En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-855
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :27
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-855
Şikayetçi:
 Hizmet Yemek İmalatı Gıda Ve Temizlik Hiz Tic. Ltd. Şti. - Kalkan Yemek Üretim Tem. Hizm. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi , GÜLTEPE MAH. Ö.HAYYAM CAD. NO:18 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Kozluk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Tepecik Mah.Ova Cad. No:147 72400 BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2013 / 3730
Başvuruya konu ihale:
 2012/154714 İhale Kayıt Numaralı "Malzemeli Yemek Hazırlama,Dağıtım Ve Sonrası Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kozluk Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 20.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hizmet Yemek İmalatı Gıda ve Temizlik Hiz. Tic. Ltd. Şti. - Kalkan Yemek  Üretim Tem. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 21.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.01.2013 tarih ve 3730 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/548 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından açıklanan 811.995,00 TL tutarındaki yaklaşık maliyet %20 kâr içerdiğinden bu oran düşüldüğünde karsız yaklaşık maliyetin 676.662,50 TL olduğu, bu durumda ihale üzerinde kalan Turkuaz Yemek Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Işıklar Müt. Bes. Yem. Ltd. Şti.nden de aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, ihale komisyonun verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendireceği, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, komisyonun; verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen işin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, ihale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük tekliflerin geçerli teklif olarak dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Ayrıca bu hususa Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin 59’uncu maddesinde de yer verilmiş ve aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonunun bu düzenlemeyi esas alması gerektiği hüküm altına alınmış, Kamu İhale Genel Tebliğinde de personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği açıklanmıştır.

 

12 isteklinin katıldığı incelemeye konu ihalede 8 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği, aşırı düşük teklif sorgulaması için 649.596,00 TL tutarında sınır değer belirlendiği ve teklif bedelleri bu bedelin altında kalan 4 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, öngörülen süre içerisinde açıklamada bulunmayan istekli ile öngörülen sürede açıklamada bulunan diğer 3 isteklinin açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 649.710,00 TL tutarında teklif veren Turkuaz Yemekhane Hiz. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 675.290,00 TL tutarında teklif veren Işıklar Müt. Bes. Med. Ltd. Şti.nin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği 04.01.2013 tarihli ihale kararı ve eklerinden anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede toplam 35.000 öğün kahvaltı, 2.000 öğün diyet kahvaltı,  100.000 öğün normal yemek ve 3.500 öğün diyet yemekten oluşan toplam 140.500 öğün yemek için 4 firmadan alınan öğün fiyatların ortalaması alınarak 811.995,00 TL tutarında yaklaşık maliyet hesaplandığı, ancak hesaplanan tutarın yüklenici kârı içerip içermediği yönünde yaklaşık maliyet hesap cetvelinde herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde yer alan yaklaşık maliyet hesabında % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı öngörülebileceği yönündeki hükümden hareketle kârsız yaklaşık maliyet 811.995,00 TL / 1,20 = 676.662,50 TL olarak hesaplanmıştır.

 

          Kamu İhale Kurulunun hizmet alımı ihalelerinde kârsız yaklaşık maliyetin altında kalan isteklilerden teklif bileşenlerine ilişkin olarak belgeye dayalı yazılı açıklama istenilmesi gerektiği yönündeki emsal kararları doğrultusunda yapılan incelemede neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin teklif bedellerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde hesaplanan 676.662,50 TL bedelin altında kaldığı tespit edilmiş olup her iki istekliden de teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yazılı açıklama istenilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

İncelemeye konu hazır yemek alımı ihalesinde alınacak yemek gruplarının normal kahvaltı, diyet kahvaltı, normal yemek ve diyet yemek olmak üzere 4 grup olup ihaleye ait Teknik Şartname’de tüm yemek gruplarını oluşturan yemek çeşitlerine, her yemek çeşidinin malzeme girdi cins ve miktarlarına yer verilmiş, bunun yanında normal kahvaltı ve diyet yemek türü için ayrıca örnek menü listesi de oluşturulmuştur. Ancak 140.500 öğünden oluşan 4 grup yemek içinde en fazla öğün miktarı olan 100.000 öğün normal yemek ile 2.000 öğün diyet kahvaltı için Teknik Şartnamede örnek menü oluşturulmadığı tespit edilmiştir.

 

Aşırı düşük açıklama istenilen isteklilerden teklifin önemli bileşenlerinin işçilik maliyeti, demirbaşlara ait giderler, yemeğin cinsi ve kullanılacak malzemelerin miktarlarının girdileri ve teknik şartnamedeki diğer girdiler olduğu belirtilerek tüm yemek cinsi ve gramajına uygun açıklama istenilmiş, açıklama sunan isteklilerin ise yemek cinslerinin tamamı için değil kendi belirledikleri yemek cinslerine ilişkin olarak açıklamada bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Ön görülen süre içerisinde yazılı açıklamada bulunmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan Yeni Bayram Gıda Ltd. Şti. tarafından da aşırı düşük teklif açıklama yazısının kendilerine bildirimi üzerine idareden Teknik Şartnamede normal yemek ve diyet kahvaltı için de örnek menü olmadığı için maliyet hesabının yapılamadığı belirtilerek örnek menü listesi verilmek suretiyle açıklama yapılabilmesi için ek süre istenildiği ancak idare tarafından bu talebin karşılanmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden Teknik Şartname’de yer alan yemek gruplarından normal kahvaltı ve diyet yemek grubu için hazırlanan örnek menü gibi normal yemek ve diyet kahvaltı grubu için de örnek menü oluşturularak daha önce açıklama istenilen isteklilerin tamamından ve yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde açıklama istenilmesi gerektiğine karar verilen ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerden yeniden açıklama istenilmesinin uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 


Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “idare tarafından açıklanan 811.995,00 TL tutarındaki yaklaşık maliyet %20 kâr içerdiğinden bu oran düşüldüğünde karsız yaklaşık maliyetin 676.662,50 TL olduğu, bu durumda ihale üzerinde kalan Turkuaz Yemek Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Işıklar Müt. Bes. Yem. Ltd. Şti.’nden de aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, Altunlar Turizm Pet. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirilmesi halinde anılan isteklinin teklif bedelinin de kârsız yaklaşık maliyetin altında kaldığı görüldüğünden bu istekliden de, teklif bileşenlerine ilişkin olarak yazılı açıklama istenilerek aşırı düşük sorgulamanın tekrar yapılması gerektiği hususunda“düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Kozluk Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa araştırması esas alınarak toplam 811.995,00TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (17) adet ihale dokümanı satın alındığı, 20.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 12 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, üç isteklinin teklifinin “doküman almadığı” gerekçesiyle, bir isteklinin teklifinin de “Teklifte kullandığı imza ile imza sirküsündeki imza ile aynı olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan 8teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin adı

Teklif Bedeli(TL)

Ferhat HazırYemek Ltd. Şti.

401.830,00

Yeni BayramGıda Ltd. Şti.

512.400,00

Utav İnşaatGıda Ltd. Şti.

528 500,00

Ak-Aş Yemek Yapımı Ltd. Şti.

555 275,00

Turkuaz Yemekhane Ltd. Şti.

649.710,00

Işıklar Müt. Bes. Med. Ltd. Şti.

675 290,00

Hizmet Yemek- Kalkan Yem. Ltd. Şti.

690.200,00

Seç-San Yemek Hizmetleri Ltd. Şti.

713.350,00

             

            Şeklinde verildiği, idarece, aşırı düşük teklif sorgulaması için 649.596,00 TL tutarında sınır değer belirlediği ve teklif bedelleri bu bedelin altında kalan 4 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, öngörülen süre içerisinde açıklamada bulunmayan istekli ile öngörülen sürede açıklamada bulunan diğer 3 isteklinin açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 649.710,00 TL tutarında teklif veren Turkuaz Yemekhane Hiz. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 675.290,00 TL tutarında teklif veren Işıklar Müt. Bes. Med. Ltd. Şti.’nin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenerek sonuçlandırıldığı,

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul