• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-741
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :13
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.I-741
Şikayetçi:
 Türkay Et Gıda Orman Ürünleri Temizlik Kömür Turizm İnşaat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETCİK CAD. KAVŞAK SOK. TUĞHAN APT. NO:8 K: 1 BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Bandırma Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 17 Eylül Mah. Atatürk Cad. No:88 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 609
Başvuruya konu ihale:
 2012/161120 İhale Kayıt Numaralı "Personel Destek" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bandırma Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğütarafından 11.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Destek” ihalesine ilişkin olarak Türkay Et Gıda Orman Ürünleri Temizlik Kömür Turizm İnşaat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 24.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 609 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/115 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin özürlü işçi çalıştırılacağı gerekçesiyle asgari işçilik maliyetinin altında tekklif sunduğu, anılan istekli üzerinde ihalenin bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı,

 

2) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin yalnızca benzer işe ilişkin kısımlarının değerlendirmeye alınması gerektiği, benzer iş tanımı dışındaki işlerin güncellemeye tabi tutulması durumunun mevzuata uygun olmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

18.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, şikâyete konu ihaleye 9 isteklinin katıldığı, yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda Acun Pak Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan Beltur Tic. Ltd. Şti. ve Şahin Turz. Tic. Ltd. Şti.nden teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklama istenildiği, süresi içerisinde açıklama sunmayan Şahin Turz. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedildiği, süresi içerisinde açıklama sunan  Beltur Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasında özürlü işçi çalıştırılacağı ve bu nedenle teklifin ekonomik olduğunun belirtildiğinden dolayı açıklamanın uygun görüldüğü anlaşılmış olup, Beltur Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin miktarı “01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında  toplam 129 adet personel ile muhtelif hizmet alanlarında takviye amaçlı personel destek hizmeti alımı işi” olarak belirlenmiş olup, aynı Şartname’nin 25’inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Çalıştırılması öngörülen 12 adet odacı personele asgari ücretin yüzde(%) 10 fazlası, 3 adet odacı personele asgari ücretin yüzde(%) 30 fazlası,16adet büro elemanına asgari ücretin %20 fazlası, 7 adet kurumsal iletişim elemanına asgari ücretin %50 fazlası, 5 adet iş makinesi operatörüne asgari ücretin %90 fazlası, 3 adet şoföre asgari ücretin %80 fazlası,1 adet şofore asgari ücretin %70 fazlası,5 adet inşaat işçisine asgari ücretin %80 fazlası, 2 adet elektrikçi'ye asgari ücretin %70 fazlası,3 adet tamirciye asgari ücretin %70 fazlası,1 adet marangoz'a asgari ücretin %70 fazlası, 4 adet kaynakçıya asgari ücretin %30 fazlası,1 adet bilgisayarcıya asgari ücretin %80 fazlası,1 adet otopark sorumlusu'na asgari ücretin %20 fazlası,10 adet otopark görevlisine asgari ücretin %10 fazlası,3 adet beden işçisine asgari ücretin %10 fazlası,6 adet beden işçisine asgari ücretin %30 fazlası,2 adet gassal'a asgari ücretin %10 fazlası,3 adet nitelikli büro elemanına asgari ücretin %80 fazlası,11 adet işçiye asgari ücretin %10 fazlası,15 adet endeks okuma işçisine asgari ücretin %10 fazlası,5 adet santral görevlisine asgari ücretin %10 fazlası,4 adet su ustasına asgari ücretin %30 fazlası,5 adet temizlikçiye asgari ücretin %10 fazlasıot,1 adet ustaya asgari ücretin %70 fazlası ödeme olarak öngörülmüş olup teklif fiyata dâhildir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Çalıştırılması öngörülen her personel için (aylık 22 gün) günlük brüt tutar (asgari) 5,00-TL (KDV Hariç) yemek bedeli teklif fiyata dahil olup, personele nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranları
%3 olarak belirlenmiştir.”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin 78’inci maddesinde “78.23. (Değişik: 20/4/2011-27911R.G./ 20. md.) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; “özel sektör işverenlerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazinece karşılanır.Bu fıkra hükümleri Kamu idareleri işyerleri ile bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.”  Hükmü, 6111 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değiştirilmiş ve bu bent hükümlerinin; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ileuluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacağı ve bu düzenlemenin 1/3/2011 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

            Bu çerçevede;

            a) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı fiyat farkı hesaplanması öngörülen hizmet alımı ihalelerinde, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında, yüklenicinin yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca 1/3/2011 tarihinden önceki dönemlere ait prim ödemelerinde işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanması uygulamasından yararlanması halinde,4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 8 inci maddesinde yer alan, “b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark, 506 sayılı Kanun gereğince işveren nam ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükmü gereğince, Hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idare tarafından yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.

            b) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmet alımları dahil bütün hizmet alımlarında yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca 1/3/2011 tarihinden sonraki dönemlere ait prim ödemelerinde işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanması uygulamasına son verildiğinden, yüklenicilerin2011 Yılının Mart ayı ve sonrasındaki aylara ait hak edişlerinden 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesi birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.”,

 

79’uncu maddesinde 79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.)Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

            İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yemek gideri dışında işçilik maliyetine eklenmesi gereken başkaca bir gidere yer verilmediği tespit edilmiş olup, yemek ve %3 sözleşme gideri dahil bedel üzerine firma kârlarını da ekleyerek tekliflerini oluşturmaları gerektiği anlaşılmıştır. İdare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyet incelendiğinde, idarenin de teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini 2.598.614,88 TL olarak belirlediği, söz konusu bedele %20 kâr ekleyerek yaklaşık maliyetin oluşturulduğu anlaşılmıştır.

 

            Ancak, idarenin işçilik hesaplamalarında, işçilik hesaplama modülünün kullandığı, SGK Genel Müdürlüğünden alınan görüş doğrultusunda yapılacak yuvarlama hesaplaması sonrasında çıkan işçilik maliyetinin idarenin tespit ettiği işçilik maliyetinden fazla olduğu anlaşılmıştır. İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda işçilik hesaplama modülü kullanılmadan yapılan hesaplama sonucunda yemek ve %3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 2.598.616,66 TL olduğu anlaşılmış olup, isteklilerin söz konusu bedelin asgari teklif edilmesi ve üzerine varsa firma karının eklenerek teklifin oluşturulması gerektiği anlaşılmıştır. 

           

            İhaleye sunulan teklifler incelendiğinde, Beltur Tic. Ltd. Şti. ve Şahin Turz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif bedellerinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu anlaşılmıştır. İdarenin söz konusu isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istediği, isteklilerden yalnızca Beltur Tic. Ltd. Şti.nin  süresi içerisinde açıklama sunduğu, sunulan açıklama içeriğinde çalıştırılacak personelin bir kısmının özürlü olduğu ve bedelin bu nedenle düşük olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesinde“ İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

 

            …

            Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma  ve  Sosyal   Güvenlik  Bakanlığı  ve  Hazine  Müsteşarlığı  tarafından   müştereken

belirlenir."hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde eşitlik ve rekabet ilkelerinin temel ilkeler olarak belirlendiği, istekliler arasında yapılacak olan fiyat rekabetinin de eşit şekilde yapılması namına ihale dokümanında çelişkili, rekabeti engelleyecek düzenlemelerin yer almaması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Benzer bir konuya ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.23’üncü maddesinde 1/3/2011 tarihi öncesindeki kesintilere ilişkin olarak Hazinece karşılanacak kısmın sözleşmenin ifasında hakedişinden kesilerek temin edileceği, yükleniciye fazla bedel ödenmemesinin önüne bu şekilde geçildiği anlaşılmış olup, ihale sürecinde istekliler tarafından tekliflerinden Hazinece karşılanacak kısmın çıkartılmaması ve asgari işçilik maliyetini Tebliğ uyarınca istenilen tüm primler esas alınarak hesaplanması gerektiği yorumuna ulaşılmıştır.

 

            Yukarıda anılan yorumun özürlü işçiler için öngörülen Hazine yardımına da uyarlamak mümkün olup, düzenleme yetkisine sahip Kurumun iradesinin bu yönde belirlendiği ve tekliflerin hazırlanması aşamasında tüm isteklilerin eşit şekilde yarışabilmesi için söz konusu kesintilerin sözleşmenin yürütülmesi sürecine bırakıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle isteklilerin tekliflerini yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği düzenlemeleri doğrultusunda oluşturmaları gerektiği, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda asgari işçilik maliyetine en az 2.598.616,66 TL öngörmeleri gerektiği söz konusu bedelin altında teklif sunan isteklilerin açıklamalarının Tebliğin 79’uncu maddesi uyarınca reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu anlaşıldığından açıklamanın uygun görülmeyerek teklifin reddedilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            18.12. 2012 tarihli ihale komisyonunun incelenmesi neticesinde, başvuru sahibi ile Gökay İnş. Tic. A.Ş. tarafından aynı bedelin teklif edildiği, sunulan iş deneyim belgeleri göz önüne alındığında güncellenmiş tutarı yüksek olan Gökay İnş. Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin miktarı “01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında  toplam 129 adet personel ile muhtelif hizmet alanlarında takviye amaçlı personel destek hizmeti alımı işi”olarak belirlenmiş olup, aynı Şartname’nin 7’nci maddesinde “7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya özel sektöre odacı, büro elemanı, kurumsal iletişim elemanı, iş makinesi operatörlüğü, elektrikçi, kaynakçı, şoför, santral görevlisi hizmetleri ayrı ayrı iş deneyimi olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca, İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde “35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; İstekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı, konsorsiyumların teklif vermesine izin verilmesi halinde ise konsorsiyumun koordinatör ortağının tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı esas alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinde Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklif, isteklilerin tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarları dikkate alınarak belirlenir. İş ortaklığında pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı, konsorsiyumda ise koordinatör ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı dikkate alınır. Yeterlik kriteri olarak iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmediği ihalelerde ise en düşük teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda,  isteklilere yeterli süre tanınarak herhangi bir hizmet işinden elde edilmiş tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini sunmaları istenir. Bu belgeleri verilen süre içinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılmaz. İsteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgeler üzerinden, belge tutarının teklif bedelini karşılama oranına bakılmaksızın değerlendirme yapılarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif  belirlenir. İş deneyimini göstermek üzere sunulan belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunludur.

          (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.”hükmü yer almaktadır.

 

          Yukarıda anılan mevzuat hükmünden, tekliflerin eşit olması ve idari şartnamede iş deneyim belgesinin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, durumlarda istekliler tarafından sunulan tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgelerinin değerlendirileceği, bu değerlendirme sırasında yeterlik değerlendirilmesinde yapıldığı gibi yalnızca yeterlik değerlendirilmesine esas alınan benzer işe ait kısımların dikkate alınması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif veya ikinci teklifin belirlenmesi gerekecektir.

 

          İdarenin benzer iş tanımına bakıldığında, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde sayılan personel çalıştırılmasına dayalı tüm hizmet alımlarının ayrı ayrı olarak tanımın içerisine dahil edildiği, tanımda yer alan işlerin biri, birkaçı veya tümüyle ilgili iş deneyim belgelerinin herhangi bir ayrıştırmaya tabi tutulamadan değerlendirmeye alınması gerekecektir.

 

          Gökay İnş. Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde, işin tanımının “Çatalağzı-B Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün olan 100 kişi ile değirmen bakım, kazan bakım, kömür sevk işlemleri yağ yakıcı sistemleri, mekanik atölye, ısı merkezlerinde yapılacak bakım onarım hizmetleri alım işi” şeklinde yapıldığı, belge tutarının 2.644.949,96 TL olduğu, sözleşme tarihinin 30.09.2008 olduğu, belgenin EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 25.12.2008 tarihinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

          İdare tarafından yapılan değerlendirme incelendiğinde, iş deneyimine konu hizmet alımına ilişkin olarak benzer işe ilişkin kısımların EÜAŞ Genel Müdürlüğünden 13.12.2012 tarihli yazı ile istenildiği, EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 14.12.2012 tarihli cevabi yazısında yalnızca teknik şartnameyi idareye gönderdiği anlaşılmıştır. Teknik şartnamenin incelenmesi neticesinde, belgeye konu işte izolasyon ustası, teknisyen, kaynakçı, tekniker ve mühendis çalıştırıldığı anlaşılmıştır.

 

          İdarenin şikâyet başvurusuna ilişkin cevabında, ihale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin 19 ve 24’üncü maddelerinde usta ve işçi tanımlı personelin çalıştırılmasının öngörüldüğü, söz konusu tanımların genel tanımlar olduğu ve Gökay İnş. Tic. A.Ş. tarafından sunulan belgeye konu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının söz konusu genel tanım içerisinde değerlendirilebileceğinin belirtildiği, bu nedenle belgenin tümünün değerlendirmeye alındığı belirtilmiştir.

 

          İş deneyim belgelerinin tutarlarının ve tanımlarının yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilirken, ihale konusu iş ve benzer işlerin tamamının değerlendirmeye alınması gerekmekte olup, ihale konusu işin içerisinde yer alan işlere ilişkinde sunulan belgelerin iş tanımı açısından yeterli bulunması gerekmektedir.

         

          Şikâyete konu işin Teknik Şartnamesi ve birim fiyat teklif cetvelinde, 25 adet işçinin de çalıştırılmasının öngörüldüğü, ihale konusu işin içerisinde vasıfsız işçi çalıştırılmasının bile öngörüldüğü durumu ile yukarıda yapılan yorum birlikte değerlendirildiğinde, idarenin sorumluluğu alarak iş deneyim belgesini herhangi bir ayrıştırmaya tabi tutmaması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

          Başvuru sahibi tarafından sunulan, 2010/531160 İKN’li nitelikli büro elemanı, büro elemanı, odacı elektrikçi hizmeti alımına ilişkin iş deneyim belgesinin belge tutarının 743.737,65 TL ve sözleşme tarihinin 15.12.2010 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Gökay İnş. Tic. A.Ş. tarafından tek sözleşmeye ilişkin olarak daha yüksek tutarlı iş deneyim belgesi sunulduğu da anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

         

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibi ve Gökay İnş. Tic. A.Ş. tarafından sunulan teklif mektupları incelendiğinde, iki isteklinin de teklif bedelinin 2.598.614,88 TL olduğu anlaşılmış olup, işçilik hesaplama modülü kullanılmadan elle yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan asgari işçilik maliyeti olan 2.598.616,66 TL’nin altında olduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu isteklilerden de Kanun’un 38’inci maddesi gereğince açıklama talep edilmesi ve gelen açıklamalar doğrultusunda ihalenin sonuçlandırılması gerekmekle birlikte, teklif bedellerinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olması dolayısıyla açıklama yapılması mümkün bulunmadığından, iki teklifin de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Beltur Ltd. Şti., Gökay İnş. Tic. A.Ş. ve başvuru sahibinin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul