• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-737
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :9
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.I-737
Şikayetçi:
 İnka İnşaat Peyzaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş., ANADOLU HİASRI GÖKSU EVLERİ ÜSTÜ TEPE SİY. B-6 BLK. KAT : 2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bahçelievler Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü, Sirinevler Mah. Barbaros Cad. 9 34188 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 709
Başvuruya konu ihale:
 2012/131913 İhale Kayıt Numaralı "Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Park,Bahçe,Koru,Yeşil Alan ,Spor Alanları ,Refüj Ve Kavşakların 1 (Bir) Yıllık Bakım Ve Onarım İşi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bahçelievler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğütarafından 30.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2013  Yılı Park, Bahçe, Koru, Yeşil Alan ,Spor Alanları, Refüj ve Kavşakların 1 (Bir) Yıllık Bakım ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak İnka İnşaat Peyzaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 28.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 709 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/140 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,tekliflerinin YFZ.P 15 Elektrik ustası ve YFZ.P.16 Kaynak ustası pozlarında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında kaldığından değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, zira teklif fiyatlarının asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşıladığı gibi 608.548,66 TL kar elde edildiği, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işte anılan şekilde değerlendirme yapılmasının uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu işPark, Bahçe, Koru, Yeşil Alan, Spor Alanları, Refüj ve Kavşakların 1 (Bir) Yıllık Bakım ve Onarım işi olup, ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinde inşaat, nakliye, peyzaj ve tesisat iş grupları iş kalemleri ile personel çalıştırılmasına yönelik iş kalemlerinden müteşekkil toplam 134 iş kaleminin yer aldığı tespit edilmiştir.

            Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri ve bu iş kalemlerine ilişkin yaklaşık maliyet aşamasında idare tarafından hazırlanmış işçilik dahil analizler incelendiğinde, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı tespit edilmekle birlikte, idarenin İdari Şartname’nin 47’inci maddesinde ayrıca “idare emrinde çalıştırılacak personel listesine (park temizlik görevlisi, elektrik ustası, kaynak ustası, boyacı, bahçıvan vb.)” yer verdiği, her bir personel grubu için ödenecek ücrete ilişkin asgari bir belirleme yapıldığı, aynı maddede bu işçilere ödenecek günlük yemek ve yol bedeline yer verildiği, resmi ve dini bayramlarda çalışacak personel sayısına ilişkin belirleme yapıldığı,  Teknik Şartname’de de aynı yönde düzenlemenin bulunduğu, bu personeller için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı ayrı satır açıldığı (75 nolu ve 83 nolu kalemler arası), cetvelin 84 ve 85 inci kalemlerinin işçi kışlık kıyafet takımı ve yazlık kıyafet takımı şeklinde belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

İdarenin inşaat, nakliye, peyzaj ve tesisat iş gruplarında yer alan iş kalemlerinden ayrı olarak İdari Şartname’nin 47’inci maddesinde idare emrine verilecek personele ilişkin düzenleme yapmak ve birim fiyat teklif cetvelinde bu personel için ayrıca satır açmak suretiyle idare emrine verilecek personeller yönüyle personel çalıştırılmasına dayalı olan iş kısmını, esasen personel çalıştırılmasına dayalı olmayan asıl işle birleştirmek suretiyle ihaleye çıktığı sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak bu durum ihale konusu işin bir bütün olarak personel çalıştırılmasına dayalı olmaması hususunu değiştirmemektedir.

 

            İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında belirlenen önemli bileşenler kapsamında yer alan ve başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmeme gerekçesi olarak gösterilen “elektrik ustası (4 adet)” iş kalemi birim fiyat teklif cetvelinin 76’ncı,  “kaynak ustası   (6 adet)” ise 77 nolu iş kalemini oluşturmaktadır.

 

            İdari Şartname’nin 47’inci maddesinde yüklenici tarafından idare emrinde çalıştırılacak personel listesine yer verilmiş olup,aynı maddedebu personellerden elektrik ustası ve kaynak ustası için brüt asgari ücretin en az % 80 fazlası üzerinden ödeme yapılacağı, yüklenici tarafından idare emrinde çalıştırılacak personele her çalışma günü için tüm personele 14,87 TL brüt yemek bedelinin, 7,52 TL brüt yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği, karşılanacak yemek ve yol giderinin aylık gün sayısı 26 gün olduğu düzenlemesi yer almaktadır. İdari Şartname’nin 25.5’inci maddesinde ise kısa vadeli sigorta prim oranının tüm personel için % 3 olduğu belirtilmiştir.İdari Şartname’deki düzenlemeler çerçevesinde anılan iş kalemleri için asgari işçilik birim maliyetinin 2.798,18 TL olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”  hükmü yer almakta olup, anılan maddenin gerekçesinde de konuya ilişkin olarak;“..işin gerektiği şekilde yapılmasına imkan verecek sorumlu bir teklif hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek üzere, ihale komisyonunun yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunu belirlediği teklifleri hemen reddetmek yerine, bu teklif sahiplerinden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili olarak açıklama istemesine ve bu açıklamalar çerçevesinde nihai değerlendirmesini yapmasına imkan tanınmıştır.” hükmü yer almaktadır.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59 uncu maddesinde; “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

(2) İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

 

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

           

(3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve  değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

           

(4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nde ise,

 

            79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

            …………….

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde 76 nolu elektrik ustası ile 77 nolu kaynak ustası iş kalemi için 2.290,00 TL birim fiyat teklif ettiği, ancak aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında asgari maliyet cetveli ve işçilik maliyet cetveli adı altında sunduğu iki ayrı cetvelde söz konusu iş kalemleri için 2.798,19 TL fiyat öngördüğü anlaşılmaktadır. Başvuru sahibinin açıklaması kapsamında sunduğu işçilik hesaplama modülü çıktısından da söz konusu iş kalemleri için 2.798,19 TL (%3 sözleşme ve genel giderler düşülmüş tutar) asgari maliyet hesapladığı görülmektedir. Bu haliyle, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında anılan iş kalemleri için hesapladığı birim fiyatı, teklif kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan birim fiyattan daha yüksektir. Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında hesaplanan birim fiyatın, teklif kapsamında sunulan birim fiyattan yüksek olması durumu ise aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesine yol açacak nitelikte bir uyumsuzluktur.

 

            Bu itibarla, idarenin başvuru sahibi İnka İnşaat Peyzaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin aşırı düşük teklif açıklamasını uygun bulmama kararının mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul