En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-686
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :50
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-686
Şikayetçi:
 Hilal Tekstil İnşaat Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti., KASIMPAŞA MAH. BELEDİYE İŞHANI NO:10 BİLECİK
 İhaleyi yapan idare:
 Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü Ertuğrulgazi Mah.Tarlabaşı Sok. 11100 BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 221
Başvuruya konu ihale:
 2012/172017 İhale Kayıt Numaralı "Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarına 23 Kişi İle 12 Aylık Malzemesiz Genel Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğütarafından 13.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarına 23 Kişi ile 12 Aylık Malzemesiz Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Hilal Tekstil İnşaat Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti.nin 20.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013tarih ve 221sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/36sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu edilen “23 Kişi İle 12 Aylık Malzemesiz Genel Temizlik” ihalesine sundukları birim fiyat teklif mektubu ekindeki birim fiyat teklif cetvelinin, ihale dokümanında yer verilen cetvelden farklı olduğu gerekçe gösterilerek tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde üç ayrı ücret grubu bulunduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesi uyarınca bu üç ayrı grup için ayrı satır açılması gerektiği, teklif cetvelinde satır sayısının farklı olmasının teklif bedeli toplamına ve esasa etkili olmadığı, Kamu İhale Kurulu’nun 08.08.2011 tarih, 2011/UH.III-2656 sayılı kararı ile benzer içerikli başvurularının yerinde görüldüğü iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnceleme konusu ihalenin adı İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde “Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarına 23 Kişi İle 12 Aylık Malzemesiz Genel Temizlik” olarak belirlenmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesi aşağıdaki gibidir :

 

“25.1.Ulaşım,sigorta,vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, teklif fiyata dahil edilecektir.

 

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşçilere Sağlık Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığın 2009/64 nolu Genelgesi gereği asgari ücret verilecektir.

İşçiler Hastane İdaresinin belirlediği saat aralıklarında vardiyalı olarak çalışacaklardır.

Çalışma şartları ve süreleri işçiler haftada 45 saat çalışacaktır.

Yüklenicinin SGK mevzuatı iş mevzuatı ve vergi mevzuatı gereğince yerine getirmesi gereken tüm mali yükümlülüklerini dikkate alarak teklifini vermesi zorunludur.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

1- yol parası: a) Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışacak 4 personele dolmuş ücreti için günlük kişi başı brüt 3,49 TL den 22 iş günü üzerinden aylık kişi başı brüt 76,78 TL olup yol paraları teklif fiyata dahil edilecek olup aylık ücret bodrosunda açıkça gösterilecektir ve bodroya göre işçiye ödenecektir.

1-b) Bilecik Merkez TSM de çalışacak 2 personel, Bozuyuk TSM de çalışacak 2 personel, Bilecik Halk Sağlığı Laboratuarında çalışacak 1 personel olmak üzere toplam 5 personele dolmuş ücreti için günlük kişi başı brüt 3,49 TL den 22 iş günü üzerinden aylık kişi başı brüt 76,78 TL olup yol paraları teklif fiyata dahil edilecek olup aylık ücret bodrosunda açıkça gösterilecektir ve bordroya göre işçiye ödenecektir

1- c) Gölpazarı İlçe Hastanesinde çalışacak 5 personel, Pazaryeri İlçe Hastanesinde çalışacak 5 personel, İnhisar İlçe Hastanesinde çalışacak 1 personel, Yenipazar İlçe Hastanesinde çalışacak 2 personel, Söğüt Toplum Sağlığı Merkezinde çalışacak 1 personel olmak üzere toplam 14 personele dolmuş hizmeti olmadığı için yol ücreti verilmeyecek olup teklif fiyatına dahil edilmeyecektir.

 

2- Yemek Parası: a) Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışacak 4 personel, Bilecik Halk Sağlığı Laboratuarında çalışacak 1 personel, Bilecik Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde çalışacak 2 personel, Yenipazar İlçe Hastanesinde çalışacak 2 personel, İnhisar İlçe Hastanesinde çalışacak 1 personel, Söğüt Toplum Sağlığı Merkezinde çalışacak 1 personel ve Bozüyük Toplum Sağlığı Merkezinde çalışacak 2 personel olmak üzere toplam 13 personele yemek ücreti için günlük kişi başı brüt 4,20 TL den 22 iş günü üzerinden aylık kişi başı brüt 92,40 TL dir yemek paraları teklif fiyata dahil edilecek olup aylık ücret bodrosunda açıkça gösterilecektir ve bodroya göre işçiye ödenecektir.

 

2-b) Gölpazarı İlçe Hastanesinde çalışacak 5 personel ve Pazaryeri İlçe Hastanesindeçalışacak 5 personel olmak üzere toplam 10 personelin yemek ihtiyaçları hastaneler tarafından karşılanacak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında 10 işçi için bir bedel ödenmeyecek olup teklif fiyata dahil edilmeyecektir.

 

3- Giyim Bedeli: Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında idare tarafından giyim eşyalarına ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi halinde, ihtiyaç duyulan giyim eşyaları idare tarafından temin edileceğinden istekliler giyim bedeli için tekliflerinde herhangi bir bedel öngörmeyecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

1”

           

İdari Şartname’de yer verilen söz konusu düzenleme incelendiğinde, ihale konusu işte farklı ilçelerde çalışacak toplam 23 işçiye asgarî ücret verilmesinin öngörüldüğü,

           

İnhisar, Yenipazar ve Söğüt ilçelerinde görev yapacak toplam 4 işçi için 22 gün yemek bedeli öngörüldüğü,

           

Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bilecik TSM,BozüyükTSM, Bilecik Halk Sağlığı Laboratuarındagörev yapacak toplam9 işçi için 22 gün yol ve yemek bedeli öngörüldüğü,

 

            Gölpazarı İlçe Hastanesi ve Pazaryeri İlçe Hastanesinde görev yapacak toplam 10işçi için yemek ve yol bedeli verilmesi öngörülmediği,

 

Anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir :

 

Sıra No

 

  İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

 

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarına Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı

Kişi

23

12

 

 

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            Başvuru sahibi Hilal Tekstil Ltd. Şti. nin teklifi, ihale komisyonunun 13.12.2012 tarihli kararıyla, teklif mektubu ekindeki teklif cetvelinin, ihale dokümanındaki teklif cetveli ile aynı olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

 

Başvuru sahibinin teklif mektubu ekinde sunduğu teklif cetvelinin;

 

 

            Miktarı

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü 4 Kişi, Bilecik TSM 2 Kişi, Bozüyük TSM 2 Kişi, Bilecik Halk Sağlığı Lab. 1 Kişi Malzemesiz Genel Temizlik Alımı

Kişi

9

12

1.379,55

148.991,40

2

Yenipazar İlçe Hastanesi 2 Kişi, İnhisar İlçe Hastanesi 1 Kişi, Söğüt Toplum Sağlığı Merkezi 1 Kişi, Malzemesiz Genel Temizlik Alımı

Kişi

4

12

1.283,46

61.606,08

3

Gölpazarı İlçe Hastanesi 5 kişi, Pazaryeri İlçe Hastanesi 5 Kişi, Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı

Kişi

10

12

1.176,99

141.238,80

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

(Yalnız # Üçyüzellibirbinsekizyüzotuzaltı Türk Lirası yirmisekiz Kuruş #)                                                  

351.836,28

 

şeklinde üç ayrı satırdan oluştuğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme … ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’nin 25’inci maddesi uyarınca ihale konusu hizmetin yerine getirileceği farklı ilçelerde ücret hesaplamasında dikkate alınacak yemek ve yol giderlerinin birbirinden farklı olduğu ve bu durumda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu’nda yer verilen 3 numaralı dipnota uygun olarak, farklı hesaplama gerektiren her bir ücret grubu için ayrı satır açılması gerektiği anlaşılmıştır. Her ne kadar idarece birim fiyat teklif cetvelinde tek satıra yer verilmesinin bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiş ise de, ihale dokümanına yönelik olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen süre içinde başvuruda bulunulmadığı görüldüğünden, isteklilerin tekliflerini doküman kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun olarak sunmaları gerekmektedir.

            Yukarıda aktarılanlar çerçevesinde, birim fiyat teklif mektubu ekindeki birim fiyat teklif cetvelinin, idarece ihale dokümanında yer verilen birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun olmadığı tespit edilen başvuru sahibi Hilal Tekstil İnşaat Gıda ve İht. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

           Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde özetle; “başvuruya konu edilen “23 Kişi İle 12 Aylık Malzemesiz Genel Temizlik” ihalesine sundukları birim fiyat teklif mektubu ekindeki birim fiyat teklif cetvelinin, ihale dokümanında yer verilen cetvelden farklı olduğu gerekçe gösterilerek tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde üç ayrı ücret grubu bulunduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesi uyarınca bu üç ayrı grup için ayrı satır açılması gerektiği, teklif cetvelinde satır sayısının farklı olmasının teklif bedeli toplamına ve esasa etkili olmadığı, Kamu İhale Kurulu’nun 08.08.2011 tarih, 2011/UH.III-2656 sayılı kararı ile benzer içerikli başvurularının yerinde görüldüğüşeklinde dile getirdiği iddiası hakkındaKurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine”  karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesi uyarınca ihale konusu hizmetin yerine getirileceği farklı ilçelerde ücret hesaplamasında dikkate alınacak yemek ve yol giderlerinin birbirinden farklı olduğu ve bu durumda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu’nda yer verilen 3 numaralı dipnota uygun olarak, farklı hesaplama gerektiren her bir ücret grubu için ayrı satır açılması gerektiği anlaşılmıştır. İhale dokümanına yönelik olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen süre içinde başvuruda bulunulmadığı görüldüğünden, isteklilerin tekliflerini doküman kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun olarak sunmaları gerektiği yönündeki düşünceden hareketle başvuru sahibinin teklif mektubu incelendiğinde;

 

İdare tarafından ihaleye esas olarak hazırlanan dokümanla birlikte isteklilere standart olarak hazırlanmış olan birim fiyat teklif cetveli verilmiş olup, söz konusu cetvelde bir satırlık iş kalemine yer verilerek, bu satırda miktar olarak 23 işçi ve 12 ay’a yer verilmek suretiyle ayrıca teklif edilen birim fiyat ile tutar sütunları düzenlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesi uyarınca ihale konusu hizmetin yerine getirileceği farklı ilçelerde ücret hesaplamasında dikkate alınacak yemek ve yol giderlerinin birbirinden farklı olduğu ve bu durumda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu’nda yer verilen 3 numaralı dipnota uygun olarak, farklı hesaplama gerektiren her bir ücret grubu için ayrı satır açarak; dokümanla birlikte verilen standart cetvelden farklı olarak, 1 sıra no’lu sütunda,  9 işçi için 12 ay miktarlarıyla 1.379,55 TL birim fiyat öngörerek 148.991,40 TL tutar, 2 sıra no’lu satırda, 4 işçi için 12 ay miktarlarıyla 1.283,46 TL birim fiyat öngörerek 61.606,08 TL tutar,  3 sıra no’lu sütunda ise,  10 işçi için 12 ay miktarlarıyla 1.176,99 TL birim fiyat öngörerek 141.238,80 TL tutar belirlemek suretiyle toplam 351.836,28 TL teklif verdiği, başvuru sahibi istekli Hilal Tekstil İnş. Gıda ve İht. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihalede sunduğu birim fiyat teklif mektubu ekindeki birim fiyat teklif cetvelindeki, 1, 2 ve 3. satırlardaki toplam işçi sayısı ve çalışma süresinin dokümanla birlikte verilen standart cetvelde belirtildiği işçi sayısı ve çalışma süresi ile aynı olduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayet konusu olan birim fiyat teklif  cetveline bakıldığında, ihale konusu hizmetin yerine getirileceği farklı ilçelerde ücret hesaplamasında dikkate alınacak yemek ve yol giderlerinin birbirinden farklı olduğu ve bu durumda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu’nda yer verilen 3 numaralı dipnota uygun olarak, farklı hesaplama gerektiren her bir ücret grubu için  başvuru sahibi tarafından ayrı satır açılarak, adı geçen isteklinin söz konusu cetvelin tek satırına 12 ay süre ile 23 işçi yazmak suretiyle vereceği teklif bedeli ile, üç satır açmak suretiyle, 1 sıra no’lu sütunda,  9 işçi için 12 ay miktarlarıyla 1.379,55 TL birim fiyat öngörerek 148.991,40 TL tutar, 2 sıra no’lu satırda, 4 işçi için 12 ay miktarlarıyla 1.283,46 TL birim fiyat öngörerek 61.606,08 TL tutar,  3 sıra no’lu sütunda ise,  10 işçi için 12 ay miktarlarıyla 1.176,99 TL birim fiyat öngörmesi ile doküman düzenlemesi arasında esasen her hangi bir farklılığın olmadığı, her iki durumda da 351.836,28 TL olan teklif tutarına ulaşıldığı, dolayısıyla ihalede sunulan birim fiyat teklif cetvelinin idarece istekliye verilen standart birim fiyat teklif cetvelinden satır sayısı olarak farklı olması söz konusu cetvelin uygun olmadığı anlamına gelmediği açık olup, bu cetvelde ikinci ve üçüncü bir satıra yer verilmesi teklif bedelinin hesaplanması noktasında esası etkileyen bir durum oluşturmamaktadır. Kaldı ki, ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen standart birim fiyat teklif cetvelinin alt açıklamalarının 3 üncü maddesindeki açıklamalarda da, farklı ücret hesaplamaları için yapılacak işlerde ayrı satır açılacağı da belirtilmiş olup, başvuru sahibi de dilekçesinde yer verdiği üzere, bu açıklamayı da dikkate alarak teklif cetvelini hazırladığını ifade etmektedir.

 

Bu durumda, başvuru sahibi isteklinin ihalede sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde miktar olarak 9 işçi için 12 ay süreyle, 4 işçi için 12 ay süreyle ve 10 işçi için 12 ay süreyle olmak üzere üç ayrı satırda hesaplamak suretiyle teklifini oluşturmasında mevzuata aykırılık görülmediğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, dolayısıyla adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunda “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki Kurul kararına katılmıyoruz.

 

 

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul