En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-849
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :18
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-849
Şikayetçi:
 Transvaro Elektron Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş., DEREBOYU CAD. ÇALIŞKAN SOK. NO:4 HALKALI/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adalet Bakanlığı Silivri 4 No.Lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Semızkumları Mevkii 34570 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2315
Başvuruya konu ihale:
 2012/192215 İhale Kayıt Numaralı "Silivri 4 No.Lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Elektronik Güvenlik Sistemleri Yedek Parça Dahil 1 (Bir) Yıl Süreli Bakım Ve Onarım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Adalet Bakanlığı Silivri 4 No.Lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumutarafından 28.12.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Silivri 4 No.Lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Elektronik Güvenlik Sistemleri Yedek Parça Dahil 1 (Bir) Yıl Süreli Bakım ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 07.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2013 tarih ve 2315 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/363 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 4734 sayılı Kanun’un 21/f maddesi uyarınca yapılan Silivri 4 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu “Elektronik Güvenlik Sistemleri Yedek Parça Dahil 1 (Bir) Yıl Süreli Bakım ve Onarım İşi” ihalesine teklif verdikleri,

 

İhalede yeterlik kriteri olarak iş deneyim belgesi istenildiği ve İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer işin “Ceza İnfaz Kurumları Elektronik Güvenlik Sistemleri Bakım ve Onarım İşleri” olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan Mavi Güvenlik Elekt. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı,

 

İdari Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30.3’üncü maddesinde “30.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.” düzenlemesinin yer aldığı, anılan isteklinin eksik evrakı bulunmasına rağmen anılan madde uyarınca herhangi bir Tutanak düzenlenmediği gibi anılan Şartname’nin 31.1 maddesinde yer alan “31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü uyarınca anılan isteklinin eksik evrakı bulunmasına rağmen teklifinin değerlendirme dışı bırakılmayarak 2. oturuma davet edilerek son teklifini vermesinin istenildiği,

 

Anılan isteklinin iş deneyimini tevsik etmek için sunduğu İzmir 1 Nolu  F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan aldığı 71.496,96 TL tutarındaki iş bitirme belgesinin fotokopisinin idareye sunulduğu, söz konusu iş deneyim belgesinin sunuluş şekli ve içeriği açısından mevzuata uygun olmadığı,

 

Ceza İnfaz Kurumlarının elektronik güvenlik sistemlerinin bir çok farklı sistemden oluştuğu, bunlardan bazılarında kapalı devre kamera sistemi, yangın algılama sistemi, uydu tv. sistemi, müzik yayın ve anons sistemi, kartlı geçiş sistemi, dijital kayıt sistemi, biyometrik tanıma kontrol sistemi EPOS elektronik kartlı geçiş sistemleri, sahne ve seslendirme sistemi, x ray kontrol cihazları ve metal dedektörleri, sesli ışıklı ikaz sistemi, mahkum acil çağrı sistemi, interloc kilitli kapı sistemi, klimalar, kesintisiz güç kaynakları, 2.5 tonluk metal kayar kapılar bulunduğu,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin fotokopi olarak sunduğu bahse konu iş deneyim belgesi sadece 32 adet kamera ve 40 adet monitör malzeme alımına ilişkin olup bu malzemelerin yukarıda bahsedilen cezaevi elektronik sistemi içinde yer alan kapalı devre kamera sisteminin ufak bir parçası olduğu, anılan isteklinin açıklanan nedenlerle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

28.12.2012 tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 21/f maddesi uyarınca yapılan ihaleye 10 firma ihale dokümanı almak ve teklif vermek üzere davet edilmiş, davet edilen bu firmalardan 2’si bahse konu ihalede ihale dokümanı satın alarak ihaleye teklif vermiştir. Söz konusu ihalede tüm teklifler geçerli teklif olarak değerlendirilerek ihale Mavi Güvenlik Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, ikinci en avantajlı teklif olarak Transvora Elektron Aletleri San. ve Tic. A. Ş. belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde,

            “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

            (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.” hükmü,

 

            İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddesinde,

“7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı İdarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde benzer iş “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler”olarak belirtilmiştir

 

Bahse konu ihale “Silivri 4 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Elektronik Güvenlik Sistemleri Yedek Parça Dahil 1 (Bir) Yıl Süreli Bakım ve Onarım İşi” ihalesi olup, söz konusu ihalede yeterlik kriteri olarak istekliler tarafından teklif edilen bedelin %40’ından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin sunulması istenilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 7.6.1’inci maddesinde benzer iş “Ceza İnfaz Kurumları Elektronik Güvenlik Sistemleri Bakım ve Onarım işleri” olarak belirlenmiştir.

 

İhale konusu iş kapsamında bakım onarımı yapılacak sistemler Teknik Şartname’nin Ek-A maddesinde düzenlenen Elektronik Güvenlik Sistemleri Malzeme Listesinde; CCTV, yangın algılama sistemi, uydu tv sistemi, müzik yayın ve anons sistemi,  kartlı geçiş sistemi, dijital ses kayıt sistemi, biometrik tanıma kontrol sistemi, EPOS elektronik kartlı geçiş sistemi, sahne seslendirme sistemi, boy turnikeleri, X-Ray kontrol cihazları ve metal dedektörleri, sesli ışıklı ikaz sistemleri, mahkum acil çağrı sistemi, ınterlock kilitli kapılar sistemi, kesintisiz güç kaynakları, merkez kontrol odalarındaki klimalar olarak sayılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Mavi Güvenlik Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyim belgesini tevsik etmek üzere,

 

1-İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumunca 28.12.2012 tarih ve 540 sayı ile düzenlenmiş “Yüklenici-İş Bitirme” belgesinin faks çıktısı sunulmuştur. Bahse konu iş deneyim belgesinde,

“İşin adı:32 Adet güvenlik kamerası malzeme ve montajı ile 40 adet güvenlik monitörü alım ve montajı

İşin türü ve miktarı:2 adet,

Teslim veya montaj yeri: İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu

Sözleşme tarihi:07.12.2011

İlk sözleşme bedeli:71.496,96 TL(KDV Hariç)

Toplam sözleşme bedeli: 71.496,96 TL(KDV Hariç)

Kesin Kabul Tarihi: 31.12.2011

Belge tutarı:71.496,96 TL (KDV Hariç) ”  olarak belirtilmiştir.

 

            İdarece anılan isteklinin sunduğu bahse konu iş deneyim belgesinin faks çıktısı olduğunun görülmesi üzerine 28.12.2012 tarih ve 2596 sayılı yazı ile istekliden iş deneyim belgesinin aslı yada noter onaylı örneğinin gönderilmesi istenilmiş anılan istekli tarafından 31.12.2012 tarihli yazı ekinde bahse konu iş deneyim belgesinin noter onaylı örneği sunulmuştur.

 

Anılan Yönetmeliğin 31’inci ve İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesinde ihaleye katılımda sunulacak belgelerin nasıl sunulması gerektiği düzenlenmiş olup, anılan mevzuat hükümleri uyarınca anılan Yönetmelik ve İdari Şartname’nin bahse konu maddesinde sayılan bilgi ve belgeler dışında ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında sayılan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri yada istekliler tarafından ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelebilecek şekilde şerh düşülen suretlerinin sunulması gerekmektedir.

 

            Bahse konu ihalede,  ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyim belgesinin faks çıktısının sunulduğu, sunulan bu belgenin anılan Yönetmeliğin 31’inci ve İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesinde düzenlenen “belgelerin sunuluş şekli”ne uygun olmadığı, ayrıca söz konusu belgelerin anılan mevzuat hükümlerinde nasıl sunulacağı düzenlendiğinden idarece söz konusu iş deneyim belgesinin aslı yada noter onaylı örneğinin istenilerek belgenin bu eksikliğinin tamamlatılması anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır.

 

Bununla birlikte bahse konu ihalede idarenin anılan isteklinin diğer iş deneyim belgelerini uygun görerek ihale sürecine devam ettiği ve bu istekliden son teklifinin alınarak teklifleri değerlendirdiği görüldüğünden idarece ihale sürecinin devam edilmesine ilişkin tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Diğer taraftan ihale konusu iş “Silivri 4 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Elektronik Güvenlik Sistemleri Yedek Parça Dahil 1 (Bir) Yıl Süreli Bakım ve Onarım İşi”  olup, ihalede benzer iş olarak “Ceza İnfaz Kurumları Elektronik Güvenlik Sistemleri Bakım ve Onarım işleri” belirlenmiştir. Anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumunca alınan “32 Adet güvenlik kamerası malzeme ve mortajı ile 40 adet güvenlik monitörü alım ve montajı”na dair mal alımına ilişkin iş deneyim belgesi olup Ceza İnfaz Kurumları Elektronik Güvenlik Sistemleri Bakım ve Onarım işlerine ilişkin hizmet işlerini kapsamamaktadır. Bu bağlamda anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi de ihale konusu iş veya benzer işe uymamaktadır.

 

2-Anılan isteklinin sunduğu ikinci iş deneyim belgesi Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından 25.11.2008 tarih ve 304475 sayı ile düzenlenmiş “Yüklenici-İş Bitirme” belgesidir. Bahse konu iş deneyim belgesi,

İşin adı:2008 Mali yılı Hastanemiz C Blok Kamera Sisteminin Yenilenmesi,

Hastanemiz Bahçesi ve Ahmetli Şubemize Kamera Sisteminin Kurulması Yapım İşi

Uygulanan yapı tekniği: Kamera Kurulması işi

Sözleşme tarihi:21.07.2008

İlk sözleşme bedeli:105.220,00 (KDV Hariç)

Toplam sözleşme bedeli: 105.220,00 (KDV Hariç)

Geçici kabul veya iskan tarihi:09.09.2008

Belge tutarı:105.220,00 YTL(KDV Hariç) ”olarak düzenlenmiştir.

 

Anılan isteklinin sunduğu bahse konu iş deneyim belgesi “kamera sistemlerinin yenilenmesi ve yeni kamera sistemlerinin kurulması”na ilişkin olup, Ceza İnfaz Kurumları Elektronik Güvenlik Sistemleri Bakım ve Onarım işlerine ilişkin hizmet işlerini kapsamamaktadır. Bu bağlamda anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi de ihale konusu iş veya benzer işe uymamaktadır.

 

3-Anılan isteklinin sunduğu üçüncü iş deneyim belgesi PTT Genel Müdürlüğü tarafından 24.11.2009 tarih ve 6670 sayı ile düzenlenmiş “Yüklenici-İş Bitirme” belgesidir. Bahse konu iş deneyim belgesi,

            “İşin adı:2375 adet Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) Alımı İKN:2008/45987

İşin türü ve miktarı:2375 Adet Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) Alımı

Sözleşme tarihi:03.11.2008

Sözleşme bedeli:4.496.000 USD

Toplam sözleşme tutarı:4.496.000 USD

Belge tutarı: 4.496.000 USD”olarak belirtilmiştir.

 

Ayrıca bahse konu iş deneyim belgesi ekinde “03.11.2008 tarihli kapalı devre kamera sistemi alımına ilişkin Sözleşmenin 9. maddesi ve sözleşme eki teknik şartnamenin 4.28, 4.29 ile 4.30 maddeleri doğrultusunda” bir yıl süreli, sözleşme bedeli 403.704,00 $ tutarında istekli ile PTT Genel Müdürlüğü arasında 09.03.2012 imzalanan “Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) Bakım-Onarım Sözleşmesi”nin sunulduğu görülmüştür.

 

Anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi “Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) Alımı”na ilişkin iş deneyim belgesi olup Ceza İnfaz Kurumları Elektronik Güvenlik Sistemleri Bakım ve Onarım işlerine ilişkin hizmet işlerini kapsamamaktadır. Bu bağlamda anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi de ihale konusu iş veya benzer işe uymamaktadır.

 

Bununla birlikte anılan istekli tarafından 09.03.2012 tarihinde imzalanan “Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) Bakım-Onarım Sözleşmesi”nin sunulduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği7nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde,

            “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek  bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

            b) (Değişik 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

            c) (Değişik 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

            (2) (Değişik 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

            …”hükmü, yer almaktadır. Anılan isteklinin sözleşmeye konu işin süresinin 1 yıl olduğu dikkate alındığında işin kabulünün yapıldığına ilişkin idarece düzenlenen iş bitirme belgesinin ibraz edilmediği bu haliyle sunulan sözleşmenin anılan Yönetmelik hükmüne uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Dolayısıyla anılan isteklinin sunduğu bahse konu iş deneyim belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmadığı, bu haliyle anılan isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirilerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mavi Güvenlik Elekt. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul