• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-683
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :47
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-683
Şikayetçi:
 Adalı Grup Bilgi İşlem Teknik Ve Sosyal Hizmetler Temizlik Taşımacılık İnşaat Peyzaj Gıda San. Taah. Tic. Ltd. Şti., SAĞLIK 1 SOK. NO:14/6 SIHHİYE/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Necatibey Mah. Anafartalar Caddesi 65 06250 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1731
Başvuruya konu ihale:
 2012/173647 İhale Kayıt Numaralı "Ankara Resim Ve Heykel Müzesi,Cumhuriyet Müzesi, Etnografya Müzesi , Anadolu Medeniyetleri Müzesi , Ankara Atatürk Kültür Merkezi Ve Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alan İşletmeleri Müdürlüklerinin 47 Kişi İle 12 Aylık Temizlik Hizmet Alımı İşi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ankara İl Kültür ve Turizm  Müdürlüğütarafından 31.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Etnografya Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alan İşletmeleri Müdürlüklerinin 47 Kişi İle 12 Aylık Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Adalı Grup Bilgi İşlem Teknik ve Sosyal Hizmetler Temizlik Taşımacılık İnşaat Peyzaj Gıda San. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 07.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2013tarih ve 1731sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/290sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif tutarının asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu, ihale konusu işte fiyat farkı ödeneceği ve asgari ücrette meydana gelecek artışların dikkate alınarak teklif fiyatlarının oluşturulmasına gerek olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İtirazen şikâyete konu husus ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde,

 

“İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

            Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü,           

 

Anılan Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde,

 

“…78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

 

78.7.  Yaklaşık maliyet içerisinde yer alan işçilik maliyeti; çalıştırılacak personel sayısı ile brüt asgari ücret tutarı ve bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmayacaktır. İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak ücret belirlenebilecek, ancak brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır.

 

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

 

            78.9. İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek ve yol maliyetlerinin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu maliyetlerin brüt tutarları dikkate alınacaktır.

            78.10. Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacak ve yemek bedeli hesaplanırken yemek prim istisna tutarı da dikkate alınacaktır.” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ise,

 

79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.” açıklaması bulunmaktadır.

 

            İhale konusu işin tanımı İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde;

 

            “Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Etnografya Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alan İşletmeleri Müdürlüklerinin 47 Kişi İle 12 Aylık Temizlik Hizmet Alımı İşi” olarak yapılmış ve anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.1. İsteklilerce teklif edilecek fiyata, her türlü Vergi, Resim, Harç, Sigorta Gideri ve ulaşım teklif fiyatına dahil olup İdare tarafından bunlar için her hangi bir ödemede bulunulmayacaktır.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Çalıştırılacak personele Brüt Asgari ücret + (% 5 ) olarak teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Firma çalıştıracağı işçilerin yol ve yemek giderlerine nakdi olarak karşılayacak olup, bu giderler teklif fiyata dahildir. 26 gün üzerinden ödenecek yol parası gidiş-geliş brüt 4,00 TL, 26 gün üzerinden ödenecek yemek ücreti günlük 5,00 TL üzerinden hesaplanarak maaş bordrosunda gösterilecektir. İşçilere yıllık yazlık ve kışlık olarak 2 takım önlük idarenin ön gördüğü şekilde verilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

İhale konu işte kullanılacak olan malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır. Malzeme giderleri teknik şartnamenin ekinde sunulan listeye göre teklif fiyatlarına dahil edeceklerdir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%1,5”

 

Düzenlemesine yer verilmek suretiyle teklif fiyatına dahil edilmesi gereken maliyet kalemlerinin neler olduğu belirtilmiştir.

 

Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde bulunan,

 

“46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1.
Yüklenici 01-01-2013 tarihinde gelecek olan asgari ücret farkını 18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programında ön görülen %3 artış oranı üzerinden hesaplanmak suretiyle teklif fiyatlarına ilave edecektir. Bu tarihli asgari ücret farkı ile ilgili yükleniciye herhangi bir fark ödemesi yapılmayacaktır. 01-07-2013 tarihli asgari ücret farkı yükleniciye ayrıca ödenecektir.


24.12.2002 tarihli ve 2002/5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların “asgari ücret ve sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark” başlıklı 8. maddesine göre,


İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin sayısı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla asgari ücret tespit komisyonlarınca, ihale (Son Teklif Verme) tarihinde tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücretin arttırılması halinde eski ve yeni asgari ücretler arasındaki fark ve ayrıca bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken Sosyal Sigortalar Primleri ile Sigorta Primi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneği, bu esasların 7. maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir.”

 

            Düzenlemesi ile de asgari ücrette ihale tarihinden sonra meydana gelecek artışların karşılanmasını teminen yükleniciye fiyat farkı ödeneceği ancak 01.01.2013 tarihinde asgari ücrete gelecek zammın teklif fiyatları hazırlanırken dikkate alınması ve ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin % 3 fazlasının işçilik ücretine esas asgari ücret tutarı olarak hesaplamalara yansıtılması gerektiği ve bu sebeple 2013 yılının ilk 6 aylık dönemi için fiyat farkı ödemesinin yapılmayacağı ifade edilmiştir.

 

            Bilindiği üzere Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.6’ncı uyarınca, gerek yaklaşık maliyet gerekse teklif fiyatları oluşturulurken ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden ilgili hesaplamaların yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde açıkça ihale konusu işte fiyat farkı ödeneceği ancak 2013 yılının ilk 6 ayı için fiyat farkı ödemesinin yapılmayacağı, bunun yerine istekliler tarafından asgari ücrette meydana gelmesi öngörülen % 3’lük fiyat artışının esas alınarak işçilik ücretlerine ve teklif fiyatına yönelik hesaplamaların yapılması gerektiği ifade edilmiş ve 4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde öngörülen şikayet süreleri içerisinde, anılan Şartname düzenlemesine karşı herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmaması sebebiyle dokümana başvuru yolu kapanmıştır.

 

            Dolayısı ile, gelinen aşamada irdelenmesi gereken husus başvuru yolu tükenen ihale dokümanının açık bir kanuna aykırılık içerip içermediği ve mevcut hali ile tekliflerin hazırlanması ve ihaleye katılım aşamalarında belirsizlik yaratıp yaratmadığı hususudur.

 

            İdari Şartname’nin söz konusu düzenlemesinde ifade edilen husus, teklif fiyatları hazırlanırken 2013 yılının ilk 6 aylık dönemi için asgari ücrette meydana gelmesi öngörülen artış oranının, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret tutarına yansıtılarak ilgili hesaplamaların yapılması gerektiğine ve bu artış oranından sonra meydana gelecek artış oranının da fiyat farkı olarak yükleniciye ödeneceğine ilişkin düzenlemeden oluşmaktadır.

 

            Anılan Şartname düzenlemeleri bir arada incelendiğinde; tereddüde mahal bırakacak herhangi bir belirsizliğin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

            Bu itibarla, başvuru yolu tükenen anılan düzenlemenin teklif vermeye engel olmaması sebebiyle, istekliler tarafından mevcut düzenleme çerçevesinde tekliflerin hazırlanması gerekmektedir. 

 

            Aktarılan düzenlemeler doğrultusunda yapılan hesaplamalar sonucunda ihale konusu işte teklif edilmesi gereken, manuel olarak hesaplanmış, giyim maliyeti hariç asgari işçilik maliyetinin 880.308,12 TL olduğu tespit edilmiştir. Başvuru sahibi Adalı Grup Bilgi İşlem Teknik ve Sosyal Hizmetler Temizlik Taşımacılık İnşaat Peyzaj Gıda San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin ise işçilik maliyeti için 859.479,60 TL teklif ettiği görülmektedir.

 

            Başvuru sahibinin toplam teklif tutarı kâr hariç yaklaşık maliyetin altındadır ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi çerçevesinde, teklif tutarı kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenerek, açıklamanın uygun bulunmaması halinde teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinden aşırı düşük teklif açıklaması istenmeden teklifini değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ancak başvuru sahibinin işçilik maliyeti için teklif etmiş olduğu tutarın teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin dahi altında olması sebebiyle, kendisinden aşırı düşük teklif açıklaması istenmemesinin ihalenin sonucunu etkiler nitelikte olmadığı ve söz konusu gerekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul