En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-901
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :28
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-901
Şikayetçi:
 Agroforce Kimya Tarım Zirai İlaç Makina Sanayi Ticaret Lltd. Şti., H.Ö.S. ORGANİZE SAN. BÖLGESİ SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI NO:34 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi 62001 2 01120 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2013 / 919
Başvuruya konu ihale:
 2012/159401 İhale Kayıt Numaralı "Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Mücavir Alanlarda Yapılacak Vektör Mücadelesi İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığıtarafından 10.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Mücavir Alanlarda Yapılacak Vektör Mücadelesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Agroforce Kimya Tarım Zirai İlaç Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin 24.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.01.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.01.2013tarih ve 919sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/172sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyimini tevsik için sundukları belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin (a) bendine uygun olduğu, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Mücavir Alanlarda Yapılacak Vektör Mücadelesi İşi ihalesine ait İdari Şartname’nin,

 

“İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Mücavir Alanlarda Yapılacak Vektör Mücadelesi İşi” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin ”İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kent İçi veya Açık Alanlarda Vektör ile Mücadele Hizmetleri İşleridir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından bu kapsamda, Nur İlaç İlaçlama Mak. Paz. ve Ser. Hiz. Ltd. Şti ile Agroforce Kimya Tarım Zirai İlaç Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (başvuru sahibi) arasında 04.07.2011 tarihinde imzalanan “İlaçlama Hizmeti (Açık Alanlarda Vektör ile Mücadele Hizmeti)” işine ait 748.425,00 bedelli sözleşme, 31.10.2011 tarihli 1 adet “İlaçlama Hizmeti Bedeli” olan 748.425,00 TL’lik fatura ile Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleri verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklifinin, sözleşmeye konu iş kamuya yapılmasına rağmen iş bitirme belgesi sunulmaması, vektör ile mücadelenin halk sağlığını ilgilendiren kamu hizmeti olması nedeniyle özel sektöre yapılan işin benzer işe uygun olmaması ve sözleşmede ilaçlama hizmetine ilişkin detay ile “ilaçlama hizmeti bedeli” adlı faturada herhangi bir açıklama bulunmaması gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Bahse konu sözleşme incelendiğinde tarafların açık alanlarda vektör ile mücadele hizmeti sundukları, işin süresinin 05.07.2011 – 30.10.2011 tarihleri arası olduğu, sözleşme kapsamında 31.10.2011 tarihli tek fatura kesileceği, ödenecek bedelin 748.425,00 TL olduğu  anlaşılmaktadır.

 

 Sözleşmenin “Sözleşme Konusu” başlıklı 2’nci maddesinde “Nur İlaç’ın 2011 yılında ihale yolu ve doğrudan temin ile almış olduğu Açık Alanlarda Vektör ile Mücadele Hizmeti alımı işleri ile ilgili olarak Özel ve Belediye Kurumlarına Açık Alanlarda Vektör ile Mücadele Hizmeti desteğini Agroforce Kimya verecektir.” düzenlemesi,

 

“Diğer bilgiler” başlıklı 5’inci maddesinde ise “Agroforce Kimya yukarıda hizmet verilecek Belediye yetkililerinin talimatları ve ihtiyaç durum doğrultusunda hizmet araçları olan pikapları ve ekipmanları ihtiyacı olan Kuruma bırakacaktır. Kurum kendi şoförü ve gerekirse işçisi ilaçlama hizmetini sürdürecek fakat ilaçlama hizmetini Agroforce Kimya takip edecek ve bu hizmetten tamamen sorumlu olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları başlıklı” 10’uncu maddesine mesleki ve teknik yeterliğin tespiti için kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin belgelerin istenebileceği hükmü yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.…” şeklinde,

 

            Anılan Yönetmeliğin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinde ise “(1) Belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluş, herhangi bir başvuru olmaksızın iş bitirme belgesi düzenleyebilir. Ancak, yüklenicinin veya alt yüklenicinin iş bitirme belgesi almak amacıyla belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurması halinde, başvuru tarihinden itibaren 20 iş günü içinde iş bitirme belgesinin düzenlenmesi zorunludur. Düzenleme koşullarını taşımayan başvurularda ise, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeli bir yazıyla bildirilir.

 

          (2) İş bitirme belgesi almak amacıyla yapılacak başvurularda hangi iş için iş bitirme belgesi talep edildiğinin belirtilmesi yeterlidir.

 

          (3) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması zorunludur.

 

          (4) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir….

 

          (7) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi zorunludur. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı asıl işin toplam sözleşme bedelini aşamaz.…”şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Diğer taraftan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde de “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

 

            (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. …”şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen işler kapsamında alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, ihaleyi yapan idare tarafından hem işin yüklenicisine, hem de alt yüklenicisine iş deneyim belgesinin düzenleneceği anlaşılmaktadır.

 

            Nur İlaç İlaçlama Mak. Paz. ve Ser. Hiz. Ltd. Şti. ile başvuru sahibinin imzalamış olduğu açık alanlarda vektör ile mücadele hizmetini konu alan sözleşme, esas itibariyle, sözleşmenin 2 ve 5’inci maddelerinde de belirtildiği üzere, Nur İlaç İlaçlama Mak. Paz. ve Ser. Hiz. Ltd. Şti.nin Belediyeye ihale ve doğrudan temin ile yüklendiği hizmetlerde açık alanlarda vektör ile mücadele hizmeti desteğinin başvuru sahibi tarafından verilmesini öngörmektedir. Dolayısıyla bu öngörü doğrudan temine veya ihaleye konu işlerin tamamının ya da bir kısmının sözleşme imzalayan yüklenici tarafından başka gerçek veya tüzel kişilere yaptırılmasını ifade eden alt yüklenicilik durumunu tanımlamaktadır.

 

Belediyelerin 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan bir idare olduğu dikkate alındığında başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerin, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kurumu tarafından gördürülen hizmetlerde yüklenici ile imzalanan sözleşmeye ilişkin oldukları anlaşıldığından, başvuru sahibi tarafından alt yüklenici olarak gerçekleştirilen söz konusu işler için, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin alt yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenmesi gerektiğine yönelik hükmü karşısında, özel sektöre gerçekleştirilen bir iş olarak kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır. Bu bakımdan, idare tarafından tesis edilen değerlendirme dışı bırakma işleminde bu yönüyle mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul