• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-742
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :14
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.I-742
Şikayetçi:
 Onur Grup Kent Hizmetleri Hazır Yemek Özel Öğrenci Yurdu İnşaat Paz. Taah. Tic. Ltd. Şti., 19 MAYIS TALİMHANE CAD. NO:49/2 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Küçük ve Orta ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Trabzon Hizmet Merkezi Müdürlüğü) , Pazarkapı Mah. Sahil Cad. Ttso Binası Kat 6 No:113 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42663
Başvuruya konu ihale:
 2012/168372 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Trabzon Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 11.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Onur Grup Kent Hizmetleri Hazır Yemek Özel Öğrenci Yurdu İnşaat Paz. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42663 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5005 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif zarflarının şirket yetkilisi tarafından idareye elden teslim edildiği ancak teklif zarfında idarenin açık adresinin yazılmadığı gerekçesiyle zarflarının idare tarafından açılmadan iade edildiği, söz konusu hususun şekli bir nitelik taşıdığı ve ihalenin esasını etkilemediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü,

 

            Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kanunun 36 ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler” başlıklı 16.2’nci maddesinde“16.2.1. Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İhale ilanında ve İdari Şartname’nin “İdareye ilişkin bilgiler” başlıklı 1’inci maddesinde ihaleyi yapan idarenin adı “KOSGEB Trabzon Hizmet Merkezi Müdürlüğü”, adresi ise “Sanayi Mah. Altın Sok. İpek İş Merkezi No:1 Kat:6 Merkez/TRABZON” olarak belirtilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklif zarfının üzerine isteklinin ticaret unvanının, adresinin, telefon/faks numarasının ve e-mail adresinin yazılması suretiyle kendisine ilişkin bilgilere, ihale kayıt numarasının ve ihalenin adının yazılması suretiyle de ihale konusu işe ilişkin bilgilere yer verildiği, idarenin adı ve adresine ilişkin olarak ise “KOSGEB Trabzon Hizmet Merkezi Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Merkez/TRABZON” yazıldığı görülmüştür.

 

            İdare tarafından başvuru sahibince sunulan teklif zarfının arka yüzüne “İdari Şartname’nin 30.2.2’nci maddesi gereğince ihale dosyasında kurum açık adresi olmadığından komisyonumuzca dosya değerlendirmeye alınmamış ve istekliye iade edilmiştir.” ibaresinin yazılarak istekliye ait teklif zarfı açılmaksızın iade edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında teklif zarfları üzerine ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılması suretiyle zarfların idareye zamanında ulaştırılması amaçlanmıştır. İsteklinin teklif zarfı üzerine idarenin açık adresinin yazılmaması Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasına göre bir eksiklik olmakla birlikte, incelenen ihalede teklif zarfının ihaleyi yapan idareye ve idarenin yetkili personeline zamanında teslim edildiği ve ihale komisyonuna zamanında ulaştığı, teklifin hangi işe ait olduğunun anlaşıldığı, teklif zarfı üzerinde ihale kayıt numarasına da yer verildiği, ihale kayıt numarasının hem ihale konusu işe hem de idarenin açık adresi dâhil ihaleyi yapan idareye ilişkin bilgileri içerdiği, dolayısıyla ihalenin yapılacağı yeri ve idarenin açık adresini de işaret eden bir niteliğinin bulunduğu, bu yönüyle istekli tarafından sunulan teklif zarfında idarenin açık adresine yer verilmemesi gerekçesiyle isteklinin teklifinin ihale komisyonunca değerlendirmeye alınmaması yönündeki işlemin yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Buna karşın, isteklinin teklif zarfının açılmaması sonucunda bu teklifin daha sonradan geçerli bir teklif olarak değerlendirmeye alınmasına da olanak bulunmadığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Öte yandan, 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikâyet başvuruları üzerine on gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, on günlük sürenin bitimini veya kararın bildirim tarihini izleyen on gün içinde, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduktan sonra nihai karar verilene kadar idarelerce sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduktan sonra Kurum tarafından nihai kararın verilmesi beklenilmeden 31.12.2012 tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul