• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-736
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :8
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.I-736
Şikayetçi:
 İtimat Güvenlik Hiz.A.Ş., SERÇEÖNÜ MAH. SARAY CD. IŞIK PASAJI KAT : 1 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Ulaşım Turiz M İnş.Taah.Proje Tel.San.Tic.A.Ş., 1. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No:2 38010 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1178
Başvuruya konu ihale:
 2012/194161 İhale Kayıt Numaralı "Raylı Sistem Hattı, İstasyon, İdari Ve Ekip Binaları İle Kayseri Ulaşım A.Ş Nin İşlettiği Binalarının 111 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje Tel. San. Tic. A. Ş.,tarafından 31.12.2012 tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 21 inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan “Raylı Sistem Hattı, İstasyon, İdari ve Ekip Binaları ile Kayseri Ulaşım A.Ş. nin İşlettiği Binaların 111 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak İtimat Güvenlik Hiz. A.Ş. nin 04.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.01.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.01.2013 tarih ve 1178 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/212 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname ve Teknik Şartname’de her bir personel için 19 adet kıyafet öngörüldüğü halde idarenin şikayet başvurularını Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.19’uncu maddesini gerekçe göstererek reddettiği, İdari ve Teknik Şartname’de kıyafete ilişkin düzenleme varken kıyafet bedelini dikkate almamanın şartnameye aykırı olduğu, ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasını doğru olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş 60 gün süreli özel güvenlik hizmet alım ihalesidir. İdari Şartname’den, iş kapsamında çalışacak 107 güvenlik görevlisine asgari ücret, 4 güvenlik amirine ise asgari ücretten %10 fazla ödeme yapılacağı anlaşılmaktadır. İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde her bir işçiye 26 gün üzerinden 6,00 TL yemek ve 6,00 TL yol bedeli verileceği düzenlenmiş olup, aynı maddede Teknik Şartname’de belirtilen iş kıyafeti giderlerinin de teklif fiyata dahil olduğu ve iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının %1 olduğu belirtilmiştir.

 

            Teknik Şartname’nin 10’uncu maddesinde ise yüklenicinin her bir personel için kışlık kıyafet temin edeceği belirtilmiş ve kışlık kıyafetlerin neler olduğu (pantolon, gömlek, kaban, kazak vb.) aynı maddede sayılmıştır. Ayrıca, ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinde giyimin de işçilik giderine dahil olduğu yönünde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            İdarenin yaklaşık maliyet aşamasında giyim bedeline ilişkin de araştırma yaptığı ve yaklaşık maliyet hesabına giyim bedelini dahil ettiği anlaşılmış olup,  idarenin söz konusu ihale için hesapladığı kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı toplam 390.539,70 TL’dir

 

             İhale dokümanı kapsamında yer alan düzenlemelerden hareketle, ihale konusu işte asgari işçilik maliyeti 346.511,24 TL olarak hesaplanmış olup, tüm isteklilerin teklif fiyatlarının bu tutarın üzerinde, ancak idare tarafından hesaplanmış kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu tespit edilmiştir.

 

            Kamu İhale Kurulu’nun istikrar kazanmış kararlarına göre personel çalıştırılmasına dayalı işlerde kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif fiyatı veren isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekmektedir. Bu çerçevede, başvuru konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılması uygun bulunmamıştır.

 

            Öte yandan, idarenin şikayet üzerine aldığı kararda Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.19 uncu maddesinde yer alan “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecek ve giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” açıklamasını gerekçe göstererek isteklilerin teklif fiyatlarına giyim giderini dahil etmelerine gerek olmadığı şeklinde bir değerlendirme yaptığı anlaşılmaktadır.  

Genel Tebliğin ilgili maddesinde anılan şekilde bir açıklama yer almakla birlikte, işin süresi 60 gün olmasına rağmen İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde kıyafet giderlerinin teklif fiyata dahil olduğunun açıkça düzenlendiği, ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinde giyimin de işçilik giderine dahil olduğu yönünde düzenleme yapıldığı, teknik şartnamede istenilen kıyafetlerin sayıldığı, bu düzenlemelere ilişkin olarak ihale dokümanına yönelik herhangi bir şikayet başvurusunun yapılmadığı ve bu haliyle ihale dokümanının kesinleştiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, idarenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.19’uncu maddesini gerekçe göstererek isteklilerin teklif fiyatlarına giyim giderini dahil etmelerine gerek olmadığı şeklinde bir değerlendirme yapmasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aksi durum, ihale dokümanında yer alan düzenlemeleri esas alarak teklif fiyatını oluşturan istekliler aleyhine eşitsizlik oluşturacak ve ihalenin objektif koşullarda değerlendirilmesi imkanını da ortadan kaldıracaktır. Ayrıca, başvuru konusu ihalede idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirttiği şekilde değerlendirme yapılmasının 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan temel ilkelerden olan eşit muamele ve güvenilirlik ilkesine de uygun olmayacaktır.  Bu nedenle, söz konusu ihalede aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale dokümanında yer alan düzenlemeler esas alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif fiyatı veren tüm isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul