• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-837
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :24
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-837
Şikayetçi:
 Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd, İNÖNÜ MAH. KAYIŞDAĞI CAD. ZÜMRÜT SOK. NO:11 D:17 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi 74 41100 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42515
Başvuruya konu ihale:
 2012/149656 İhale Kayıt Numaralı "2013-2014 Laboratuvar Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğütarafından 27.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013-2014 Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42515 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4996 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, incelemeye konu ihalenin ihale komisyonu kararında firmaları tarafından sunulmuş olan bilanço bilgileri tablosu ile gelir tablosunun eksik olduğu ve iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, ihalede en uygun fiyatı vermelerine rağmen gerekli inceleme yapılmadan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan Özgün Kimyevi Madde Tıbbi Malz. San. ve Tic. A.Ş.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin de aynı özellikte olduğu ve anılan isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihale “2013-2014 Laboratuvar Hizmet Alımı” olup, anılan ihaleye 4 istekli teklif vermiş, 30.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi toplam ciroyu gösteren belgelerin sunulmadığı, iş deneyim belgesinin mal alımına ilişkin olduğu gerekçeleriyle, Nesil Laboratuvar Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi ise toplam ciroyu gösteren belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış, ihale Özgün Kimyevi Madde Tıbbi Malz. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmış, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri A.Ş. belirlenmiştir.

 

            İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde,

 

“İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesi,

 

            Anılan Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde,

 

“İsteklinin;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20'sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde,

 

“(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

           b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

            (4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

            (5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

          (6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

          (7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

          (8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

          (9) Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İkinci, üçüncü, dördüncü, yedinci ve sekizinci fıkralar hariç diğer fıkralarda yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri özeti için de uygulanır.      

            (10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

 

            Anılan Yönetmeliğin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde,

 

          (1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

          a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

          b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

          her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

          (2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

          (3) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri  sunulur.

          (4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

          (5) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

          (6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

          a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

          b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 15’i  ile % 25’i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

          (7) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş hacmine ilişkin oranların, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde  ise 2/5’i alınarak hesaplanan oranlar yeterlik kriteri olarak belirlenir. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalenin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür.

          (8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

          (9) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

          (10) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

          (11) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

          (12) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

          (13) Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.

          (14) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İncelemeye konu ihalede, Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfı ekinde yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmiş Bilanço Bilgileri Tablosu’nun sunulduğu, anılan Tabloda İdari Şartname’de ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde istenilen rasyo oranlarının sağlandığına ilişkin bölümlerin yer aldığı görülmüştür. Ancak anılan istekli tarafından toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun ya da taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu haliyle, anılan isteklinin teklifinin iş hacmine ilişkin belge sunulmaması nedeniyle idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinin,

 

            “İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” şeklinde,

 

Adı geçen Şartname’nin 7.6’ncı maddesinin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Yurt içi veya yurt dışı kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü laboratuvar hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde,

 

(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

          a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

          b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

          c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

          istenilmesi zorunludur.

            (2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

          (3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

          a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

          b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması istenir.

          (4) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş deneyimine ilişkin oranlar üçüncü fıkranın (a) bendine göre belirlenen oranın, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak hesaplanır ve bu oranlar yeterlik kriteri olarak öngörülür. Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar yeterlik kriteri olarak öngörülür.

          (5) (Değişik 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

          (6) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

           a) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin,

          b) Yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin ihalelerde, tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin,

          sunulması zorunludur.

          (7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

          (8) Konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde, uzmanlık gerektiren kısımlar esas alınarak konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma ya da tek bir aday veya istekli tarafından işin tamamına başvuruda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla her bir kısım için iş deneyimini gösteren ayrı bir belge sunulabilir.”hükmü mevcuttur.

 

            İncelemeye konu ihalede Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen “Hastanemiz ihtiyacı 20 ay süreli 7 kalem kit karşılığı cihaz kurulması (kiralama) hizmet alımı”na ilişkin iş bitirme belgesinin teklif ekinde sunulduğu, belge tutarının 837.856,01 TL olarak belirtildiği, işin sözleşme tarihinin 07.07.2008, kabul tarihinin 14.04.2010 olduğu anlaşılmıştır.

 

Bahse konu iş bitirme belgesini düzenleyen İstanbul İli (Fatih) Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine yazılan 15.01.2013 tarihli ve 149 sayılı yazımız ile,

 

“…tarafınızdan 2008/36654 IKN'li 20 Ay Süreli 7 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Kurulması (Kiralama) Hizmet Alımı işiyle ilgili olarak Turmed Turizm İnş. Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına 30.07.2012 tarihinde düzenlenen iş deneyim belgesi ile ilgili olarak sözleşme, teknik şartname ve idari şartnameye ihtiyaç duyulmuştur.

 

            Bahse konu alımın kit karşılığı cihaz alımı şeklinde mal alımı ihalesi veya cihaz ile beraber konu ile ilgili uzmanın da (radyoloji, mikrobiyoloji, biokimya, nükleer tıp vb.) yüklenici firma tarafından karşılandığı ve raporlama hizmetinin alındığı hizmet alımı ihalesi veya sadece cihazın kiralanmasına yönelik hizmet alımı ihalesi olup olmadığı yönündeki görüşünüz…” denilerek bilgi ve belgeler istenmiştir.

 

            İstanbul İli (Fatih) Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kurumumuza yazdığı 17.01.2013 tarihli ve 1078 sayılı yazısında, 20 Ay Süreli 7 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Kurulması (Kiralama Hizmet Alımı) işinin kit karşılığı cihaz kurulması (kiralama) hizmet alımı şeklinde yapıldığı, konu ile ilgili uzmanın (radyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, nükleer tıp vb.) yüklenici tarafından karşılanmadığı belirtilmiş ve yazı ekinde Teknik Şartnameler, İdari Şartname, Sözleşme ve İş Bitirme Belgesi gönderilmiştir.

 

            Söz konusu belgeler incelendiğinde;

 

İş deneyimine konu işin İdari Şartnamesi’nin 2’nci maddesinde ihale konusu iş; Hastanemiz ihtiyacı 20 ay süreli 7 kalem kit karşılığı cihaz kurulması (kiralama) hizmet alımı olarak tanımlanmış ve hizmetin adı ve türü;

 

S/N

HİZMETİN ADI

MİKTARI

BİRİMİ

1

TAM OTOMATİK KAN SAYIM CİHAZI KURULMASI (KİRALAMA) KARŞILIĞI HİZMET ALIMI

2.500.700,00

PUAN

2

NEFELOMETRE CİHAZI KURULMASI

(KİRALAMA) KARŞILIĞI HİZMET ALIMI

1.749.500,00

PUAN

3

OTOMATİK MİKROELİSA CİHAZI KURULMASI (KİRALAMA) KARŞILIĞI HİZMET ALIMI

1.208.000,00

PUAN

4

SEROLOJİK ANALİZÖR CİHAZI KURULMASI

(KİRALAMA) KARŞILIĞI HİZMET ALIMI

473.200,00

PUAN

5

TAM OTOMATİK BAKTERİ İDENTİFİKASYON VE ANTİBİYOGRAM CİHAZI KURULMASI

(KİRALAMA) KARŞILIĞI HİZMET ALIMI

44.700,00

PUAN

6

OTOMATİK KAN KÜLTÜRÜ CİHAZI KURULMASI (KİRALAMA) KARŞILIĞI HİZMET ALIMI

136.000,00

PUAN

7

SEDİMANTASYON CİHAZI KURULMASI

(KİRALAMA) KARŞILIĞI HİZMET ALIMI

600.000,00

PUAN

 

            olarak belirtilmiştir.

 

Anılan Şartname’nin mesleki ve teknik yeterliğin düzenlendiği 7.3’üncü maddesinde “personel durumuna ilişkin” herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

Bahse konu Şartname’nin 7.4’üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler; 1- kit karşılığı laboratuar cihazı temini, 2- laboratuar kit malzemesi temini, 3- laboratuar cihazları temini, 4- sonuç karşılığı laboratuar hizmeti şeklinde tanımlanmıştır.

 

Sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 13.4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Yükleniciye ödemeler; otomasyon sisteminden alınan sonuç doğrultusunda aylık hakedişler şeklinde yapılacak olup, günlük yapılan sonuç sayıları aylık bazda toplam olarak belirlenecektir. Yüklenici firma; toplam puan miktarı X puan birim fiyatı (KDV hariç) üzerinden çıkan toplam tutara ayrıca KDV ilave edilerek her ayın 1’inde fatura kesecektir. Ayrıca yüklenici firma toplam puanının dayanağı olarak tetkiklerin miktarlarını ve puanlarını faturada gösterecektir. Ödeme toplam puan miktarı X birim fiyatı (KDV hariç) üzerinden çıkan toplam tutara ayrıca KDV ilave edilerek yapılacaktır.

            Yükleniciye aylık hakedişi incelemesi yapılan hastaların tetkik ücretleri hastanın kurumuna fatura edilen sayıya göre ödeme yapılacaktır. Ödemeye konu olacak test sayısı HIS sisteminden hasta bazında alınan test miktarına göre yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yazı ekinde yer alan Teknik Şartnameler incelendiğinde, ihale konusu alımın kitlerin teslim programına uygun olarak idareye teslim edilmesi ve bu kitlerin tahlil edildiği cihazların kitlerin kullanımı süresi boyunca idare bünyesinde kurulu olması gerektiği anlaşılmıştır. Aynı zamanda Teknik Şartname’de tamamen cihaz ve kitlerin teknik özelliklerine yer verildiği, muayene ve kabulün teklif edilen cihazın Teknik Şartname’de belirtilen özelliklere uygunluğu yönünde olacağı, ödemenin test sayısının HIS sisteminden hasta bazında alınan test miktarına göre hesaplanacağı, firmanın cihazda çalışacak laboratuar teknisyenlerini eğiteceği hükmünden hareketle söz konusu cihazların idare personeli tarafından kullanılacağı ve cihazlardan sonuçların/testlerin alınması işleminin idare personeli tarafından gerçekleştirileceği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini ihaleleri” başlıklı 60’ıncı maddesinde,

 

60.1.Kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini ihalesi kitlerin teslim programına uygun olarak idareye teslim edilmesi ile bu kitlerin tahlil edildiği cihazların sözleşmede belirtilen süre boyunca idarenin laboratuvarında kurulu bulundurulması ve yüklenicinin sözleşmede öngörülen diğer yükümlülükleri yerine getirmesi olarak tanımlanabilir.

60.2.Kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini incelendiğinde; kitlerin, ihale dokümanında belirtilen teslim sürelerine uygun olarak idareye teslim edilmelerine karşın kitlerin tahlil edildiği cihazların kitlerin tamamı kullanılıncaya kadar idarede kaldığı, ihale dokümanlarında cihazların idarede çalıştırılacağı süreye ilişkin açık bir düzenleme yapılmadığı “cihazlar, kitlerin bitimine kadar idarede çalışır halde hazır bulundurulacaktır” gibi ifadelere yer verildiği görülmektedir. Bu düzenlemeler ise hukuki sorunlar ortaya çıkarmakta; cihazların idarede kullanılacağı sürenin belirsizliği isteklilerce kit fiyatlarına yansıtılmaktadır. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve hukuki sorunların yaşanmaması için ihale dokümanında kit ve kitlerin tahlil edileceği cihazın teknik özelliklerinin, teslim sürelerinin, cihazların kurulumu ile cihazların idarece kullanılacağı süreye ve yüklenicinin diğer yükümlülüklerine ilişkin açık bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

60.3.Farklı kitlerden oluşan mal alım ihalelerinde toplam test sayısı belirtilerek teklif alınması ve fiyatları farklı olan kitlerin sayısının yıl içerisinde değiştirilerek toplam test sayısında alımın sonuçlandırılması gibi uygulamalar yapılmaktadır. İdarelerce ihale dokümanında toplam test sayısının yanı sıra her bir kitin test sayısının gösterilmesi, kitlerin test sayısı belirlenirken 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

60.4.İhale sürecinde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerin teknik ve mesleki yeterliğinin saptanması için istenilen belgelerin idari şartnamelerin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin  “mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” alt bendinde gösterilmesi gerekmektedir. Teknik şartname ile idari şartnamenin birbirine uyumlu bir şekilde hazırlanması gerekmektedir..” açıklaması yer almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığının 2008/42 sayılı Genelgesi’nde; “XIV-Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları” başlıklı bölümünde,

“Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarının artan hasta potansiyeli, hastalık profillerinin değişmesi, birçok hastalığın tanı ve tedavisinin yüksek teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla sağlanabilir hale gelmesi sonucu bazı kurumlarımızın bu cihazları satın alma yoluyla temin ettiği, ancak birçok kurumumuzun sağlık hizmetleri sunumunda gerekli olan yeterli sayıda ve özellikte tıbbi cihaza sahip olmadığı, bu cihazlarla sunulması gereken hizmetlerin sunumunda yetersizlik ve aksamalar olduğu bilinmektedir.

Tıbbi cihazların yüksek fiyatları nedeniyle yeterli sayıda temin edilememeleri, teknolojilerinin hızla değişmesi, bu cihazların alımına yönelik ödenek tahsisi yapılamaması, bakım ve destek hizmetlerinin kurumlarca sağlanamaması, bu cihazları işletecek eğitimli personel konusunda sıkıntı yaşanması, sayıca az olan bu cihazlarla sunulan tetkik ve tedavi hizmetlerinde uzun sıralar oluşması gibi nedenlerle tetkik ve tedavi amacıyla kullanılan tıbbi cihazların hizmet satın alımı yoluyla teminine karar verilmiştir.

Diğer taraftan, 27.04.2005 tarihli ve 2598 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5 inci maddesi ile, 04.01.1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi değiştirilmiş ve anılan değişiklikle “Döner sermayeli işletmeler, süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbî cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından, gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarında tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazların eksik, yetersiz veya eski teknolojili olması nedeniyle aksayan veya yeterli yapılamayan hizmetlerin gecikmeye fırsat vermeden sunumunu sağlamak üzere tetkik ve tedavi amacıyla kullanılan tıbbi cihazların hizmet satın alımı yoluyla temininde aşağıda belirlenen usul ve esasların dikkate alınması gerekmektedir.

….

Kurum idarecileri, kurum ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirme yaparak hizmet alımına karar vereceklerdir. Ancak, kurumların hizmet satın alımı yoluyla temin etmeyi planladığı (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 01/05/2008 tarihli ve 2008/35 sıra nolu Genelgesinde belirtilen) “PET/PET-CT, MRI, Bilgisayarlı Tomografi, Nükleer Tıp Görüntüleme, Anjiyografi ve Radyoterapi Tedavi cihazlarından Lineer Hızlandırıcı, Co60 Teleterapi ve Stereotaksik Radyocerrahi cihazları” için 2008/35 sıra nolu Genelge ekinde yer alan form doldurularak gerekçe raporu ile birlikte Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden uygun görüş alındıktan sonra hizmet alımı yapılabilecektir. İzin alınan ve izin alınmayan tüm hizmet alımı sonuçlarından ise, ilgili Genel Müdürlüğe bilgi verilecektir.

Hizmet alımı yoluyla sağlanan cihazın kuruma kurulması halinde montaj yerinin hazırlanması, tefrişi, gerekiyorsa havalandırma ve banyo cihazının kurulması ve cihazın hizmet sunabilir duruma getirilmesi için gerekli olan diğer düzenlemeler yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Tıbbi cihazın/cihazların işletilmesi için gerekli olan her türlü dahili veya harici teknik parçalar ve kesintisiz güç kaynağı, yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

Hizmet satın alınmasına karar verilen cihaz kuruma kurulacağı gibi kurum dışında kurulu olanlardan da hizmet satın alınabilir.

Hizmet satın alınması yoluyla sağlanarak kuruma kurulan tıbbi cihazın/cihazların işletilmesi için gerekli olan elektrik ve su hastane tarafından karşılanacaktır.

Hizmet satın alımı yoluyla temin edilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan cihazın/cihazların periyodik veya periyodik olmayan her türlü bakımları, tamir veya onarım için gerekli olan tüm yedek parçalar ve her türlü sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

Fiyatlandırmada Sağlık Uygulama Tebliğinde (Bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir.) belirlenen birim fiyatlar esas alınır.

Hizmet satın alımı yoluyla temin edilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazın/cihazların alımına ilişkin yukarıda sayılan kriterler dışında asgari teknik ve idari şartları belirleyen şartnameler, alımı yapan sağlık kurumu tarafından oluşturulacak bir komisyon aracılığıyla hazırlanacaktır. İlgili sağlık kurumu ihtiyaçları doğrultusunda ek şartlar belirleyebilecektir.

Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması için gerekli personel bulundurulması istenebilir.

Hizmet satın alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

Tıbbi cihaz hizmet alımında yükleniciye, SUT’da belirlenen fiyatları geçmemek üzere cihazın özelliğine göre çekim, tetkik, tahlil veya test gibi her işlem başına (ihalede oluşan) bir bedelin ödenmesi ve ihale dokümanlarına ödemelerin bu yönde yapılacağına dair hükümlerin konulması gerekmektedir.

Yaklaşık maliyetin tespitinde ve ihalede teklif edilen teklif bedellerinin değerlendirilmesinde; SUT’da belirlenen fiyatların ve bu fiyatlardan döner sermaye işletmelerimizin Hazine hissesi, SHÇEK payı ve Merkez payı yatırdıklarının da dikkate alınması gerekmektedir…” açıklaması yer almaktadır.

 

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığının “Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı” konulu 2009/67 sayılı Genelgesi’nde; Strateji Geliştirme Başkanlığının 20.02.2006 tarih ve 947 sayılı yazısında “Bakanlığımıza bağlı hastanelerin Tıbbi cihaz hizmet alımlarında isteklilerde aranacak şartlar ve isteklilerin ihalede sunması gereken belgelerin ihale mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ihaleye çıkan kurum tarafından belirlendiği, anılan hizmet alımları kapsamında sadece cihaz kurulması yoluyla hizmet alınıyor ise ayrıca ruhsatlandırma işlemine gerek olmadığı, bununla birlikte cihaz ile beraber konu ile ilgili uzman da (radyoloji, mikrobiyoloji, biokimya, nükleer tıp vb. )yüklenici firma tarafından karşılanıyor ve raporlama hizmeti alınıyor ise laboratuarların tabi olduğu 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teammüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları Kanunu kapsamında Bakanlıktan ruhsat alınması gerektiği, raporlama dahil hizmet alınacak ihalelerde ihaleye iştirak edecek gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri için hizmet sunucusunun veya sunucularının yürürlükteki düzenlemelere göre o hizmeti sunabilmek bakımından ehliyetli olmalarının zorunluluk arzetmesi nedeniyle hizmet ister dışarıdan ister kurum içinden alınsın hizmeti verecek şahısların uzman hekim olmaları, şayet yüklenici şirket ise şirket ortaklarının tamamının tabip olmalarının gerektiği belirtilmiştir.

Ancak Ancak,“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” ve “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliklerde özel hastane ve özel dal/tıp merkezleri bünyesinde bulunan laboratuarların ilgili dal uzmanı tabip adına değil kuruluş adına düzenleneceğine dair düzenleme yapılmıştır.

Mezkûr mevzuat değişiklikleri de dikkate alınarak kamu hastanelerimizin de bünyesine ihale yoluyla gerçekleştirilen raporlama dâhil tıbbi cihaz hizmet alımı ihalesi yapılmasının akabinde hastaneye kurulan cihazların bulunduğu alana, çalıştırılan uzman ve yüklenici şirket adına ruhsat düzenlenmesi talepleri, cihazın kurulduğu birimin işletme ve idaresi yüklenicinin uhdesine geçmediğinden Bakanlığımızca reddedilmekte, bu şekilde verilen hizmet ilgili Baştabipliğin gözetim ve denetiminde verilmektedir

Diğer taraftan, 2003/70 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin (c) bendinde yer alan “Hizmetin alımı yoluyla sağlanan cihazın kuruma kurulması halinde montaj yerinin hazırlanması, tefrişi, gerekiyorsa havalandırma ve banyo cihazının kurulması ve cihazın hizmet sunabilir duruma getirilmesi için gerekli olan diğer düzenlemeler yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Tıbbi cihazın/cihazların işletilmesi için gerekli olan her türlü dâhili veya harici teknik parçalar ve kesintisiz güç kaynağı, yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.” hükmü çerçevesinde gerekli işlemler yüklenici firma tarafından yapılacak, 24.03.2000 tarih ve 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği “ hükümleri çerçevesinde lisans işlemleri de yüklenici tarafından yaptırılacaktır…” açıklaması yer almaktadır.

Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği ve Sağlık Bakanlığının ilgili Genelgeleri doğrultusunda tıbbi cihaz alımı dışında bahse konu nitelikteki ihalelerin kit karşılığı cihaz alımı şeklinde mal alımı ihalesi veya cihaz ile beraber konu ile ilgili uzmanın da (radyoloji, mikrobiyoloji, biokimya, nükleer tıp vb.) yüklenici firma tarafından karşılandığı ve raporlama hizmetinin alındığı hizmet alımı ihalesi veya sadece cihazın kiralanmasına yönelik hizmet alımı ihalesi şeklinde yapılması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin iş deneyim belgesine konu ihalenin İdari ve Teknik Şartnamesi’nde yer alan düzenlemeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile Kamu ihale Genel Tebliği’nin ilgili hükmü dikkate alındığında; ihale konusu işin kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini ve kitlerin teslim programına uygun olarak idareye teslim edilmesi ile bu kitlerin tahlil edildiği cihazların kitlerin kullanımı süresi boyunca idare bünyesinde kurulu bulundurulması işi olduğu, dolayısıyla bahse konu ihalenin kit karşılığı cihaz alımı ihalesi olduğu, bu alımların Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği, bu nedenle iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne göre düzenlenemeyeceği, nitekim bu hususa ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunun 06.01.2010 tarihli ve 2010/UH.I-39 sayılı kararının alındığı görülmüştür.

 

Bu çerçevede; Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin kit karşılığı cihaz kurulması alımına ilişkin olduğu, bahse konu iş deneyim belgesinin yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale dokümanında belirtilen benzer işe uygun olmadığı anlaşıldığından idarece bu hususta tesis edilen işlemin yerinde olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Diğer taraftan başvuru sahibinin şikâyete konu ettiği ihale üzerinde bırakılan Özgün Kimyevi Madde Tıbbi Malz. San. ve Tic. A.Ş.nin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede; anılan istekli tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen “Laboratuar hizmetleri sonuç alımı”na ilişkin iş bitirme belgesinin teklif ekinde sunulduğu, belge tutarının 6.208.782,50 TL olarak belirtildiği, işin sözleşme tarihinin 20.08.2009, kabul tarihinin 31.07.2010 olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu iş bitirme belgesinin İş Ortaklığı şeklinde gerçekleştirildiği ve Özgün Kimyevi Madde Tıbbi Malz. San. ve Tic. A.Ş.nin İş Ortaklığı’ndaki payının %49 olduğu ve anılan isteklinin iş deneyim belgesi tutarının 3.042.303,40 TL’ye karşılık geldiği görülmüştür.

 

Bu haliyle, Özgün Kimyevi Madde Tıbbi Malz. San. ve Tic. A.Ş tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale dokümanında belirtilen benzer işe uygun olduğu, iş deneyim tutarının ise güncelleme yapılmadan dahi dokümanda istenilen asgari iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul