En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-864
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :36
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-864
Şikayetçi:
 Tekinler Turizm Nakliyat Temizlik Gıda İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MUSALLA BAĞLARI MAH. ŞEHİT AHMET DEĞERLİ SOK. AKGÜL SİTESİ NO:15/B KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Belediyeler Birliği, Tunus Caddesi 12 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2013 / 1957
Başvuruya konu ihale:
 2012/182168 İhale Kayıt Numaralı "Türkiye Belediyeler Birliği'nin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çağrı Merkezi Aracılığı İle Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 26.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Türkiye Belediyeler Birliği'nin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çağrı Merkezi Aracılığı İle Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Tekinler Turizm Nakliyat Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.01.2013tarih ve 1957sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/326sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

 “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4’üncü maddesinde,

 

İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir…” açıklaması,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında,

 

 “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” hükmü,

 

 Aynı Yönetmeliğin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59 uncu maddesinde, 

 

“(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

            (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü,

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” 2’nci maddesinde,

 

“2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Türkiye Belediyeler Birliği'nin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çağrı Merkezi Aracılığı İle Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.


          Belediye başkanları, başkan yardımcıları, genel sekreterler, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, bağlı idarelerin genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, Türkiye Belediyeler Birliği’nin görevi kapsamında Birlik çalışanlarının veya misafiri durumunda olan diğer konuklarının Ankara İli Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki iş ve işlemleri nedeniyle, şehirlerarası otobüs terminali, tren istasyonu, havalimanı ve şehir içi transferlerinde kullanmaları maksadıyla 15/01/2013–31/12/2013 tarihleri arasında 7 gün 24 saat esasına dayalı çağrı merkezi kurulması ve bu merkeze bağlı olarak şoförlü olarak araç kiralanması işini kapsar

 

         c) Yapılacağı yer: Ankara İli Büyükşehir Sınırları İçerisinde

         ç) Bu bent boş bırakılmıştır.”düzenlemesi,

Anılan Şartname’ nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.1.İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif edilecek fiyata dahildir. Teknik şartnamede ayrıntıları yazılı araç ve sürücüye ait tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Araçların her türlü bakım-onarım, akaryakıt, vergi, şoför ücretleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, primleri sigorta ve diğer masrafları yükleniciye aittir.

 

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İhale konusu hizmet alımı teknik şartnamede ayrıntıları yazılı personeller çalıştırılmak suretiyle yürütülecektir. İstekli tarafından personele ödenecek giderler nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Teknik şartnamede ayrıntıları yazılı araç ve sürücüye ait tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

Yüklenicinin çalıştıracağı taşıtların akaryakıt, yağ, lastik, tamir, bakım, onarım ve her türlü giderleri yükleniciye aittir.

 

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

1,5”düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’ nin Diğer hususlar başlığı altında;

 

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Binek Oto Havalimanı Transfer Hizmeti

Adet

2.340,000

2

Binek Oto Şehir içi Transfer Hizmeti

Adet

125,000

3

Binek Oto Tam Gün Tahsis

Adet

215,000

4

Binek Oto Yarım Gün Tahsis

Adet

70,000

5

Minibüs Havalimanı Transfer Hizmeti(16+1Kişilik)

Adet

35,000

6

Minibüs Şehir içi Transfer Hizmeti(16+1Kişilik)

Adet

5,000

7

Minibüs Tam Gün Tahsis Hizmeti(16+1Kişilik)

Adet

12,000

8

Minibüs Yarım Gün Tahsis Hizmeti(16+1Kişilik)

Adet

8,000

9

VİP Minibüs Havalimanı Transfer Hizmeti(8+1) Kişilik

Adet

20,000

10

VİP Minibüs Şehir İçi Transfer Hizmeti(8+1) Kişilik

Adet

15,000

11

VİP Minibüs Tam Gün Tahsis Hizmeti(8+1) Kişilik

Adet

15,000

12

VİP Minibüs Yarım Gün Tahsis Hizmeti(8+1) Kişilik

Adet

15,000

 

            düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısının “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde,

 

            “9.1. İşe başlama tarihi 15.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesine göre idarelerin, geçerli teklifleri belirledikten sonra diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklifleri tespit etme ve bu teklifler hakkında açıklama isteme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu ihale konusunun personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı anlaşılmakla birlikte, istikrar kazanmış Kurul kararları doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde de, kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Söz konusu ihalede, idare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesabında yüklenici kârına ilişkin bir belirlemenin bulunmadığı görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda aktarılan 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre, idarece belirlenebilecek azami kâr miktarı olan yaklaşık maliyet hesabında bulunan tutarın % 20’si oranındaki kâr bedelinin hariç tutulması sonucu 279.592,71 TL kârsız yaklaşık maliyetin oluştuğu ve teklif fiyatı bu tutarın altında kalan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çiçek Turz. İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti., Tekinler Turz. Nak. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Masiva Tur. İnş. Oto. Kira. Elk. Taş. San. Tic. Ltd. Şti., Olimpiyat Tur. Oto. Mad. Gıda Km. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul