• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-895
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :22
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-895
Şikayetçi:
 Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti, HALKALI İSTASYON MAH. 1421.SOK. DİVAN RESİDENCE F1 BLOK D:1 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kemalpaşa Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü), M. Akıf Esoy Mah. Ismet Inönü Cad. No:111 35170 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2382
Başvuruya konu ihale:
 2012/157005 İhale Kayıt Numaralı "Kemalpaşa Belediyesi 2013 Yılı Çöp Toplama Ve Kentsel Temizlik Hizmetinin 2 (İki) Denetim Elemanı, 25 ( Yirmibeş ) Şoför Ve 78 (Yetmişsekiz ) Personel Olmak Üzere, Toplam 105 Personel İle Yaptırılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kemalpaşa Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğütarafından 03.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kemalpaşa Belediyesi 2013 Yılı Çöp Toplama ve Kentsel Temizlik Hizmetinin 2 (İki) Denetim Elemanı, 25 (Yirmibeş) Şoför ve 78 (Yetmişsekiz ) Personel Olmak Üzere, Toplam 105 Personel ile Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 10.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2013 tarih ve 2382 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/373 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yaptıkları açıklamada personel giderinin asgari işçilik ücretinin altında kaldığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki personel maliyeti ile ilgili yapmış oldukları açıklamanın 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesinde yer alan hüküm gereğince % 3 özürlü personel çalıştırılacağı esasına göre yapıldığı, bu nedenle personel gideri ile ilgili yapmış oldukları açıklamanın mevzuata uygun olduğu belirtilerek idarece tesis edilen işlemin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu iş “Kemalpaşa Belediyesi 2013 Yılı Çöp Toplama ve Kentsel Temizlik Hizmetinin 2 (İki) Denetim Elemanı, 25 ( Yirmibeş ) Şoför ve 78 (Yetmişsekiz ) Personel Olmak Üzere, Toplam 105 Personel ile Yaptırılması” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ise “25.1. Sözleşmenin uygulaması sırasında, ilgili mevzuat gereği ödenecek KDV hariç her türlü sigorta, vergi, resim ve harçlar teklif fiyata dahil olup yükleniciye aittir.

 

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

* 2 Denetim Görevlisi İçin ; Asgari Ücretin en az % 70 Fazlası Ödenecektir.

* 25 Şoför İçin ; Asgari Ücretin en az % 45 Fazlası Ödenecektir.

* 78 İşçi İçin ; Asgari Ücretin en az % 20 Fazlası Ödenecektir.

 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 Sayılı İş Kanunun 47. Maddesi uyarınca verilecek mesai ücreti teklif fiyata dahil edilecektir. Bu kapsamda Denetim Personelleri için toplam 10 gün, Şoförler için toplam 130 gün ve İşçiler için toplam 400 gün çalıştırılacaktır ve teklif fiyata dahildir. Ayrıca Denetim Personelleri için 150 saat, Şoförler için 3.000 saat ve İşçiler için 7.500 saat fazla çalışma mesai ücreti verilecektir.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

Tüm çalışanların yemek ve yol giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yemek bedeli nakdi olarak günlük brüt 5,50 TL olup bordroda belirtilecektir. Personel yol ücreti günlük Brüt 5,00 TL dir ve bordroda gösterilecektir. Yol ve Yemek bedeli ödemesine esas aylık çalışma gün sayısı 26 dır. İçeriği ve miktarı teknik şartnamede belirtilen giyim yardımları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Giyim yardımları ayni olarak karşılanacaktır ve teklif fiyata dâhildir.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu hizmet alım ihalesinde yaklaşık maliyet hesabında, iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranı % 1,5 olarak tespit edilmiştir.”şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İnceleme konusu ihale için iki adet teklif verilmiş olup idarece her iki teklif de aşırı düşük bulunarak anılan isteklilere 06.12.2012 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış, söz konusu aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, isteklilerden teklifte önemli bileşen olarak tespit edilen nakdi olarak verilecek personel giderleri (maaş, yemek ve yol), ayni olarak verilecek giyim bedelleri, yüklenici kârı ve genel giderleri ile ilgili ayrıntıların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olarak belgelendirilmesi istenmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından 14.12.2012 tarihli yazı ve ekindeki belgelerle yapılan aşırı düşük açıklamasında, bayram ve fazla mesai, yemek ve yol dâhil olmak üzere personel gideri, giyim bedeli, firma kârı ve genel giderler üzerinden açıklama yapıldığı, ancak personel gideri ile ilgili olarak ihale dokümanında belirtilen personel sayısı üzerinden en az 3 kişinin kanunen çalıştırılması zorunlu özürlü işçi olarak belirlenmesi suretiyle söz konusu işçi sayısı üzerinden Hazinece karşılanacak işveren primi hesap edilerek toplam personel maliyetinden çıkarılmak suretiyle açıklama yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            4857 sayılı İş Kanunu’nun “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

 

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik tanınır.

 

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.

 

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

 

Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

 

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.”hükmü bulunmaktadır.

 

İşverenlerin istihdam ettikleri işçilerle ilgili yararlanacakları sigorta primi teşviklerinin ihale teklif fiyatının oluşturulmasında göz önünde bulundurulup bulundurulamayacağına ilişkin yürürlükteki mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Kurulun yerleşik kararlarında “…İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı tüm hizmet alımı ihalelerinde, teklifler Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta primi tutarı dikkate alınmadan, işveren payları üzerinden hesaplanarak sunulacak ve değerlendirilecektir…” kararına yer verildiği görülmüştür.

 

Elli veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin özürlü işçi istihdam etmesi Kanuni zorunluluk olmakla birlikte, Hazinece karşılanacak işveren priminden yararlanma imkanı tüm istekliler için söz konusu olmaktadır.

 

Ancak ihalelerde 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden eşitlik ve rekabetin sağlanmasını temin etmek ve bu durumu korumak için teklif fiyatlarının oluşturulmasında, Hazinece karşılanacak işveren primi dikkate alınmadan teklif fiyatının oluşturulması gerektiği kabul edilmelidir. Zira aksi durumda esasen bir yarışma niteliği taşıyan ihale olgusu içerisinde farklı kabuller ile hareket edilmesine imkan tanınmış ve isteklilerin eşit şartlarda yarışmasının önüne geçilmiş olacaktır.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibi Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin ihale konusu iş kapsamında özürlü işçi istihdam edeceğini ve özürlü istihdamı nedeniyle Kanundan kaynaklanan sigorta primi teşvikinden yararlanacağı gerekçesiyle, yararlanacağını iddia ettiği teşvik miktarını işçilik maliyetinden düşmek suretiyle teklif fiyatını oluşturduğu ve söz konusu durum nedeniyle diğer isteklilere karşı kendi lehine avantaj sağladığı görülmüştür.

 

Yukarıda açıklandığı üzere, istekliler tarafından Hazinece karşılanacak işveren sigorta primi tutarı dikkate alınmadan, teklif fiyatlarının işveren payları üzerinden hesaplanarak sunulması ve değerlendirilmesi gerektiğinden başvuru sahibi Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Kurul Başkanı

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul