• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-899
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :26
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-899
Şikayetçi:
 Kemal Çağlar İnşaat Elek. Üretim Tic. Ve San. Ltd. Şti., İPEKYOLU CAD. YETKİN APT. KAT:2/3 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İstıklal Caddesi Çirmen Sokak No: 8 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2423
Başvuruya konu ihale:
 2012/150181 İhale Kayıt Numaralı "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Malzemeli Ve Ekipmanlı Temizlik Hizmeti İle Yardımcı Personel Hizmeti Alımı 352 Kişi 12 Ay" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığıtarafından 21.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malzemeli ve Ekipmanlı Temizlik Hizmeti ile Yardımcı Personel Hizmeti Alımı (352 Kişi 12 Ay)” ihalesine ilişkin olarak Kemal Çağlar İnşaat Elek. Üretim Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 26.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2013tarih ve 2423sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/382sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin teklif vermeye yetkili olunduğuna dair vekaletname sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif fiyatlarının ilk oturumda açıklandığı, daha sonraki süreçte anlam veremedikleri bir şekilde dosya içerisinde mevcut bulunan vekaletnamenin olmadığı tespitinin yapıldığı, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bir an için vekaletnamenin olmadığı kabul edilse dahi bu durumun ilk oturumda tespit edilmiş olması gerektiği, vekaletnamenin nihayetinde şekli bir unsur olup teklifin esasına etki etmediği iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İşe ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1.e maddesinde “vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin” teklif kapsamında sunulması gerektiği düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasında ilk oturuma ilişkin olarak “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”hükmü yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56’ncı maddesinde ise,

            “(3) (Değişik 16/07/2011-27996 R.G./ 9. md.) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

            (4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.”hükmüne yer verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, başvuru konusu ihalede zarf açma ve belge kontrol tutanağının ihale tarihi olan 21.11.2012 tarihinde düzenlenmiş olduğu, bu tutanakta her bir belge için ayrı bir sütun açıldığı, “teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri” adı altında da ayrı bir sütun bulunduğu ve bu belgeye yönelik olarak başvuru sahibi Kemal Çağlar İnş. Elktrik Üretim Tic. San. Ltd. Şti. için “yok” kaydının düşüldüğü tespit edilmiş olup, ihaleye katılan 4 isteklinin teklif fiyatının da hazır bulunanlar önünde açıklandığı ve bu hususun da tutanak altına alındığı anlaşılmıştır.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasından, ilk oturumda düzenlenen tutanakların verilmesi yönünde hazır bulunanlar tarafından herhangi bir talepte bulunulmadığı anlaşılmaktadır.

 

            Yapılan incelemede, ihaleyi yapan idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yer alan başvuru sahibi Kemal Çağlar İnş. Elektrik Üretim Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında, anılan isteklinin teklif mektubunu ve birim fiyat teklif cetvelini şirket adına imzalamış bulunan Erdal Kamiş’ın noter tasdikli imza beyannamesinin bulunduğu, ancak teklif kapsamında sunulan Ticaret Sicili Gazeteleri’nden şirket ortağı veya müdürü olmadığı anlaşılan Erdal Kamiş’ın vekil tayin edildiğine ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Belge kontrol tutanağında idare tarafından her bir belge için ayrı sütun açıldığı, “teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri” belgesine ilişkin olarak başvuru sahibi Kemal Çağlar İnş. Elktrik Üretim Tic. San. Ltd. Şti. için ihale komisyonu tarafından “yok” kaydının düşüldüğü ve bu tutanağın ihale komisyonu üyeleri tarafından imza altına alındığı, yapılan incelemede de idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yer alan isteklinin teklif dosyasında herhangi bir vekaletname bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı, ilk oturumda düzenlenen tutanakların hazır bulunanlardan isteyenlere verilmesine yönelik Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56’ncı maddesinde amir düzenleme mevcutken başvuru sahibinin dilekçesi ekinde kendi iddiasını destekleyecek mahiyette belge kontrol tutanağı sunmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Başvuru sahibi itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde vekaletnamenin teklifleri kapsamında sunulmamış olması halinde, teklif fiyatlarının ilk oturumda açıklanmamış olması gerektiğini ileri sürmekte ise de, yukarıda yer alan mevzuat düzenlemelerine göre teklif dosyası kapsamında teklif mektubu sunmuş her isteklinin teklif fiyatının ilk oturumda açıklanması bir zorunluluk arz etmektedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin teklif fiyatının ilk oturumda açıklanmış olması, ihaleye katılım ve yeterlik belgelerini eksiksiz sunduğu anlamına gelmemektedir.

 

            Sonuç itibariyle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul