En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-861
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :33
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-861
Şikayetçi:
 Aydın Ceylan, GAZİ CAD. MALİYE 3.SOK. NO:2/26 ŞIL APT. A BLOK KAT:5 ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Laçin Çamlıca Mesleki Teknik Eğitim Merkezi, Çamlıca Beldesi Yeşilyurt Mahallesi Çorum Yolu No:105 19020 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1408
Başvuruya konu ihale:
 2012/175830 İhale Kayıt Numaralı "Okulumuz Pansiyonunda Yemek Yapımı Ve Servis Hizmetleri, Temizlik Ve Kalorifer Yakma Hizmetleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Laçin Çamlıca Mesleki Teknik Eğitim Merkezi tarafından 06.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Okulumuz Pansiyonunda Yemek Yapımı ve Servis Hizmetleri, Temizlik ve Kalorifer Yakma Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Aydın Ceylan’ın 25.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2013 tarih ve 1408 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/241 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklama içerisinde yer alan giyim bedeline ilişkin sunulan proforma faturanın Tebliğ'in 79'uncu maddesinde bulunan açıklamalara uygun olmadığı, giyime ilişkin bedelin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, faturayı düzenleyen firmanın varolmadığı, faturaya konu mamulün ticaretiyle ilişkili olmadığı, maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            17.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, şikâyete konu ihaleye 3 isteklinin katıldığı, komisyon tarafından yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda 3 isteklinin teklifinin de geçerli bulunduğu, kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunan Mehmet Kavurkacı’dan teklif bileşenlerine ilişkin olarak yazılı açıklama talep edildiği, süresi içerisinde sunulan açıklamanın idare tarafından mevzuata uygun bulunduğu ve söz konusu isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “Okulumuz Pansiyonunda Yemek yapımı ve Servis hizmetleri, Temizlik ve Kalorifer Yakma Hizmetleri” şeklinde belirtilmiş olup aynı şartnamenin 25’inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Aşçı ve Kaloriferciye asgari Ücretin %15' u oranında,Temizlik Elemanlarına ve Aşçı yardımcılarına asgari Ücretin %10 Fazla ödeme yapılacak. Bayram ve Resmi Tatil günlerinde 9 gün 6 Personel çalıştırılacaktır

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek okulumuz pansiyonundan ayni olarak 6 Kişiye İşin süresi boyunca çalışılan hergün verilecektir.
Yol Parası Ödenmeyecektir. Kıyafetler Ayni olarak verilecektir
İşçi Kıyafetleri Yüklenici Firma Tarafından aşağıda belirtildiği şeklilde verilecektir. a) Aşçı ve Yardımcıları ( Yemek Pişirme dağım elamanları ) 3 kişi için 2 şer takım iş elbisesi
b) Temizlik elemanları 2 kişi için 2 şer takım iş önlüğü

c) Kaloriferci için 1 takım tulum ve 1 takım iş önlüğü idarenin istediği şekilde verilecektir”düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde, “79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            …

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

            İdarenin 06.12.2013 tarihli ve 1129 sayılı aşırı düşük teklif sorgulama yazısı içeriğinde, işçilik hesaplama modülüyle hesaplanmış olan asgari işçilik maliyetinin 77.917,14 TL olduğu, Mehmet Kavurkacı’nın teklifi içerisinde işçilik maliyeti dışında geriye kalan 15,84 TL ile giyim giderinin ne şekilde karşılanacağına ilişkin belgelerin sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklama incelendiğinde, giyim giderine ilişkin olarak Nehir Yem. İnş. Gıda Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 05.12.2012 tarihinde düzenlenen proforma faturaya yer verildiği, proforma fatura içerisinde 6 adet iş elbisesi, 5 adet iş önlüğü ve 1 adet tulum için toplam 0,12 TL bedel öngörüldüğü, proforma faturanın SMMM tarafından kaşelenip onaylandığı, ayrıca proforma faturayı düzenleyen Nehir Yem. İnş. Gıda Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından da kaşelenip imzalandığı, proforma faturanın alt kısmında “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim” ifadesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi gereğince giyim giderine ilişkin olarak şekil şartlarına uygun proforma faturanın sunulmasının yeterli olduğu, söz konusu bedellerde bir uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda proforma faturaya dayanak teşkil eden tutanak ve diğer belgelerin SMMM’den istenileceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

            Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından maliyet/satış tutarı tespit tutanağının, proforma faturayı düzenleyen kişinin imza sirkülerinin, faaliyet belgesinin, fatura ve tutanağı düzenleyen SMMM Şevket Danacı’ya ait TURMOB Faaliyet Belgesinin sunulduğu da tespit edilmiştir. Anılan belgelerin sunulmasının zorunlu olmadığı anlaşılmakla birlikte, başvuru dilekçesinde yer alan iddiaların karşılanması amacıyla istekli tarafından kendi iradesiyle sunulan belgelerin esas kabul edilerek iddiaların sonuçlandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

            Sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, her bir sayfasının SMMM Şevket Danacı ve Nehir Yem. İnş. Gıda Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kaşelenip onaylandığı, tutanak içerisinde iş elbisesi, iş önlüğü ve tulumun birim maliyetlerinin 0,01 TL olduğu anlaşılmıştır.

            Açıklama içerisinde sunulan Nehir Yem. İnş. Gıda Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait imza sirküleri ve faaliyet belgesi incelendiğinde, her türlü tekstil ürünlerinin ticaretinin iştigal konuları arasında yer aldığı, 19.11.2012 tarihi itibariyle faaliyette bulundukları anlaşılmıştır.

            Anılan belgelerin Tebliğ’in 79’uncu maddesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda incelenmesi sonucunda mevzuata uygun bulunmuş olup giyim giderine ilişkin sunulan açıklamanın idare tarafından kabul edilmesi işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

            Bununla birlikte, idare tarafından yapılan inceleme neticesinde tutanak ve proforma faturada yer alan bedellerin hayatın olağan akışına uygun olmadığı gerekçesiyle, konunun Şanlıurfa Vergi Dairesi Müdürlüğüne 03.01.2013 tarihli yazısı ile bildirildiği de tespit edilmiştir.

            Tebliğ’in 79’uncu maddesi gereğince, mevzuata uygun şekilde bedellerin belgelendirilmesi sonucunda idareler tarafından açıklamanın hayatın olağan akışına uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gibi bir olanak bulunmadığı, anılan durumlarda sadece mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilebileceği anlaşıldığından, idarenin söz konusu işlemi de mevzuata uygun bulunmuş olup, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Mehmet KAVURKACI’nın aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Anılan istekli tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 6 adet iş elbisesi için 0,01 TL, 5 adet iş önlüğü için 0,01 TL ve 1 adet tulum için 0,01 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,12 TL fiyat öngören Nehir Yemekçilik İnş. Gıda Tarım İht. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 05.12.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen bazı giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki bazı teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Mehmet KAVURKACI’nınteklifinin belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                                                                                                              Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul