• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-858
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :30
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-858
Şikayetçi:
 Serhat Endüstriyel Temizlik San. Tur .Tic. Ltd. Şti., HÜRRİYET MAH. 27. CAD. NO : 2 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, Güreş Caddesi 56100 SİİRT
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42674
Başvuruya konu ihale:
 2012/152835 İhale Kayıt Numaralı "20 İşçi İle 12 Ay Süreli Malzemesiz Yemek" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığıtarafından 20.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “20 İşçi İle 12 Ay Süreli Malzemesiz Yemek” ihalesine ilişkin olarak Serhat Endüstriyel Temizlik San. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin 11.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42674 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5019 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik etmek üzere teklifi ekinde sözleşme ve fatura sunduğu ancak sözleşmeye konu işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeleri mevzuata uygun olarak sunmadığı bu nedenle söz konusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihale Siirt Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 20 İşçi İle 12 Ay Süreli Malzemesiz Yemek Hizmeti Alımı işi olup işe ait İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde;

 

“7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

 

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde,

 

“7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel Sektörden alınmış, Malzemeli veya Malzemesiz Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Sonrası İşler, benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenmeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde;

 

          “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

 

          (a) (Değişik 16/3/2011–27876 R.G./11.md.)Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.”hükmü yer almaktadır.

 

İhale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiş olan İSF Yemek Yapımı Gıda Temz. Turz. İnş. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamındaki belgelerinin incelenmesinde, teklif fiyatının 399.840,00 TL olduğu, İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi uyarınca teklif bedelinin en az %50’si oranında 199.920,00 TL tutarında iş deneyim belgesi sunulması gerektiği,

 

Anılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacı ile 24.04.2010 tarih ve 2010-4 sayılı sözleşme ve 24.05.2010 ile 01.12.2010 tarihleri arasında kesilmiş 8 adet fatura sunulduğu,

 

Sunulan sözleşmenin İSF Yemek Yapımı Gıda Temz. Turz. İnş. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Kayra Gıda ve Day. Tük. Mal. Paz. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalandığı ve sözleşmenin konusunun “162 günlük personel ve misafirler için yemek alımı” olduğu, sözleşmede işin miktarı, birim fiyatı ve tutarının,

 

“Sabah Kahvaltısı      = 21.000 adet x 4,00 TL =   84.000 TL

Öğlen Yemeği             = 25.200 adet x 5,00 TL = 126.000 TL

Akşam Yemeği                        = 25.200 adet x 5,00 TL = 126.000 TL

Genel Toplam             =71.400 adet                   = 336.000 TL”

 

olarak belirlendiği bu hali ile sunulan sözleşmenin konusunun ve tutarının ihale dokümanında belirlenen kriterleri sağladığı tespit edilmiş olup söz konusu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uyduğu, sözleşmede yer alan hükümlerden yemeğin işverenin mutfağına hazır halde getirilerek dağıtımının yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda sözleşme konusu iş kapsamında ayrıca işçi istihdam edilmesinin gerekmediği ve yemek üretiminin yüklenicinin mutfağında yapılacağı sonucuna varıldığından İSF Yemek Yapımı Gıda Temz. Turz. İnş. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunmuş olduğu sözleşme ekinde sözleşmeye konu işte personel çalıştırıldığını gösteren belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin şikayeti yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

 

            Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan İSF Yemek Yapım Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik etmek üzere teklifi ekinde sözleşme ve fatura sunduğunu, ancak sözleşmeye konu işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin mevzuata uygun olarak sunmadığını, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini iddia etmektedir.

 

İncelemeye konu ihale 20 İşçi İle 12 Ay Süreli Malzemesiz Yemek Hizmeti Alımı işidir.

 

İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde;“7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.”düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde, “7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel Sektörden alınmış, Malzemeli veya Malzemesiz Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Sonrası İşler, benzer iş olarak kabul edilecektir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan İSF Yemek Yapımı Gıda Temz. Turz. İnş. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu belgeler incelendiğinde, teklif fiyatının 399.840,00 TL olduğu, İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi uyarınca teklif bedelinin en az %50’si oranında 199.920,00 TL tutarında iş deneyim belgesi sunulması gerektiği, anılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacı ile 24.04.2010 tarih ve 2010-4 sayılı sözleşme ve 24.05.2010 ile 01.12.2010 tarihleri arasında kesilmiş 8 adet fatura sunulduğu, sunulan sözleşmenin İSF Yemek Yapımı Gıda Temz. Turz. İnş. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Kayra Gıda ve Day. Tük. Mal. Paz. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalandığı ve sözleşmenin konusununun “162 günlük personel ve misafirler için yemek alımı” olduğu, sözleşmede işin miktarı, birim fiyatı ve tutarının,

 

“Sabah Kahvaltısı    = 21.000 adet x 4,00 TL        =   84.000,00 TL

Öğlen Yemeği           = 25.200 adet x 5,00 TL        = 126.000,00 TL

Akşam Yemeği          = 25.200 adet x 5,00 TL        = 126.000,00 TL

Genel Toplam           =71.400 adet                          = 336.000,00 TL”

 

olarak belirlendiği, bu hali ile sunulan sözleşmenin konusunun ve tutarının ihale dokümanında belirlenen kriterleri sağladığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan sunulan sözleşmede yer alan “Getirilecek yemekler Kayra Gıda’nın belirleyeceği saatte getirilecek ve zamanında dağıtılacaktır” düzenlemesinden, bahse konu yemeklerin dağıtım hizmetinin de yüklenici tarafından yapılacağı, bu hali ile de bahse konu sözleşme kapsamında yemeklerin hazırlanması için çalışacak personelin yanı sıra teslim edilen yemeklerin dağıtım hizmetini yerine getirecek olan personelin de çalışacağı anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenmeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) (Değişik 16/3/2011–27876 R.G./11.md.) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.”hükmü yer almakta olup,

 

İhale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiş olan İSF Yemek Yapımı Gıda Temz. Turz. İnş. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacı ile özel sektöre gerçekleştirilen işe ait sözleşme ve faturalar sunulmuş olmasına rağmen, sözleşme ekinde yukarıda anılan yönetmelik hükmü gereğince sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmadığı görülmüştür. Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olarak tevsik edilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak iddiaları kapsamında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncemle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

Kazım ÖZKAN

II. BAŞKAN

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul