• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-851
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :21
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-851
Şikayetçi:
 Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., FULYA MAH. MEVLÜT PEHLİVAN SOK. MULTİNWT PLAZA NO:12 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Belediye Başkanlığı (Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü), Mahmudiye Mah. Zeytinlibahçe Cad. 99 33070 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2013 / 1984
Başvuruya konu ihale:
 2012/166770 İhale Kayıt Numaralı "Memurlara Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğütarafından 18.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Memurlara Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 16.01.2013 tarih ve 1984 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/327 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye katıldıkları, tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, tedarikçi üye restaurantlardan şartnamedeki teknik ve mali koşulların ve sözleşme giderlerinin de dahil edildiği şekilde açıklama istenildiği, süresi içerisinde idarenin açıklama talebine cevap verdikleri, üye restaurantlarla ilgili fatura ve sözleşmeler ve proforma faturalar sundukları, ancak açıklamalarının uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin ekonomik açıdan ikinci teklifi veren Winwin Hizmet Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. üzerine yapıldığı, 25.12.2012 tarihinde tebliğ edilen bu karara karşı idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ancak idarenin şikayet başvurularını 03.01.2013 tarihli kararla reddettiği, idarenin şikayet başvurularının reddine ilişkin kararı 08.01.2013 tarihinde tebliğ ettiği belirtilerek;

 

1) İdarenin değerlendirme dışı bırakılmalarına ilişkin aldığı kararda “aşırı düşük fiyat sorgulamasında sunulması istenilen 2000 kalori ihtiva eden 3 çeşit yemeğin ayrıntıları ile birlikte kalori miktarlarının sunulan evraklarda ve proforma faturalar üzerinde olmadığı” gerekçesinden bahsettiği, ancak bu gerekçenin tamamen dayanaksız ve anlamsız olduğu, şirketlerinin faaliyet konusunun akıllı kart ile ödeme sisteminin sağlanması olup gıda üretimi yapmadığı, idarenin anılan hizmeti alacağı üye işyerlerinin restaurant, kafe ve marketler olduğu, bunların da faaliyet konuları arasında gıda üretimi yapmanın yer almadığı, bu nedenle 2000 kalori ihtiva eden 3 çeşit yemeğin ayrıntıları ile birlikte kalori miktarlarını ispatlama yükümlülüğünün şirketlerine ait olmadığı, ihaleye katılan diğer şirketlerinde böyle bir yükümlülüğünün olmadığı, bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacakları,

 

2) Lokantacılık faaliyetleri, gıda satış ve toplu tüketim yeri (sıhhi müessese) kapsamında yer alan ve mutfağında pişirilen yemeği servis salonunda müşteriye sunan, talep halinde bireysel müşterilerinin paket servis ihtiyacını karşılayan iş yerleri olduğu, bu yerler gıda üreten yer kapsamında olmadığı için bunlarında kalori hesabı sunma yükümlülüğü bulunmadığı, lokantacılık faaliyeti için dahi söz konusu kalori hesabı talep edilmezken faaliyet konusu akıllı kart ile ödeme sisteminin sağlanması olan şirketlerinden böyle açıklama istenilmesinin tamamen hatalı ve anlamsız olduğu,

 

3) Değerlendirme dışı bırakılmalarına ilişkin olarak ayrıca “…aşırı düşük fiyat sorgulamasına sunulan proforma faturaların Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesine uygun olarak tanzim edilmediği ve faturanın dipnotunda mali müşavir beyanının, kaşesinin, imzasının olmadığı…” ile “…ihale dosyasına 20’den fazla üye sözleşmesi ve fatura sunmuş oldukları halde sadece 10 adet restaurant üzerinden açıklama yaptıklarının…” gerekçe olarak gösterildiği, değerlendirme dışı bırakılmalarına gerekçe olarak gösterilen bu hususların talep edilmesinin hatalı olmadığı varsayımında dahi bu belgelerin tamamlanabilir evrak niteliğinde olduğu,

 

Kamu İhale Kanunun 37.2’nci maddesi hükmüne göre tekliflerin değerlendirilmesinde öncelikle belgelerin eksik olup olmadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olup olmadığının inceleneceği, yapılan incelemede olumsuz değerlendirme yapılır ise isteklilerin 36’ncı maddeye göre değerlendirme dışı bırakılacağı, ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerin eksik olması ya da belgelerde bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bunların verilecek makul sürede tamamlanmasının isteneceği, eksik bilgi veya belgeleri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı, anılan madde hükmünde “istenir” ibaresinin yer aldığı, dolayısıyla tamamlatma işleminin idarenin takdirinde olmadığı, ancak idarece kendirlerinden eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasının istenmediği, bir kısım Kamu İhale Kurulu kararlarında tamamlatmanın mümkün görüldüğü iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

            İhale konusu işin ilanı 20.11.2012 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanmış olup, ihalede 6 adet ihale dokümanı satın alınmış/indirilmiştir. 18.12.2012 tarihinde yapılan ihaleye Winwin Hizmet Yönetimi San. ve Tic. A.Ş., Sodexo Motivasyon Çözümleri A.Ş., Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. ve Set Kurumsal Hizmetler Tic. A.Ş. olmak üzere toplam 4 istekli katılmıştır.

 

          İhaleye en düşük fiyat teklifi veren Set Kurumsal Hizmetler Tic. A.Ş. “Mersin ili sınırları içinde 20 işyeri (lokanta, restaurant vb.) ile yapılmış sözleşmeyi sunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bir sonraki fiyat teklifi sahibi Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.’den teklif fiyatının aşırı düşük olduğu belirtilerek açıklama istenildiği, 25.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.nin yaptığı açıklama uygun bulunmayarak bu isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin Winwin Hizmet Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

          25.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararının tebliğini takiben başvuru sahibi Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.nin 02.01.2013 tarihli şikâyet dilekçesi ile idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayet başvurusu üzerine “başvurunun reddi” yönünde karar aldığı, alınan kararın 03.01.2013 tarihinde istekliye, isteklinin teklif mektubunun 5’inci maddesinde yer alan “yukarıda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum” beyanı üzerine faks ile gönderildiği ve faks gönderisi (şikâyet başvurusu üzerine alınan karar) aynı gün postaya verildiği, başvuru sahibi istekli tarafından şikâyet başvurusu üzerine idarece “başvurunun reddi” yönünde alınan kararın 03.01.2013 tarihinde faks ile tebliğinden sonra 16.01.2013 tarihinde 1984 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal eden dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Karşı Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte;

 

          “Başvuru süreleri

          MADDE 6 – (1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

          (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

 

          (3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

          ……

 

          Bildirim ve Tebligat Esasları

          MADDE 24 – (Değişik: 16/12/2010– 27787 R.G. / 1. md.) (1) Kurul tarafından başvurular üzerine verilen bütün nihai kararlar ile nihai kararlara karşı açılan davalar sonucundaki mahkeme kararlarının uygulanması için Kurul tarafından alınan kararlar, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara bildirime çıkarılır ve bu tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun internet sayfasında yayımlanır.

 

          (2) Kurumun internet sayfasında yayımlanan Kurul kararlarına erişim ücretsizdir.

 

          (3) Tebligatlar idare veya Kurum tarafından;

          a) İmza karşılığı elden,

          b) İadeli taahhütlü mektupla,

          c) Elektronik posta yoluyla,

          ç) Faksla,

          yapılabilir.

 

          (4) Şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan kararlara ilişkin olarak iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

 

          (5) Başvuru sahibi tarafından ön yeterlik veya ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda veya başvuru dilekçesinde elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi halinde, elektronik posta adresinin veya faks numarasının başvuru dilekçesinde belirtilmesi kaydıyla, başvuru sahibine elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapılabilir.

 

          (6) Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare veya Kurum tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

 

          (7) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, idarenin veya Kurumun resmi elektronik posta adresinin kullanılması halinde geçerlidir.”hükümleri yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin 02.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak “başvurunun reddi” yönünde karar alındığı, alınan kararın 03.01.2013 tarihinde isteklinin teklif mektubunda yaptığı beyan üzerine faks ile bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 16.01.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul