İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-866
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :38
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-866
Şikayetçi:
 Livar İnsan Kaynakları Hiz.Tem. İnş. Tur.San.Ve Tic. Ltd. Şti., FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERZURUM SOK. NO : 2/2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Karaağaç Belediyesi, Gazı Osman Pasa Mahallesı Inönü Caddesı 4 59500 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43441
Başvuruya konu ihale:
 2012/174928 İhale Kayıt Numaralı "Çöp Toplama Ve Nakli İle Cadde Ve Sokakların Toplanması Ve Taşınması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

            Karaağaç Belediyesitarafından 29.11.2012tarihinde pazarlık usulüile yapılan “Çöp Toplama ve Nakli ile Cadde ve Sokakların Toplanması ve Taşınması” ihalesine ilişkin olarak Livar İnsan Kaynakları Hiz. Tem. İnş. Tur. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43441sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5164sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlanmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde,

 

 “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4’ üncü maddesinde,

 

İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir…” açıklaması,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında,

 

 “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” hükmü,

 

 Aynı Yönetmeliğin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’ uncu maddesinde, 

 

“(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

            (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü,

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” 2’nci maddesinde,

 

2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Çöp toplama ve nakli ile cadde ve sokakların toplanması ve taşınması

b) Miktarı ve türü:

          

            3 ay süreyle 1 adet orta sıkıştırmalı çöp kamyonu (13+1,5), 10 adet işçi ve 2 adet E sınıfı ehliyetli şoför ile karaağaç sınırları dahilinde, çöp toplama ve nakli ile cadde ve sokak temizliği molozların toplanması, taşınması hizmeti

 

3 ay götürü bedel olarak katı atıkların toplanması
1 adet orta sıkıştırmalı çöp kamyonu 13+1,5
10 adet işçi ve 2 adet şoför ile karaağaç sınırları dahilinde, çöp toplama ve nakli ile cadde ve sokak temizliği molozların toplanması, taşınması hizmeti

c) Yapılacağı yer: Karaağaç Belediyesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.”düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi (KDV hariç), resmi harç ve benzeri giderler ile ulaşım giderleri teklif fiyata dahildir.

 

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

1 adet E ehliyetli araç şoförü (3 ay) brüt askeri ücretin %40 fazlası, 1 adet E ehliyetli araç şoförü belediye çöp aracında çalıştırılmak üzere (3 ay) brüt askeri ücretin %40 fazlası, 10 adet vasıfsız çevre temizlik ekibi (3 ay) brüt askeri ücretin %10 fazlası.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

Personelin yemek ihtiyacı istekli tarafından ayda 26 gün esas alınarak nakdi olarak karşılanacaktır. Yemek bedeli 4,00tl/gün hesaplanacaktır. Personelin yol bedeli istekli tarafından ayda 26 gün esas alınarak nakdi olarak karşılanacaktır. yol bedeli 4,00tl/gün olarak hesaplanacaktır.
personelin giyecek ihtiyacı istekli tarafından karşılanacaktır. ve teklif fiyata dahil edilecektir.
istekliler resmi ve dini bayram günü ücreti her personel için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

ihale konusu işte kullanılacak olan araçların amortismanı ve malzeme giderleri teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Diğer giderler:

 

ihale konusu işin özelliğine uygun olarak işte kullanılacak olan ve genel giderler içinde yer almayan diğer giderler: Araçların akaryakıt giderleri teklif fiyata dahildir.

 

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. 2 adet ehliyetli şoför ve 10 adet vasıfsız işçinin sigorta pirimleri %2,5 olarak hesaplanacaktır.”düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısının “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde,

 

            “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) aydır”düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde,

 

Yüklenici  ihale konusu işi yerine getirmek için 1 adet E Sınıfı ehliyetli Şoför ayrıca belediyemiz çöp aracında çalıştırılmak üzere 1 adet E sınıfı ehliyetli şoför 8 Adet süpürgeci/ mevkici ve Moloz Ekibi, 2 adet araç arkası , Toplamda  12 adet işçi çalıştırılacaktır.

Makine Teçhizat ve Araç sayıları Gece ve gündüz olarak aşağıda tabloda ayrıntılı bir şekilde  gösterilmiştir.

 

Cinsi

 

Gündüz

Gece

Toplam

ORTA SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU  13+1,5

1

0

1

 

Çöp Toplama İşi için, 1 adet Çöp Kamyonu gerekmektedir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesine göre idarelerin, geçerli teklifleri belirledikten sonra diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklifleri tespit etme ve bu teklifler hakkında açıklama isteme yükümlülüğü bulunmaktadır. Şikâyete konu ihalenin konusunun personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı anlaşılmakla birlikte, istikrar kazanmış Kurul kararları doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde de, kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            İnceleme konusu ihalede, idare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesabında yüklenici kârının %20 olarak belirlendiği, bu durumda kârsız yaklaşık maliyet tutarı olan 92.056,74TL’ nin altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren Eray Temiz. Ltd. Şti.ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul