En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-848
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :17
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-848
Şikayetçi:
 Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd.Şti., GALYUM BLOK ZK2 ODTÜ TEKNOKENT/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri), Moğultay Mah.Op.Dr.Mehmet Kahraman Cad. 62000 TUNCELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 750
Başvuruya konu ihale:
 2012/156083 İhale Kayıt Numaralı "2013 Mali Yılı 12 Aylık Hastane Bilgi Yönetim" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri)tarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Mali Yılı 12 Aylık Hastane Bilgi Yönetim” ihalesine ilişkin olarak Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd. Şti.nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 750 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/149 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, bahse konu ihaleye 4 firmanın katıldığı, 14.12.2012 tarihinde tebliğ edilen 11.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı eki komisyon kararında ihalenin Mega Computer Nazım Yakut üzerinde bırakıldığı, ikinci en avantajlı teklif olarak Akgün Bilgisayar Prog. ve Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin olduğu, Data Time Bilgisayar Sist. Yemlihan Budak firmasının sistem ve hızlılık bakımından yeterli görülmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği,

 

            Şikayet dilekçelerinin idareye 20.12.2012 tarihinde teslim edilmesine rağmen idarece şikâyete cevap verilmediği, bu nedenle Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

 

            1-İhale sürecinin ayrılmaz parçası olan demonstrasyonunun 2 eksik üye ile yapıldığı, firma yetkilisince gerçekleştirilen 03.12.2012 tarihli demonstrasyona ilişkin Tutanakta ihale komisyonu başkanı ve işin uzmanı iki üyenin imzasının bulunduğu, mali üye ve diğer üyenin herhangi bir mazeret sunmadığı, tutanağın dilekçe ekinde yer aldığı, duyumlarına göre diğer istekli firmalarca gerçekleştirilen demonstrasyonlarda da benzer durumların olduğu, 4734 sayılı Kanun’da komisyonun eksik toplanamayacağının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın demonstrasyonunun başarılı addedilmesinde eksik üye bulunup bulunmadığının bilinmediği,

 

            2-İhale komisyonunda bulunan ve işin uzmanı olarak tanımlanan üyelerin HBYS konusundaki uzmanlıklarının taraflarınca anlaşılamadığı, KİK’in teknik üye yada işin uzmanı değerlendirmesi yaparken üyelerin diploma, sertifika, berat gibi belgelerinin olması gerektiğinden bahsettiği, bahse konu ihalede işin uzmanı üyelerin HBYS işine ilişkin belgelerinin olmadığı, dolayısıyla işin uzmanı olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı,

 

            3-İdareye verilen 14.11.2012 tarih ve 1190741 sayılı yazıda; firmalarının ihaleye teklif sunan istekliler arasında teklifi en yüksek firmalar arasında kaldığı belirtilerek şartname incelendiğinde ihale sürecinde 2 personel çalışacağı ve bu personellerin tüm özlük haklarının firmaya ait olduğunun belirtildiği, firmalarının hali hazırda idareye hizmet verdiği, çalışan bu personelden birisine asgari ücretin %100 fazlası, diğerine asgari ücret maaşı ödedikleri, bahse konu ihaledeki fiyatlar dikkate alındığında diğer firmalarca personele asgari ücret üzerinden maaş öngörüldüğünün anlaşıldığı, ihale tarihinden önce personel maaşlarının şartnamede açıkça belirlenmesi gerektiğine ilişkin zeyilname talebinde bulunmalarına rağmen idarece taleplerine cevap verilmediği, şartnamede personel maaşlarının belirtilmemesi nedeniyle firmalarının hak kaybına uğradığı, bu maliyetler nedeniyle ihalede tekliflerinin yüksek kaldığı,

 

Söz konusu aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte bir aykırılık olduğundan ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci ve 2’nci iddialarına ilişkin olarak,

 

Bahse konu ihale 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 12 ay süreli, sınırsız kullanıcı lisanslı, amacı, kapsamı, şartları ve muhteviyatı Teknik Şartname’de tanımlı ürün ve elemanlarla birlikte hastanenin otomasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere komple “(HBYS) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti” alımıdır. 12.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 4 istekli teklif vermiş olup bu isteklilerden Data Time Bilgisayar Sistemleri Yemlihan Budak firması yapılan demonstrasyon sonrasında yeterli bulunmayarak teklifi değerlendirme dışı bırakılmış, diğer teklifler geçerli teklif olarak değerlendirilerek 10.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale Mega Computer Nazım Yakut üzerinde bırakılmış, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak Akgün Bilgisayar Prog. ve Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde,

“İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri”hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde,

          “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

          (2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.”hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen kriterlerin ilan ve İdari Şartname’de belirtilmesi gerekmektedir. Bahse konu ihalede İdari Şartname’de ve ihale ilanında yeterlik kriteri olarak demonstrasyon yapılması istenilmemiştir.

 

Ancak Teknik Şartname’nin “Demonstrasyon” başlıklı maddesinde,

“2.1.16.1 İsteklilerce, İhale Komisyonunca belirtilen süre ve zamanda, bu ihale sürecinde program demonstrasyonu (DEMO) sunumu yapılacaktır. İstekliler kurumun bu talebini yerine getirecektir. İdareler kendi Demo senaryolarını kendilerine özgü planlayabilirler. Demo şartlarının genel çerçevesi şu şekilde olmalıdır:

2.1.16.3 Yüklenici, sözleşme imzalandıktan sonra, işin yapılması sürecinde, İdarenin istediği herhangi bir zamanda (yazılı olarak bildirilmesi kaydıyla) Yüklenici ya da yüklenicinin idareye bildirdiği temsilcisine tebliğinden itibaren, 7 takvim günü içerisinde sistemde yer alan verilerden, idarenin isteyeceği kapsamda bir program demonstrasyon (DEMO) seti hazırlayacaktır. Bu Demo Seti talebinin amacı, hastanenin mevcut verilerinin diğer bir Bilgi Sisteminde kullanılabilirliğinin test edilmesi olabilir. DEMO için hâlihazırdaki yüklenicinin hazırlayacağı verilerden herhangi bir gerçek vatandaşın kimlik ve/veya adres bilgisine ulaşım mümkün olmayacaktır. Bir başka ifadeyle, hazırlanan sette kişilere ait gerçek Vatandaşlık Numarası veya gerçek vatandaşlık numarasına erişimi mümkün kılan gerçek veri kümeleri yer almayacak, ancak aynı karakter dizinine sahip verilerle sanallaştırılmış kişiler üzerinden DEMO seti hazırlanacaktır.

2.1.16.4. Demo, İdarenin sağlayacağı bir mekanda yapılacaktır.

2.1.16.5 Demo ortamında İdare gerekli internet erişim, Kesintisiz Güç Kaynağı, Projeksiyon Cihazı vb. malzemeleri hazır bulunduracaktır. 

2.1.16.6 Tüm değerlendirmelerin İhale Komisyonu Üyeleri tarafından yapılması kaydıyla Demo’ya idareden gerek görülen kadar personel katılabilir ancak karara katılamaz.

2.1.16.7 Demo’ya, İstekli adına aynı anda 5 kişiyi geçmeyecek sayıda üyeler katılabilir.

2.1.16.8 Demo için gerekli bilgisayar, yazıcı, gerekli bağlantı kabloları İstekliler tarafından sağlanmalı ve idarenin gösterdiği mekana Demo başlama saatinden en az 1 saat önce kurulmuş ve çalışır duruma getirilmiş olmalıdır.

2.1.16.9 Yapılacak olan Demo sonucunda ihale komisyonu üyeleri ve firma yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış Demo raporunun tutulması ve ihale dosyasında saklanması gerekmektedir. Firma yetkililerince herhangi bir sebepten dolayı tutanak imzadan imtina edilirse, bu durum tutanakta açıkça belirtilecektir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak demonstrasyon yapılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından İdari Şartname’de düzenlenmeyen bir hususun tekliflerin değerlendirmesi ve isteklilerin yeterliğinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmaması gerekmektedir.

 

Bununla birlikte bahse konu ihalede başvuru sahibi 28.11.2012 tarih ve 7456 sayılı yazı ile diğer istekliler ise bu tarihten önce muhtelif tarihlerde Teknik Şartname’nin 2.1.16.1’inci maddesi uyarınca demo yapmak üzere davet edilmiş, başvuru sahibi 03.12.2012 tarihinde diğer istekliler ise muhtelif tarihlerde demo yapmışlardır.

 

Mega Computer  Nazım Yakut,  Akgün Bilgisayar Prog. ve Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ve Data Time Bilgisayar Sistemleri Yemlihan Budak firmalarının yaptığı demoların uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin ihale komisyonu tarafından yapılarak Demostrasyon Raporu ile karara bağlandığı, söz konusu Raporda ihale komisyonu üyelerinin tamamının imzasının olduğu ayrıca, ihale komisyonu üyeleri tarafından yapılan değerlendirmenin 10.12.2012 tarihli komisyon kararına derç edildiği görüldüğünden başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin yaptığı demonun eksik üyeyle yapılmış olabileceği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin 03.12.2012 tarihinde demo yaptığı, 03.12.2012 tarihinde yaptığı demoya ilişkin düzenlenen Tutanakta “Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri)’nin 12.11.2012 tarihinde yapmış olduğu “2013 Mali Yılı 12 Aylık Hastane Bilgi Yönetim” ihalesine ait Teknik Şartnamenin 2.1.16.1 maddesi hükmü gereğince 03.12.2012 tarihinde saat 09:00’da Sisof Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. firması tarafından teklif edilen yazılımın demonstrasyonuna başlanmıştır. Demonstrasyona Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri)nden ve Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Şti. firmasından adı geçen personeller katılmıştır” denilerek söz konusu Tutanak ihale komisyon başkanı, 2 işin uzmanı olarak belirlenen komisyon üyesi ve firma yetkilisi tarafından imza altına alınmıştır. Söz konusu Tutanak’ta demo sonucuna ilişkin bir değerlendirme yapılmamış, akabinde bila tarihli Demonstrasyon Raporu’nda anılan isteklinin demonstrasyonunun yeterli olduğu belirtilerek bahse konu Rapor ihale komisyonunun üyelerinin tamamı tarafından imza altına alınmıştır.

 

Bahse konu ihalede İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak demonstrasyon yapılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından İdari Şartnamede düzenlenmeyen bir hususun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında kullanılarak Data Time bilgisayar Sistemleri Yemlihan Budak firmasının demonstrasyon değerlendirmesi sonucunda yeterli görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır.

 

Diğer taraftan, bahse konu ihalede 01.11.2012 tarih ve 6969 sayılı yazı ile ihale komisyonunun kimlerden oluştuğu belirlenmiştir. 

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan …ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, …yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.”hükmü yer almakta olup, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca söz konusu tutanakların bir örneği isteyenlere verilmektedir.

 

İncelemeye konu ihale 12.11.2012 tarihinde yapılmış, aynı tarihte “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” ihale komisyonu tarafından düzenlenmiş olup, söz konusu Tutanaklar’da ihale komisyonu üyelerinin kimlerden oluştuğu ve bu kişilerin görev ve unvanları tek tek belirtilmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından ihale komisyonunun kimlerden oluştuğundan 12.11.2012 tarihi itibarıyla haberdar olunduğu/ farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Başvuru sahibinin ihale komisyonunun uzman üyelerden oluşmadığına, işin uzmanı değerlendirilmesi yapılırken üyelerin diploma, sertifika, berat gibi belgelerinin olması gerektiğine ilişkin şikâyet başvurusunun bu işlemin yapıldığı tarihi izleyen 10 gün içerisinde İdareye yapılması gerekirken bu süreyi geçirdikten sonra 20.12.2012 tarih ve 7852 sayı ile idare kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

                                                               

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…

….

            Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar….” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde,

 “(1) Süreler;

…..                                                         

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

izleyen günden başlar”hükmü yer almaktadır.

                                                               

Anılan mevzuat hükümlerinden, başvuru sahibinin bahse konu iddialarına ilişkin şikâyetin farkına varıldığı/varılmış olması gerektiği tarihi izleyen, 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, söz konusu sürelere uyulmaması ve bu sürelerin geçirilmesi halinde başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerektiği açıktır.

 

Bu bağlamda, başvuru sahibinin ihale komisyonunda bulunan ve işin uzmanı olarak tanımlanan üyelerin HBYS konusundaki uzmanlıklarının taraflarınca anlaşılamadığı, işin uzmanı değerlendirmesi yapılırken üyelerin diploma, sertifika, berat gibi belgelerinin olması gerektiği iddialarına ilişkin şikâyet başvurusunun ihale tarihi olan 12.11.2012 tarihini izleyen 10 gün içerisinde idareye yapılması gerekirken bu süreyi geçirdikten sonra 20.12.2012 tarihinde idare yaptığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddialarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak,

 

Bahse konu ihalede başvuru sahibi 31.10.2012 tarihinde ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanmak suretiyle indirmiş ve idare kayıtlarına 01.11.2012 tarih ve 7146 sayı ile alınan 31.10.2012 tarihli dilekçe ile ihale dokümanında yer alan bahse konu hususlara ilişkin olarak idareye zeyilname talebinde bulunulmuştur. İdare tarafından başvuru sahibinin bahse konu başvuruna cevap verilmemiştir.

 

Bununla birlikte anılan istekli 12.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye teklif vermiştir.

 

Akabinde başvuru sahibi tarafından ihale yapıldıktan sonra belirtilen hususlara ilişkin olarak 15.11.2012 tarih ve 7402 sayı ile idare kayıtlarına alınan 14.11.2012 tarihli bir başvurusunun olduğu görülmektedir. Ancak başvuru sahibinin bahse konu başvurusunda ihalede verilen teklif fiyatlarından bahsedilerek firmalarının ihale konusu işte çalışacak personel ücretlerinden de birisinin ücretini asgari ücretin %100 fazlası, diğerini ise asgari ücretten belirlediği, ihalede  teklif veren isteklilerin ise personel ücretlerini asgari ücret üzerinden belirlediği, ihale konusu işte çalışacak personel maaşlarının dokümanda açıkça belirtilmesi gerektiğine ilişkin zeyilname talebinde bulunulduğu ancak zeyilname talebine ilişkin yapılan açıklamanın firmalarının eline geçmediği, söz konusu hususların gözetilerek ihale sürecinin tekrar gözden geçirilmesi, belirsizliklerin aydınlatılarak ihale ortamının sağlanması talep edilmiştir. İdarece bahse konu dilekçeye ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmemiştir.

 

Bununla birlikte, 4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde,             “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü yer almaktadır.

         

            4734 sayılı Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde,

            “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

            Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler…” hükmü,

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde,

          “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

          a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

          …          

          c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

          hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü yer almaktadır.

 

          Anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesi uyarınca ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabileceklerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara, isteklilerin ise tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemlere ilişkin başvuru ehliyeti bulunmaktadır. Bahse konu ihalede başvuru sahibinin 12.11.2012  tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği görüldüğünden ihale konusu işte çalışacak personel maaşlarının dokümanda açıkça belirtilmesi gerektiğine ilişkin olarak ihale dokümanında düzenleme yapılması gerektiğine ilişkin bir ehliyeti bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin bahse konu iddiaya ilişkin şikayet ehliyeti bulunmadığından 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu maddesinin fıkrasının (c) bendi gereğince  başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

          Aynı zamanda başvuru sahibinin ihale dokümanını 31.10.2012 tarihinde EKAP’tan e-imza kullanmak suretiyle indirdiği, ihale dokümanında ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinde belirtilen sürelere uymak kaydıyla  bu tarihi takip eden 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bulunmadığı, 12.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği, söz konusu hususlara ilişkin olarak 20.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından bahse konu başvurunun süre yönünden de reddi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Data Time Bilgisayar Sistemleri Yemlihan Budak firmasının teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddialarına yönelik Kurul çoğunluğunca, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Bahse konu ihale 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 12 ay süreli, sınırsız kullanıcı lisanslı, amacı, kapsamı, şartları ve muhteviyatı Teknik Şartnamede tanımlı ürün ve elemanlarla birlikte hastanenin otomasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere komple (HBYS) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi hizmeti alımıdır. 12.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 istekli tarafından teklif verilmiş olup, bu isteklilerden Data Time Bilgisayar sistemleri Yemlihan Budak firması yapılan demonstrasyon sonrasında yeterli bulunmayarak teklifi değerlendirme dışı bırakılmış, diğer teklifler geçerli teklif olarak değerlendirilerek 10.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin, Mega Computer Nazım Yakut üzerinde bırakıldığı ve ihalede ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak Akgün Bilgisayar Prog. ve Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin birinci ve ikinci iddiası kapsamında yapılan incelemede;

 

İdari Şartnamede ve ihale ilanında yeterlik kriteri olarak demonstrasyon yapılması istenilmemiştir.

 

Ancak, Teknik Şartnamenin “Demonstrasyon” başlıklı maddesinde,

 

“2.1.16.1 İsteklilerce, İhale Komisyonunca belirtilen süre ve zamanda, bu ihalesürecinde program demonstrasyonu (DEMO) sunumu yapılacaktır.İstekliler kurumun bu talebini yerine getirecektir, idareler kendi Demo senaryolarını kendilerine özgü planlayabilirler. Demo şartlarının genel çerçevesi şu şekilde olmalıdır:

……..

2.1.16.3 Yüklenici, sözleşme imzalandıktan sonra, işin yapılması sürecinde, İdarenin istediği herhangi bir zamanda (yazılı olarak bildirilmesi kaydıyla) Yüklenici ya da yüklenicinin idareye bildirdiği temsilcisine tebliğinden itibaren,7 takvim günü içerisinde sistemde yer alan verilerden, idarenin isteyeceği kapsamda bir program demonstrasyon (DEMO) seti hazırlayacaktır. Bu Demo Seti talebinin amacı, hastanenin mevcut verilerinin diğer bir Bilgi Sisteminde kullanılabilirliğinin test edilmesi olabilir. DEMO için hâlihazırdaki yüklenicinin hazırlayacağı verilerden herhangi bir gerçek vatandaşın kimlikve/veya adres bilgisine ulaşım mümkün olmayacaktır. Bir başka ifadeyle, hazırlanan sette kişilere ait gerçek Vatandaşlık Numarası veya gerçek vatandaşlık numarasına erişimi mümkün Man gerçek veri kümeleri yer olmayacak, ancak aynı karakter dizinine sahip verilerle sanallaştırılmış kişiler üzerinden DEMO seti hazırlanacaktır.

2.1.16.4. Demo, İdarenin sağlayacağı bir mekanda yapılacaktır.

2.1.16.5 Demo ortamında İdare gerekli internet erişim, Kesintisiz Güç Kaynağı, Projeksiyon Cihazı vb. malzemeleri hazır bulunduracaktır.

2.1.16.6 Tüm değerlendirmelerin İhale Komisyonu Üyeleri tarafından yapılması kaydıyla Demo’ya idareden gerek görülen kadar personel katılabilir ancak karara katılamaz.

2.1.16.7 Demo 'ya, İstekli adına aynı anda 5 kişiyi geçmeyecek sayıda üyeler katılabilir.

2.1.16.8 Demo için gerekli bilgisayar, yazıcı, gerekli bağlantı kabloları İstekliler tarafından sağlanmalı ve idarenin gösterdiği mekana Demo başlama saatinden en az 1 saat önce kurulmuş ve çalışır duruma getirilmiş olmalıdır.

2.1.16.9 Yapılacak olan Demo sonucunda ihale komisyonu üyeleri ve firma yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış Demo raporunun tutulması ve ihale dosyasında saklanması gerekmektedir. Firma yetkililerince herhangi bir sebepten dolayı tutanak imzadan imtina edilirse, bu durum tutanakta açıkça belirtilecektir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bahse konu ihalede başvuru sahibi 28.11.2012 tarih ve 7456 sayılı yazı ile diğer istekliler ise bu tarihten önce muhtelif tarihlerde Teknik Şartnamenin 2.1.16.1'inüci maddesi uyarınca demo yapmak üzere davet edilmiş, başvuru sahibi 03.12.2012 tarihinde diğer istekliler ise muhtelif tarihlerde demo yapmışlardır.

 

Mega Computer Nazım Yakut, Akgün Bilgisayar Prog. ve Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ve Data Time Yemfihan Budak firmalarının yaptığı demoların uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin ihale komisyonu tarafından yapılarak Demostrasyon Raporu ile karara bağlandığı, söz konusu Raporda ihale komisyonu üyelerinin tamamının imzasının olduğu ayrıca, ihale komisyonu üyeleri tarafından yapılan değerlendirmenin 10.12.2012 tarihli komisyon kararına derç edildiği görüldüğünden başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin yaptığı demonun eksik üye ile yapılmış olabileceği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin 03.12.2012 tarihinde demo yaptığı, 03.12.2012 tarihinde yaptığı demoya ilişkin düzenlenen Tutanakta; “Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri) 'nin 12.11.2012 tarihinde yapmış olduğu “2013 Mali Yılı 12 Aylık Hastane Bilgi Yönetim” ihalesine ait Teknik Şartnamenin 2.1.16.1 maddesi hükmü gereğince 03.12,2012 tarihinde saat 09:00 'da Sisof Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. firması tarafından teklif edilen yazılımın demonstrasyonuna başlanmıştır. Demonstrasyona Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastanelerinden ve Sisoft Sağük Bilgi Sistemleri Şti. firmasından adı geçen personeller katılmıştır”denilerek, söz konusu Tutanak ihale komisyon başkanı, 2 işin uzmanı olarak belirlenen komisyon üyesi ve firma yetkilisi tarafından imza altına alınmıştır. Söz konusu Tutanakta demo sonucuna ilişkin bir değerlendirmenin yapılmamış, akabinde bila tarihli Demonstrasyon Raporunda anılan isteklinin demostrasyonunun yeterli olduğu belirtilerek bahse konu Rapor ihale komisyonunun üyelerinin tamamı tarafından imza altına alınmıştır.

 

Bununla birlikte, başvuru sahibi isteklinin demonun eksik üyeyle yapıldığı ve eksik üyeyle düzenlendiği belirtilen 03.12.2012 tarihli Tutanaktan Tutanağın düzenlendiği tarih olan 03.12.2012 tarihi itibarıyla haberdar olduğu, dolayısıyla bu hususa ilişkin şikayet başvurusunun bu işlemin yapıldığı tarihi izleyen 10 gün içerisinde İdareye yapılması gerekirken bu süreyi geçirdikten sonra 20.12.2012 tarih ve 7852 sayı ile idare kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

Bahse Konu ihalede 01.11 2012 tarih ve 6969 sayılı yazı ile ihale komisyon üyeleri,

 

ASIL KOMİSYON ÜYELERİ

Sıra no

Görevi

Adı soyadı

Unvanı

Kom. Sıfatı

1

Başkan

İlhan BİNGÖL

İl Sağlık Müdür Yardımcısı

 

2

Üye

Dr. Eylem BENLİ

Devlet Has. Baştabip Yard.

İşin uzmanı

3

Üye

Abidin ÇÖKELEK

Tıbbi Sekreter

İşin uzmanı

4

Üye

Musa POLAT

Araştırmacı

Mali Üye

5

Üye

Fadime POLAT

Yön. Hizm. Şb. Müd. V.

Daireden

YEDEK KOMİSYON ÜYELERİ

1

Başkan

Dr. Ali Hıdır Güneş

Sağ. Hizm. Şb. Miid. V.

 

2

Üye

Yasemin Çakı

Devlet Hast. Müdürü Yard.

İşin uzmanı

3

Üye

Derva Cavrar

V.H.Kl.

İşin Uzmanı

4

Üye

Ali özer

Çev Sağ. Teks.

Mali Üye

5

Üye

Dilara Karkız

Bilgisayar Prag.

Daireden

 

Şeklinde görevlendirilmiştir.

 

Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin“Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında “Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ...ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, ...yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.” hükmü yer almakta olup, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca söz konusu tutanakların bir örneği isteyenlere verilmektedir.

 

İncelemeye konu ihale 12.11.2012 tarihinde yapılmış, aynı tarihte Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara ilişkin Tutanak ihale komisyonu tarafından düzenlenmiş olup, söz konusu Tutanaklarda ihale komisyonu üyelerinin kimlerden oluştuğu ve bu kişilerin görev ve unvanları tek tek belirtilmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından ihale komisyonunun kimlerden oluştuğundan 12.11.2012 tarihi itibarıyla haberdar olunduğu/farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Başvuru sahibinin ihale komisyonunun uzman üyelerden oluşmadığına, işin uzmanı değerlendirilmesi yapılırken üyelerden diploma, sertifika, berat gibi belgelerin olması gerektiğine ilişkin şikayet başvurusunun bu işlemin yapıldığı tarihi izleyen 10 gün içerisinde İdareye yapılması gerekirken bu süreyi geçirdikten sonra 20.12.2012 tarih ve 7852 sayı ile idare kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un“İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde“İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanımda belirtilen şekilve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler...

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

c) Başvurunun şekil ve usul kurallarına uygun olmaması,usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir...”hükmü,

 

Anılan Kanunun“İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farktna varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içindeve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların sûresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelikbaşvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar....” hükmü,İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin“Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde“(b) İdareye şikayet süresi;ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür. ”hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde,

 

“(1) Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

izleyen günden başlar”hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümlerinden, başvuru sahibinin bahse konu iddialarına ilişkin şikâyetin farkına varıldığı/varılmış olması gerektiği tarihi izleyen, 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, söz konusu sürelere uyulmaması ve bu sürelerin geçirilmesi halinde başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerektiği açıktır.

 

Bu bağlamda, başvuru sahibinin ihale komisyonunda bulunan ve işin uzmanı olarak tanımlanan üyelerin HBYS konusundaki uzmanlıklarının taraflarınca anlaşılamadığı, işin uzmanı değerlendirmesi yapılırken üyelerin diploma, sertifika, berat gibi belgelerin olması gerektiği iddialarına ilişkin şikayet başvurusunun ihale tarihi olan 12.11.2012 tarihini izleyen 10 gün içerisinde İdareye yapılması gerekirken bu süreyi geçirdikten sonra 20.12.2012 tarihinde, yine demonun eksik üyeyle yapıldığı ve eksik üyeyle düzenlendiği belirtilen 03.12.2012 tarihli Tutanaktan başvuru sahibinin tutanağın düzenlendiği 03.12.2012 tarihi itibarıyla haberdar olduğu, dolayısıyla bu hususa ilişkin şikayet başvurusunun bu işlemin yapıldığı tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye yapılması gerekirken bu süreyi geçirdikten sonra 20.12.2012 tarihinde idare yaptığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddialarının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin birinci ve ikinci iddiası kapsamında yapılan incelemede;

 

Bahse konu ihalede başvuru sahibi 31.10.2012 tarihinde ihale dokümanının EKAP üzerinden e-lmza kullanmak suretiyle indirmiş ve idare kayıtlarına 01.11.2012 tarih ve 7146 sayı ile alınan 31.10 2012 tarihli dilekçe ile ihale dokümanında yer alan bahse konu hususlara ilişkin Olarak İdareye zeyilname talebinde (başvuru sahibi bahse konu dilekçenin konu kısmında zeyilname talebi/şikayet başvurusu ibaresini birlikte kullanmıştır. Ancak itirazen şikayet başvurusunda bu başvurunun zeyilname talebi olduğu belirtilmiştir)bulunulmuştur. İdare tarafından başvuru sahibinin bahse konu başvuruna cevap verilmemiştir.

 

Bununla birlikte, anılan istekli 12.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye teklif vermiştir.

 

Akabinde başvuru sahibi tarafından ihale yapıldıktan sonra belirtilen hususlara ilişkin olarak 15.11.2012 tarih ve 7402 sayı ile idare kayıtlarına alınan 14.11.2012 tarihli birbaşvurusunun olduğu görülmektedir. Ancak başvuru sahibinin bahse konu başvuruda ihalede verilen teklif fiyatlarından bahsedilerek firmalarının anılan isteklilerin ihale konusu işte çalışacak personel ücretlerinin birisinin ücretinin asgari ücretin %100 fazlası, diğerinin ise asgari ücretten belirlendiği, ihale teklif veren isteklilerin ise personel ücretlerin asgari ücret üzerinden belirlediği, ihale konusu işte çalışacak personel maaşlarının dokümanda açıkça belirtilmesi gerektiğine ilişkin zeyilname talebinde bulunulduğu ancak zeyilname talebine ilişkin yapılan açıklamanın firmalarının eline geçmediği, söz konusu hususların gözetilerek ihale sürecinin tekrar gözden geçirilmesi, belirsizliklerin aydınlatılarak ihale ortamının sağlanması talep edilmiştir. İdarece bahse konu dilekçeye ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmemiştir.

 

İdari Şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.”düzenlemesi yer almakta olup, İdarece anılan Şartname maddesi hükmüne göre teklifler değerlendirilerek ihale sonuçlandırılmıştır. İdarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Bununla birlikte,

 

4734 sayılı Kanunun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde;

 

“Şikayetbaşvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümamn satın alındığı tarihte başlar.”hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56 ıncı maddesinde;

 

“İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan karan uygun bulmayan aday,istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan Önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine almanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş giin içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

Kurum itirazen şikayet başvurularım başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler...”hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

“İhalesürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a)İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

…….

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin“Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde, “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibarenKanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre kıpılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 5'inci maddesi uyarınca İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabileceklerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ile idariuygulamalar arasındaki uyumsuzluklara, isteklilerin ise tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler e ilişkin başvuru ehliyeti bulunmaktadır. Bahse konu ihalede başvuru sahibinin 12.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği görüldüğünden ihale konusu işte çalışacak personel maaşlarının dokümanda açıkça belirtilmesi gerektiğine ilişkin olarak ihale dokümanında düzenleme yapılması gerektiğine ilişkin bir ehliyeti bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin bahse konu iddiaya ilişkin şikayet ehliyeti bulunmadığından bahse konu iddianın ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

Aynı zamanda başvuru sahibinin ihale dokümanını 31.10.2012 tarihinde EKAP’tan e-imza kullanmak suretiyle indirdiği, ihale dokümanında ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun'un 55’inci maddesinde belirtilen sürelere uymak kaydıyla bu tarihi takip eden 10 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bulunmadığı, 12.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği, söz konusu hususlara ilişkin olarak 20.12.2012 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından bahse konu başvurunun süre yönünden de reddi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin iddiaları kapsamında “başvurunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

           

 

 

Kazım ÖZKAN

II. BAŞKAN

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul