En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-732
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :3
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.I-732
Şikayetçi:
 Arb Taş. Kir. Tem. Pey. Mak. İnş. Müh. Müşv. Tur. Nakl.Taş. İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti., BEŞEVLER MAH. YILDIRIM CAD. NET APT. B BLOK K : 1 NO: 179/3 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Dikili Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü, Atatürk Mah. Ş. Sami Akbulut Cad. 35980 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43833
Başvuruya konu ihale:
 2012/161777 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Temizlik İşleri İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Dikili Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğütarafından 06.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Temizlik İşleri İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Arb Taş. Kir. Tem. Pey. Mak. İnş. Müh. Müşv. Tur. Nakl. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 20.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43833 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5251 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

            İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
1 ) İhaleye teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararına karşı idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ancak başvurularının reddedildiği, şikayet başvurularına ilişkin idare cevabının İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Kararlarda bulunacak hususlar” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan “(1) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınacak kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir:

          a) İhalenin adı ve ihale kayıt numarası,

          b) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi

          c) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı,

          ç) Başvuru üzerine alınan diğer kararlar ve yapılan işlemlerin özeti,

          d) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti,

          e) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi,

          f) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu,

          g) Şikayetin kısmen veya tamamen haklı bulunması halinde, yapılması gereken düzeltici işlemler,

          ğ) Karar tarihi ile kararı alanların adı ve soyadı ile imzası.

          h) (Ek: 17/07/2010-27644 R.G./1 md) Kararın tebliğ ediliş şekline göre; iadeli taahhütlü mektupla gönderilme, imza karşılığı elden teslim edilme, faksla gönderilme veya elektronik postayla gönderilme tarihi,

          ı) (Ek: 17/07/2010-27644 R.G./1 md) Karara karşı başvuru yapılabilecek itiraz mercii ve başvuru süresi”hükümleri ile aynı Yönetmelik’in “Bildirim ve Tebligat Esasları” başlıklı 24’üncü maddesinde yer alan “(4) Şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan kararlara ilişkin olarak iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

 

          (5) Başvuru sahibi tarafından ön yeterlik veya ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda veya başvuru dilekçesinde elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi halinde, elektronik posta adresinin veya faks numarasının başvuru dilekçesinde belirtilmesi kaydıyla, başvuru sahibine elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapılabilir.

 

          (6) Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare veya Kurum tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

 

          (7) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, idarenin veya Kurumun resmi elektronik posta adresinin kullanılması halinde geçerlidir.”hükmüne aykırı olduğu,

 

         
2 ) İhale komisyonunun işin yaklaşık maliyetinin % 5 oranında yüklenici kârı dâhil olmak üzere 1.461.787,45 TL olduğunu açıkladığı, bu durumda kârsız yaklaşık maliyetin 1.461.787,45 TL / 1,05 = 1.392.178,53 TL olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin birinci bölümünde yer alan 6 iş kaleminin % 3 sözleşme gideri dâhil kârsız maliyetinin 1.381.940,10 TL olduğu, bu sonuca göre birim fiyat teklif cetvelinin ikinci bölümünde yer alan 11 adet iş kalemi için % 3 sözleşme gideri dâhil kârsız maliyetin 1.392.178,53 TL – 1.381.940,10 TL = 10.238,43 TL olduğunun anlaşıldığı, bu bilgiler ışığında 1.381.940,10 TL tutarın altında teklif veren isteklilerin tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ihale komisyon kararına göre bu istekilerin aşırı düşük teklif açıklaması sonucunda değerlendirme dışı bırakıldıklarının anlaşıldığı, ihale komisyon kararında ayrıca 6 isteklinin teklifinin geçerli olduğunun belirtildiği, idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyet tutarı olan 1.392.178,53 TL tutarın altında teklif sunan tüm isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği, idare tarafından şikâyet başvurularına ilişkin alınan kararda “kâr hariç işçilik yaklaşık maliyet tutarının altında olan isteklilerin sorgulandığının” bildirildiği, kar hariç işçilik maliyetinin yanlış hesaplanmasının tekliflerinde sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini engellediği,

 

3) Yapılacak aşırı düşük sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğinin belirtildiği, ihaleye sunulan tekliflerin ihale dokümanında yer alan şartlar dahilinde piyasa fiyatları göz önüne alınarak oluşturulması sonucu idarece belirlenen kârsız maliyetin altında bu hizmetin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, söz konusu aşırı düşük teklif sorgulamalarının  Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan kriterler doğrultusunda gerçekleştirilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuruya konu ihale 06.12.2012 tarihinde yapılmış olup, 14.12.2012 tarihinde ihale komisyonu kararı alınmıştır. 14.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararını takiben, başvuru sahibi Arb Taş. Kir. Tem. Pey. Mak. İnş. Müh. Müşv. Tur. Nakl. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. 20.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına giren aynı tarihli dilekçe ile şikâyet başvurusunda bulunmuştur. Şikâyet başvurusu üzerine idarece 21.12.2012 tarihinde karar alınmış ve alınan karar aynı tarihte isteklinin teklif mektubunun 5’inci maddesinde belirttiği “yukarıda yer alan faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum” beyanı uyarınca faks ile tebliğ edilmiştir. Başvuru sahibi istekli idarenin şikâyet başvurusuna ilişkin red kararı üzerine 10 günlük yasal süre içerisinde 31.12.2012 tarihli bir şikâyet dilekçesi ile Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur.

 

            İdarece şikâyete ilişkin alınan kararda “…2012/161777 ihale kayıt numarası ile gerçekleştirilen temizlik ihalesi ihale kararına aşırı düşük teklif sorgulaması hususunda yapmış olduğunuz itirazınız reddedilmiştir…..aşırı düşük sorgulaması yapılarak ihale kararı verilmiştir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin 20.12.2012 tarihli şikâyet başvurusu üzerine idarece “başvurunun reddi” kararı alındığı, alınan kararın idarece 21.12.2012 tarihinde isteklinin beyanı doğrultusunda faks ile istekliye tebliğ edildiği, dolayısıyla isteklinin başvurusunun reddine ilişkin kararı zamanında öğrendiği ve yasal süresi içerisinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu nedenle şikâyete ilişkin alınan kararda hukuki gerekçelere/detaylara yer verilmemekle ve faks teyidine ilişkin belgenin ihale dosyasında olmadığı görülmekle birlikte, isteklinin şikâyet başvurusu hakkında bir hak kaybına uğramadığı dikkate alındığında eksikliğin sonuç doğurucu nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

           

            Başvuruya konu ihale Dikili Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan “2013 Yılı Temizlik İşleri Hizmet Alımı” işidir.

 

Bahse konu ihalede 17 adet ihale dokümanı satın alınmış ve 06.12.2012 tarihinde yapılan ihaleye 10 istekli katılmıştır.

 

            Yaklaşık maliyeti 1.461.787,45 TL olan ihalede ihale komisyonu kârsız yaklaşık maliyet olarak belirlenen 1.392.178,52 TL tutarın altına fiyat teklifi veren istekliler olmak üzere;

 

Ege Unlu Mamuller Gıda İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Al. Ken Tem. Bilg. İnşa Turizm. Oto Kirala. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

1.381.793,42

Şenkaya Sosy. Hizm. Elek. Bilg. Öz. Güv. Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.

1.381.810,56

Simge Temizlik İnşaat Bilgisayar Gıda Hizmetleri Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

1.381.830,56

Egesel Otomasyon Peyzaj İnşaat Temizlik Taahhüt Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

1.381.909,18

Dermar Tem. Nak. Gıda. Orm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti

1.388.042,64

Ömer Gökkan

1.388.086,44

Deneyim Mühendislik İnşaat Gıda Temizlik Güvenlik Orman ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi

1.390.076,56

 

            toplam 7 isteklinin teklif fiyatını aşırı düşük olarak değerlendirip, 07.12.2012 tarihli ve 1 sayılı yazı ile bu isteklilerden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

            İdarenin aşırı düşük teklif açıklaması talebine; Simge Temizlik İnşaat Bilgisayar Gıda Hizmetleri Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Şenkaya Sosy. Hizm. Elek. Bilg. Öz. Güv. Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ve Egesel Otomasyon Peyzaj İnşaat Temizlik Taahhüt Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi cevap vermemiştir. Diğer 4 istekli ise açıklamalarını belgeleriyle birlikte 12.12.2012 tarihinde idareye sunmuştur.

 

            Başvuru sahibi şikâyet dilekçesinde, “1.392.178,53 TL tutarın altında teklif sunan tüm isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği” yönünde iddiada bulunmakta olup, idarece ihaleye teklif veren 10 istekliden belirtilen tutarın altında fiyat teklifi veren 7 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve bu isteklilerden açıklama istenildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

           

            Başvuru sahibinin bu iddiasının idarenin hangi işleminin hangi yönüyle mevzuata aykırı olduğuna ilişkin somut bir gerekçe içermediği, bu nedenle iddianın bu haliyle 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

            …

           

          d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller”hükmüne aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul