• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-684
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :48
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-684
Şikayetçi:
 Laboratest Bilişim Müşavirlik Ve Tıbbi Malzeme Tic. Ve San. Ltd. Şti., HUNAT MAH. SEYİD BURHANETTİN BULVARI NO:11/7 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 İl Sağlık Müdürlüğü, Yenıce Mahallesı Süleyman Fethı Caddesı Arapdede Sokak 1 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2012 / 41495
Başvuruya konu ihale:
 2012/147551 İhale Kayıt Numaralı "1.610.050 Test Sonuç Karşılığı Cihaz Uygulama" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “1.610.050 Test Sonuç Karşılığı Cihaz Uygulama Alımı (2. Kısım-Tam Otomatik İmmunoassay Cihazı Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Laboratest Bil. Müş. ve Tıb. Mal. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 06.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.12.2012tarih ve 41495sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4780sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazlardan İmmulite 2000 cihazının test çalışma panelinde Teknik Şartname’nin B.5’inci maddesinde her iki hastane için kullanılacak Anti HCV, Anti HIV, Anti Hav HGM, Anti Hav IgG veya Anti Hav Total testlerinin bulunmadığı, ayrıca isteklinin söz konusu testlere ilişkin UBB kaydı sunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde “1. TITUBB'a yapılan başvurular neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt/bildirim işlemlerinin tamamlanmış olduğunu gösteren mala ve cihaza ait ürün numarasını (barkod) içeren belgeler veya bu bilgileri içeren isteklinin beyanı vermelidir.

 

2. İstekliler, TITUBB'da kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunmak zorundadır. İhaleye giren firma bayi ise ihaleye girilen ürünün tedarikçi (üretici/ithalatçı) firmasının bayisi olduğunu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunmalıdır.

 

3. İstekli tarafından teklif edilen ürün veya cihaz Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değil ise Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş beyanı sunmak zorunludur. Sağlık Bakanlığınca kapsam dışı olarak yayınlanan kayıt/bildirim yapılacak/yapılmayacak ürünlerle ilgili duyurularında yer alan ürünler için üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenecek beyan istenmeyecektir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik Şartname’nin C.1’inci maddesinde isteklilerin toplam hızı en az 440 test/saat olan en az 3 cihaz vereceği, Bor Devlet Hastanesi’ne kurulacak cihazın hızının en az 140 test/ saat olacağı, ve bir döngüde en az 22 parametre çalışacağı,  Dr. Doğan Baran Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Hastanesi’ne toplam hızı en az 300 test/saat olan en fazla iki cihaz kurulacağı, bu cihazlardan en az birinin bir döngüde en az 22 parametre çalışacağı ve teklif edilen cihazların aynı marka olması gerektiği düzenlemeleri yer almaktadır. Ayrıca anılan Şartname’nin B.5’inci maddesinde söz konusu alımın yapıldığı iki hastanenin ayrı ayrı ihtiyaç duydukları testler ile test miktarlarının gösterildiği bir listenin bulunduğu, düzenlemenin devamında Dr. Doğan Baran Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Hastanesi testleri içinde yer alan 12, 13, 34 ve 35. testlerin yanındaki “*” işaretlerinin teklif edilen cihazların test menüsünde bulunmamasına izin verilmekle birlikte bu durumda yüklenici tarafından bu testlerin laboratuvar uzmanının uygun göreceği başka bir laboratuvarda çalışıp sonuçlandırılacağı belirlenmiştir.

 

Yapılan incelemede alım konusu testlerin iki ayrı hastanenin ihtiyacı olduğu, yüklenicinin Bor Devlet Hastanesi’nin ihtiyacı olan testlerin çalışması için bir cihaz getireceği, Dr. Doğan Baran Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Hastanesi’nin ihtiyacının karşılanması için en fazla iki cihaz getirilmesine izin verilmesinden hareketle bu testleri tek cihazla karşılamayı taahhüt eden isteklinin teklifinin de uygun kabul edileceği anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle idare tarafından ihtiyacın cihaz esas alınarak değil hastane esas alınarak belirlendiği görülmektedir. Bu çerçevede ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen Siemens marka Centaur CP cihazının listede belirtilen testlerin hepsini çalıştırdığı konusunda bir uyuşmazlığın olmadığı, İmmulate 2000 cihazının ise istekli tarafından tamamlayıcı cihaz olarak teklif edildiği, bu nedenle listedeki tüm testleri çalışmasının ve tüm testlere ilişkin UBB kaydının sunulmasının zorunlu olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu cihazın test listesindeki bazı testleri çalıştırmadığı ve istekli tarafından bu testlere ilişkin UBB kaydının sunulmadığı yönündeki iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan başvuruya konu kısma ilişkin başvuru bedelinin 2.612,00 TL, başvuru sahibi tarafından yatırılan başvuru bedelinin ise 3.918,00 TL olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin yazılı talebi halinde bu bedelin 1.306,00 TL’sinin iade edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul