En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-859
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :31
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-859
Şikayetçi:
 Teknikel Elektrik İnşaat Turizm San Ve Tic. Ltd. Şti., 392/1 SOK. NO:5 D:1 ŞİRİNYER/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Konak Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 9 Eylül Meydanı 2. Hızmet Bınası Basmane 11 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2331
Başvuruya konu ihale:
 2012/166884 İhale Kayıt Numaralı "Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Gözetim, Denetim Ve Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Konak Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğütarafından 12.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Gözetim, Denetim ve Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Teknikel Elektrik İnşaat Turizm San ve Tic. Ltd. Şti.nin 31.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2013 tarih ve 2331 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/368 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihale uhdesinde bırakılan firma ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın tekliflerinin ihale konusu işin sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetini karşılayamamasına rağmen tekliflerinin değerlendirmeye alındığı, firmaların tekliflerini Kamu İhale Kurumu İşçilik Modülüne göre hesapladığı ve kendilerine göre hatalı olan bölümleri düzelttiği ancak söz konusu modülün işveren prim hisse oranlarını mevzuata aykırı olarak hesapladığı bu nedenle gerçek asgari işçilik maliyetini yansıtmadığı, teklif fiyatları sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetini karşılamayan firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

      Şikayete konu ihale Konak Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün “Gözetim, Denetim ve Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Hizmet Alımı” işi olup, işe ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Personele brüt asgari ücret üzerinden aşağıda belirtilen oranda iş güçlülüğü zammı verilecektir.
- Baş Kontrolöre brüt asgari ücretin % 151 fazlası
- Kontrolöre brüt asgari ücretin % 103 fazlası
- Yardımcı Hizmet Elemanına brüt asgari ücretin % 72 fazlası

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan kısa vadeli sigorta kolları prim oranları:
Bu hizmet ihalesinin yaklaşık maliyetinin hesabında, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1 olarak hesaplanmıştır”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

İşe ilişkin idarece hazırlanıp ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli,

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt  numarası :2012/166884

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Başkontrolör

ay

3

12

 

 

2

Kontrolör

ay

3

12

 

 

3

Yardımcı Personel

ay

24

12

 

 

4

Hafta İçi Mesai Başkontrolör

saat

3

200

 

 

5

Hafta İçi Mesai Kontrolör

saat

3

200

 

 

6

Hafta İçi Mesai Yardımcı Personel

saat

24

200

 

 

7

Dini ve Milli Bayram Günleri Fazla Çalışma Ücreti Başkontrolör

gün

3

14,5

 

 

8

Dini ve Milli Bayram Günleri Fazla Çalışma Ücreti Kontrolör

gün

3

14,5

 

 

9

Dini ve Milli Bayram Günleri Fazla Çalışma Ücreti Yardımcı Personel

gün

24

14,5

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

            12.12.2012 tarihinde gerçekleşen ihaleye 8 istekli teklif vermiş olup, DİBO İnş. Gıda Tarım Pet. Ürn. Taş. Tem. İş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ve Tümen İnş. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti .& Mirzabey İnş. Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifleri birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunması nedeni ile değerlendirme dışı bırakılmış ve geri kalan 6 isteklinin teklifleri yeterli görülmüş, teklifleri kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 892.833,15 TL’nin altında olan Işık Gıda Güv. Taş. Teks. Kömür. İnş. İth. İhr.  San. Tic. Ltd. Şti., M.N.A. Tabldot Temizlik Hiz. İnş. Bilg. Otom. Turz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & ARÇ Tem. İnş. Güv. Nak. Yem. Ür. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve B.G. Seyhan İnş. Taah. ve Eks. Özel Güvenlik Ltd. Şti.nin teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirlenmiş vebahse konu üç firmadan 14.12.2012 tarih ve 2352, 2353, 2354 sayılı yazılar ile aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmiştir. Işık Gıda Güv. Taş. Teks. Kömür. İnş. İth. İhr.  San. Tic. Ltd. Şti. öngörülen süre içinde aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunmadığı için teklifi değerlendirme dışı bırakılmış,  aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun görülen M.N.A. Tabldot Temizlik Hiz. İnş. Bilg. Otom. Turz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & ARÇ Tem. İnş. Güv. Nak. Yem. Ür. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, B.G. Seyhan İnş. Taah. ve Eks. Özel Güvenlik Ltd. Şti. ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiştir.

 

          Asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken pirim oranlarına ilişkin olarak 5510 sayılı Kanun’un “Prim oranları ve devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde,

Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

b) Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet zammı uygulanan işlerde çalışan sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, (a) bendinde belirtilen % 20 oranının, her yıl için 40 ıncı maddeye göre eklenen fiilî hizmet gün sayısının 360'a bölümü sonucu bulunacak oranda artırılması suretiyle belirlenir. Bu şekilde bulunan oran ile (a) bendinde belirtilen % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir.

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen öğrenciler ile (e) bendinde belirtilen kursiyerler için prim oranı prime esas kazançlarının % 1'idir. Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı ilgili kanunlarında belirtilen şekilde uygulanır.

e) Yaşlılık aylığı almakta iken bu Kanuna tâbi bir işte çalışanlara uygulanacak sosyal güvenlik destek primi oranı (a), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen prim oranlarının toplamı kadardır. Sigortalı ve işveren hissesi bu bentlerde belirtilen oranlardadır.

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir.

g) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (a), (c) ve (f) bentlerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden, şayet sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışıyorlar ise (e) bendinde belirtilen prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler.

Devlet, sigortalının prime esas kazancı esas alınarak; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için % 5 oranında; genel sağlık sigortası için ise % 3 oranında katkı yapar. Devlet katkısı, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri olarak hesaplanır. Devlet katkısının ödenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.”hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır…” hükmü yer almaktadır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun 24.01.2012 tarih ve 2012-3 sayılı Genelgesi’nin “Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması” başlıklı Genelgesi’nin 10’uncu maddesinde,

“Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 4/4/2007 tarihli Bakanlar Kurulunun eki kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2 nci maddesinde, “… Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede, Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü rakamı yarım KR ve üzerinde olan değerler 1 KR’ye tamamlanmış, yarım KR’nin altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır” açıklaması,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde,

78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

“79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.6. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmesi zorunludur.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Daha önce yapılan itirazen şikayet başvuruları kapsamında 20.11.2012 tarih ve 19599 sayılı yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden asgari işçilik maliyet hesabında işveren sigorta prim oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda görüş istenilmiş, anılan Genel Müdürlükten gelen 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazıda “…yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerekmektedir. Öte yandan, Kurumumuza ödenecek sigorta prim tahakkuku oluşturulurken, belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisseleri 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir… ” denilmiştir .

 

Anılan Kanun hükümleri ve SGK’nın bahse konu yazıları çerçevesinde asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında işveren tarafından ödenmesi gereken %11 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, %7,5 genel sağlık sigortası primi, %2 işsizlik sigortası primi ve ihale konusu iş için belirlenmiş olan %1 iş kazaları meslek hastalıkları sigorta risk prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanıp her aşamada yuvarlama yapılarak İdari Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan düzenlemelere göre teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 892.854,42 TL olarak hesaplanmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiş olan M.N.A. Tabldot Temizlik Hiz. İnş. Bilg. Otom. Turz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & ARÇ Tem. İnş. Güv. Nak. Yem. Ür. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 892.803,23 TL tutarındaki teklifinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 892.854,42 TL’yi karşılamadığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Ayrıca, ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiş olan B.G. Seyhan İnş. Taah. ve Eks. Özel Güvenlik Ltd. Şti.nin 892.809,66 TL tutarındaki teklifinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 892.854,42 TL’yi karşılamadığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden M.N.A. Tabldot Temizlik Hiz. İnş. Bilg. Otom. Turz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & ARÇ Tem. İnş. Güv. Nak. Yem. Ür. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile B.G. Seyhan İnş. Taah. ve Eks. Özel Güvenlik Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul