazlası ücret ödeneceği ve 3000 saat fazla mesai yapılacağı, çalışanların tamamına 26 gün üzerinden günlük brüt 8,32 TL karşılığı nakdi yol ücreti, günlük brüt 9,00 TL nakdi yemek ücreti verileceği ve kısa vadeli sigorta prim oranının 1,5 olduğu anlaşılmış olup asgari işçilik maliyeti hesabında işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda 20.11.2012 tarihli ve 19599 sayılı yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuş anılan Kurumun bu konuya ilişkin Kuruma gönderdiği 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazıda yer alan bilgiler çerçevesinde işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının ayrı ayrı alınması suretiyle KİK işçilik modülü kullanılmadan yapılan hesaplanma neticesinde, nakdi yol ve nakdi yemek bedeli ile %3 sözleşme gideri dahil ayni giyim gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 1.084.950,72 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Arser İnş. ve Sosyal Hiz. Ltd. Şti.nin 1.084.921,68 TL tutarındaki teklif bedelinin teklif edilmesi gereken 1.084.950,72 TL tutarındaki asgari işçilik maliyetinin altında olduğu görülmüş olup anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Arser İnş. ve Sosyal Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul