• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-900
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :27
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-900
Şikayetçi:
 Mimtur Taşımacılık Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ATIF BEY MAH. 5/3 SOK. NO : 9 D : 401 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Urla Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü), Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi No:3 35430 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1439
Başvuruya konu ihale:
 2012/180287 İhale Kayıt Numaralı "Şoför,Yakıt,Bakım Ve Onarımı Yüklenici Tarafından Karşılanmak Üzere Kiralık Araç" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

            Urla Belediye Başkanlığı  tarafından 26.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Şoför, Yakıt, Bakım ve Onarımı Yüklenici Tarafından Karşılanmak Üzere Kiralık Araç” ihalesine ilişkin olarak Mimtur Taşımacılık ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 31.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2013tarih ve 1439sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/257sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin birim fiyat teklif cetvelinin iş kalemi adı ve kısa açıklaması kısmında belirtilen çalışılacak gün sayısının zeyilname ile düzenlenerek bildirildiği halde düzeltilmeden teklif verildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dokümanını e-imza ile 10.12.2012 tarihinde indirdikleri, idare tarafından 11.12.2012 tarihli zeyilnamenin faks ile gönderildiğinin ifade edildiği, zeyilnamenin taraflarına ulaşmadığı, zeyilname ile yapılan değişiklik ile birim ve miktarların değişmediği, değiştirilen hususunun esasa etkili olmadığı, aritmetik hataya da neden olmadığı, teklif mektuplarının mevzuata uygun olduğu, aşırı düşük teklif de olmadığı, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu Şoför, Yakıt, Bakım ve Onarımı Yüklenici Tarafından Karşılanmak Üzere Kiralık Araç ihalesine ait İdari Şartname’nin,

 

“İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.
8 Adet Çift Kabin Kamyonet (284,5 gün), 1 Adet Çift Kabin Kamyonet(01.05.2013-30.09.2013 tarihleri arası 5 ay süre ile 126,5 gün), 7 Adet Binek Oto (Taksi yada sürme kapı 284,5 gün), 5 Adet Traktör+Römork(284,5 gün), 2 Adet Sulama Tankeri(01.05.2013-04.11.2013 tarihleri arası 6 ay süre ile 150,5 gün), 1 Adet Minibüs(18 Kişilik 284,5 gün)”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetvelinin zeyilname öncesi halinin,

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Çift Kabin Kamyonet(300,5 gün)

Adet

8

 

 

2

Çift Kabin Kamyonet(01.05.2013-30.09.2013 tarihleri arası 5 ay süre ile 126,5 gün)

Adet

1

 

 

3

Binek Oto(Taksi yada sürme kapı 300,5 gün)

Adet

7

 

 

4

Traktör+Römork(300,5 gün)

Adet

5

 

 

5

Sulama Tankeri(01.05.2013-04.11.2013 tarihleri arası 6 ay süre ile 150,5 gün)

Adet

2

 

 

6

Minibüs(18 kişilik 300,5 gün)

Adet

1

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

           

            Şeklinde olduğu görülmüştür.

 

            11.12.2012 tarihli zeyilname ise,

 

“İdari Şartnamenin

 

2.1.b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.


             8 Adet Çift Kabin Kamyonet (284,5 gün), 1 Adet Çift Kabin Kamyonet(01.05.2013-30.09.2013 tarihleri arası 5 ay süre ile 126,5 gün), 7 Adet Binek Oto (Taksi yada sürme kapı 284,5 gün), 5 Adet Traktör+Römork(284,5 gün), 2 Adet Sulama Tankeri(01.05.2013-04.11.2013 tarihleri arası 6 ay süre ile 150,5 gün), 1 Adet Minibüs(18 Kişilik 284,5 gün) yazmaktadır.

 

Ek maddesinde ise:

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Çift Kabin Kamyonet(300,5 gün)

Adet

8,000

2

Çift Kabin Kamyonet(01.05.2013-30.09.2013 tarihleri arası 5 ay süre ile 126,5 gün)

Adet

1,000

3

Binek Oto(Taksi yada sürme kapı 300,5 gün)

Adet

7,000

4

Traktör+Römork(300,5 gün)

Adet

5,000

5

Sulama Tankeri(01.05.2013-04.11.2013 tarihleri arası 6 ay süre ile 150,5 gün)

Adet

2,000

6

Minibüs(18 kişilik 300,5 gün)

Adet

1,000

 

 

Yazmakta olup geçerli olan süreler İdari Şartnamenin 2.1.b maddesindeki gibidir.” şeklindedir.

 

Zeyilname ile değişik birim fiyat teklif cetveli ise,

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Çift Kabin Kamyonet(284,5 gün)

Adet

8

 

 

2

Çift Kabin Kamyonet(01.05.2013-30.09.2013 tarihleri arası 5 ay süre ile 126,5 gün)

Adet

1

 

 

3

Binek Oto(Taksi yada sürme kapı 284,5 gün)

Adet

7

 

 

4

Traktör+Römork(284,5 gün)

Adet

5

 

 

5

Sulama Tankeri(01.05.2013-04.11.2013 tarihleri arası 6 ay süre ile 150,5 gün)

Adet

2

 

 

6

Minibüs(18 kişilik 284,5 gün)

Adet

1

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

Şeklindedir.Birim fiyat teklif cetveline ilişkin standart formun 4 nolu dipnotunda; “Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır” ifadesi yer almaktadır.

 

Zeyilname ile yapılan değişikliğin birim fiyat teklif cetvelinde “İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması” kısmının içeriği ile ilgili olduğu, 300,5 gün olan sayının 284,5 gün olarak değiştirildiği, zeyilname ile ilgili idari şartnamenin 2.1’inci maddesinin (b) bendinde yer alan düzenlemelerde her hangi bir değişikliğe gidilmediği, “İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması” kısmının içeriğindeki gün sayısının idari şartnamenin 2.1’inci maddesinin (b) bendinde yer alan süreler ile uyumlaştırıldığı, birim ve miktar ile ilgili olarak her hangi bir değişiklik yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu zeyilname ile yapılan değişiklik sonrası ihale dokümanının içeriğinde İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinin (b) bendindeki süreleri içeren yeni birim fiyat teklif cetvelinin yer aldığı ancak birim fiyat teklif cetvelinin yeni halinin zeyilname yazısı içeriğinde veya ekinde yer almadığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin teklifinin birim fiyat teklif cetvelinin iş kalemi adı ve kısa açıklaması kısmında belirtilen çalışılacak gün sayısının zeyilname ile düzenlenerek bildirildiği halde düzeltilmeden teklif verildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesinde; ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunlulukların bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanların geçersiz sayılacağı ve işin yeniden aynı şekilde ilan olunacağı, ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği, yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilnamenin, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderileceği,  zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebileceği, zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Kanun’un “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde,

 

Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

 

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla.

3) Elektronik ortamda.

4) Faksla.

 

İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.”hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde,

 

“(1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

(3) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; başvuru sahibinin dokümanı EKAP üzerinden e-imza ile 10.12.2012 tarihinde indirdiği, başvuru konusu ihalede 11.12.2012 tarihli zeyilname ile birim fiyat teklif cetvelinde değişiklik yapıldığı, “Ekap Üzerinden E-İmza Kullanılarak Önyeterlik/İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form”da, ihale ve şikayet sürecinde idare tarafından “Yukarıda belirtilen e-posta adresine bildirim yapılmasını kabul ediyorum” bölümünün işaretlendiği, dolayısıyla anılan isteklinin ihale ve şikayet sürecine ilişkin idare tarafından yapılacak her türlü bildirimin e-posta yoluyla tebliğinin kabul edildiği, idare tarafından ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubuna ilişkin KİK015.3/M No’lu standart formun 5 inci maddesinin “Yukarıda yer alan [elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.]3” şeklinde düzenlendiği ve bu maddeye ait 3 numaralı dipnotun da “İstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.” şeklinde düzenlendiği, başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda ise söz konusu maddenin istekli tarafından kabul edilen seçenek belirtilmeksizin bu maddenin standart formda yer alan şekliyle aynen yer aldığı görülmüştür.

 

Birim fiyat teklif mektubunda bildirim ile ilgili herhangi bir işaretleme yapılmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iradesinin iadeli taahhütlü mektup ve elden tebliğ dışında elektronik ortamda yapılacak bildirimlerin kabul edileceği yönünde olduğu, kaldı ki ihale tarihinden önceki bildirimlerin ki somut durumda zeyilnamenin “Ekap Üzerinden E-İmza Kullanılarak Önyeterlik/İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form”da belirtilen şekilde e-posta ile gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır. İdarenin faks marifetiyle 11.12.2012 tarihinde zeyilnameyi gönderdiği, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde faks bildirimini belgelendirdiği görülmekle birlikte 11.12.2012 tarihli ve 13119 sayılı zeyilnameyi içeren yazının idare tarafından teyit amacıyla iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak zeyilnamenin gerek içerik gerekse usul anlamında başvuru sahibine mevzuata uygun olarak gönderilmediği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinde birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetveli,

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Çift Kabin Kamyonet(300,5 gün)

Adet

8

85,50 TL

205.542,00

2

Çift Kabin Kamyonet(01.05.2013-30.09.2013 tarihleri arası 5 ay süre ile 126,5 gün)

Adet

1

85,50 TL

10.815,75

3

Binek Oto(Taksi yada sürme kapı 300,5 gün)

Adet

7

80,50 TL

169.331,75

4

Traktör+Römork(300,5 gün)

Adet

5

130,00 TL

195.325,00

5

Sulama Tankeri(01.05.2013-04.11.2013 tarihleri arası 6 ay süre ile 150,5 gün)

Adet

2

200,00 TL

60.200,00

6

Minibüs(18 kişilik 300,5 gün)

Adet

1

180,00 TL

54.090,00

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

Şeklindedir.

 

1 nolu iş kalemi dikkate alındığında diğerlerin de olduğu gibi 8 adet kamyonetin 1 günlük birim fiyatına yer verildiği, tutara “İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması” kısmındaki gün sayısı x miktar x teklif edilen birim fiyat (300,5 x 8 x 85,50 = 205.542,00) hesaplama yöntemi ile ulaşıldığı, ancak birim fiyat teklif cetveline ilişkin standart formun 4 nolu dipnotundaki “Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır” ifadesine göre yöntemin miktar x teklif edilen birim fiyat (8 x 25.692,75 = 205.542,00) şeklinde olması gerektiği, bu itibarla başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinde 8 x 85,50 = 205.542,00 şeklinde örneklendiği üzere aritmetik hata olduğu anlaşıldığından zeyilnamenin usulüne uygun şekilde tebliğ edilmemiş olmasının ihale sonucuna etkili bir aykırılık niteliği taşımadığı anlaşıldığından itirazen şikayet başvurunun reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

              Başvuru sahibinin birinci iddiasında özetle tekliflerinin birim fiyat teklif cetvelinin iş kalemi adı ve kısa açıklaması kısmında belirtilen çalışılacak gün sayısının zeyilname ile düzenlenerek bildirildiği halde düzeltilmeden teklif verildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dokümanını e-imza ile 10.12.2012 tarihinde indirdikleri, idare tarafından 11.12.2012 tarihli zeyilnamenin faks ile gönderildiğinin ifade edildiği, zeyilnamenin taraflarına ulaşmadığı, zeyilname ile yapılan değişiklik ile birim ve miktarların değişmediği, değiştirilen hususunun esasa etkili olmadığı, aritmetik hataya da neden olmadığı, teklif mektuplarının mevzuata uygun olduğu, aşırı düşük teklif de olmadığı, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiğiiddiasına ilişkin olarak Kurulca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru konusu Şoför, Yakıt, Bakım ve Onarımı Yüklenici Tarafından Karşılanmak Üzere Kiralık Araç ihalesine ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.
8 Adet Çift Kabin Kamyonet (284,5 gün),1 Adet Çift Kabin Kamyonet(01.05.2013-30.09.2013 tarihleri arası 5 ay süre ile 126,5 gün),7 Adet Binek Oto (Taksi yada sürme kapı 284,5 gün),5 Adet Traktör+Römork(284,5 gün),2 Adet Sulama Tankeri(01.05.2013-04.11.2013 tarihleri arası 6 ay süre ile 150,5 gün),1 Adet Minibüs(18 Kişilik 284,5 gün)”
düzenlemesi yer almaktadır

 

Birim fiyat teklif cetvelinin zeyilname öncesi hali aşağıdaki şekildedir.

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Çift Kabin Kamyonet(300,5 gün)

Adet

8

 

 

2

Çift Kabin Kamyonet(01.05.2013-30.09.2013 tarihleri arası 5 ay süre ile 126,5 gün)

Adet

1

 

 

3

Binek Oto(Taksi yada sürme kapı 300,5 gün)

Adet

7

 

 

4

Traktör+Römork(300,5 gün)

Adet

5

 

 

5

Sulama Tankeri(01.05.2013-04.11.2013 tarihleri arası 6 ay süre ile 150,5 gün)

Adet

2

 

 

6

Minibüs(18 kişilik 300,5 gün)

Adet

1

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

           

            11.12.2012 tarihli zeyilname ise,

“İdari Şartnamenin

2.1.b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

8 Adet Çift Kabin Kamyonet (284,5 gün),1 Adet Çift Kabin Kamyonet(01.05.2013-30.09.2013 tarihleri arası 5 ay süre ile 126,5 gün),7 Adet Binek Oto (Taksi yada sürme kapı 284,5 gün),5 Adet Traktör+Römork(284,5 gün),2 Adet Sulama Tankeri(01.05.2013-04.11.2013 tarihleri arası 6 ay süre ile 150,5 gün),1 Adet Minibüs(18 Kişilik 284,5 gün) yazmaktadır.

 

Ek maddesinde ise:

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Çift Kabin Kamyonet(300,5 gün)

Adet

8,000

2

Çift Kabin Kamyonet(01.05.2013-30.09.2013 tarihleri arası 5 ay süre ile 126,5 gün)

Adet

1,000

3

Binek Oto(Taksi yada sürme kapı 300,5 gün)

Adet

7,000

4

Traktör+Römork(300,5 gün)

Adet

5,000

5

Sulama Tankeri(01.05.2013-04.11.2013 tarihleri arası 6 ay süre ile 150,5 gün)

Adet

2,000

6

Minibüs(18 kişilik 300,5 gün)

Adet

1,000

 

Yazmakta olup geçerli olan süreler İdari Şartnamenin 2.1.b maddesindeki gibidir.” şeklindedir.

 

Zeyilname ile değişik birim fiyat teklif cetveli ise aşağıdaki şekildedir.

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Çift Kabin Kamyonet(284,5 gün)

Adet

8

 

 

2

Çift Kabin Kamyonet (01.05.2013-30.09.2013 tarihleri arası 5 ay süre ile 126,5 gün)

Adet

1

 

 

3

Binek Oto (Taksi yada sürme kapı 284,5 gün)

Adet

7

 

 

4

Traktör+Römork(284,5 gün)

Adet

5

 

 

5

Sulama Tankeri(01.05.2013-04.11.2013 tarihleri arası 6 ay süre ile 150,5 gün)

Adet

2

 

 

6

Minibüs(18 kişilik 284,5 gün)

Adet

1

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

Zeyilname ile yapılan değişikliğin birim fiyat teklif cetvelinde “İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması” kısmının içeriği ile ilgili olduğu, 300,5 gün olan sayının 284,5 gün olarak değiştirildiği, zeyilname ile idari şartnamenin 2.1’inci maddesinin (b) bendinde yer alan düzenlemelerde her hangi bir değişikliğe gidilmediği, “İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması” kısmının içeriğindeki gün sayısının idari şartnamenin 2.1’inci maddesinin (b) bendinde yer alan süreler ile uyumlaştırıldığı, birim ve miktar ile ilgili olarak her hangi bir değişiklik yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu zeyilname ile yapılan değişiklik sonrası ihale dokümanının içeriğinde İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinin (b) bendindeki süreleri içeren yeni birim fiyat teklif cetvelinin yer aldığı ancak birim fiyat teklif cetvelinin yeni halinin zeyilname yazısı içeriğinde veya ekinde yer almadığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin teklifinin birim fiyat teklif cetvelinin iş kalemi adı ve kısa açıklaması kısmında belirtilen çalışılacak gün sayısının zeyilname ile düzenlenerek bildirildiği halde düzeltilmeden teklif verildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesinde; ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunlulukların bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanların geçersiz sayılacağı ve işin yeniden aynı şekilde ilan olunacağı, ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği, yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilnamenin, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderileceği,  zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname   ile ertelenebileceği, zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Kanunun “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde “Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla.

3) Elektronik ortamda.

4) Faksla.

 

İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.”hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

(3) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; başvuru sahibinin dokümanı EKAP üzerinden e-imza ile 10.12.2012 tarihinde indirdiği, başvuru konusu ihalede 11.12.2012 tarihli zeyilname ile birim fiyat teklif cetvelinde değişiklik yapıldığı, “Ekap Üzerinden E-İmza Kullanılarak Önyeterlik/İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form”da; ihale ve şikayet sürecinde idare tarafından; “Yukarıda belirtilen e-posta adresine bildirim yapılmasını kabul ediyorum” bölümünün işaretlendiği, dolayısıyla anılan isteklinin ihale ve şikayet sürecine ilişkin idare tarafından yapılacak her türlü bildirimin e-posta yoluyla tebliğinin kabul edildiği, idare tarafından ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubuna ilişkin KİK015.3/M No’lu standart formun 5 inci maddesinin “Yukarıda yer alan [elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.]3” şeklinde düzenlendiği ve bu maddeye ait 3 numaralı dipnotun da “İstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.” şeklinde düzenlendiği, başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda ise söz konusu maddenin istekli tarafından kabul edilen seçenek belirtilmeksizin bu maddenin standart formda yer alan şekliyle aynen yer aldığı görülmüştür.

 

Birim fiyat teklif mektubunda bildirim ile ilgili herhangi bir işaretleme yapılmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iradesinin iadeli taahhütlü mektup ve elden tebliğ dışında elektronik ortamda yapılacak bildirimlerin kabul edileceği yönünde olduğu, kaldı ki ihale tarihinden önceki bildirimlerin ki somut durumda zeyilnamenin “Ekap Üzerinden E-İmza Kullanılarak Önyeterlik/İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form”da belirtilen şekilde e-posta ile gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır. İdarenin faks marifetiyle 11.12.2012 tarihinde zeyilnameyi gönderdiği, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde faks bildirimini belgelendirdiği görülmekle birlikte 11.12.2012 tarihli ve 13119 sayılı zeyilnameyi içeren yazının idare tarafından teyit amacıyla iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılıp çıkarılmadığı anlaşılamamıştır. İadeli taahhütlü mektupla zeyilnamenin bildirime çıkarılıp çıkarılmadığının tespiti zeyilnamenin başvuru sahibine e-posta yerine faks marifetiyle gönderilmesi karşısında bu aşamada önem arz etmemektedir. Sonuç olarak zeyilnamenin gerek içerik anlamında gerekse usul anlamında başvuru sahibine mevzuata uygun olarak gönderilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, idarece düzenlenen ve ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilnamenin, 4734 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesi hükmü uyarınca, zeyilname öncesi ihale dokümanı alan başvuru sahibine son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmasını temin edecek şekilde gönderilmediği, bu durumun da isteklinin zeyilname ile değişik birim fiyat teklif cetveline uygun teklif verememesine sebep olduğu, Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan temel ilkelerden eşit muamele ve rekabet ilkelerinin inceleme konusu ihalede tesis edilmesini engelleyeceği sonucuna varıldığından başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle; “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul