• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-847
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :16
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-847
Şikayetçi:
 Antalya Profesyonel Özel Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., TAHILPAZARI MAH. 470 SOK. K.ERDAL İŞ MERKEZİ KAT:5 D:20 NO:4 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Sgk Antalya İl Müdürlüğü, Üçgen Mah. Sokullu Cad. No:1 07169 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43609
Başvuruya konu ihale:
 2012/137746 İhale Kayıt Numaralı "24 Ay Süreli (01.01.2013-31.12.2014) 22 Güvenlik Personeli İle Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ve Bağlı Merkez Müdürlüklerinin Korunması Ve Güvenliğinin Sağlanması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

SGK Antalya İl Müdürlüğütarafından 19.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “24 Ay Süreli (01.01.2013-31.12.2014) 22 Güvenlik Personeli İle Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Bağlı Merkez Müdürlüklerinin Korunması ve Güvenliğinin Sağlanması” ihalesine ilişkin olarak Antalya Profesyonel Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43609 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5219 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

            Kesinleşen ihale kararının 10.12.2012 tarihinde faks yoluyla firmalarına tebliğ edildiği, kesinleşen ihale kararına ilişkin olarak 12.12.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunmalarına rağmen idarece 10 günlük cevap verme süresi geçtikten sonra 25.12.2012 tarihinde faksla cevap verildiği,

 

            Bahse konu ihalede ihale üzerinde bırakılan EMN Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğit. Hizm. Ltd. Şti.nin giyim için verdiği %3 sözleşme gideri dahil 5,89 TL bedelin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, 22 personele 2 yıl süresince verilecek olan giyim adedinin 572 olduğu, giyim için öngörülen bedelin hayatın olağan akışana aykırı olduğu, ancak idarece söz konusu kaleme ilişkin Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının dahi istenilmediği,

 

            Söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken işçilik maliyetinin Antalya merkez için (15 kişi 24 ay süreyle asgari ücretin %30 fazlası, 26 gün üzerinden brüt 5,00 TL yemek, brüt 4,00 TL yol ücreti, 174 gün bayram çalışması +%3 sözleşme gideri dahil = 661.230,00 TL, ilçeler için 7 personel, 24 ay süreli 22 gün üzerinden brüt 5,00 TL yemek, 26 gün üzerinden brüt 4,00 TL yol ücreti, +%3 sözleşme gideri dahil 300.508,32 TL), giyim, mali sorumluluk sigortası, atış ve kar hariç 961.738,32 TL, isteklinin teklif fiyatının ise 962.901,96 TL olduğu, anılan isteklinin teklif fiyatı ile işçilik maliyeti arasındaki farkın 1.163,64 TL olduğu, 1.163,64 TL bedelle 2 yıl süreyle 9 kişinin atış giderini, giyim giderini, mali sorumluluk sigortasını karşılamasının mümkün olmadığı,

 

            -EMN Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğit. Hizm. Ltd. Şti.nin giyim giderine ilişkin sunduğu proforma fatura ekinde proforma faturayı düzenleyen mükellefe ait imza sirküsünün bulunmadığı,

 

            -Anılan isteklinin mali mesuliyet sigortası için sigorta şirketinin bölge müdürlüğünden aldığı belgede 1 yıllık prim tutarının belirtildiği, ihale konusu işin 24 ay olduğu dikkate alındığında sigorta teklifinin ihale konusu işin süresini kapsamadığı, poliçede “poliçenin vade bitiminden itibaren aynı şartlar dahilinde uzatılacağına” dair bir ibarenin bulunmadığı, bu konuda 2012/UH.I-1385 ve 2012/UH.II-3367 sayılı Kurul kararları bulunduğu,

           

Ayrıca sigorta teklifinin ilgili sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğünden alındığı, fiyat teklifi üzerinde acente ismi, numarası bulunmasına rağmen acente yetkilisinin isminin bulunmadığı, ilgili sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğüne ait kaşe ve imzasının bulunduğu, imzası bulunan kişilerin yetkili olduğuna dair bilgi ve belgelerin bulunmadığı,

 

            Anılan isteklinin hizmet içi eğitim atışları için merkezi Antalya’da bulunan Sistem Yavuzlar Eğitim Kurumundan alınan fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinin hangi iş için verildiğinin belli olmadığı, ayrıca teklif yazısı üzerinde düzenleme ve teklif geçerlik süresine ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı, anılan firmanın 2 yıllık eğitim atışı için kişi başı 60,00 TL fiyat verdiği, dolayısıyla kişi başı yıllık eğitim giderinin 30 TL olduğu, ancak idarenin şikâyete cevabında anılan isteklinin 9 kişi için 1.080,00 TL bedel öngördüğünün bildirildiği, anılan firmanın Antalya’da Bakanlıktan alınmış özel atış poligonu bulunmadığı bu nedenle söz konusu atışları kolluk kuvvetlerinin atış poligonunda yapmak zorunda olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğünün 04.01.2012 tarihli yazılarında 2012 yılı hizmet içi eğitim atışlarının yalnız poligon ücretinin kişi başı KDV dâhil 25,00 TL olduğu, 9 personelin silahlı olarak görev yapacağı, kişi başı 25 fişek kullanılacağı, MKE’nın fişek fiyatının KDV dâhil adedinin 1,16 TL olduğu, bu çerçevede 2 yıllık poligon ücretinin 450,00 TL, fişek ücretinin ise 441,00 TL olduğu, bu çerçevede toplam atış maliyetinin 891,00 TL olduğu, anılan eğitim kurumunun 2 yıl için verdiği toplam teklifin 540,00 TL olduğu, söz konusu tutardan 450,00 TL poligon ücreti çıktığında geriye kalan 90,00 TL tutarla fişek maliyetinin karşılanmasının mümkün olmadığı, çünkü fişeklerin MKE’den başka bir yerden alınmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin açıklamalarının uygun olmadığı,

 

            Ayrıca, şikâyete verilen cevapta anılan isteklinin resmi tatil çalışması için 8.877,48 TL bedel öngördüğü, oysa KİK İşçilik Hesaplama Modülünde yapılan hesaplamada 174x51,00=8.874,00 TL olduğunun görüldüğü, anılan istekli ile modül arasında 3,48 TL tutarında bir fark olduğu, anılan isteklinin resmi tatil çalışmasına ait birimde kâr öngörmesinin veya öngördüğü gideri resmi tatil çalışması içerisinde göstermesinin hukuki dayanağı bulunmadığı iddia edilmekte ve itirazen şikâyet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

            Başvura sahibi istekli daha sonra Kurum kayıtlarına 15.01.2013 tarih ve 1845 sayı ile alınan 14.01.2013 tarihli ek dilekçede, EMN Güvenlik Ltd. Şti.nin sigorta gideri için verdiği 69,52 TL’nin (22 kişi 24 ay için) birim fiyat cetveline uyarlanması durumunda aynı sonuca ulaşılamadığı, bu durumun yuvarlama hatasından kaynaklandığı, (69,52TL/24 ay=2,896..TL, bu rakam yuvarlandığında 2,90 TL olduğu,) bu durumda anılan isteklinin teklif etmesi gereken tutarın 69,60 TL olması gerekirken 69,52 TL olduğu, teklifinde aritmetik hata bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “ Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almakta olup, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde benzer düzenlemeler yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde de aşırı düşük teklif açıklamalarının nasıl yapılacağı ve değerlendirileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

“79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir. (79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

 Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

….

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir..”açıklaması yer almaktadır.

 

Bahse konu ihale 24 ay süreli (01.01.2013-31.12.2014) 22 güvenlik personeli ile “Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Bağlı Merkez Müdürlüklerinin Korunması ve Güvenliğinin Sağlanması” işi olup 19.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 4 istekli teklif vermiştir. Verilen teklifler ihale komisyonu tarafından geçerli teklif olarak tespit edilerek 28.12.2012 tarihli yazılar ile kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunan Dağsan Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. ile EMN Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğit. Hizm. Ltd. Şti.nden işçilik maliyeti, genel tatil günleri ve hafta tatili çalışması maliyeti, giyim, mali sorumluluk sigortası ve atış eğitimi giderlerine ilişkin 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca tekliflerine açıklama getirmeleri istenilmiştir. Anılan isteklilerden Dağsan Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılmış, 03.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihale aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan EMN Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğit. Hizm. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak başvuru sahibi olarak Antalya Profesyonel Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. belirlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç ve noter masrafı, isteklinin kar payı harç giderleri ve benzeri giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İstekli her ay çalışan personeline brüt asgari ücretin yüzde (%30) fazlasını ödeyecektir.

Resmi tatillerde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Antalya Sağlık sosyal Güvenlik Merkezlerinde 3 vardiye halinde her vardiyede 1 kişi olacak şekilde çalışılacaktır. Resmi tatil toplam gün sayısı 29 X 6 = 174 'tür.

 22 Özel Güvenlik Personeli için Mali Sorumluluk Sigortası teklif fiyata dahil edilecektir.

9 silahlı özel güvenlik personeli için yılda bir defa yapılacak olan atış eğitiminde her türlü giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

26 gün üzerinden kişi başı günlük brüt 4,00.-TL yol bedeli ve yüklenici her ay Alanya, Manavgat, Serik, Kumluca, Kaş, Korkuteli, Elmalı Sosyal Güvenlik Merkezlerinde çalışan 7 personel için 22 gün üzerinden kişi başı günlük brüt 5,00.-TL yemek bedeli, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Antalya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinde çalışacak 15 personel için 26 gün üzerinden kişi başı günlük brüt 5,00.-TL yemek bedeli ödeyecek olup, çalışanların bordrolarında yemek ve yol bedeli brüt tutar üzerinden gösterecektir.

Giyecek: Ayni olarak Teknik Şartnamenin 20 maddesinde isim ve miktarları yazılı olan kıyafetler istekli/yüklenici tarafından sağlanarak personele teslim edilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Malzeme ve ekipman: Ayni olarak, Teknik Şartnamenin 19. maddesinde isim ve miktarları yazılı olan malzemeler yüklenici tarafından işe başlamadan önce sağlanacaktır.

25.3.4. Diğer giderler:

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 21.maddesine istinaden yaptırılması zorunlu Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası 26 Şubat 2005 tarih ve 25739 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında belirtilen asgari teminat tutarları dikkate alınarak, teklif fiyata dahil edilecektir. 4857 sayılı Kanun ve SGK mevzuatı gereği ödenmesi zorunlu işçi ücret bedeline ilaveten 2013 ve 2014 Yılları içerisinde bulunan 29 gün Resmi, dini bayram günleri dahil olmak üzere puantaj karşılığı çalıştırılacak 22 personele 4857 sayılı iş kanunun 47. maddesi uyarınca ödeme yapılacaktır. Bu giderlerin tümü teklif edilecek fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1, olarak gösterilecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin yasal yükümlülükleri” başlıklı 19‘uncu maddesinde,

“Yüklenici özel güvenlik hizmetini yürüten her eleman için ;

Her elemana düdük, cop ve kelepçe,

9 Adet el tipi metal detektör

9 adet el feneri,

9 adet ışıldak vermek zorundadır. Ayrıca, yüklenici görev yapan elemanlar için toplam 8 adet telsiz bulunduracaktır. Telsizler trank sistem dahilinde Türk Telekomünikasyon Kurumundan yetkilendirilmiş olacaktır. Yüklenici telsiz hizmeti sunan operatörlerden hizmet satın alarak 8 adet telsizin geniş kapsamlı görüşmeye açık olmasını sağlayacaktır. Tüm Telsizler Lityum İon bataryalı olacak iletişim hattı kira bedeli Yüklenici tarafından ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            Anılan Teknik Şartname’nin 20’nci maddesinde kullanılacak giyim malzemeleri,

 

ÜRÜN ADI

ADET

ÖZELLİKLERİ

gömlek

8   

%80 koton %20 poli(2 yazlık  2 kışlık)

pantolon

4

%20 polyester %80 viskon-özel emzimli yazlık-kışlık

ayakkabı

2

%100 deri politermo taban

kravat

2

%100 polimit iç astar 200 gr

şapka

1

%100 koton

çorap

4

merserize

mont

1

bondit su iticili kumaş-120 gr elyaf 90 gr kapitone düz yaka

eldiven

2

yün ve örme şeklinde

kemer

2

deri,eni 5 cm. , elbise renginde

                Olarak belirlenmiştir.

 

            İdarece bahse konu ihalede birim fiyat teklif cetveli,

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Özel güvenlik personel ücreti

(26 gün yol + 22 gün yemek)

kişi*ay

7

24

 

 

2

Özel güvenlik personel ücreti

(26 gün yol + 26 gün yemek)

kişi*ay

15

24

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Mali sorumluluk sigortası

ay

24

 

 

2

Resmi tatil toplam gün

gün

174

 

 

3

Silahlı özel güvenlik personeli atış eğitim için her türlü giderleri

ay

24

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Anılan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanında yer alan bilgiler doğrultusunda bahse konu ihalede teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyeti (işçilik ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışması+ yol +yemek + söz konusu kalemlerin %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil giyim ve giyim için öngörülen sözleşme giderleri ve genel giderler hariç olmak üzere) 961.741,80 TL’dir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli EMN Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğit. Hizm. Ltd. Şti.nin teklif fiyatı 962.901,96 TL olup, aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesinde

 

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik ücretleri ile bayram ve genel tatil günleri çalışmasının işçilik maliyetinin 961.741,80 TL hesaplandığı, Teknik Şartname’de belirtilen giyim malzemeleri için 5,72 TL bedel öngördüğü, giyim için öngörülmesi gereken %3 oranındaki sözleşme giderlerinin teklif fiyata yansıtıldığı, giyim bedelinin tevsiki için Kantaş Tekstil Kadir Kantaş firması tarafından istekli tarafından düzenlenen proforma faturanın, 9 personelin silahlı özel güvenlik personeli atış eğitimine ilişkin her türlü giderleri için Sistem Yavuzlar Özel Güvenlik Eğitim Merkezi firmasından 1.080,00 TL tutarında 2 yıllık fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifinde silahlı güvenlik personelinin zorunlu hizmet içi eğitim atış giderleri ile poligon fişek vb. tüm giderlerin dâhil olduğunun belirtildiği, proforma fatura ve fiyat teklifinde maliyetler üzerinden açıklama yapıldığı SMMM tarafından Tebliğde belirtilen beyana yer verilerek imzalandığı, kaşelendiği, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için yıllık 34,76 TL tutarında Sompo Japan Sigorta Akdeniz Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, anılan isteklinin açıklamasında 2 yıllık sürenin sigorta maliyeti olarak 69,52 TL bedel öngördüğü, bununla birlikte birim fiyat teklif cetveline ise bu tutarın 69,60 TL olarak yansıtıldığı, teklif fiyatının geri kalan tutarını firma karının oluşturduğu,

 

            Bahse konu ihalede asgari işçilik maliyetinin üzerine anılan isteklinin teklif ettiği giyim ve giyim için öngörülen %3 oranındaki sözleşme gideri dâhil edildiğinde anılan isteklinin teklif etmesi gereken asgari teklif tutarı 961.747,69 TL olması gerekmekte olup anılan isteklinin teklif fiyatının 961.752,36 TL olduğu görülmüş olup anılan isteklinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşıladığı görülmüştür.

 

Bu haliyle yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan;

 

-Başvuru sahibinin EMN Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğit. Hizm. Ltd. Şti.nin giyim giderine ilişkin sunduğu proforma fatura ekinde proforma faturayı düzenleyen mükellefe ait imza sirküsünün bulunmadığı iddiasının incelenmesinde, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedelinin tevsikini  proforma fatura ile yaptığı görülmüştür. Yukarıda yer alan Tebliğ hükmünde proforma fatura ekinde proforma faturayı düzenleyen mükellefe ilişkin imza sirküsünün verilmesi gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla anılan isteklinin proforma ekinde proformayı düzenleyen mükellefe ilişkin imza sirküsünün bulunmamasında anılan Tebliğ hükmüne aykırılık bulunmamaktadır.

 

            -Anılan isteklinin mali mesuliyet sigortası için sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğünden aldığı belgede 1 yıllık prim tutarının belirtildiği, ihale konusu işin 24 ay olduğu dikkate alındığında sigorta teklifinin ihale konusu işin süresini kapsamadığı, poliçede “poliçenin vade bitiminden itibaren aynı şartlar dahilinde uzatılacağına” dair bir ibarenin bulunmadığı iddiasının incelenmesinde,

 

            Anılan isteklinin mali mesuliyet sigortası için sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğünden aldığı belgede 1 yıllık prim tutarının belirtildiği, isteklinin bu tutarı işin süresiyle çarparak fiyatını oluşturduğu (yıllık tutar 34,76 x 2 yıl=69,25 TL) ve teklif cetvelinde bu gidere ilişkin olarak 69,60 TL bedel öngördüğü görülmüştür. Sigorta şirketinden alınan belgede bir yıllık tutarın belirtildiği, ihale konusu işin süresinin 2 yıl olduğu, dolayısıyla anılan isteklinin aldığı sigorta teklifinin işin süresini kapsamadığı gibi teklifte “poliçenin vade bitiminden itibaren aynı şartlar dahilinde uzatılacağı”na dair bir ifadenin bulunmadığı, dolayısıyla işin süresi boyunca toplam sigorta giderini belgeye dayalı açıklayamadığı, açıklamanın bu haliyle anılan mevzuat hükümlerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

- Ayrıca sigorta teklifinin ilgili sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğünden alındığı, fiyat teklifi üzerinde acente ismi, numarası bulunmasına rağmen acente yetkilisinin isminin bulunmadığı, ilgili sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğüne ait kaşe ve imzasının bulunduğu, imzası bulunan kişilerin yetkili olduğuna dair bilgi ve belgelerin bulunmadığı, iddiasının incelenmesinde;

 

Anılan istekli tarafından mali sorumluluk sigortasının tevsiki için Sompo Japan Sigorta A.Ş. Akdeniz Bölge Müdürlüğünden alınan fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde Akdeniz Bölge Müdürünün imza ve kaşesinin bulunduğu, sigorta acentesinin yetkilisinin imzasının olmadığı görülmüştür. Hazine Müsteşarlığının 09.07.2012 tarih ve 11393 sayılı yazısında yer alan “Sigorta şirketinin bölge müdürlükleri tarafından poliçe teklifi düzenlenmesi hususunda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Diğer taraftan, sigorta şirketi bölge müdürlüğünün imzası ile kaşesini taşıyan ve üzerinde acentenin ismi ve numarası bulunan ancak acente yetkilisinin imzasını taşımayan poliçe teklifi geçerli teklif olarak kabul edilebilir” açıklaması uyarınca anılan isteklinin sunduğu fiyat teklifinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddelerinde mali sorumluluk sigorta poliçesi veya buna ilişkin fiyat teklifinin ekinde söz konusu poliçeyi veya fiyat teklifini düzenleyen kişiye ilişkin imza sirkülerinin veya yetki belgesinin söz konusu belge ekinde olması gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle başvuru sabinin şikâyetinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

- Anılan isteklinin hizmet içi eğitim atışları için merkezi Antalya’da bulunan Sistem Yavuzlar Eğitim kurumundan alınan fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinin hangi iş için verildiğinin belli olmadığı, ayrıca teklif yazısı üzerinde düzenleme ve teklif geçerlik süresine ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı, anılan firmanın Antalya’da Bakanlıktan alınmış özel atış poligonu bulunmadığı, bu nedenle söz konusu atışları kolluk kuvvetlerinin atış poligonunda yapmak zorunda olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğünün 04.01.2012 tarihli yazılarında 2012 yılı hizmet içi eğitim atışlarının yalnız poligon ücretinin kişi başı KDV dahil 25,00 TL, MKE’nın fişek fiyatının KDV dahil adedinin 1,16 TL olduğu, bu çerçevede 2 yıllık poligon ücretinin 450,00 TL, fişek ücretinin ise 441,00 TL olduğu, dolayısıyla toplam atış maliyetinin 891,00 TL olduğu, anılan eğitim kurumunun 2 yıl için verdiği toplam teklifin 540,00 TL olduğu, söz konusu tutardan 450,00 TL poligon ücreti çıktığında geriye kalan 90,00 TL tutarla fişek maliyetinin karşılanmasının mümkün olmadığı, çünkü fişeklerin MKE’den başka bir yerden alınmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin açıklamalarının uygun olmadığı iddiasının incelenmesinde,

 

Anılan istekli bahse konu maliyet kalemini tevsik etmek için 9 personelin silahlı özel güvenlik personeli atış eğitimine ilişkin her türlü giderleri için 30.11.2012 tarihli Sistem Yavuzlar Özel Güvenlik Eğitim Merkezi firmasından 1.080,00 TL tutarında 2 yıllık fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifinde silahlı güvenlik personelinin zorunlu hizmet içi eğitim atış giderleri ile poligon fişek vb. tüm giderlerin dâhil olduğunun, ayrıca fiyat teklifinde ihale konusu işe ilişkin ihale kayıt numarasının ve işin adının belirtildiği, bununla birlikte  “…zorunlu hizmet içi eğitim atışı hizmetinin tamamının ihale dokümanı kapsamına uygun olarak işin başından sonuna kadar verilen fiyatla yapmayı teklif, beyan ve taahhüt etkilerine” ilişkin beyanlarının da bulunduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

-İdarece şikâyete verilen cevapta anılan isteklinin resmi tatil çalışması için 8.877,48 TL bedel öngördüğü, oysa KİK İşçilik Hesaplama Modülünde yapılan hesaplamada 174x51,00=8.874,00 TL olduğunun görüldüğü, anılan istekli ile modül arasında 3,48 TL tutarında bir fark olduğu, anılan isteklinin resmi tatil çalışmasına ait birimde kâr öngörmesinin veya öngördüğü gideri resmi tatil çalışması içerisinde göstermesinin hukuki dayanağı bulunmadığı iddiasının incelenmesinde, isteklilerin teklif cetvellerinde resmi tatil günleri için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin üzerinden kâr öngörerek fiyat tekliflerini oluşturmalarını engelleyen bir düzenleme bulunmamaktadır. Kaldı ki ihale üzerinde bırakılan isteklinin de bahse konu kalemde teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini teklif ettiği görüldüğünden başvuru sahibinin şikâyetinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından verilen ve Kuruma kayıtlarına 15.01.2013 tarih ve 1845 sayı ile alınan 14.01.2013 tarihli ek dilekçede, EMN Güvenlik Ltd. Şti.nin sigorta gideri için verdiği 69,52 TL’nin (22 kişi 24 ay için) birim fiyat cetveline uyarlanması durumunda aynı sonuca ulaşılamadığı, bu hatanın yuvarlama hatasından kaynaklandığı, (69,52TL/24 ay=2,896..TL bu rakam yuvarlandığında 2,90 TL olduğu,) bu durumda anılan isteklinin teklif etmesi gereken tutarın 69,60 TL olması gerekirken 69,52 TL olduğu, teklifinde aritmetik hata bulunduğu iddiasının incelenmesinde,

 

Bahse konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin bahse konu kalemde birim fiyatının 2,90 TL, toplam teklif bedelinin de 69,90 TL olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunmadığı görülmekle birlikte,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararlarına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde,

 “(1) Süreler;

…..                                                         

ç)Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

izleyen günden başlar”hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu ihalede idarenin şikâyete cevabının başvuru sahibine 25.12.2012 tarihinde tebliğ edildiği başvuru sahibinin beyanından anlaşılmaktadır. Anılan isteklinin bu tarihi izleyen 10 gün içerisinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bu süreyi geçirdikten sonra ikinci bir dilekçe ile 15.01.2013 tarihinde bahse konu iddiaya ilişkin olarak Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür. Anılan isteklinin bahse konu başvurusunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c ) bendi gereğince süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, EMN Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğit. Hizm. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul