En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-673
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :32
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-673
Şikayetçi:
 Nilsem Tem. Hiz. Medikal Gıda Bilg. Nak. Sağ. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., KEMALPAŞA MAH. DEĞİRMENLİK SOK. NO:32/3 ÇANAKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Çanakkale Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, İsmetpaşa Mah. Stadyum Cad. No:17 17100 ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2013 / 2108
Başvuruya konu ihale:
 2012/168537 İhale Kayıt Numaralı "Tesis Yöneticisi, Resepsiyon (Ön Büro) Personeli, Sağlık Personeli, Garson, Teknik Personel, Şoför, Temizlik Personeli, Cankurtaran Toplam 72 Kişi Personel" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğütarafından 10.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Tesis Yöneticisi, Resepsiyon (Ön Büro) Personeli, Sağlık Personeli, Garson, Teknik Personel, Şoför, Temizlik Personeli, Cankurtaran Toplam 72 Kişi PersonelHizmeti” ihalesine ilişkin olarak Nilsem Tem. Hiz. Medikal Gıda Bilg. Nak. Sağ. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin 04.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.01.2013tarih ve 2108sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/337sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale uhdesinde kalan isteklinin ve ikinci avantajlı teklif sahibi isteklinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyet kalemlerini karşılamadığı, idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının objektif esaslara göre değerlendirilmediği, zira ihale üzerinde kalan isteklinin özürlü işçiler bakımından yararlanılacak teşvik miktarının işçilik maliyetinden düşülmek suretiyle teklif oluşturduğu, ayrıca iki isteklinin de tekliflerine giyim bedelini eklemediği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu işin İdari Şartname’sinin 2’nci maddesinde işin adının “Tesis Yöneticisi, Resepsiyon (Ön Büro) Personeli, Sağlık Personeli, Garson, Teknik Personel, Şoför, Temizlik Personeli, Cankurtaran toplam 72 kişi Personel” olarak ifade edildiği,

 

            Aynı Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler” başlıklı 25’ inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: İhale konusu işte çalıştırılacak Temizlik Personeli, Resepsiyon (Ön Büro) Personeli, Garson, Cankurtaran hizmetlerine ait personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılmayacak. Fazla çalışma yapılması öngörülmemiştir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılmayacaktır. İhale konusu işte çalıştırılacak Tesis Yöneticisi, Sağlık Personeli ve Şoför hizmetlerine ait personele asgari ücretin % 70 fazlası ödeme yapılacaktır. Fazla çalışma yapılması öngörülmemiştir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılmayacaktır. İhale konusu işte çalıştırılacak Teknik Eleman hizmetlerine ait personele asgari ücretin % 40 fazlası ödeme yapılacaktır. Fazla çalışma yapılması öngörülmemiştir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılmayacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Toplam 72 hizmet personeline Brüt 1 (bir) günlük yol bedeli 3,00-TL.x26 gün miktarda nakdi olarak ödenecek ve ayrıca bordroda gösterilecektir. 50 Temizlik personeline ve 3 Teknik Personele birer adet İş Elbisesi veya İş Tulumu, 9 Cankurtaran personeline birer adet şort ve tişört, 1 Tesis Yöneticisi, 2 Şoför, 2 Sağlık Personeli, 2 Resepsiyon (Ön Büro) Personeli, 3 Garsona birer adet gömlek, kumaş pantolon ve kravat olmak üzere toplam 72 hizmet personeline ayni olarak verilecek olan giyecek gideri teklif fiyata dahildir. Yemek verilmeyecektir.

...

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta pirim oranı Temizlik Personeli, Resepsiyon (Ön Büro) Personeli, Cankurtaran ve Şoför % 1,5 (yüzde birbuçuk), Tesis Yöneticisi, Sağlık Personeli ve Garson % 1 (yüzde bir), Teknik Personel % 2 (yüzde iki) dir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “ İşin Tanımı” başlıklı 1’inci maddesinde “Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez ve İlçe Tesisleri ile diğer hizmet birimlerinde (Spor Tesisi, Gençlik Merkezleri, Sosyal Tesisler, Güzelyalı Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ile Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri vb.) 01/01/2013–31/12/2013 tarihleri arasında Tesis Yöneticisi, Resepsiyon Memuru, Sağlık Personeli, Garson, Teknik Eleman, Şoför, Temizlik Personeli, Cankurtaran hizmeti alım işidir.

Hizmet Personeline Ait Bilgiler:

Hizmetin niteliği         Ödemeye İlişkin Hususlar      Sayı

Tesis Yöneticisi           Asgari Ücretin %70 fazlası    1 Kişi

Resepsiyon Memuru   Asgari Ücret   2 Kişi

Sağlık Personeli          Asgari Ücretin %70 fazlası    2 Kişi

Garson                       Asgari Ücret      3 Kişi

Teknik Eleman            Asgari Ücretin %40 fazlası    3 Kişi

Şoför   Asgari Ücretin %70 fazlası   2 Kişi

Temizlik Personeli      Asgari Ücret   50 Kişi

Cankurtaran        Asgari Ücret          9 Kişi

Toplam                                           72 Kişi”  düzenlemesi, (Ek-6) (s.31)

 

            Aynı Şartname’nin  “İşçilik Giderlerinin Uygulanması” başlıklı 11’ inci maddesinde “Sözleşme konusu işte çalışacak personele ödenecek işçilik ücreti 1. maddede tabloda yer almaktadır. Firma elemanlarının işe geliş gidişlerinde günlük yol ücreti olarak Brüt 3.00- TL tespit edilmiştir. Yol bedeli çalışan personele firma tarafından nakdi olarak ödenecektir. Yol ücreti aylık 26 gün olup ayrıca ücret bordrosunda gösterilecektir. Tesis Yöneticisi, Resepsiyon Memuru, Sağlık Personeli, Garson ve Şoför çalışma esnasında kendilerine firma tarafından ayni olarak verilecek Kumaş pantolon, gömlek ve kravatlarını (yıllık 1 er adet) giyeceklerdir. Temizlik Personeli, Teknik Personel çalışma esnasında kendilerine firma tarafından ayni olarak verilecek iş tulumunu (yıllık 1 er adet) giyeceklerdir. Cankurtaranlar çalışma esnasında kendilerine firma tarafından ayni olarak verilecek şort ve tişörtlerini (yıllık 1 er adet) giyeceklerdir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin ise,

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Tesis Yöneticisi

işçixay

1

12

 

 

2

Resepsiyon (Ön Büro) Personeli

işçixay

2

12

 

 

3

Sağlık Personeli

işçixay

2

12

 

 

4

Garson

işçixay

3

12

 

 

5

Teknik Personel

işçixay

3

12

 

 

6

Şoför

işçixay

2

12

 

 

7

Temizlik Personeli

işçixay

50

12

 

 

8

Cankurtaran

işçixay

9

12

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

 

 

            Şeklinde olduğu görülmüştür.

           

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir. …………

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

 

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            ….

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

 

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

            ….

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

 

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

 

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

 

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 …………….

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

 

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

……

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

 

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

 

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

 

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

            ……..

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdarece teklifi kârsız yaklaşık maliyetin altında kalan sekiz istekliye gönderilen 12.12.2012 tarihli yazılarda teklifleri ile ilgili maliyet analizlerini belgeleriyle birlikte açıklama talebinde bulunulduğu görülmüştür.

 

Bu kapsamda yukarıda belirtilen düzenlemeler doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan istekli olan Beltur Tur. Gıd. Tem. Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarının incelenmesinde, işçilik maliyetlerinin KİK işçilik hesaplama modülü ile hesaplandığı ve maliyet tablosu yapıldığı, giyim bedeline ilişkin maliyet tablosu ile birlikte proforma fatura, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı, geçici vergi beyannamesi, SMMM faaliyet belgesi, imza beyanı, oda sicil kayıt suretinin sunulduğu, proforma fatura üzerinde Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesi gereği “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı, meslek mensubu tarafından imzalanıp iletişim bilgileri de belirtilerek kaşelendiği ve söz konusu belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir uyumsuzluk bulunmadığı görülmüştür.

 

Ancak İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde giyime ilişkin yapılan düzenlemede 53 personele iş tulumu veya iş elbisesi, 9 personele şort ve tişört, 10 personele gömlek, kumaş pantolon ve kravat verileceği yönünde düzenleme yapılmış olmasına karşın ihale üzerinde bırakılan isteklinin proforma faturasında 53 personelin iş tulumu veya iş elbisesi kalemine yer verilmediği anlaşılmış olup, giyime ilişkin açıklama bu haliyle uygun bulunmamıştır.

 

Ayrıca yine ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından işçilik hesabının açıklamasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi hükmü uyarınca işyerlerinde %3 özürlü işçi çalıştırılmasının zorunlu olması nedeniyle bu kapsamda çalıştırılan özürlü işçiler bakımından işverenlere ait olan prim miktarının hazinece karşılandığı kanun kapsamında belirtildiğinden hesaplamaların bu doğrultuda yapıldığı belirtilmiş olup, işçilik maliyet tablosunda özürlü personel hesabı yapıldığı ve bulunan işçilik tutarı üzerinden maliyet hesaplandığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin yaptığı işçilik hesaplamasında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 1.172.204,28 TL olarak hesaplandığı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yer alan hüküm gereğince ihale konusu işte çalıştırılacak toplam 72 personelin %3’ünün 2 personele tekabül ettiği, kanun gereği çalıştırılması zorunlu olan 2 özürlü personelin Hazinece karşılanacak 12 aylık işveren payının 4.401,60 TL olduğu, bulunan asgari işçilik maliyetinden Hazinece karşılanacak teşvik miktarının düşülmesi neticesinde 1.167.802,68 TL  (1.172.204,28-4.401,60) elde edildiği ve buna 400,29 yüklenici kârı ile 0,99 TL giyim bedelinin eklenilmesi sonucunda 1.168.203,96 TL’nin firmanın teklif bedeli olarak sunulduğu görülmüştür.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

 

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik tanınır.

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.

 

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

 

Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

 

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale dokümanında, ihale konusu işte 72 personel çalıştırılacağı belirtilmiş olmasına rağmen kaç adet özürlü personel çalıştırılacağı hususunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nda elli veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin özürlü işçi istihdam etmesi zorunluluk olmakla birlikte, Hazinece karşılanacak işveren priminden yararlanma imkânının tüm istekliler için söz konusu olması, ihalelerde eşitlik ve rekabetin sağlanması ilkesi uyarınca isteklilerin teklif fiyatlarının oluşturulmasında, Hazinece karşılanacak işveren primi dikkate alınmadan teklif fiyatının oluşturulması gerektiğinden hareketle, ihale üzerinde bırakılan Beltur Turz. Taş. Otom. Tem.San. Dış. Tic. Ltd. Şti.nin ihale konusu iş kapsamında özürlü işçi istihdam edeceği ve özürlü istihdamı nedeniyle Kanun’dan kaynaklanan sigorta primi teşvikinden yararlanacağı gerekçesiyle, yararlanacağını iddia ettiği teşvik miktarını işçilik maliyetinden düşmek suretiyle teklif fiyatını oluşturmasının, diğer isteklilere karşı söz konusu istekli lehine avantaj sağladığı görüldüğünden, Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta primi tutarı dikkate alınmadan, teklif fiyatlarının işveren payları üzerinden hesaplanarak sunulması ve değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla da Beltur Turz. Taş. Otom. Tem. San. Dış. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin asgari işçilik giderini karşılamaması ve ayrıca giyim giderine ilişkin açıklamanın yeterli olmaması gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Yine ikinci avantajlı teklif sahibi olan Işık Gıda Güv. İnş. San.Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapların incelenmesinde, işçilik maliyetlerinin KİK işçilik hesaplama modülü ile hesaplandığı, giyim bedeline ilişkin proforma fatura, SMMM faaliyet belgesi, imza beyanı ve imza sirkülerinin sunulduğu, proforma fatura üzerinde Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesi gereği “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı, meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelendiği görülmüş olup, yapılan açıklamalarda mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapların incelenmesinde, işçilik maliyetlerinin KİK işçilik hesaplama modülü ile hesaplandığı, giyim bedeline ilişkin proforma fatura, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı, geçici vergi beyannamesi, SMMM faaliyet belgesi, imza sirküleri, oda sicil kayıt suretinin sunulduğu, proforma fatura üzerinde Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesi gereği “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı, meslek mensubu tarafından imzalanıp iletişim bilgileri de belirtilerek kaşelendiği ve söz konusu belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir uyumsuzluk olmadığı görülmüş olup, açıklama bu haliyle mevzuata uygun bulunmuştur.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan Er-Ma Sos. Hizm. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarının incelenmesinde, işçilik maliyetlerinin KİK işçilik hesaplama modülü ile hesaplandığı, giyim giderine ilişkin proforma fatura, faaliyet belgesi ve imza sirkülerinin sunulduğu, proforma fatura üzerinde Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesi gereği “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı, meslek mensubu tarafından imzalanıp iletişim bilgileri de belirtilerek kaşelendiği görülmüş olup, açıklama bu haliyle mevzuata uygun bulunmuştur.

 

Sorgulama yapılan Eylül Yön. Sis. Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarının incelenmesinde, işçilik maliyetlerinin KİK işçilik hesaplama modülü ile hesaplandığı, giyim giderine ilişkin iki adet proforma fatura sunulduğu, proforma fatura üzerinde Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesi gereği “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı, meslek mensubu tarafından imzalanıp iletişim bilgileri de belirtilerek kaşelendiği görülmüş olup, açıklama bu haliyle mevzuata uygun bulunmuştur.

 

Yine aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan Alkar Güv.Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarının incelenmesinde, giyim bedeline ilişkin proforma fatura, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı, geçici vergi beyannamesi, SMMM faaliyet belgesi, imza sirküleri, oda sicil kayıt suretinin sunulduğu, proforma fatura üzerinde Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesi gereği “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı, meslek mensubu tarafından imzalanıp iletişim bilgileri de belirtilerek kaşelendiği ve söz konusu belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir uyumsuzluk bulunmadığı görülmüş olmakla birlikte, giyim kalemlerinin idarece İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yapılan düzenlemeye uygun şekilde belirtilmediği, zira 53 personel için iş tulumu veya iş elbisesi belirlenmişken, adı geçen istekli tarafından 50 personelin iş tulumu ve iş elbisesi  için teklif verildiği anlaşıldığından açıklamanın bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan diğer istekli olan Münir Temelli’nin açıklamalarının incelenmesinde, işçilik maliyetlerinin bir tablo halinde belirtildiği, giyim giderine ilişkin olarak da proforma fatura, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı, SMMM faaliyet belgesi, imza sirkülerinin sunulduğu, proforma fatura üzerinde Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesi gereği “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı, meslek mensubu tarafından imzalanıp iletişim bilgileri de belirtilerek kaşelendiği ve söz konusu belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir uyumsuzluk bulunmadığı görülmüş olup, açıklama bu haliyle mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Beltur Turz. Taş. Otom. Tem. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. ve Alkar Güv. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

EK GEREKÇE

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “ihale uhdesinde kalan isteklinin ve ikinci avantajlı teklif sahibi isteklinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyet kalemlerini karşılamadığı, idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının objektif esaslara göre değerlendirilmediği, zira ihale üzerinde kalan isteklinin özürlü işçiler bakımından yararlanılacak teşvik miktarının işçilik maliyetinden düşülmek suretiyle teklif oluşturduğu, ayrıca iki isteklinin de tekliflerine giyim bedelini eklemediği” şeklindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, Beltur Turz. Taş. Otom. Tem. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. ve Alkar Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesihususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik olarak Beltur Turz. Taş. Otom. Tem. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. ve Alkar Güv. Tic. Ltd. Şti.’ninaşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığındantekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurulca verilen karara katılmakla beraber, başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurulca uygun görülmeyenBeltur Tur. Gıd. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ile,ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif ve geçerli teklif olarak belirlenmeleri  Kurul çoğunluğunca da uygun görülen, Işık Gıda Güv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Nilsem Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Münir Temelli ve Eylül Yön. Sis. Tem. Tic. Ltd. Şti.’ninaşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurulca uygun görülmeyenBeltur Tur. Gıd. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 9 adet şort için 0,02 TL, 9 adet t-şört için 0,02 TL, 10 adet gömlek için 0,02 TL, 10 adet pantolon için 0,02 TL ve 10 adet kravat için 0,02 TL, olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,96 TL fiyat öngören Elçi Temz. Tekstil Ambalaj-Suat ELÇİ tarafından istekli adına tanzim edilen 07.12.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Diğer yandan, başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesindeki eşit muamele yönünden yapılan incelemeye göre;

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Işık Gıda Güv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 10 adet pantolon için 0,07 TL, 10 adet gömlek için 0,07 TL, 10 adet kravat için 0,05 TL, 53 adet iş tulumu için 0,08 TL, 9 adet şört için 0,09 TL ve 9 adet T-şört için 0,09 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 7,76 TL fiyat öngören Dara inş. Temz. Güv. Gıda Mad. İht. İhrc. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 05.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma faturada, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak teklifinin geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Nilsem Tem. San. Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 10 adet pantolon için 0,04 TL, 10 adet gömlek için 0,04 TL, 10 adet kravat için 0,03 TL, 53 adet iş tulumu için 0,11 TL, 9 adet şort için 0,05 TL, 9 adet t-şört için 0,06 olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 7,92 TL fiyat öngören Kır-Al İş Elbiseleri ve Güvenlik Malzemeleri-Cem PAK tarafından istekli adına tanzim edilen10.12.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak teklifinin geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Münir Temellitarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 10 adet pantolon için 0,07 TL, 10 adet gömlek için 0,07 TL, 10 adet kravat için 0,05 TL, 53 adet iş tulumu için 0,09 TL, 9 adet şort için 0,05 TL, 9 adet t-şört için 0,03 olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 7,39 TL fiyat öngören Mimar Sinan iş Elb.Temz. Malz. Taah. Hiz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 07.12.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak teklifinin geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Eylül Yön. Sis. Tem. Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 10 adet pantolon için 0,02 TL, 10 adet gömlek için 0,02 TL, 10 adet kravat için 0,02 TL, 53 adet iş tulumu için 0,03 TL ve 9 adet t-şört için 0,02 olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 2,37 TL fiyat öngören Semiha KAYALAR tarafından istekli adına tanzim edilen10.12.2012 tarihli proforma fatura ile 9 adet şot için 0,02 TL birim fiyat üzerinden toplamda 0,18 TL fiyat öngören Karaefe İnş. ve Taah. Nak. Hurda Plastik Geri Dönş. Teks. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 07.12.2012 tarihli proforma faturaların sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma faturalarda, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik olarak Beltur Turz. Taş. Otom. Tem. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. ve Alkar Güv. Tic. Ltd. Şti.’ninaşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığındantekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurulca verilen karara katılmakla beraber, başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurulca uygun görülmeyenBeltur Tur. Gıd. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin bu gerekçe üzerinden de, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve bu gerekçenin de, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına ilişkin Kurul kararı gerekçeleri içerisinde de yer alması gerektiği, ayrıca,aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif ve geçerli teklif olarak belirlenmeleri Kurul çoğunluğunca da uygun görülen, Işık Gıda Güv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Nilsem Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Münir Temelli ve Eylül Yön. Sis. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nintekliflerinin de bu gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu husus dışında Kurulca alınan Beltur Turz. Taş. Otom. Tem. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. ve Alkar  Güv. Tic. Ltd. Şti.’nintekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine”  niteliğindeki karar gerekçesine katılıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                                                                                                              Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul