• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-854
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :26
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-854
Şikayetçi:
 Altunlar Turizm Pet. Nak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti., BAHÇELİEVLER MAH. 1602 SOK. NO : 1 BULVAR İŞ MERKEZİ 2/14 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Kozluk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Tepecik Mah. Ova Cad. No:147 72400 BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2013 / 3223
Başvuruya konu ihale:
 2012/154714 İhale Kayıt Numaralı "Malzemeli Yemek Hazırlama,Dağıtım Ve Sonrası Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kozluk Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 20.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Altunlar Turizm Pet. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.01.2013 tarih ve 3223 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/485 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından teklif mektubundaki imza ile Ömer Altun’a ait imza beyannamesindeki imzaların birbirleriyle ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif mektubundaki imzanın şirketi temsile vekalet verilen Ömer Altun’a ait olduğu iddia edilmektedir,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          İncelemeye konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.1’inci maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda Altunlar Turizm Pet. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında Mehmet Altun’un 31.07.2007 tarihinden itibaren 10 yıl süre şirket müdürü olarak şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili olduğu bilgisi içeren Batman 3. Noterliği tarafından düzenlenen 17.02.2012 tarihli imza sirkülerine, anılan kişi tarafından “şirketimizi temsilen Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bilumum resmi ve hususi tüm ihalesine adıma katılmaya, Devlet İhale Kanunu ile ilgili yasalar gereğince veya özel ve tüzel şahısların açacağı ihalelerde açık artırma eksiltme….” gibi konular için Altunlar Turizm Pet. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Ömer Altun’un vekil tayin edildiğine ilişkin 26.03.2010 tarihli noter onaylı vekaletnameye ve Ömer Altun’un üç adet imza örneğinin bulunduğu 06.12.2007 tarihli Batman 2. Noterliği tarafından düzenlenen imza beyannamesinin ihale tarihi olan 20.11.2012 tarihinde idare tarafından “aslının aynısıdır” şerhi düşülmüş örneğine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından başvuru sahibinin teklifinin, teklif kapsamında sunulan Ömet Altun’a ait imza beyannamesinde yer alan imza ile teklif mektubunda yer alan imzanın aynı olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı 04.01.2013 tarihli ihale kararı ve eklerinden anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”hükmü,

 

“Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”hükmü,

 

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.”,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

         

          e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

         

          (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23.2 nci maddesinin (d) bendinde de 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükmün aynısına yer verilmiş olup “Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden hareketle teklif mektubunun yetkili kişiler tarafından imzalanması zorunlu olduğundan idarenin teklif mektubundaki imza ile imza beyannamesindeki imzanın aynı olmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakma işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul