• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-743
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :15
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.I-743
Şikayetçi:
 Muzaffer Altıntaş/Altıntaş Yemek Fabrikası, 19 MAYIS SANAYİ SİTESİ 64.SOK. NO:14 KUTLUKENT SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü , Darüssafaka Mahallesı Büyükdere Caddesi No:198 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43051
Başvuruya konu ihale:
 2012/146071 İhale Kayıt Numaralı "Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı Ve Servis Hizmetidir." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 15.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Muzaffer Altıntaş/Altıntaş Yemek Fabrikası’nın 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 43051 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5096 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarında ihale dokümanında ara öğün olarak belirtilen ürün maliyetlerine yer verilmediği, öğle ve akşam yemeklerinde haftada en az iki kez verilmesi gereken içeceklerin örnek menülerde yer almadığı ve maliyetlerinin proforma faturalar ile belgelendirilmediği, kullanılacak gıda ve temizlik malzemelerine ait TSE veya diğer kalite belgelerinin açıklama kapsamında sunulmadığı, örnek menü gramajlarının ihale dokümanına uygun olmadığı, servis-temizlik konularındaki eğitim maliyeti ile iş sağlığı eğitim maliyetinin dikkate alınmadığı, yaka kartı maliyetinin hesaplanmadığı ve proforma fatura ile tevsik edilmediği, ilgili mevzuat gereği çalıştırılması gereken gıda mühendisi vb. personel maliyeti ile makine ve teçhizat maliyetinin dikkate alınmadığı ve amortisman defteri ya da kira sözleşmesi ile tevsik edilmediği, özel gün menü listesinin sunulmadığı, örnek menülerde koyun etine yer verilmediği, malzeme nakliyesi için alınan fiyat tekliflerinde gerekli ibarelerin bulunmadığı, amortisman, yakıt vb. giderlerin belgeye dayalı olmaksızın hesaplandığı, geçici ve kesin teminat masraflarının teklife yansıtılmadığı, hizmet esnasında kullanılacak olan kıymanın yüklenici mutfağında kıyma makinesi ile kıyma haline getirilmesi gerektiği, bu nedenle sunulan proforma faturalarda hazır kıyma yerine et maliyeti üzerinden hesaplama yapılıp yapılmadığı, diyet mutfağı özel beslenme birimi tefrişat maliyetinin amortisman defteri ya da kira sözleşmesi ile tevsik edilip edilmediği, numune alma ve kontrolü maliyeti, gerektiğinde idare tarafından talep edilebilecek hijyen ve gıda tüzüğü uygunluk raporu maliyeti ve zehirlenmelere karşı eğitim maliyetinin hesaplanıp hesaplanmadığı hususlarının incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            …

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

 

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

 

b. Fiyat teklifleri,

 

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

 

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

 

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

 

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

 

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

 

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

 

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            …

            79.4.2.24. Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türü 43.953 adet sabah kahvaltısı ve 101.204 adet ana öğün yemek hizmeti alımı olarak belirlenmiş olup söz konusu düzenlemeden hizmet kapsamında ara öğüne ilişkin yemek hizmeti alınmayacağı anlaşılmaktadır.

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. 43953 adet sabah kahvaltısı, 58499 öğle yemeği, 42705 akşam yemeği olmak üzere toplam 101204 adet/öğün yemek teklif fiyata dâhildir.

 

25.3.2. Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;

 

(1) Aşçı,

 

(1) Aşçı yardımcısı,

 

(4) Servis elemanı,

 

(2) Bulaşıkçı personelin, işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (14,5x8=116 gün)] teklif fiyata dâhildir.

 

Kuruluş mutfağında çalışacak personele aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.

 

1- İş Önlüğü,

 

2- Kep,

 

3- Terlik,

 

25.3.3. Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde yılda on iki defa olmak üzere, kuruluşta bakılan sayısının iki katına kadar kişinin yararlanacağı Özel Gün Menüsü (En az beş çeşit olmak üzere 1-Kuruyemiş, 2-Kuru pasta 3-Yaş pasta, 4-Meyve, 5-İçecekler vs.) teklif fiyata dâhildir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik Şartname’nin “İşin tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “A) Yemek Çeşitleri ve Öğün Sayıları: Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri 1 (bir) adet kahvaltı, 1 (bir) adet öğle, 1 (bir) adet akşam yemeği pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir.

2- Ara Öğünler:

 

Ara öğünler, yukarıda belirtilen çeşitlerden en az bir tanesi veya benzerleri seçilerek oluşturulacaktır. Yanında mutlaka içecek verilecek olup, ekmek gerektiğinde verilecektir. 1–3 yaş grubunda haftada iki, diğer yaş gruplarında haftada bir defa narenciye, havuç, elma, üzüm, nar sularından biri veya karışımları taze sıkılmış olarak verilecektir.

C) Pişirme:

2- Kullanılacak gıda maddelerinin tümü, Gıda Maddeleri Tüzüğü Türk Gıda Kodeksi ve Türk Standartları Enstitüsü Kurumu’nun (TSE, TSEK) standartlarına ve ekte verilen “Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesi”ndeki şartlara uygun olacaktır.

...

 4- Yemekler kalite, nefaset ve gramaj yönünden doyurucu olacak ve gramajlar ekte belirtilen Gıda Rasyonu’na uygun olacak ve belirtilen gramajlardan aşağı olmayacaktır.

H) Malzeme Miktarları:

                                                               

1- Günlük iaşelerin hazırlanmasında ekli listede belirtilen gramaj listesi esas alınacak olup; etli yemeklerde et miktarı %70 veya %80, sebze miktarı ise % 20 veya %30 oranında olacaktır.  Sebze yemeklerinden etli olması belirtilen veya et olması gerekli olanlarda ise sebze miktarı %70 veya %80, et miktarı ise %20 veya %30 oranında olacaktır. Yemeklere gereken su miktarı ise bu oranlara dâhil edilmeyecektir.

                                                               

2- Yemeğin içine girecek malzeme miktarlarında herhangi bir eksiklik tespit edilirse durum bir tutanakla tespit edilecektir.

                                                               

3- Porsiyon kavramı her bir yaş grubu için farklılıklar arz ettiğinden gıda rasyonu esas alınarak hareket edilecektir. Bu çerçevede porsiyonların doyurucu olması firmanın sorumluluğundadır.

 

I) İaşe Bildirimleri:

3- Kuruluşlarda kalan yaşlı, çocuk ve özürlülerin tükettikleri yemek miktarı hasta sayısına, aldıkları diyetin türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle idare firmaya günlük diyet alan kişi sayısını bildirecektir.

 

J) Diyet Mutfağa Yönelik Özel Beslenme Şartları:

 

1- Kuruluş idaresi gerektiği takdirde kuruluş içerisinde yüklenici firmaya bebek, yaşlı, hasta veya diyetlilerin yiyeceklerinin hazırlanması amacıyla bir özel beslenme birimi gösterecektir, bu birimde çalışacak personeli yüklenici firma sağlayacaktır. Çalışma saatleri kuruluş idaresi tarafından belirlenecektir.

                                                               

2- Özel beslenme birimi kuruluş idaresi tarafından tefriş edilmemiş ise tefrişi ve kullanılacak olan malzemelerin  (otoklav, buzdolabı, fırın, ocak, su ısıtıcısı, tencere, taşıma kapları, biberon, biberon başlıkları, doğrama ve karıştırma robotu, mama tabak ve kaşıkları vb.) temini yüklenici firmaya ait olacaktır.

 

3- Bu gruba yemek yedirilmesi kuruluş çalışanları tarafından yapılacak olup, bu gruba ait süt, pirinç unu, sebze, meyve, et vb. malzemelerin temininden ve yapımından yüklenici firma sorumludur.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Genel hususlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “1- Getirilen tüm malzemelerde “Şartname”, “Gıda Rasyonu” ve “Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesi” hükümlerine uygunluk aranacaktır.

26- Yüklenici firma, salonlar, mutfaklar, lavabolar vb. yerleri ayda bir haşere ve kemirgene karşı Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ilaçlayacaktır.”düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Şartname ve ekleri” başlıklı 5’inci maddesinde ise “Bu teknik şartname beş maddeden ibaret olup, şartname eki olan “Gıda Rasyonu” ve “Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesi” Kurumun web sitesinden temin edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Yenibahar Yemek. San. ve Tic. Ltd. Şti., Doyaş Yemek Hiz. San. Tic. A.Ş., Limon End. Yemek San. Tic. A.Ş. ve Dunaysır Yemek Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve 22.10.2012 tarihli yazılar ile adı geçen isteklilerden; elektrik ve su tüketim bedeli, ilaçlama bedeli, temizlik sarf malzemesi ve yemek hizmeti sarf malzemesi maliyeti, makine ve teçhizata ilişkin demirbaş maliyeti, yazı ekinde gönderilen 1 haftalık örnek yemek ve kahvaltı listesine uygun şekilde öğün maliyeti, özel gün menüsü maliyeti, sözleşmeden doğan vergi ve öngörülen diğer maliyetlere yönelik aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarından yalnızca Doyaş Yemek Hiz. San. Tic. A.Ş.nin açıklamalarının uygun görüldüğü ve ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları uyarınca, istekliler tarafından yemek hizmeti alımı ihalelerinde personelin giyim giderine ilişkin belgeler ile hizmetin ifasında kullanılacak temizlik ve/veya gıda malzemelerine ait kalite belgelerine aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yer verilmesi gerekmemekte olup isteklilerce sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları idarenin isteklilere gönderdiği aşırı düşük teklif sorgulama yazısında belgelere dayalı olarak açıklanması istenilen maliyet bileşenleri ile sınırlı olarak incelenmiştir.

 

Diğer yandan, Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen 5’inci maddesinde istekliler tarafından tekliflerin hazırlanmasında esas alınması gerektiği belirtilen “Gıda Rasyonu” ve “Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesi”nin Kurumun web sitesinden temin edileceği düzenlenmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının internet sitesinde “Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname” nin bulunduğu ve söz konusu Şartname’nin ekinde “Yaş Gruplarına Göre Porsiyon Miktarları (Gıda Rasyonu)” ve “Gıda Malzemeleri Özellikleri” adında iki adet listenin yer aldığı anlaşılmıştır. Bu yönüyle Teknik Şartname’de yapılan düzenleme ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının internet sitesinde yer verilen söz konusu iki listeye atıf yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Doyaş Yemek Hiz. San. Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının yukarıda yer verilen tespitler doğrultusunda incelenmesi sonucunda,

 

- İstekli tarafından sunulan örnek menü listelerinde “şehriye” maliyeti olarak 1,30 TL/kg öngörüldüğü ancak açıklama kapsamında anılan fiyatı tevsik eden herhangi bir belge sunulmadığı,

 

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan “Yaş Gruplarına Göre Porsiyon Miktarları (Gıda Rasyonu)” listesi uyarınca “ezogelin çorba” hazırlanmasında 10 gr havuç kullanılması gerektiği, istekli tarafından sunulan örnek menü listesinde ezogelin çorba hazırlanmasında 1 gr havuç kullanıldığı,

 

- Gıda Rasyonu listesine göre “et döner” hazırlanmasında 100 gr salatalık kullanılması gerektiği, istekli tarafından sunulan örnek menü listesinde et döner hazırlanmasında 10 gr salatalık kullanıldığı,

 

- Kahvaltı öğününde yer alan “yumurtalı sucuk” için istekli tarafından 1 adet yumurta ve 40 gr sucuk olmak üzere toplam 2 adet malzeme girdisi öngörüldüğü oysa Gıda Rasyonu listesine göre yumurtalı sucuk yapımında 10 gr ayçiçeği yağı, 1 gr kırmızıbiber, 50 gr sucuk, 1 gr tuz ve 65 gr yumurta olmak üzere toplam 5 adet malzeme girdisine yer verilmesi gerektiği,

 

- Gıda Rasyonu listesine göre kahvaltı öğününde paket reçelin 25 gr, paket tereyağının 15 gr, paket balın 25 gr olarak verilmesi gerektiği, istekli tarafından sunulan proforma faturada paket reçel için 20 gr, paket tereyağı için 10 gr ve paket bal için 20 gr üzerinden teklif alındığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          Yenibahar Yemek. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin ve aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeyerek teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

          Yapılan inceleme sonucunda, istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında elektrik ve su maliyetine ilişkin belgelere dayalı açıklama yapılmadığı ve ilaçlama maliyetinin tevsiki için sunulan fiyat teklifi üzerinde meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibare ile meslek mensubu onayının yer almadığı anlaşılmış olup isteklinin açıklamalarının anılan gerekçelerle de reddedilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte isteklinin teklifi idarece geçerli teklif olarak kabul edilmediğinden söz konusu husus esasa etkili olmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Doyaş Yemek Hiz. San. Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul