• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-674
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :33
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-674
Şikayetçi:
 Set Kurumsal Hizmetler Ticaret A.Ş., KUŞTEPE MAH. LEYLAK SOK. NURSANLAR İŞ MERKZ. KAT:8 DAİRE:27 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon BelediyeBaşkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No: 201 61100 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1192
Başvuruya konu ihale:
 2012/155019 İhale Kayıt Numaralı "Memur Personel Yemek Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Trabzon Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğütarafından 06.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Memur Personel Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Set Kurumsal Hizmetler Ticaret A.Ş.nin 24.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.01.2013tarih ve 1192sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/211sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece kendileri tarafından teklif dosyası içerisinde üye işyeri sözleşmeleri ve Gıda Üretim İzin Belgeleri olmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak kendileri tarafından üye işyerlerinden en az 3 tanesinin Gıda Üretim İzin Belgesinin aslı ya da noter onaylı suretinin verilmesi yükümlülüğü yerine getirilmemiş olsa da işin kendi uhdelerinde kalması durumunda söz konusu belgenin ve sözleşmelerin idareye ibraz edileceğinin taahhüt edildiği ve ayrıca idarece sadece en az 3 işletmeye ait Gıda Üretim İzin Belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, üyelere ait sözleşmelerin ve istenen Gıda Üretim İzin Belgelerinin sözleşme aşamasında idareye sunulması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu işin İlanı’nın “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinin 4.1.1.3’üncü alt maddesinde “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, isteklinin üye işyerlerinden en az üç tanesinin Gıda Üretim İzin Belgesinin aslı ya da noter onaylı suretinin verilmesi zorunludur.” düzenlemesinin,

 

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri”  balıklı 7’nci maddesinin 1/h fıkrasında “İsteklinin üye işyerlerinden en az üç tanesinin Gıda Üretim İzin Belgesinin aslı ya da noter onaylı suretinin verilmesi zorunludur.” düzenlemesinin,

 

            Yine aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinin 11’inci alt maddesinde “Yüklenicinin Trabzon Merkezde faaliyet gösteren en az ikinci sınıf 20 lokanta veya restoranla Akçaabat ve Maçka ilçelerinde en az 2 lokanta, Esiroğlu beldesinde en az 1 lokanta ile anlaşmış olması ve bunu belgelemelidir.” düzenlemesinin,

 

            Ayrıca Teknik Şartname’nin 11’inci maddesinde de İdari Şartname’nin yukarıda belirtilen 47.11’inci maddesindeki “Yüklenicinin Trabzon Merkezde faaliyet gösteren en az ikinci sınıf 20 lokanta veya restoranla Akçaabat ve Maçka ilçelerinde en az 2 lokanta, Esiroğlu beldesinde en az 1 lokanta ile anlaşmış olması ve bunu belgelemelidir.” düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

            Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alım ihalelerinde yeterliğe ilişkin diğer hususlar” başlıklı 75’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı ihalelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38’inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, İdari Şartname’nin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı maddesinin, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin istenilmesine ilişkin alt maddesinde aday ve isteklilerden sadece Gıda Üretim İzni Belgesi’nin istenilmesi yeterli olup, Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı, Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi, Kontrol ve Denetim Raporu gibi belgelerin sunulacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Ayrıca Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 7’nci maddesinin (h) bendinin 9 nolu dipnotunda “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler bu bentte sayılacak, aksi halde “h) Bu bent boş bırakılmıştır” yazılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

           

Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ açıklaması uyarınca, malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı ihalelerinde, isteklilerden sadece Gıda Üretim İzni Belgesinin istenilebileceği anlaşılmış olup, başvuruya konu ihalede yeterlik kriterleri arasında ihale İlanı’nın 4.1.1.3’ üncü ve İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde (tip idari şartnamenin 7.1.h maddesinde yapılan düzenleme uyarınca) Gıda Üretim İzin Belgesinin aslı ya da noter onaylı suretinin teklif kapsamında sunulmasının istendiği anlaşılmıştır.

 

            Bu kapsamda başvuru sahibinin teklif belgelerinin incelenmesinden ihaleye katılımda sözleşmenin uhdelerinde kalması durumunda Gıda Üretim İzin Belgesini işe başlamadan önce sunacaklarına dair taahhütte bulunulduğu ve dolayısıyla söz konusu izin belgesinin ihaleye katılımda verilmediği görülmüştür.

 

            Ancak diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek Belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinin 5’inci alt maddesinde “ İhalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenemez..” hükmü bulunmaktadır.

 

            Söz konusu hüküm gereği idarelerce ihale dokümanında ihaleye katılım belgesi olarak taahhütname istenemeyeceği gibi, isteklilerce verilen ve dokümanda düzenlenen belgenin iş başlamadan önce verileceğine dair taahhütnamelerin de istenilen belgenin yerine kabul edilemeyeceği dikkate alındığında, başvuru sahibi tarafından ihaleye katılımda verilmesi gereken üye işyerlerinden en az üç tanesinin Gıda Üretim İzin Belgesinin aslı ya da noter onaylı suretinin verilmemesi sebebiyle idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru dilekçesinde ihale dokümanında sadece en az 3 işletmeye ait Gıda Üretim İzin Belgesinin istendiği ancak bu belgenin hizmet alınacak tüm işletmelerden istenmesi gerektiği iddia edilmektedir. İhale ilan tarihinin 23.10.2012 başvuru sahibinin doküman satın aldığı tarihin 21.11.2012, ihale tarihinin 06.12.2012 ve idareye şikâyet başvuru tarihinin 24.12.2012 olduğu ve söz konusu iddianın doküman düzenlemesine yönelik bir şikayet olduğu ayrıca dokümana yönelik şikayet konusunun ilana yansıyan bir husus olduğu da dikkate alındığında itiraz süresi geçtiğinden ve doküman bu haliyle kesinleştiğinden şikâyete konu hususun süre yönünden reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından üyelere ait sözleşmelerin ve istenen Gıda Üretim İzin Belgelerinin sözleşme aşamasında idareye sunulması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinde idarece düzenlenen “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın incelenmesinde üye işyeri sözleşmelerine ilişkin bir sütun açıldığı ve söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçelerinden birinin de bu sözleşmeleri sunmaması olduğu anlaşılmıştır.

           

            Ancak gerek İdari Şartname’nin 47.11’inci maddesi ve gerekse Teknik Şartname’nin 11’inci maddesinde şikâyete konu edilen üye işyerlerine ait sözleşmelerin, tekliflerin değerlendirildiği aşamada istenilen belge olmadığı, teklif dosyası ile birlikte verilmesine de gerek bulunmadığı, anılan belgenin yüklenici tarafından sözleşme aşamasında verilmesi gereken bir belge olduğu anlaşıldığından, söz konusu sözleşmeleri ihaleye katılım aşamasında sunmayan başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiş olmakla birlikte, başvuru sahibi olan Set Kurumsal Hizmetler Tic. A.Ş.nin ihaleye katılım aşamasında sunulması gereken Gıda Üretim İzin Belgelerini sunmamasından dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararı yerinde olduğundan idarenin bu yöndeki tespitinin ihalenin sonucuna etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul