İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-845
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :15
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-845
Şikayetçi:
 5M Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Elektr. Tekstil Taşım. Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti., AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. 1322.CAD. NO:63/1 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Talas Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Yenıdogan Mahallesı Ertugrulgazı Caddesı 4 38280 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2013 / 2238
Başvuruya konu ihale:
 2012/162062 İhale Kayıt Numaralı "Park Ve Bahçeler" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Talas Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğütarafından 06.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Park ve Bahçeler” ihalesine ilişkin olarak 5M Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Elektr. Tekstil Taşım. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 28.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.01.2013 tarih ve 2238 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/353 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idareye şikâyet başvuru konusunun yaklaşık maliyete ilişkin olmadığı halde idarenin şikâyete verdiği cevapta şikâyet konusunun yaklaşık maliyete ilişkin olduğu değerlendirilerek şikâyet başvurularının reddedildiği,

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesindeki düzenlemeler ve Teknik Şartname’deki düzenlemeler dikkate alındığında KİK İşçilik Hesaplama Modülüne göre teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 2.973.087,46 TL olduğu, ayrıca hizmetin ifasında kullanılacak araç gereç maliyeti de düşünüldüğünde ihale üzerinde bırakılan Öznur Tem. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2.481.656,74 TL teklif bedeli ile asgari işçilik maliyetini karşılamadığı,

 

KİK İşçilik modülü ile yapılan hesaplamayla elle yapılan hesaplamalarda farklılıklar olduğundan geçerli tekliflerin bu yönüyle de incelenmesi gerektiği, ancak anılan isteklinin ister modül ile ister elle yapılan hesaplamada teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “ Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almakta olup, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde benzer düzenlemeler yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde de aşırı düşük teklif açıklamalarının nasıl yapılacağı ve değerlendirileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

5510 sayılı Kanun’un “Prim oranları ve devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde,

Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

b) Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet zammı uygulanan işlerde çalışan sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, (a) bendinde belirtilen % 20 oranının, her yıl için 40 ıncı maddeye göre eklenen fiilî hizmet gün sayısının 360'a bölümü sonucu bulunacak oranda artırılması suretiyle belirlenir. Bu şekilde bulunan oran ile (a) bendinde belirtilen % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir.

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen öğrenciler ile (e) bendinde belirtilen kursiyerler için prim oranı prime esas kazançlarının % 1'idir. Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı ilgili kanunlarında belirtilen şekilde uygulanır.

e) Yaşlılık aylığı almakta iken bu Kanuna tâbi bir işte çalışanlara uygulanacak sosyal güvenlik destek primi oranı (a), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen prim oranlarının toplamı kadardır. Sigortalı ve işveren hissesi bu bentlerde belirtilen oranlardadır.

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir.

g) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (a), (c) ve (f) bentlerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden, şayet sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışıyorlar ise (e) bendinde belirtilen prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler.

Devlet, sigortalının prime esas kazancı esas alınarak; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için % 5 oranında; genel sağlık sigortası için ise % 3 oranında katkı yapar. Devlet katkısı, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri olarak hesaplanır. Devlet katkısının ödenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.”hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır…” hükmü yer almaktadır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun 24.01.2012 tarih ve 2012-3 sayılı  “Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması” başlıklı Genelgesi’nin 10’uncu maddesinde,

“Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 4/4/2007 tarihli Bakanlar Kurulunun eki kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2 nci maddesinde, “… Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede, Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü rakamı yarım KR ve üzerinde olan değerler 1 KR’ye tamamlanmış, yarım KR’nin altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır” açıklaması,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde,

78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

“79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir….” açıklaması yer almaktadır.

 

KİK İşçilik Hesaplama Modülünde yuvarlamadan ve manuel hesaplamadan kaynaklı olarak çıkan tutarlarda farklılıklar bulunduğunun görülmesi üzerine daha önce yapılan itirazen şikâyet başvuruları kapsamında 20.11.2012 tarih ve 19599 sayılı yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden asgari işçilik maliyet hesabında işveren sigorta prim oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda görüş istenilmiş, anılan Genel Müdürlükten gelen 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazıda “…yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerekmektedir. Öte yandan, Kurumumuza ödenecek sigorta prim tahakkuku oluşturulurken, belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisseleri 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir… ” denilmiştir.

 

      Anılan Kanun hükümleri ve SGK’nın bahse konu yazıları çerçevesinde asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında işveren tarafından ödenmesi gereken %11 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, %7,5 genel sağlık sigortası primi, %2 işsizlik sigortası primi ve ihale konusu iş için belirlenmiş olan %3 iş kazaları meslek hastalıkları sigorta risk prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanıp her aşamada yuvarlama yapılarak asgari işçilik maliyeti yeniden hesaplanmıştır.

 

      Bahse konu ihale 100 kişi ile 12 ay süreyle Talas sınırları içindeki mahallelerin tüm cadde ve sokaklarda bulunan toplam 92 adet ve 501.800 m2 park, 8 adet ve 98.500 m2 ağaçlandırma alanı, 112 noktadaki çocuk oyun alanları ve 15.725 m2 bahçenin, 92.836 m2 orta refuj, kavşak ve yol kenarı yeşil alanları ile yeni dahil olacak yaklaşık 50.000 m2 park ve yeşil alanlardaki fidan diplerinin temizliğinin yapılması, buralara yeni fidanlar dikilmesi, ilçe sınırları içerisindeki park ve yeşil alanların sulanması, korunması, çimlerin biçilmesi, parkların ve yeşil alanların içinde ve çevresinde yabancı otlarla mücadele edilmesi, mevcut fidanların bakımının yapılması, bütün ağaçların budanması ve ilaçlanması, imar uygulamalarında oluşacak yeni yeşil alanların peyzaj düzenlemelerinin yapılması ve açık hava spor aletleri ve çocuk oyun alanları ile park ve yeşil alanlarda bulunan sulama sistemleri, havuz sistemleri, bank, kamelya, oyun grupları ile diğer park mobilyalarının bakımı ve onarımı işleri hizmet alımı işidir.

 

İşin İdari Şartnamesi’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

“25.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve benzeri giderlerin tamamı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

3 kişi ekip sorumlusu, aylık brüt asgari ücretin %100’ü

1 kişi ekip sorumlusu, aylık brüt asgari ücretin %+40’ı?

1 kişi ziraat veya peyzaj teknikeri,

1 kişi inşaat teknikeri,

2 kişi inşaat ustası,

4 kişi bahçıvan,

2 kişi kepçe operatörü

1 kişi elektrik tesisatçısı,

1 kişi su tesisatçısı (toplam 12 Kişi) aylık brüt asgari ücretin %+25’i

 

1 kişi Elektrikçi tesisatçısı,

2 kişi inşaat ustası,

2 kişi su tesisatçısı

1 kişi Kaynakçı,

5 kişi şoföre, (E sınıfı ehliyet)

1 kişi bahçıvana, (toplam 12 kişi) aylık brüt asgari ücretin %+ 20’si,

 

2 kişi bahçıvan,

2 kişi inşaat boyacısı

1 kişi su tesisatçısı

1 kişi depo sorumlusu (toplam 6 kişi) aylık brüt asgari ücretin %+10’u sorumluluk ücreti olarak ödeyecektir.

(3 kişi=%100, 1 kişi = %40, 12 Kişi = %25, 12 kişi =%20, 6 kişi = %10 ) olarak belirlenmiş olup , 34 kişi vasıflı ve 66 kişi vasıfsız işçi olmak üzere işçi sayısı 100 kişi olacaktır.

 

Vasıfsız İşçi Fazla mesaisi Saat 1800,00

Asgari ücretin % 25 fazlası Fazla mesaisi Saat 120,00

Asgari ücretin % 20 fazlası Fazla mesaisi Saat 180,00

Asgari ücretin % 10 fazlası Fazla mesaisi Saat 100,00

 

Vasıfsız İşçi Resmi tatil çalışması Gün 14,50

Asgari ücretin % 25 fazlası Resmi tatil çalışması Gün 14,50

Asgari ücretin % 20 fazlası Resmi tatil çalışması Gün 14,50

Asgari ücretin % 10 fazlası Resmi tatil çalışması Gün 14,50

Asgari ücretin % 40 fazlası Resmi tatil çalışması Gün 14,50

Asgari ücretin % 100 fazlası Resmi tatil çalışması Gün 14,50

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

a) Her gün için 6.00 TL brüt yemek ücreti,

b) Çalıştırdığı her gün için 3,20 TL brüt yol ücreti,

Yukarıda belirtilen (a, b ) şıklarında yapılacak yardımlar aylık 26 (yirmi altı) gün üzerinden hesaplanacak ve ücretleri işçilere nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrolarında gösterilecektir. (Yukarıda belirtilen ücretlerin içerisinde işveren SSK prim ve işsizlik prim payları dâhildir.)

25.3.3. Malzeme giderleri:

a) İhale süresince (12 ay ) kullanılmak üzere en fazla 2010 ve sonrası model kontrol aracı olarak kullanılacak 1 adet kamyonet veya Binek araç

b) Parkların bakım- onarım faaliyetlerinde ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet 6x2 damperli Kamyon 2009 model ve üzeri

b) 1 Nisan 2013 tarihinde; (30 Kasım 2013 tarihine kadar çalışacaklar)

4 Adet motorlu (en az 2,7 BG ) tırpan,

10 Adet benzinli küçük çim biçme (en az 6 BG ve en az 52 cm iş genişliğinde) makinesini, Bulunduracaklardır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. 3 ”düzenlemesi yer almaktadır.

 

      İşe ilişkin idarece hazırlanıp ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli,

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Vasıfsız işçi asgari ücret üzerinden

kişi

66

12

 

 

2

Ekip sorumlusu asgari ücretin % 100 fazlası

kişi

3

12

 

 

3

Ekip sorumlusu asgari ücretin % 40 fazlası

kişi

1

12

 

 

4

Ziraat/ peyzaj teknikeri asgari ücretin % 25 fazlası

kişi

1

12

 

 

5

İnşaat teknikeri asgari ücretin % 25 fazlası

kişi

1

12

 

 

6

İnşaat ustası asgari ücretin % 25 fazlası

kişi

2

12

 

 

7

Elektrik tesisatcısı asgari ücretin % 25 fazlası

kişi

1

12

 

 

8

Bahcıvan asgari ücretin % 25 fazlası

kişi

4

12

 

 

9

Kepçe oparetorü asgari ücretin % 25 fazlası

kişi

2

12

 

 

10

Su tesisatcısı asgari ücretin % 25 fazlası

kişi

1

12

 

 

11

Su tesisatcısı asgari ücretin % 20 fazlası

kişi

2

12

 

 

12

Elektrik tesisatcısı asgari ücretin % 20 fazlası

kişi

1

12

 

 

13

İnşaat ustası asgari ücretin % 20 fazlası

kişi

2

12

 

 

14

Bahcıvan asgari ücretin % 20 fazlası

kişi

1

12

 

 

15

Şöför asgari ücretin % 20 fazlası

kişi

5

12

 

 

16

Kaynakcıasgari ücretin % 20 fazlası

kişi

1

12

 

 

17

Su tesisatcısı asgari ücretin % 10 fazlası

kişi

1

12

 

 

18

Bahcıvan asgari ücretin % 10 fazlası

kişi

2

12

 

 

19

İnşaat boyacısı asgari ücretin % 10 fazlası

kişi

2

12

 

 

20

Depo sorumlusuücretin % 10 fazlası

kişi

1

12

 

 

21

Vasıfsız işçi fazla mesai

saat

66

1.800

 

 

22

Asgari ücretin % 25 fazlası Fazla mesaisi

saat

12

120

 

 

23

Asgari ücretin % 20 fazlası Fazla mesaisi

saat

12

180

 

 

24

Asgari ücretin % 10 fazlası Fazla mesaisi

saat

6

100

 

 

25

Vasıfsız işçi resmi tatil çalışması

gün

66

14,5

 

 

26

Asgari ücretin % 25 fazlası resmi tatil çalışması

gün

12

14,5

 

 

27

Asgari ücretin % 20 fazlası resmi tatil çalışması

gün

12

14,5

 

 

28

Asgari ücretin % 10 fazlası resmi tatil çalışması

gün

6

14,5

 

 

29

Asgari ücretin % 40 fazlası resmi tatil çalışması

gün

1

14,5

 

 

30

Asgari ücretin % 100 fazlası resmi tatil çalışması

gün

3

14,5

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

2.7 Bg Tırpan (8 Ay İçin)

adet

4

 

 

2

6 Bg Çim Biçme Makinası (8 Ay)

adet

10

 

 

3

Kamyonet/ Binek Kontrol Aracı (12ay)

adet

1

 

 

4

Kamyon 6*2 Danferli 2009 Model Üzeri (12ay)

adet

2

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İdari Şartname ve birim fiyat teklif cetvelindeki düzenlemeler dikkate alındığında bahse konu ihalede birim fiyat teklif cetvelinin I. kısmında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 2.973.151,38 TL’dir.

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin;

            -21. Kaleminde yer alan vasıfsız 66 işçinin 1.800 (toplamda 66x1800 saat=118.800 saat) fazla çalışması asgari işçilik maliyeti 948.024,00 TL,

-22. Kaleminde yer alan asgari ücretin %25 fazlası alacak 12 personelin 120 saat (toplamda 12x120=1440 saat) fazla çalışması asgari işçilik maliyeti 14.385,60 TL,

-23. Kaleminde yer alan asgari ücretin %20 fazlası alacak 12 personelin 180 saat (toplamda 12x180=2160 saat) fazla çalışması asgari işçilik maliyeti 20.692,80 TL,

-24. Kaleminde yer alan asgari ücretin %10 fazlası alacak 6 personelin 100 saat (toplamda 6x100=600 saat) fazla çalışması asgari işçilik maliyeti 5.274,00 TL’dir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Öznur Tem. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatı I. kısım işçilik ücretleri maliyetinde 2.281.656,74 TL,  II. kısım araç maliyetlerinde 200.000,00 TL olmak üzere toplam 2.481.656,74 TL’dir. Anılan isteklinin 21, 22, 23 ve 24. kalemde ise teklif fiyatları,

 

 

İş Kaleminin adı kısa açıklaması

Birimi

İşçi sayısı

Saat

Teklif edilen birim fiyat

Tutarı

21

Vasıfsız işçi fazla mesai

saat

66

1800

7,98

14.364,00

22

Asgari ücretin % 25 fazlası fazla mesaisi

saat

12

120

9,97

1.196,40

23

Asgari ücretin % 20 fazlası fazla mesaisi

saat

12

180

9,57

1.722,60

24

Asgari ücretin % 20 fazlası fazla mesaisi

saat

6

100

8,77

877,00

 

           

Olarak belirlenmiştir.

 

            Anılan isteklinin 21, 22, 23 ve 24. kalemdeki teklif fiyatları asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gibi I. kısımda teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 2.973.151,38 TL anılan isteklinin teklif fiyatı ise 2.281.656,74 TL olup teklif ettiği tutar asgari işçilik maliyetini de karşılamamaktadır.

 

            Bununla birlikte anılan isteklinin bahse konu kalemlerde aritmetik hata yaptığı görülmüştür. Örn: 21. Kalemde teklif tutarının 66x1800x7,98=948.024,00 TL olması gerekirken 14.364,00 TL olduğu, 22. Kalemde teklif tutarının 12x120x9,97=14.356,80 TL olması gerekirken 1.196,40 TL olduğu, benzer durumların 23 ve 24. iş kalemlerinde deolduğu görülmüştür. Söz konusu kalemlerde birim fiyatın işçi sayısı ile çarpılmadığı görülmektedir.

 

            4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “…Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır. Anılan isteklinin anılan Kanun’un 37’nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Öznur Tem. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul