• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-675
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :39
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-675
Şikayetçi:
 Referans Temizlik Otomasyon Med. Dan.San. Ve Tic. Ltd. Şti., CUMHURİYET MAH. ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY SOK. NO : 48/B İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43718
Başvuruya konu ihale:
 2012/158479 İhale Kayıt Numaralı "01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası İdare Binamızın Ve Bağlı Birimlerin 23 Personel İle Temizlik Ve İlaçlama (Malzeme Dahil )Hizmet Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğütarafından 27.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası İdare Binası ve Bağlı Birimlerin 23 Personel ile Temizlik ve İlaçlama (Malzeme Dahil) Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Referans Temizlik Otomasyon Med. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012tarih ve 43718sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5234sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan firmanın ihaleye sunmuş olduğu ticaret sicil gazetesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 ve idari şartnamenin 7.1.b.2 nci maddesi uyarınca istenilen ilgisine göre ortaklarını, üyelerini veya kurucularını gösteren ticaret gazeteleri ya da başka belgeleri hususunu karşılamadığı, son durumun teyidinin ayrıca yapılması gerektiği, ilgilinin son ticaret sicil gazetesinde ihale ile bir alakası olmayan Barış Sağlık Tem. Dağıtım Hizmetleri Ltd. Şti.'yi temsilen Ferhat Alkan denildiği, bu durumun tereddüde yol açtığı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin ticaret sicil gazetesinin idari şartnamenin ilgili maddelerine ve mevzuata aykırı olduğundan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan firmanın şirket müdürü Ferhat Alkan'ın ve şirket ortaklarının yasaklı olup olmadıkları, haklarında kamu davası olup olmadığı hakkında şüpheleri oldukları, bu konunun detaylı incelenmesi gerektiği,

 

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olup olmadığının incelenmesi gerektiği,

 

4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulanması aşamasında sunduğu fiyat teklifleri, proforma faturalar, maliyet tespit tutanaklarının Genel Tebliğin 79 uncu maddesinde yer alan yazılı beyanları taşımadığı, bu belgelerin yetkili meslek mensubunca onaylanmadığı ve mevzuatta istenilen kriterleri taşımadığı; ihale üzerinde bırakılan firmanın açıklama kapsamında sunduğu meslek mensubu faaliyet belgesinin TÜRMOB kaşesi şartını taşımadığı; proforma faturaların teklife konu alanda faaliyet göstermeyen firmalardan alındığı, proforma fatura veren firmaların bu malların alış satışını yapmadığı; tutanak ve proforma fatura üzerindeki imzaların birbiriyle aynı olup olmadığının incelenmesi gerektiği, bu belgelerdeki imzaların karşılaştırılmasının gerektiği; proforma fatura ve tutanakları imzalayan meslek mensupları ile bu belgeleri düzenleyen firmalar arasında sözleşmenin olup olmadığının incelenmesi, bu hususun vergi dairesinden araştırılması gerektiği; maliyet tespit tutanaklarının hangi vergi dönemine ilişkin olduğunun araştırılması gerektiği; verilen fiyatlar gerçeği yansıtmadığı için alış ve satış faturalarının istenilerek inceleme yapılması gerektiği; kıyafete ilişkin proforma faturadaki idari ve teknik şartnamede yer alan kıyafet cins ve miktarlarıyla tutmadığı; teknik şartnamede fare ilacı ve haşere ilacının istendiği, ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın açıklama kapsamında proforma fatura aldığı firmanın bu maddeleri satma hususunda ruhsatının olmadığı, ilaçlama firmasına ait izin belgesinin ve faaliyet belgesinin sunulmadığı; ilaçlamaya ilişkin işçilik gideri hususunda açıklama yapmadığı; ihale üzerinde bırakılan firmanın birim fiyatları ile açıklama kapsamında sunulan tutar arasında uyumsuzluk olduğu; ihale üzerinde bırakılan firmanın %3 sözleşme giderini hesaplamadığı veya yanlış hesapladığı; idari ve teknik şartnamede belirtilen kıyafet ve temizlik malzemelerinin ve ekipmanlarının ihale üzerinde bırakılan firmanın işçilik harici sunduğu 12.010,76 TL ile karşılamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına  uygun olarak İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinde ihaleye teklif verecek isteklinin tüzel kişi olması halinde “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin”teklif kapsamında sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli Alkan Grup Temizilik İnşaat Taahhüt Eğitim Sağlık Bilgi İşlem Otomasyon Hizmetleri Sanayi Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 14 Ekim 2011 tarih ve 7921 ile 4 Kasım 2011 tarih ve 7936 sayılı Ticaret Sicil Gazeteleri’ni sunduğu tespit edilmiştir. 14 Ekim tarihli ve 7921 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nden İhsanoğulları Tem. Sağlık İnş. Bakım Onarım Bilgi İşlem Otomasyon Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 10.10.2011 tarihinde tescil olunduğunun ilan edildiğinin anlaşıldığı, bu şirketin ortaklarının Cansel İnş. Gıda Sağlık Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Bakım Onarım Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile Barış Sağlık Tem. Dağ. Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi olduğu ve vaki hisse devri neticesinde Barış Sağlık Tem. Dağ. Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin %95, Fahri Alkan’ın ise %5 anılan şirket ortağı haline geldikleri tespit edilmiştir. 4 Kasım 2011 tarih ve 7936 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nden ise İhsanoğulları Tem. Sağlık İnş. Bakım Onarım Bilgi İşlem Otomasyon Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin ticaret unvan değişikliği yaparak Alkan Grup Temizilik İnşaat Taahhüt Eğitim Sağlık Bilgi İşlem Otomasyon Hizmetleri Sanayi Dış Tic. Ltd. Şti. unvanını aldığı tespit edilmiştir.

 

Anılan ticaret sicil gazetelerinden başvuru konusu ihaleye teklif veren Alkan Grup Temizilik İnşaat Taahhüt Eğitim Sağlık Bilgi İşlem Otomasyon Hizmetleri Sanayi Dış Tic. Ltd. Şti.’nin ortaklarından Barış Sağlık Tem. Dağ. Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ni Ferhat Alkan’ın temsil ettiği anlaşılmakta olup, tüzel kişilerin temsilinin temsil yetkisi verilmiş gerçek kişilerce gerçekleştirilebileceği dikkate alındığında, bu husus tereddüt oluşturan bir durum ortaya çıkarmamaktadır. Kaldı ki, Ferhat Alkan’ın şirket müdürü olduğuna dair belgeler de teklif dosyasında yer almaktadır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin mevzuata uygun şekilde ticaret sicil gazetelerini sunmadığı yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinde “…Kurum itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinde “…(10) İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12 nci maddesinde “…İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

Söz konusu hükümler birlikte değerlediğinde; idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği, idareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususların dikkate alınmayacağı anlaşılmaktadır.

 

              Sonuç olarak, anılan iddia ile ilgili olarak başvuru sahibinin idareye bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı görüldüğünden başvurunun reddi gerekmektedir.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

 

            Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

            Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

            Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

            a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

            b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

            c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

            d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

            (2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

            a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası.

            b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

            c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

            ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

            d) İtirazen şikâyet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikâyetin tarihi ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi…” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde de aynı hükme yer verilmiştir. Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında, anılan Yönetmelik hükmü gereğince, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapılmıştır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, başvuru kapsamındaüçüncü iddia yönüyle şikâyete konu işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği,başvuru sahibince ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin Kurumca tekrar incelenmesine yönelik talepte bulunulduğu, somut bir mevzuata aykırılık iddiasında bulunulmadığı anlaşıldığından, başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerekmektedir. 

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhale dokümanından ihale konusu iş kapsamında 12 ay süreyle 23 işçinin çalıştırılacağı, işçilere asgari ücret üzerinden ödeme yapılacağı ve yol bedeli olarak günlük 5,45 TL öngörüldüğü, yemek giderine ise yer verilmediği anlaşılmakta olup, idari şartnamenin atıf yaptığı teknik şartnamede işçilere verilecek giyim malzemelerine (pantolon, gömlek, iş elbisesi, iş önlüğü, terlik, ayakkabı) ve iş kapsamında kullanılacak temizlik malzemeleri ve ekipmanları ile iş makinalarına yer verildiği tespit edilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekliden 29.11.2012 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 05.12.2012 tarihli yazı ile ise anılan istekliden Ek-O.5 formlarının talep edildiği tespit edilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında bir bütün olarak;

 

            Hesap cetvelinin de yer aldığı üst yazı, (giyim için toplam 11,96 TL, temizlik malzemeleri ve ekipmanlar için ise toplam 11.998,80 TL öngörülmüştür)

 

            İşçilik hesaplama modülü çıktısı,

 

            İhale konusu işte kullanılacak temizlik malzemeleri ve ekipmanlara ilişkin Temkar Bilgi İşlem Turizm Kimya Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş proforma fatura, maliyet satış tutarı tespit tutanağı ve eki aslı idarece görülmüştür kaşesi taşıyan TÜRMOB tarafından düzenlenmiş meslek mensubu faaliyet belgesi ve imza beyannamesi, 07/2012-09/2012 dönemine ilişkin tahakkuk fişi ve bu döneme ilişkin geçici vergi beyannamesi, bu şirkete ilişkin ticaret oda kayıt belgesi, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi,

 

            İhale konusu iş için öngörülen kıyafetlere ilişkin Gürsev Tekstil Tur. Paz. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş proforma fatura, maliyet satış tutarı tespit tutanağı ve eki aslı idarece görülmüştür kaşesi taşıyan TÜRMOB tarafından düzenlenmiş meslek mensubu faaliyet belgesi ve imza beyannamesi, 07/2012-09/2012 dönemine ilişkin tahakkuk fişi ve bu döneme ilişkin geçici vergi beyannamesi, bu şirkete ilişkin ticaret oda kayıt belgesi, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi,

 

            sunmuştur.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nde;

 

“79.1.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

            …

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

…………..

 

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır. 

79.4.2.22. Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemeler, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

           

            Yapılan inceleme neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin temizlik personeli için toplam 373.792,32 TL teklif fiyatı öngördüğü, bu tutarın Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri içerdiği; giyim tutarı için de ayrıca % 3 hesaplanarak teklif fiyata dahil edildiği; aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu proforma faturada yer alan fiyatlar ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarında yer alan fiyatların uyumlu olduğu; proforma faturalar ve maliyet maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mevzuatın öngördüğü imza ve onay şartını taşıdığı; proforma faturalarda mevzuatta öngörülen matbu ifadenin yer aldığı; proforma faturalarda yer alan malzemelerin fare zehiri ve haşere ilacı dahil olmak üzere proforma faturaya konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alındığı; maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ekinde ilgili firmaların ve meslek mensubunun imza beyannamesinin bulunduğu; proforma faturada yer alan malzeme miktarları ile teknik şartnamede istenilen malzeme miktarlarının örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ilaçlama işine ilişkin işçilik gideri öngörmediği anlaşılmakla birlikte, idarenin fare zehiri ve haşere ilacı fiyatlarını da temizlik malzemeleri kapsamında araştırılarak yaklaşık maliyete dahil etmesine rağmen ilaçlama işine ilişkin işçilik gideri hususunda bir fiyat hesaplamadığı, ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinde ilaçlamaya ilişkin ayrı bir satır açılmadığı ve idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25 inci maddesinde ilaçlama işine yer verilmediği ve aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında ilaçlama işinin önemli bir bileşen olarak ayrıca belirtilmediği dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ilaçlamaya ilişkin işçiliğe yer vermemesinin mevcut şartlar altında aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesi sonucuna yol açmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Aşırı düşük teklif kapsamında sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarında tespit yapılan dönem olarak 2012 yılı bilgisi yer almakta ise de, açıklama kapsamında proforma faturayı düzenleyen firmalara ilişkin 2012 yılı üçüncü dönemine ilişkin tahakkuk fişlerinin  sunulduğu ve bu haliyle anlan tutanakların son geçici vergi beyanname dönemi olan 2012 yılı üçüncü dönemine ilişkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde idarece faturaların istenerek inceleme yapılması talep edilmekte ise de idarece söz konusu ihalede faturaların istenmesine gerek görülmediği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.15 inci maddesinde de itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi aşamasında belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceğini açıkça belirtilmek suretiyle bu belgelerle ilgili incelemelerin bağlı bulunulan vergi dairesi tarafından yapılması öngörülmüştür. Bu çerçevede, itirazen şikayet başvuru dilekçesinde SMMM veya yeminli mali müşavirlerin düzenledikleri bu raporlara esas faturalara ilişkin somut iddia, delil veya bilgi de yer almadığı dikkate alındığında, faturaların Kamu İhale Kurumu tarafından istenilerek incelenmesine gerek bulunmamaktadır.

            Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği dördüncü iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği dördüncü iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Alkan Grup Temz. İnş. Taah. Eğt. Sağ. Bil. İşl. Oto. Hizm. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Anılan isteklitarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 10 adet pantolon için 0,16 TL, 10 adet gömlek için 1,10 TL, 14 adet iş elbisesi için 0,13 TL, 14 adet iş elbisesi için 0,12 TL, 10 adet iş önlüğü için 0,15 TL, 36 çift terlik için 0,05 TL ve 10 çift ayakkabı için 0,20 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 11,50 TL fiyat öngören Gürsev Tekstil Turz. Paz. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 26.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği dördüncü iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Alkan Grup Temz. İnş. Taah. Eğt. Sağ. Bil. İşl. Oto. Hizm. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’ninteklifinin belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 


 

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

İhale üzerinde bırakılan Alkan Grup Temizlik İnşaat Taahhüt Eğitim Sağlık Bilgi İşlem Otomasyon Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, Gürsev Tekstil Turizm Pazarlama Nakliyet San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturada, 104 parça giyim eşyasının 0,05 TL ile 0,20 TL birim fiyat aralığında toplam 11,96 TL olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Gürsev Tekstil Turizm Pazarlama Nakliyet San. Tic. Ltd. Şti.nin bağlı olduğu Davutpaşa/İstanbul Vergi Dairesine bildirimde bulunulması,

 

Anılan Tebliğ gereği olduğundan, bu hususun anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

 

 

Kazım ÖZKAN

II. BAŞKAN

 

 


 

KISMEN KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

           Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasında “İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olup olmadığının incelenmesi gerektiği” iddiasına yer verildiği anlaşılmış olup, anılan iddiaya yönelik Kurul çoğunluğunca alınan karar ile, başvuru kapsamında üçüncü iddia yönüyle şikâyete konu işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği, başvuru sahibince ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin Kurumca tekrar incelenmesine yönelik talepte bulunulduğu, somut bir  mevzuata aykırılık iddiasında bulunulmadığı anlaşıldığından, başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddine karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin, itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde dile getirdiği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

            4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 56. maddesinin birinci fıkrasında; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceğihükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinin ve içeriğinin; 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından ve daha detaylı verilere itiraz etmesine zaten normal koşullarda olanak bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen 3’üncü iddiasına ilişkin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesi ve içeriğinde, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmadığı ve dilekçe ve içeriğinin, 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, başvuru sahibinin, isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapılıp yapılmadığını bilemeyecek durumda bulunduğu ve bu nedenle 3’üncü iddiası ile ilgili detaylı deliller sunmasının mümkün olamayacağı hususu dikkate alındığında, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda belirttiği 3’üncü iddiasının, yukarıda yer verilen mevzuatın öngördüğü şekil şartlarını taşıdığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin bu iddiasının somut olarak ele alınarak esastan incelenmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “başvurunun reddine” niteliğindeki Kurul kararına katılmıyorum.

 

Ayrıca;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

İhale üzerinde bırakılan Alkan Grup Temizlik İnşaat Taahhüt Eğitim Sağlık Bilgi İşlem Otomasyon Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, Gürsev Tekstil Turizm Pazarlama Nakliyet San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturada, 104 parça giyim eşyasının 0,05 TL ile 0,20 TL birim fiyat aralığında toplam 11,96 TL olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Gürsev Tekstil Turizm Pazarlama Nakliyet San. Tic. Ltd. Şti.nin bağlı olduğu Davutpaşa/İstanbul Vergi Dairesine bildirimde bulunulması anılan Tebliğ gereğidir.

 

Diğer yandan, başvuru sahibince itirazen şikayet dilekçesinde idarece faturaların istenerek inceleme yapılması talep edilmekte ise de idarece söz konusu ihalede faturaların istenmesine gerek görülmediği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.15 inci maddesinde itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi aşamasında belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceğini açıkça belirtilmek suretiyle bu belgelerle ilgili incelemelerin bağlı bulunulan vergi dairesi tarafından yapılması öngörülmekle birlikte, Kurumun da bu konuda inceleme yetkisi bulunduğu, ancak, itirazen şikayet başvuru dilekçesinde iddiaları tevsik eder bilgi ve belge sunulmadığından faturaların Kamu İhale Kurumu tarafından istenilerek incelenmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak işin, “esasının incelemesine geçilmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “başvurunun reddine” ilişkin karara katılmıyorum.

 

Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak ise, proforma faturayı düzenleyen Gürsev Tekstil Turizm Pazarlama Nakliyet San. Tic. Ltd. Şti.nin bağlı olduğu Davutpaşa/İstanbul Vergi Dairesine bildirimde bulunulması, ayrıca aşırı düşük açıklaması kapsamında sunulan proforma faturaların incelenmesi konusunda Kurumun da yetkisi bulunmakla birlikte, başvuru dilekçesinde iddiaları tevsik eder bilgi ve belge sunulmadığından faturaların Kamu İhale Kurumu tarafından istenilerek incelenmesine gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle, kararın bu kısmına katılıyorum.

 

 

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul