• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-734
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :5
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.I-734
Şikayetçi:
 Zeugma Yemek Temizlik Gıda İlaçlama Turizm İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi., UMUT MAH. 90 NOLU CAD. MARKA FISTIKÇILAR SİTESİ NO : 5 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazı Cad Hükümet Konagı Kat:2 No:2 21640 DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 712
Başvuruya konu ihale:
 2012/164189 İhale Kayıt Numaralı "2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında 929 Lise Öğrencisine 125 İş Günü Verilecek Öğle Yemeği ( Sıcak) Hizmeti Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 03.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında 929 Lise Öğrencisine 125 İş Günü Verilecek Öğle Yemeği (Sıcak) Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Zeugma Yemek Temizlik Gıda İlaçlama Turizm İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 712 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/142 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdarece tespit edilen yaklaşık maliyetin piyasa şartlarına göre çok düşük olmasından dolayı yaklaşık maliyetin yanlış belirlendiği hususunda tereddütleri bulunduğu,

 

2) İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyet tutarının %20 kâr hariç değerinin altında kalan Oruç Yemek Hiz. Gıda İnş. Tur. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklamada bulunmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu,

 

3) İhale konusu işin adının ihale ilanında eksik belirtildiği, iş günü ibaresinin yer almadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde,

 

            “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

 

            (2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

            a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

            b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

            c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

            ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

            d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

            Esas alınır.

 

            (3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

 

            (4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

 

            (5) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü,

 

            Anılan Yönetmeliğin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında,“Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İhale konusu işin ihale onay belgesinde yaklaşık maliyetin 282.880,50 TL olduğu, anılan belgenin ekinde ise yaklaşık maliyet hesap cetvelinin yer aldığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın göndermiş olduğu yazıya istinaden öğrenci yemek bedelinin belirlendiği görülmüştür. Yapılan incelemede yemek bedeli için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen KDV dâhil 2,64 TL ve KDV ile kâr hariç 2,03 TL’nin esas alındığı anlaşılmıştır.

 

Bir öğrenciye bir öğünde verilecek yemeğin fiyatının 2,03 TL olduğu, bu bedel üzerinden 856 kişilik ve 125 günlük bedelin hesaplandığı, bunun üzerine %20 kâr eklendiği görülmüştür. Sonuç olarak yaklaşık maliyet 282.880,50 TL olarak hesaplanmıştır. Bu haliyle, idarece yaklaşık maliyetin hesaplanması hususunda tesis edilen işlemlerin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…”hükmü mevcuttur.

 

            03.12.2012 tarihinde yapılan incelemeye konu ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, tüm tekliflerin geçerli olduğu ve idarece 235.733,75 TL olarak hesaplanan kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren Oruç Yemek Hiz. Gıda İnş. Tur. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nden 03.12.2012 tarihli ve 7763 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması istendiği görülmüştür. Bahse konu yazıda; yazı ekinde belirtilen iş kalemleri ile yemek menülerine uygun olarak yapılacak açıklamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesi, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi ve İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi dikkate alınarak 06/12/2012 tarihi mesai bitimine kadar idareye iletilmesi istenmiştir.

 

            Oruç Yemek Hiz. Gıda İnş. Tur. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye süresi içerisinde açıklama yapılmaması üzerine idarece anılan isteklinin teklifinin reddedildiği ve ihale komisyonu kararının alındığı görülmüştür. Bu haliyle, bu hususta idarece tesis edilen işlemde mevzuata bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            Diğer taraftan, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklamada bulunmaması haline ilişkin olarak ihale mevzuatında bir yaptırım bulunmamakta olup, bu durumda sadece isteklinin teklifinin reddedileceği düzenlenmiştir.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve on günlük karar verme süresi beklenilmeden doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye gönderilir. Ayrıca, başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

Bahse konu mevzuat hükümlerinden, idareye şikâyete konu edilmeyen hususların itirazen şikâyet konusu edilemeyeceği açıktır.

 

Bu bağlamda; başvuru sahibinin idareye başvurusunda yer vermediği ihale ilanında işin adının eksik belirtildiği ile ilgili iddiasının Kuruma yaptığı başvurusunda yer aldığı görüldüğünden bu hususun incelenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            Kaldı ki, ihale konusu işin adının ihale ilanında eksik belirtilmediği, iş günü ibaresinin 12.11.2012 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanda yer aldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasın da uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul