En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-681
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :45
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-681
Şikayetçi:
 DMD Sosyal Hizmetler Temizlik İnşaat Yemek Hizmetleri Otomasyon Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ATA MAH. 1065 CAD. NO : 137/1 ÖVEÇLER ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Bakanlığı (Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü), Teknikokullar Konya Devlet Yolu No:21 06500 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1209
Başvuruya konu ihale:
 2012/165505 İhale Kayıt Numaralı "Genel Müdürlüğümüz Adnan Güneşoğlu Kampus Binasının 2013 Yılı İçin 45 Kişi İle Genel Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğütarafından 06.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Genel Müdürlüğümüz Adnan Güneşoğlu Kampus Binasının 2013 Yılı İçin 45 Kişi İle Genel TemizlikHizmeti” ihalesine ilişkin olarak DMD Sosyal Hizmetler Temizlik İnşaat Yemek Hizmetleri Otomasyon Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 26.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.01.2013tarih ve 1209sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/215sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklilerin teklif tutarlarının asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, teklif bedellerine giyim malzemesi maliyetinin eklenmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İtirazen şikâyete konu husus ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde,

 

“İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

            Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü,           

 

Anılan Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde,

 

“…16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

            …

            16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde,

 

“…78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

 

78.7.  Yaklaşık maliyet içerisinde yer alan işçilik maliyeti; çalıştırılacak personel sayısı ile brüt asgari ücret tutarı ve bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmayacaktır. İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak ücret belirlenebilecek, ancak brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır.

 

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

 

            78.9. İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek ve yol maliyetlerinin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu maliyetlerin brüt tutarları dikkate alınacaktır.

            78.10. Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacak ve yemek bedeli hesaplanırken yemek prim istisna tutarı da dikkate alınacaktır.” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ise,

 

79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.” açıklaması bulunmaktadır.

 

            İhale konusu işin tanımı İdaari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde;

 

            “Genel Müdürlüğümüz Adnan Güneşoğlu Kampus binasının 2013 yılı için 45 Kişi İle Genel Temizlik Hizmeti” olarak yapılmış ve anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.1. Bu ihale konusu hizmet alımı sırasında, ödenecek her türlü vergi, resim, fon, sigorta, sözleşmenin noter tasdik harcı ve benzeri bütün masraflar ile oryantasyon eğitimi teklif fiyata dahildir. Ayrıca idarece alınan karar gereği ilgili KDV hariç bedel üzerinden hesaplanacak karar pulu bedeli ve damga vergisi bedeli de fiyata dahil olup yüklenici tarafından defaten ödenir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a) 1 Temizlik Şefi için brüt asgari ücretin %40,
b) 44 Temizlik personelinde ise brüt asgari ücretin %20 fazlası olacaktır.
Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ile ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

İşçilere fiilen çalışılan her gün için brüt asgari 8,00.-TL yemek bedeli, brüt asgari 7,00.-TL. yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve bu bedeller ücret bordrosunda gösterilecektir. Bu bedeller yol ve yemek bedellerinde aylık 22 gün üzerinden hesap edilecektir.
Resmi Bayram tatilleri, fiilen çalışılan gün olarak değerlendirilecektir.
Giyim bedeli ayni olarak düzenlenecektir. Her bir görevliye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenlemeler teknik şartnamede düzenlenmiştir. İhale Teknik Şartnamesinde istenilen ekipman bedeli teklif fiyatına dahildir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Çalışan personelin kısa vadeli sigorta prim oranı 1,5”

 

Düzenlemesine yer verilmek suretiyle teklif fiyatına dahil edilmesi gereken maliyet kalemlerinin neler olduğu belirtilmiş ve Teknik Şartname’nin “Temizlik görevlilerinin kıyafetleri” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan,

 

“Yüklenici firma işçilere yılda  2 defa (yazlık ve kışlık) iş elbisesi (takım) ile yılda 2 defa (yazlık-kışlık) ayakkabı verecektir. Yüklenici sözleşme imzalanmadan önce ayni olarak vereceği iş önlüklerinin numunesini idareye gösterecek ve idarenin onayını alacaktır. Birinci elbise iş yeri tesliminde, ikinci elbise 15 Eylül tarihi itibariyle  dağıtılacaktır. Çalışan personel işten ayrıldığı takdirde iş elbiselerini idareye teslim etmek zorundadır.”

 

Düzenlemesi ile giyim malzemelerinin cins ve miktarlarına ilişkin açıklama yapılmıştır.

 

Anılan düzenlemeler çerçevesinde; ihale konusu işe ilişkin teklif fiyatına dahil masrafların yol ve yemek masrafı dahil işçilik ücreti, giyim malzemesi maliyeti ile % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payından oluştuğu anlaşılmıştır. 

 

KİK işçilik hesaplama modülü ile yapılan hesaplamada personele verilecek olan aylık brüt ücret (brüt yemek bedeli dâhil) üzerinden ayrı ayrı hesaplanarak her aşamada virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması gereken % 11 oranındaki “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi” % 1,5 oranındaki “sigorta risk primi” ile % 2 oranındaki “işveren işsizlik priminin” % 22’lik orana tekabül eden tek bir oran üzerinden “işveren prim toplamı” adı altında tespit edildiği ve ortaya çıkan tutarın bu aşamadan sonra virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak aylık brüt ücrete eklendiği anlaşılmaktadır.

 

            Ayrıca işçilik hesaplama modülü ile yapılan hesaplamada resmi-dini bayram tatili çalışması ile fazla çalışma ücretinin tespitinde öncelikle personelin aylık ücreti üzerinden % 22 oranında işveren payı ile % 3 oranında sözleşme ve genel giderlerin hesaplandığı, ortaya çıkan tutarın 30’a bölünerek günlük ücretin belirlendiği, günlük ücretin 7,5’e bölünerek saatlik ücretin belirlendiği görülmektedir.

 

            Konuya ilişkin örnek Kurul kararları da dikkate alındığında, işçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamaların yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğu göz önünde bulundurularak; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, genel sağlık sigortası primi, sigorta risk primi ve işveren işsizlik priminin personelin aylık brüt ücreti üzerinden ayrı ayrı tespit edilerek ortaya çıkan tutarların her aşamada virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması ve anılan tutarların aylık brüt ücrete eklenmesi aynı şekilde resmi-dini bayram tatili çalışması ile fazla çalışma ücretinin tespitinde prim tutarlarının ayrı ayrı belirlenmesi, her işlem sonucunda yuvarlama yapılması ve % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderlerin son işlem olarak toplam tutara eklenmesi gerektiği düşüncesine ulaşılmıştır. 

                       

            Yukarıda yapılan değerlendirmeler ve İdari Şartname’nin ilgili düzenlemeleri esas alınarak hesaplanan, yemek ve yol ücreti ile % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payı dahil işçilik ücretinden oluşan teklif edilmesi gereken en düşük teklif tutarın 45 personel için toplam 987.526,56 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Bu bilgiler ışığında; ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekli Bedük Gıda Tem. İnş. Otm. Say. Ayr. İst. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

            Yol ve yemek ücreti ile % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payı dahil işçilik ücreti için 987.526,44 TL teklif edildiği ve bu tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyeti olan 987.526,56 TL’yi karşılamadığı,

 

            Teklif fiyatına giyim malzemesi maliyetinin dahil edildiği, Teknik Şartname’de belirtilen toplam 90 adet iş elbisesi ve 90 adet ayakkabı için toplam 1,44 TL bedelli, Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil tarafından düzenlenen 05.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu ve faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan şekli şartları haiz olduğu,

 

            Giyim malzemesi maliyetine ilişkin 0,04 TL’lik % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payının ise 0,12 TL olarak gösterilen yüklenici kârının içerisinde kabul edilerek hesaplamalara dahil edildiği görülmüş ve işçilik ücreti için teklif edilen tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Simpa Temizlik Dan. ve Bilş. Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Giyim malzemesine ilişkin maliyet ile işçilik ücretine ilişkin maliyetin bir arada hesaplanması suretiyle aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlandığı,

 

Teknik Şartname’de belirtilen toplam 90 adet iş elbisesi ve 90 adet ayakkabı için toplam 1,80 TL bedelli, Kahraman Temizlik Tekstil tarafından düzenlenen 04.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu ve faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan şekli şartları haiz olduğu,

 

İşçilik ücretine ilişkin hesaplama yapılırken toplam giyim bedeli için öngörülen 1,80 TL’nin toplam kişi sayısı olan 45’e bölümü suretiyle kişi başına giyim malzemesi maliyetinin tespit edildiği ve bu tutarın 0,04 TL olarak ortaya çıktığı,

 

İşçilik ücretinin ise kişi başına 0,04 TL’lik tutar da hesaplamalara dahil edilmek suretiyle oluşturulduğu ve giyim malzemesi maliyetine ilişkin % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payının da işçilik ücreti ile birlikte hesaplandığı,

 

 Toplam teklif tutarının 987.531,72 TL ve giyim malzemesi için % 3 sözleşme ve genel giderler payı dahil 1.85 TL fiyat öngörüldüğü göz önünde bulundurulduğunda; isteklinin işçilik ücreti için teklif etmiş olduğu tutarın 987.529,87 TL’ye tekabül ettiği ve bu tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyeti olan 987.526,56 TL’yi karşıladığı görülerek, anılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibi DMD Sosyal Hiz. Tem. İnş. Yem. Hiz. Otom. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Yol ve yemek ücreti ile % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payı dahil işçilik ücreti için 987.526,44 TL teklif edildiği ve bu tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyeti olan 987.526,56 TL’yi karşılamadığı,

 

            Teklif fiyatına giyim malzemesi maliyetinin dahil edildiği, Teknik Şartname’de belirtilen toplam 90 adet iş elbisesi ve 90 adet ayakkabı için toplam 4,50 TL bedelli, SH Tekstil Mak. Sağ. Hiz. Bil. İlç. Tem. İnş. Gıd. İns. Kayn. ve Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 13.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu ve faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan şekli şartları haiz olduğu,

 

            Giyim malzemesi maliyetine ilişkin 0,14 TL’lik % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payının ayrıca teklif fiyatına dahil edildiği görülmüş ve işçilik ücreti için teklif edilen tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. 

         

           
2 ) İsteklilerden Ketsil Temizlik Hiz. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Yol ve yemek ücreti ile % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payı dahil işçilik ücreti için 987.526,44 TL teklif edildiği ve bu tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyeti olan 987.526,56 TL’yi karşılamadığı,

 

            Teklif fiyatına giyim malzemesi maliyetinin dahil edildiği, Teknik Şartname’de belirtilen toplam 90 adet iş elbisesi ve 90 adet ayakkabı için toplam 630,00 TL bedelli, İdeal İş Elbiseleri tarafından düzenlenen 06.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu ve faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan şekli şartları haiz olduğu,

 

            Giyim malzemesi maliyetine ilişkin 18,90 TL’lik % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payının da teklif fiyatına dahil edildiği görülmüş ve işçilik ücreti için teklif edilen tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.  

 

           
3 ) İsteklilerden Güneş Grup Temizlik Gıd. Otm. Hast. ve Ziy. Yön. Genç. ve Spor Hiz. Eğt. Bil. Kır. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Yol ve yemek ücreti ile % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payı dahil işçilik ücreti için 987.526,44 TL teklif edildiği ve bu tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyeti olan 987.526,56 TL’yi karşılamadığı,

 

            Teklif fiyatına giyim malzemesi maliyetinin dahil edildiği, Teknik Şartname’de belirtilen toplam 90 adet iş elbisesi ve 90 adet ayakkabı için toplam 1.800,00 TL bedelli, İrem Grup İnş. Elk. Teks. Gıd. Kim. Med. Tem. Mak. San. Tic. Tek. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 06.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu ve faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan şekli şartları haiz olduğu,

 

            Giyim malzemesi maliyetine ilişkin 54,00 TL’lik % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payının da teklif fiyatına dahil edildiği görülmüş ve işçilik ücreti için teklif edilen tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. 

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Bedük Gıda Tem. İnş. Otm. Say. Ayr. İst. San. Tic. Ltd. Şti., DMD Sosyal Hiz. Tem. İnş. Yem. Hiz. Otom. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.,  Ketsil Temizlik Hiz. Ltd. Şti. ile Güneş Grup Temizlik Gıd. Otm. Hast. ve Ziy. Yön. Genç. Ve Spor Hiz. Eğt. Bil. Kır. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “ekonomik açıdan birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklilerin teklif tutarlarının asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, teklif bedellerine giyim malzemesi maliyetinin eklenmediği” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca işçilik ücreti için teklif edilen tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyetini karşılamadığı “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

İtirazen şikâyete konu husus ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde,

 

“İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

            Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü,           

 

Anılan Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde,

 

“…16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

            …

            16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde,

 

“…78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

 

78.7.  Yaklaşık maliyet içerisinde yer alan işçilik maliyeti; çalıştırılacak personel sayısı ile brüt asgari ücret tutarı ve bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmayacaktır. İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak ücret belirlenebilecek, ancak brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır.

 

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

 

            78.9. İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek ve yol maliyetlerinin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu maliyetlerin brüt tutarları dikkate alınacaktır.

            78.10. Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacak ve yemek bedeli hesaplanırken yemek prim istisna tutarı da dikkate alınacaktır.” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ise,

 

79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.” açıklaması bulunmaktadır.

 

            İhale konusu işin tanımı İdaari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde;

 

            “Genel Müdürlüğümüz Adnan Güneşoğlu Kampus binasının 2013 yılı için 45 Kişi İle Genel Temizlik Hizmeti”

 

            Olarak yapılmış (sf.37) ve anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.1. Bu ihale konusu hizmet alımı sırasında, ödenecek her türlü vergi, resim, fon, sigorta, sözleşmenin noter tasdik harcı ve benzeri bütün masraflar ile oryantasyon eğitimi teklif fiyata dahildir. Ayrıca idarece alınan karar gereği ilgili KDV hariç bedel üzerinden hesaplanacak karar pulu bedeli ve damga vergisi bedeli de fiyata dahil olup yüklenici tarafından defaten ödenir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a) 1 Temizlik Şefi için brüt asgari ücretin %40,
b) 44 Temizlik personelinde ise brüt asgari ücretin %20 fazlası olacaktır.
Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ile ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

İşçilere fiilen çalışılan her gün için brüt asgari 8,00.-TL yemek bedeli, brüt asgari 7,00.-TL. yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve bu bedeller ücret bordrosunda gösterilecektir. Bu bedeller yol ve yemek bedellerinde aylık 22 gün üzerinden hesap edilecektir.
Resmi Bayram tatilleri, fiilen çalışılan gün olarak değerlendirilecektir.
Giyim bedeli ayni olarak düzenlenecektir. Her bir görevliye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenlemeler teknik şartnamede düzenlenmiştir. İhale Teknik Şartnamesinde istenilen ekipman bedeli teklif fiyatına dahildir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Çalışan personelin kısa vadeli sigorta prim oranı 1,5”

 

Düzenlemesine yer verilmek suretiyle teklif fiyatına dahil edilmesi gereken maliyet kalemlerinin neler olduğu belirtilmiş ve Teknik Şartname’nin “Temizlik görevlilerinin kıyafetleri” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan,

 

“Yüklenici firma işçilere yılda  2 defa (yazlık ve kışlık) iş elbisesi (takım) ile yılda 2 defa (yazlık-kışlık) ayakkabı verecektir. Yüklenici sözleşme imzalanmadan önce ayni olarak vereceği iş önlüklerinin numunesini idareye gösterecek ve idarenin onayını alacaktır. Birinci elbise iş yeri tesliminde, ikinci elbise 15 Eylül tarihi itibariyle  dağıtılacaktır. Çalışan personel işten ayrıldığı takdirde iş elbiselerini idareye teslim etmek zorundadır.”

Düzenlemesi ile giyim malzemelerinin cins ve miktarlarına ilişkin açıklama yapılmıştır.

 

Anılan düzenlemeler çerçevesinde; ihale konusu işe ilişkin teklif fiyatına dahil masrafların yol ve yemek masrafı dahil işçilik ücreti, giyim malzemesi maliyeti ile % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payından oluştuğu anlaşılmıştır. 

 

KİK işçilik hesaplama modülü ile yapılan hesaplamada personele verilecek olan aylık brüt ücret (brüt yemek bedeli dâhil) üzerinden ayrı ayrı hesaplanarak her aşamada virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması gereken % 11 oranındaki “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi” % 1,5 oranındaki “sigorta risk primi” ile % 2 oranındaki “işveren işsizlik priminin” % 22’lik orana tekabül eden tek bir oran üzerinden “işveren prim toplamı” adı altında tespit edildiği ve ortaya çıkan tutarın bu aşamadan sonra virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak aylık brüt ücrete eklendiği anlaşılmaktadır.

 

            Ayrıca işçilik hesaplama modülü ile yapılan hesaplamada resmi-dini bayram tatili çalışması ile fazla çalışma ücretinin tespitinde öncelikle personelin aylık ücreti üzerinden % 22 oranında işveren payı ile % 3 oranında sözleşme ve genel giderlerin hesaplandığı, ortaya çıkan tutarın 30’a bölünerek günlük ücretin belirlendiği, günlük ücretin 7,5’e bölünerek saatlik ücretin belirlendiği görülmektedir.

 

            Konuya ilişkin örnek Kurul kararları da dikkate alındığında, işçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamaların yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğu göz önünde bulundurularak; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, genel sağlık sigortası primi, sigorta risk primi ve işveren işsizlik priminin personelin aylık brüt ücreti üzerinden ayrı ayrı tespit edilerek ortaya çıkan tutarların her aşamada virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması ve anılan tutarların aylık brüt ücrete eklenmesi aynı şekilde resmi-dini bayram tatili çalışması ile fazla çalışma ücretinin tespitinde prim tutarlarının ayrı ayrı belirlenmesi, her işlem sonucunda yuvarlama yapılması ve % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderlerin son işlem olarak toplam tutara eklenmesi gerektiği düşüncesine ulaşılmıştır.

                       

            Yukarıda yapılan değerlendirmeler ve İdari Şartname’nin ilgili düzenlemeleri esas alınarak hesaplanan, yemek ve yol ücreti ile % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payı dahil işçilik ücretinden oluşan teklif edilmesi gereken en düşük teklif tutarın; brüt asgari ücretin % 40 fazlası oranında ücret alacak 1 adet temizlik şefi için 24.718,56 TL, brüt asgari ücretin % 20 fazlası oranında ücret alacak 44 adet temizlik şefi için 962.808,00 TL olmak üzere, 45 personel için toplam 987.526,56 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Bu bilgiler ışığında; ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekli Bedük Gıda Tem. İnş. Otm. Say. Ayr. İst. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

            Yol ve yemek ücreti ile % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payı dahil işçilik ücreti için 987.526,44 TL teklif edildiği ve bu tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyeti olan 987.526,56 TL’yi karşılamadığı,

 

            Teklif fiyatına giyim malzemesi maliyetinin dahil edildiği, Teknik Şartname’de belirtilen toplam 90 adet iş elbisesi ve 90 adet ayakkabı için toplam 1,44 TL bedelli, Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil tarafından düzenlenen 05.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu ve faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan şekli şartları haiz olduğu,

 

            Giyim malzemesi maliyetine ilişkin 0,04 TL’lik % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payının ise 0,12 TL olarak gösterilen yüklenici kârının içerisinde kabul edilerek hesaplamalara dahil edildiği görülmüş ve işçilik ücreti için teklif edilen tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Simpa Temizlik Dan. ve Bilş. Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Giyim malzemesine ilişkin maliyet ile işçilik ücretine ilişkin maliyetin bir arada hesaplanması suretiyle aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlandığı,

 

Teknik Şartname’de belirtilen toplam 90 adet iş elbisesi ve 90 adet ayakkabı için toplam 1,80 TL bedelli, Kahraman Temizlik Tekstil tarafından düzenlenen 04.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu ve faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan şekli şartları haiz olduğu,

 

İşçilik ücretine ilişkin hesaplama yapılırken toplam giyim bedeli için öngörülen 1,80 TL’nin toplam kişi sayısı olan 45’e bölümü suretiyle kişi başına giyim malzemesi maliyetinin tespit edildiği ve bu tutarın 0,04 TL olarak ortaya çıktığı,

 

İşçilik ücretinin ise kişi başına 0,04 TL’lik tutar da hesaplamalara dahil edilmek suretiyle oluşturulduğu ve giyim malzemesi maliyetine ilişkin % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payının da işçilik ücreti ile birlikte hesaplandığı,

 

 1 adet temizlik şefinin 12 aylık çalışması için giyim malzemesi maliyeti dahil 24.718,44 TL öngörüldüğü ancak, 1 adet temizlik şefinin 12 aylık çalışması için giyim malzemesi maliyeti hariç olarak teklif edilmesi gereken en düşük tutarın 27.718,56 TL olduğu ve temizlik şefi için öngörülen işçilik ücretinin teklif edilmesi gereken en düşük işçilik ücretini karşılamadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünde belirtilen eşit muamele yönünden incelenmesine göre;

 

1) Başvuru sahibi DMD Sosyal Hiz. Tem. İnş. Yem. Hiz. Otom. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Yol ve yemek ücreti ile % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payı dahil işçilik ücreti için 987.526,44 TL teklif edildiği ve bu tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyeti olan          987.526,56 TL’yi karşılamadığı,

 

            Teklif fiyatına giyim malzemesi maliyetinin dahil edildiği, Teknik Şartname’de belirtilen toplam 90 adet iş elbisesi ve 90 adet ayakkabı için toplam 4,50 TL bedelli, SH Tekstil Mak. Sağ. Hiz. Bil. İlç. Tem. İnş. Gıd. İns. Kayn. ve Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 13.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu ve faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan şekli şartları haiz olduğu,

 

            Giyim malzemesi maliyetine ilişkin 0,14 TL’lik % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payının ayrıca teklif fiyatına dahil edildiği görülmüş ve işçilik ücreti için teklif edilen tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

         

            2) İsteklilerden Ketsil Temizlik Hiz. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Yol ve yemek ücreti ile % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payı dahil işçilik ücreti için 987.526,44 TL teklif edildiği ve bu tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyeti olan 987.526,56 TL’yi karşılamadığı,

 

            Teklif fiyatına giyim malzemesi maliyetinin dahil edildiği, Teknik Şartname’de belirtilen toplam 90 adet iş elbisesi ve 90 adet ayakkabı için toplam 630,00 TL bedelli, İdeal İş Elbiseleri tarafından düzenlenen 06.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu ve faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan şekli şartları haiz olduğu,

 

            Giyim malzemesi maliyetine ilişkin 18,90 TL’lik % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payının da teklif fiyatına dahil edildiği  görülmüş ve işçilik ücreti için teklif edilen tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            3) İsteklilerden Güneş Grup Temizlik Gıd. Otm. Hast. ve Ziy. Yön. Genç. ve Spor Hiz. Eğt. Bil. Kır. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Yol ve yemek ücreti ile % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payı dahil işçilik ücreti için 987.526,44 TL teklif edildiği ve bu tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyeti olan        987.526,56 TL’yi karşılamadığı,

 

            Teklif fiyatına giyim malzemesi maliyetinin dahil edildiği, Teknik Şartname’de belirtilen toplam 90 adet iş elbisesi ve 90 adet ayakkabı için toplam 1.800,00 TL bedelli, İrem Grup İnş. Elk. Teks. Gıd. Kim. Med. Tem. Mak. San. Tic. Tek. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 06.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu ve faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan şekli şartları haiz olduğu,

 

            Giyim malzemesi maliyetine ilişkin 54,00 TL’lik % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler payının da teklif fiyatına dahil edildiği görülmüş ve işçilik ücreti için teklif edilen tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Kanaatine varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Bedük Gıda Tem. İnş. Otm. Say. Ayr. İst. San. Tic. Ltd. Şti., Simpa Temizlik Dan. ve Bilş. Hiz. Tic. Ltd. Şti., DMD Sosyal Hiz. Tem. İnş. Yem. Hiz. Otom. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.,  Ketsil Temizlik Hiz. Ltd. Şti. ile Güneş Grup Temizlik Gıd. Otm. Hast. ve Ziy. Yön. Genç. Ve Spor Hiz. Eğt. Bil. Kır. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak Bedük Gıda Tem. İnş. Otm. Say. Ayr. İst. San. Tic. Ltd. Şti., Simpa Temizlik Dan. ve Bilş. Hiz. Tic. Ltd. Şti., DMD Sosyal Hiz. Tem. İnş. Yem. Hiz. Otom. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.,  Ketsil Temizlik Hiz. Ltd. Şti. ile Güneş Grup Temizlik Gıd. Otm. Hast. ve Ziy. Yön. Genç. Ve Spor Hiz. Eğt. Bil. Kır. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin tekliflerinin işçilik ücreti için teklif edilen tutarın teklif edilmesi gereken en düşük işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması husularında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

           

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul