En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-740
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :12
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.I-740
Şikayetçi:
 Hilal Tekstil İnşaat Gıda Ve İht. Mad. San. Tic. Ltd. Şti., KASIMPAŞA MAH. BELEDİYE İŞHANI NO:10 BİLECİK
 İhaleyi yapan idare:
 Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü Ertuğrulgazi Mh.Tarlabaşı Sk 11100 BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2012 / 42965
Başvuruya konu ihale:
 2012/172784 İhale Kayıt Numaralı "Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarına Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğütarafından 10.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarına Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni” ihalesine ilişkin olarak Hilal Tekstil İnşaat Gıda Ve İht. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. nin 13.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.12.2012 tarih ve 42965 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5085 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun birim fiyat teklif cetveli sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından farklı ücret gruplarına ilişkin olarak ayrı satır açılması gerekirken tek bir satırda standart formun hazırlandığı, anılan durumun mevzuatın ilgili maddelerine aykırı olduğu, kendi hazırladıkları birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılacak ödemelere daha uygun olduğu, idarenin kararının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            11.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, şikâyete konu ihaleye 4 isteklinin katıldığı, yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda başvuru sahibinin teklifinin standart forma uygun birim fiyat teklif cetveli sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 3 teklifin geçerli olduğuna karar verildiği, en düşük teklifi veren iki istekliden iş deneyim tutarı fazla olan Açılay Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarına veri hazırlama ve kontrol işletmeni çalıştırılması hizmeti alımı şeklinde belirtilmiş olup aynı Şartname’nin 7’nci maddesinde “7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,”düzenlemesi,

 

            25’inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a)- VHKİ İşçisi ( 9 Kişi) Maaşları,asgari ücretin %5 fazlası verilecektir.
b) Çalışma Şartları ve Süreleri : İşçiler haftada 45 saat çalışacaklardır.
c)-Yüklenicinin, SGK Mevzuatı,İş Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı gereğince yerine getirmesi gereken tüm mali yükümlülüklerini dikkate alarak teklifini vermesi zorunludur.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

a) Yol Parası :İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde Çalışacak 1 Personele Dolmuş ücreti için günlük 3,49-TL olarak aylık 22 iş günü üzerinden aylık brüt 76,78-TL olup, yol parası aylık ücret bordrosunda açıkça gösterilecektir ve bordroya göre işçiye Yüklenici tarafından ödenecektir. Bu giderde teklif fiyata dahildir. Gölpazarı İlçe Hastanesinde Çalışacak olan 4 işçiye ve Pazaryeri İlçe Hastanesinde çalışacak olan 4 işçiye yol ücreti verilmeyecek olup 8 işci yol ücreti teklif fiyata dahil edilmeyecektir.

b) Gölpazarı İlçe Hastanesinde ve Pazaryeri İlçe Hastanesinde çalışıcak olan toplam 8 İşçinin yemek ihtiyaçları kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında 8 işci için bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı 8 işcinin yemek ihtiyaçları hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak karşılanacaktır. Gölpazarı İlçe Hastanesi ve Pazaryeri İlçe Hastanesinde Çalışacak personel hastane yemekhanesinden çalıştıkları vardiya döneminde bir öğün yemek yiyecektir. Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışacak 1 personel için 1 günlük yemek ücreti 4,20 TL olarak aylık 22 gün üzerinden brüt 92,40 TL olup ücret bordrosunda gösterilecektir ve yüklenici tarafından ödenecektir .Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışacak 1 personelin yemek ücreti teklif fiyata dahil edilecektir.

c) Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında idare tarafından giyim eşyalarına ihtiyac duyulduğunun tespit edilmesi halinde, ihtiyac duyulan giyim eşyaları idare tarafından temin edileceğinden, İstekliler giyim bedeli için tekliflerinde herhangi bir bedel öngörmeyecektir

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilgili Sigorta Müdürlüğü?nden alınan yazı ile tespit edilen yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranı: %1'dir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli standart formu incelendiğinde, tek bir satır açıldığı ve isteklilerin tekliflerini 9 personel için tek bir satırda düzenlemelerinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

           

            İdari Şartname’nin 25’nci maddesi incelendiğinde, idare tarafından 9 personelin ihale konusu işte çalıştırılmasının öngörüldüğü, 9 personeline de asgari ücretin %5 fazlasının ödenmesi gerektiğinin belirtildiği, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalıştırılacak olan personele ilişkin yemek ve yol bedelinin teklif fiyata dahil olduğu, ancak diğer 8 personelin yemek ve yol giderlerinin bulunmadığı dolayısıyla teklif bedeline eklenmemesi gerektiği anlaşılmış olup birim fiyat teklif cetvelinde de 9 personele yemek ve yol gideri farklılıkları dolayısıyla ayrı satır açılmadığı ve tüm teklifin tek bir satır üzerinden verilmesinin istendiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin sunduğu birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, yemek ve yol bedeli öngörülen personele ilişkin teklif bedeline ve diğer 8 personele ilişkin teklife iki ayrı satırda yer verildiği, idarenin doküman kapsamında sunduğu teklif cetveli standart formundan farklı bir cetvelin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyonlarının teklifleri Kanun’un 37’nci maddesine göre değerlendirmeleri aşamasında, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen belgelerin esas alınması gerektiği, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde doküman kapsamında verilen birim fiyat teklif mektubu standart formuna uygun mektupların teklif kapsamında sunulmasının zorunlu tutulduğu, birim fiyat teklif mektuplarının ve eki birim fiyat teklif cetvellerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğinden teklif cetvelinin de standart forma uygun olması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetveli standart formunun değiştirilerek satır sayısının ikiye çıkarılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            Başvuru sahibi dilekçesinde ayrıca, idare tarafından hazırlanan ve doküman kapsamında verilen teklif cetveli standart formlarının mevzuata uygun olmadığı, kendi hazırladıkları teklif cetvellerinin uygun olduğu iddialarına da yer vermiştir.

 

            Ancak, ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, süresi içerisinde başvuru sahibi tarafından ihale dokümanına yönelik olarak şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, ihaleye teklif vermekle ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri kabul ettiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, teklif cetveli standart formunun mevzuata uygun olmadığı iddialarının süre ve ehliyet yönünden reddedilmesi, yapılacak yeterlik değerlendirmesinde dokümanda yer alan standart formun esas alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, süresi içerisinde başvuru sahibi tarafından dokümana yönelik bir başvuruda bulunulmadığı hususu göz önünde alınmak kaydıyla, birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun teklif cetveli sunmayan başvuru sahibinin teklifinin Kanun’un 37 ve İdari Şartname’nin 7’nci maddeleri doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.            

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

           Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde özetle; “birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun birim fiyat teklif cetveli sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından farklı ücret gruplarına ilişkin olarak ayrı satır açılması gerekirken tek bir satırda standart formun hazırlandığı, anılan durumun mevzuatın ilgili maddelerine aykırı olduğu, kendi hazırladıkları birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılacak ödemelere daha uygun olduğu, idarenin kararının mevzuata uygun olmadığışeklinde dile getirdiği iddiası hakkındaKurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine”  karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

11.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, şikâyete konu ihaleye 4 isteklinin katıldığı, yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda başvuru sahibinin teklifinin standart forma uygun birim fiyat teklif cetveli sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 3 teklifin geçerli olduğuna karar verildiği, en düşük teklifi veren iki istekliden iş deneyim tutarı fazla olan Açılay Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere,

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gölpazarı İlçe Hastanesi ve Pazaryeri İlçe Hastanelerine Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı

kişi

9

12

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

Şeklindeki birim fiyat teklif cetveli örneğinin verildiği tespit edilmiş olup, ihale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetveli standart formu ile, idari şartnamenin 25’nci maddesi incelendiğinde; idare tarafından 9 personelin ihale konusu işte çalıştırılmasının öngörüldüğü, 9 personeline de asgari ücretin % 5 fazlasının ödenmesi gerektiğinin belirtildiği, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalıştırılacak olan personele ilişkin yemek ve yol bedelinin teklif fiyata dahil olduğu, ancak diğer 8 personelin yemek ve yol giderlerinin bulunmadığı dolayısıyla teklif bedeline eklenmemesi gerektiği anlaşılmış olup, birim fiyat teklif cetvelinde de 9 personele yemek ve yol gideri farklılıkları dolayısıyla ayrı satır açılmadığı ve tüm teklifin tek bir satır üzerinden verilmesinin istendiği anlaşılmıştır.

 

 

            Başvuru sahibinin sunduğu birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde,

 

 

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğüne Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı

kişi

1

12

1.438,41 TL

17.260,92 TL

2

Gölpazarı İlçe Hastanesi ve Pazaryeri İlçe Hastanelerine Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı

kişi

8

12

1235,85 TL

118.641,60 TL

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

YALNIZ #Yüzotuzbeşbindokuzyüziki Türk Lirası ellikuruş#

135.902,52 TL

 

 

Başvuru sahibi tarafından, idari şartnamenin 25 inci maddesi kapsamında ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelindeki “İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması kısmındaki açıklama uyarınca, yemek ve yol bedeli öngörülen personele ilişkin teklif bedeline ve diğer 8 personele ilişkin teklife iki ayrı satırda yer verildiği, idarenin doküman kapsamında sunduğu teklif cetveli standart formundan farklı bir cetvelin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            İhale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelindeki “İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması kısmındaki açıklama ile idari şartnamenin 25 inci maddesi birlikte değerlendirildiğinde, yemek ve yol giderinin dahil edilip edilmediği açısından alınacak hizmetin iki farklı nitelikte ücret hesaplanması gerekliliğini ortaya koyduğu, Bilecik İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalıştırılacak olan personele ilişkin yemek ve yol bedelinin teklif fiyata dahil olduğu, ancak, Gölpazarı İlçe Hastanesi ve Pazaryeri İlçe Hastanelerine Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımına ilişkin 8 personelin yemek ve yol giderlerinin bulunmadığıbu durumda, ihale konusu hizmetin yerine getirileceği farklı ilçelerde ücret hesaplamasında dikkate alınacak yemek ve yol giderlerinin birbirinden farklı olduğu ve bu durumda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu’nda yer verilen 3 numaralı dipnota uygun olarak, farklı hesaplama gerektiren her bir ücret grubu için ayrı satır açılması gerektiği düşüncesiyle birim fiyat teklif cetvelini hazırlayan başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinin bu yönüyle doğru olarak verildiği değerlendirilmiştir.

 

          Bu durumda, başvuru sahibi isteklinin ihalede sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde, Bilecik İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalıştırılacak olan personel için ve Gölpazarı ile Pazaryeri İlçe Hastanelerinde çalıştırılacak personel için iki ayrı satırda hesaplamak suretiyle teklifini oluşturmasında mevzuata aykırılık görülmediğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, dolayısıyla adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak yukarıda aktarılan gerekçeler üzerinden “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

Kazım ÖZKAN

II. BAŞKAN

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul